HaridusHuviharidus

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mulgi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kord

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2021, 31

Mulgi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kord

Vastu võetud 15.04.2021 nr 145

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 15¹ lõigete 1–3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse rahvastikuregistri andmetel Mulgi vallas elavate 7–19 aastaste noorte (edaspidi noor) huvihariduse ja -tegevuse toetamist valla eelarvest.

  (2) Toetust makstakse valla eelarvest ja täiendavatest vahenditest, mis on eraldatud riigi eelarvest läbi toetusfondi kohalikele omavalitsustele.

  (3) Toetuse eraldamise aluseks on valla eelarve ja Mulgi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt kinnitatud huvihariduse ja huvitegevuse kava.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) huviharidus - pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmisi ja oskusi valitud huvialal. Huvihariduse õppekavad registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis;
  2) huvitegevus – süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada teadmisi ja oskusi valitud huvialal. Huvitegevusega tegeldakse huviringides, klubides, stuudiotes jne. Huvitegevuseks ei loeta lühiajalisi kursusi ja tervisesporti;
  3) õpilaskoha tegevuskulu – huvikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õppuri huvihariduse omandamiseks ühe õppekava ulatuses;
  4) õppetasu/osalustasu – lapsevanema poolt huvihariduse või -tegevuse eest makstav tasu;
  5) huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad – (edaspidi teenuse pakkujad) äriregistris registreeritud juriidilised isikud või riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris registreeritud asutused, kes võimaldavad valla noortel tegeleda erinevate huvialadega;
  6) toetus – valla eelarvest eraldatavad rahalised vahendid õppuri huvihariduse või -tegevuse toetamiseks.

§ 3.   Toetuse liigid

  Huvihariduse ja huvitegevuse toetuste liigid on:
  1) huvihariduse toetus, mida makstakse EHISes registreeritud väljaspool Mulgi valda tegutsevale munitsipaal- või erahuvikoolile ühe õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse ulatuses;
  2) huvitegevuse toetus, mida makstakse huvitegevust pakkuvale juriidilisele isikule õppuri õppetasu katmiseks;
  3) teenusepakkuja toetus, mida makstakse teenuse pakkuja personalikulude, vahendite ja transpordikulude katmiseks, mis laiendab noortele pakutavaid võimalusi või toetab uute innovaatiliste huvitegevuste käivitamist ja läbiviimist;
  4) transporditoetus, mida makstakse huvihariduses ja -tegevuses osalemisega seotud transpordikulude katmiseks;
  5) noore toetus, mida makstakse huvihariduses ja -tegevuses noorte osalemist takistavate ettenägematute kitsaskohtade lahendamiseks, sh vajalike õppevahendite ja varustuse soetamiseks, võistlustel ning konkurssidel osalemiseks vajalike kulude katmiseks.

§ 4.   Huvihariduse toetus

  (1) Mulgi vald hüvitab ühe õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse väljaspool Mulgi valda tegutsevale munitsipaal- või erahuvikoolile Mulgi Vallavalitsuse ametiasutuse volitatud ametniku poolt väljastatud garantiikirja alusel.

  (2) Huvihariduse toetuse hüvitamisega seonduvad erandjuhud otsustab vallavalitsus korraldusega lapsevanema või täisealise õppuri põhjendatud taotluse alusel.

  (3) Huvihariduse toetuse taotlemiseks esitab õpilase seaduslik esindaja (edaspidi lapsevanem) või täisealine õppur hiljemalt 15. septembriks vallavalitsusele taotluse (Lisa) garantiikirja väljastamiseks.

  (4) Huvihariduse toetuse maksmise aluseks on Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) kajastuvad andmed õppuri kohta. Huvikool on kohustatud koheselt tegema muudatused EHISe andmetes huvikoolist lahkunud õpilase kohta.

  (5) Huvikooli pidaja poolt kinnitatud õppetasu tasub lapsevanem.

  (6) Mulgi vald hüvitab osaliselt või täielikult eelarveliste vahendite olemasolul huvikooli õppetasu alates kolmandast lapsest ja/või vähekindlustatud pere lapsele lapsevanema või täisealise õppuri poolt vallavalitsusele esitatud avalduse alusel.

§ 5.   Huvitegevuse toetus

  (1) Mulgi vald hüvitab huvitegevuses osaleva õppuri õppetasu huvitegevust pakkuva juriidilise isiku poolt Mulgi Vallavalitsusele esitatud arve alusel summa, mis ületab 30 eurot ühe õppuri kohta kalendrikuus, kuid mitte rohkem kui 50 eurot kuus.

  (2) Huvitegevuse toetuse hüvitamise tingimused on järgmised:
  1) sama või sarnast huvitegevust ei ole Mulgi valla eelarvest muul viisil finantseeritud;
  2) huvitegevuse pakkuja asub võimalikult õppuri elukoha lähedal.

  (3) Huvitegevuse toetuse maksmise aluseks on lapsevanema või täisealise õppuri poolt esitatud avaldus.

  (4) Huvitegevust pakkuva teenuse osutaja juurest lahkumise korral on avalduse esitanud lapsevanem või täisealine õppur kohustatud sellest koheselt (hiljemalt 5 tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest) informeerima kirjalikult e-posti teel vallavalitsust.

  (5) Teavitamiskohustuse mitte järgimisel on vallavalitsusel õigus alusetult makstud toetus huvitegevust pakkuva teenuse osutajalt tagasi nõuda.

§ 6.   Teenuse pakkuja toetus

  (1) Toetust saavad taotleda äriühingud, mittetulunduslikud ühendused, füüsilisest isikust ettevõtjad ja vallavalitsuse hallatavad asutused (edaspidi toetuse taotleja) tingimusel, et tegevus on suunatud valla noortele ning huviharidust või -tegevust pakutakse üldjuhul valla territooriumil 7–19-aastatele noortele, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoht on Mulgi vald.

  (2) Toetuse eesmärk on parandada valla noorte huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust, rakendada kaasaegseid meetodeid ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi kultuuri, spordi, hariduse, kunsti, tehnoloogia ja loodus- ning täppisteaduse valdkonnas.

  (3) Toetus on mõeldud ringijuhendajate töö tasustamiseks, vahendite soetamiseks (ringitegevuste läbiviimiseks kasutatavad tarvikud ja materjalid), transpordikulu katmiseks, huviringiga seotud võistlustel, töötubades, õppepäevadel, konkurssidel, festivalidel, näitustel jms osalemiseks.

  (4) Toetatavate tegevuste alla ei kuulu kinnisvara ja sõiduvahendite soetamine ning kasutusse võtmine, hoonete ja rajatiste ehitamine, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumine.

  (5) Toetuse taotlusi saab esitada kaks korda aastas vallavalitsuse korraldusega kinnitatud tähtajal.

  (6) Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele elektroonilises keskkonnas vormikohase taotluse. Erandkorras võib taotluse esitada paberkandjal.

  (7) Vallavalitsuse poolt moodustatud hindamiskomisjon hindab taotluste vastavust taotluste kriteeriumitele, Mulgi valla huvihariduse ja -tegevuse kavale ning teeb vallavalitsusele ettepaneku toetuse eraldamise või andmisest keeldumise ja toetuse suuruse osas.

  (8) Toetuse eraldamise või mitte eraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (9) Teenuse pakkuja toetusest makstava tööjõukulude ülempiir on 15 eurot tund ühe juhendaja kohta.

  (10) Eraõigusliku juriidilise isikuga sõlmitakse toetuse kasutamiseks leping.

  (11) Toetuse saajal on kohustus esitada vallavalitsusele elektroonilises keskkonnas toetuse kasutamise aruanne peale toetuse kasutamise lõppemist hiljemalt ühe kuu jooksul. Erandkorras võib aruande esitada paberkandjal.

§ 7.   Transporditoetus

  (1) Toetust makstakse huvihariduse ja -tegevuse riiklike vahendite olemasolul.

  (2) Transporditoetust makstakse huvihariduse ja/või -tegevuse töös osalemisel ühe õppuri kohta kuni 40 eurot kuus, paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele kuni 100 eurot kuus, kui huvikool või -ring asub elukohast kaugemal kui viis kilomeetrit.

  (3) Peredele, kus sama huvikooli või -ringi töös osaleb samal ajal ja kohas mitu last, makstakse toetust ühekordses määras.

  (4) Transporditoetuse maksmise aluseks on lapsevanema või õppuri poolt esitatud avaldus, millele lisatakse kulu tõendavad dokumendid (kütusetšekk, bussipilet vms) ja sõidupäevik.

  (5) Toetust saab taotleda neli korda aastas. Taotlus esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 5. aprilliks (jaanuari, veebruari, märtsi eest), 5. juuliks (aprilli, mai, juuni eest), 5. oktoobriks (juuli, augusti, septembri eest) ja 5. jaanuariks (oktoobri, novembri, detsembri eest).

  (6) Noore osalemine huvikooli või -ringi tegevuses peab olema tõendanud ringijuhi või treeneri poolt.

  (7) Toetuse eraldamise või mitte eraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 8.   Noore toetus

  (1) Noore toetust saab taotleda lapsevanem ja alates 18. eluaastast noor ise.

  (2) Noore toetust makstakse noore osalemist takistavate ja ettenägematute kitsakohtade lahendamiseks, sealhulgas vajalike õppevahendite ja varustuse soetamiseks, võistlustel ning konkurssidel osalemiseks vajalike kulude katmiseks.

  (3) Noore toetuse maksmise aluseks on lapsevanema või täisealise noore poolt esitatud avaldus.

  (4) Noore toetust saab taotleda jooksvalt eelarveaasta jooksul, taotluse saab esitada kas enne kulu tekkimist koos põhjendusega või kulu tekkimise järgselt koos kuludokumentidega.

  (5) Taotlus peab olema seotud huvikooli või -ringiga, mille tegevuses noor osaleb.

  (6) Toetuse määr on kuni 100 eurot noore kohta aastas, paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele kuni 300 eurot aastas.

  (7) Toetuse eraldamise või mitte eraldamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 9.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida noore osalemist huvihariduses või huvitegevuses.

  (2) Vallavalitsusel on õigus küsida taotlejatelt täiendavaid andmeid ning kontrollida toetuse sihipärast kasutamist.

  (3) Toetuse saajalt võib toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda, kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) toetuse saaja ei kasuta või ei kasutanud toetust sihipäraselt, arvestades käesolevas määruses sätestatud nõudeid ja toetuse saaja taotluses taotleja poolt lubatut;
  2) toetuse saaja ei ole esitanud nõuetekohast lõpparuannet toetuse kasutamise kohta;
  3) toetuse saaja on toetuse kasutamise kohta esitanud valeandmeid.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Mulgi Vallavolikogu 20. mai 2020. a määrus nr 122 „Mulgi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

Lisa Taotlus garantiikirja väljastamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json