Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2021, 28

Viimsi Vallavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 20.04.2021 nr 12

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 92 lõike 4 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 2 ning § 23 lõike 1 alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 määruses nr 19 "Huvihariduses ja huvitegevuses osalemise toetuse maksmise kord lapsevanematele" tehakse järgmised muudatused:

  (1) paragrahvi 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„§ 1. Määruse eesmärk ja reguleerimisala
Käesoleva määruse eesmärgiks on kehtestada ühtne põhimõte ja kord rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas elavate 7–19-aastaste laste ja noorte huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamiseks valla eelarvest.“;

  (2) paragrahvi 2 lõiget 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Taotleja on käesoleva määruse mõistes rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas elav 7–19-aastane laps (7–18-aastane) või noor (käesoleva määruse mõistes 19-aastane), kelle nimel esitab rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas elav lapsevanem või eestkostja (taotleja seaduslik esindaja) Viimsi Vallavalitsuse haridusosakonnale taotlusvooru tähtajaks taotluse koos kuludokumentide koopiatega.”;

  (3) paragrahvi 2 muudetakse ja täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Toetusperiood on 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.“;

  (4) paragrahvi 4 lõike 2 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„3) laps või noor, kes käib huvikoolis või osaleb huvitegevuses on keskmise, raske või sügava puudega.”;

  (5) paragrahvi 5 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Huvikooli õppetasu ja huvitegevuse ringitasu toetust makstakse kuni 50% huvikooli õppetasust või osavõtutasust õppuri kohta kuus, kuid mitte rohkem kui 250 eurot õppuri kohta kalendriaastas.“;

  (6) paragrahvi 6 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlemiseks esitab lapse ja noore seaduslik esindaja või täisealiseks saanud noor vallavalitsuse iseteeninduskeskkonnas taotluse.“;

  (7) paragrahvi 6 lõike 4 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„2) keskmise, raske või sügava puudeastme tõestamiseks sotsiaalkindlustusameti tõend (juhul kui toetust taotletakse lapse eest, kes on keskmise, raske või sügava puudega);“;

  (8) paragrahvi 6 lõiget 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(5) Taotluse koos jooksva aasta kuludokumentide ning tõenditega saab esitada kaks korda aastas hiljemalt 10. maiks või 10. septembriks või kogu eelnenud kalendriaasta eest 10. jaanuariks.“;

  (9) paragrahvi 8 lõiked 1, 11 ja 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Viimsi Vallavolikogu 31.05.2016 määruses nr 19 "Viimsi Muusikakooli ja Viimsi Kunstikooli õppetasud" tehakse järgmised muudatused:

  määrust täiendatakse paragrahvidega 33 ja 34 järgmises sõnastuses:

  1) § 33 Vähendada tagasiulatuvalt perioodil 11.04–30.04.2021 määruse § 1 punktides 1–5 ja § 2 sätestatud õppetasusid 50% ulatuses.
  2) 34 „Juhul, kui riigis kehtestatud korra alusel on huvikoolides kontaktõpe keelatud, on Viimsi Vallavalitsusel õigus ühel korral õppeaasta jooksul vabastada lapsevanemad ühel kalendrikuul Viimsi Kunstikooli ja Viimsi Muusikakooli õppetasu maksmise kohustusest kuni 50% ulatuses. Juhul, kui õppetööd ei ole võimalik jätkata üheski õppevormis, on Viimsi Vallavalitsusel õigus lapsevanemad õppetasu maksmise kohustusest vabastada kuni 100% ulatuses ühes kalendrikuus ühel korral õppeaasta jooksul. Õppetasudest vabastamise otsused vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.“.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Taavi Kotka
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json