Teksti suurus:

Mulgi Vallavolikogu 20.06.2018 määruse nr 42 „Mulgi valla heakorrakonkursi Kaunis kodu läbiviimise kord“ muutmine

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2021, 30

Mulgi Vallavolikogu 20.06.2018 määruse nr 42 „Mulgi valla heakorrakonkursi Kaunis kodu läbiviimise kord“ muutmine

Vastu võetud 15.04.2021 nr 144

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1. Mulgi Vallavolikogu 20.06.2018 määruse nr 42 „Mulgi valla heakorrakonkursi Kaunis kodu läbiviimise kord“ muutmine
Mulgi Vallavolikogu 20.06.2018 määruse nr 42 „Mulgi valla heakorrakonkursi Kaunis kodu läbiviimise kord“ muudetakse järgmiselt:
1) paragrahvi 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Heakorrakonkursi Kaunis kodu (edaspidi konkurss) eesmärk on innustada kinnistu omanikke ja/või valdajaid Mulgi valla (edaspidi valla) haldusterritooriumil eramajade, rida- ja korterelamute, talumajapidamiste ning äri- ja tootmishoonete (edaspidi objektid) ümbruse heakorrastamisel ja kaunistamisel.“;
2) paragrahvi 2 lõiked 1, 2 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Konkursi viib läbi Mulgi Vallavolikogu alatine keskkonna- ja heakorrakomisjon (edaspidi komisjon) ajavahemikus 10. maist kuni 1. augustini. Komisjoni esimees teavitab konkursi toimumisest valla infolehes ja veebilehel.
(2) Konkursile saab esitada kandidaate ajavahemikus 10. mai kuni 1. juuli.
(5) Komisjon hindab konkursile nõuetekohaselt esitatud objekte 1. juulist kuni 1. augustini. Kinnistute ülevaatamine toimub kokkuleppel omanikuga.“;
3) paragrahvi 3 punkte 1 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) elamud (eramajad, rida- ja korterelamud tihe- ja hajaasustusalal, talumajapidamised);
4)äri- ja tootmishooned.“;
4) paragrahvi 3 punktid 2, 3, 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;
5) paragrahvi 4 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Elamute hindamisel võetakse arvesse:“;
6) paragrahvi 4 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„1) õueala terviklikku kujundust ja heakorda;“;
7) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 8 tunnistatakse kehtetuks;
8) paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse punktidega 10 ja 11 järgmises sõnastuses:
„10) terrasse, lodžasid, rõdusid;
11) mängu- ja spordiplatse, liivakaste jne.“;
9) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
10) paragrahvi 4 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Äri- ja tootmishoonete hindamisel võetakse arvesse:“;
11) paragrahvi 4 lõike 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;
12) paragrahvi 5 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Komisjon teeb hindamistulemuste alusel Mulgi Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) ettepaneku tunnustada mõlemas kategoorias parimaid.“;
13) paragrahvi 5 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.
§ 2. Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json