Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Antsla Valla Kultuurikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2021, 45

Antsla Valla Kultuurikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 20.04.2021 nr 12
jõustumine 01.01.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Antsla Vallavolikogu 10.04.2018 määruse nr 12 „Antsla valla põhimäärus” § 43 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Antsla Valla Kultuurikeskus (edaspidi kultuurikeskus) on Antsla Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Kultuurikeskus on kohalikule elanikkonnale kultuurilist, hariduslikku, sportlikku ja meelelahutuslikku tegevust pakkuv asutus.

  (3) Kultuurikeskuse asukoht on Kooli tee 19, Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond.

  (4) Kultuurikeskusel on Antsla valla eelarves alaeelarvena iseseisev eelarve.

  (5) Kultuurikeskuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks Antsla Vallavolikogu.

  (6) Kultuurikeskuse tegevus- ja teeninduspiirkond on Antsla valla haldusterritoorium.

  (7) Kultuurikeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Asjaajamise alused

  (1) Kultuurikeskuse asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Asjaajamise korraldamisel lähtub kultuurikeskus asjaajamist reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Kultuurikeskuse asjaajamise korraldus reguleeritakse kultuurikeskuse direktori käskkirjaga.

§ 3.   Kultuurikeskuse sümboolika

  (1) Kultuurikeskus võib kasutada oma sümboolikat.

  (2) Kultuurikeskuse sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kultuurikeskuse direktor käskkirjaga.

§ 4.   Kultuurikeskuse ülesanded ja tegevuse korraldamine

  (1) Kultuurikeskuse ülesanded on:
  1) kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamine, rahvakultuuri säilitamine ja arendamine;
  2) huvi- ja seltsitegevuse korraldamine;
  3) vallaelanike vaba aja veetmise korraldamine;
  4) kursuste ja õpiringide korraldamine;
  5) kultuuriürituste korraldamine;
  6) professionaalse kultuuri (filmi, muusika, etenduste, kujutava kunsti) vahendamine;
  7) tegevusega seotud projektide koostamine ja juhtimine;
  8) koostöö tegemine piirkonna teiste kultuuri- ja haridusasutustega ning muude asutuste ja organisatsioonidega valla kultuurielu korraldamisel;
  9) koostöö maakondlikul, vabariiklikul ja rahvusvahelisel tasandil erinevate asutuste ja organisatsioonidega;
  10) kultuuri- ja huvialase tegevuse kohta informatsiooni kogumine ja vahendamine ning kultuurikeskuses toimuvatest sündmustest ja osutatavatest teenustest avalikkuse teavitamine;
  11) kultuurisündmuste turundustegevuse korraldamine;
  12) valla positiivse kuvandi loomine ja hoidmine läbi kultuurikeskuse tegevuse maakondlikul ja üleriigilisel tasandil.

  (2) Kultuurikeskus täidab ülesandeid oma allasutuste kaudu. Kultuurikeskuse struktuuriüksused on:
  1) Antsla Kultuurikeskus, mille asukoht on Kooli tee 19, Antsla linn, Antsla vald, Võru maakond;
  2) Uue-Antsla Rahvamaja, mille asukoht Uue-Antsla küla, Antsla vald, Võru maakond;
  3) Tsooru Rahvamaja, mille asukoht on Tsooru küla, Antsla vald, Võru maakond.

  (3) Struktuuriüksus tagab:
  1) kultuurikeskuse ülesannete täitmise;
  2) kultuurikeskuse tegevuse korraldamise lähtuvalt piirkonna inimeste huvidest, traditsioonidest ja eelistustest.

§ 5.   Kultuurikeskuse õigused ja kohustused

  Kultuurikeskusel on oma ülesannete täitmiseks järgmised õigused ja kohustused:
  1) osutada kultuurikeskuse kasutajatele tasulisi teenuseid (ruumide üürimine, ürituste korraldamine jne);
  2) saada oma tööks vajalikku teavet Antsla Vallavolikogult ja -valitsuselt ning Antsla valla hallatavatelt asutustelt;
  3) sõlmida oma ülesannete täitmiseks ja oma eelarve piires kultuurikeskuse nimel lepinguid;
  4) kasutada, vallata ning käsutada kultuurikeskuse valduses olevat vallavara Antsla Vallavolikogu ja Antsla Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras;
  5) teha ettepanekuid vallavolikogule, -valitsusele ja -volikogu komisjonidele kultuuritöö küsimustes;
  6) sooritada muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

§ 6.   Kultuurikeskuse juhtimine

  (1) Kultuurikeskust juhib kultuurikeskuse direktor.

  (2) Kultuurikeskuse direktori kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

  (3) Direktor:
  1) korraldab kultuurikeskuse tegevust ja vastutab selle ülesannete täitmise eest;
  2) vastutab kultuurikeskuse üldseisundi ja arengu ning kultuurikeskuse valdusesse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise eest;
  3) koostab kultuurikeskuse eelarve kavandi ning vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
  4) esindab kultuurikeskust ning sõlmib kultuurikeskuse nimel lepinguid ilma erivolitusteta oma pädevuse piires;
  5) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid;
  6) annab vallavalitsusele aru kultuurikeskuse tegevuse kohta;
  7) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks kultuurikeskuse arengukava eelnõu.

§ 7.   Direktori asendamine

  (1) Direktor tagab kultuurikeskuse sisemise töökorraldusega (töölepingud, ameti- või tööjuhendid või ühekordsed tööülesanded) direktori ülesannete täitmise ajal, mil direktoril ei ole õigust või direktor ei saa oma ülesandeid täita.

  (2) Kui direktor ei ole võimeline asendamist korraldama või tal ei ole võimalust asendajat määrata, asendab direktorit vallavanema poolt määratud isik.

§ 8.   Kultuurikeskuse juhtkond

  (1) Kultuurikeskuse juhtkonda kuuluvad:
  1) direktor;
  2) kultuurikorraldaja Tsooru Rahvamajas;
  3) kultuurikorraldaja Uue-Antsla Rahvamajas;
  4) kultuurikorraldaja Antsla Kultuurikeskuses;
  5) Antsla valla kultuuri- ja noorsootööspetsialist.

  (2) Juhtkonna eesmärk on:
  1) ettepanekute tegemine ning sisendi andmine kultuurikeskuse töö paremaks korraldamiseks ning eelarveliste ettepanekute tegemine;
  2) ettepanekute tegemine ning sisendi andmine kultuurikeskuse arengukavasse ning selle muudatustesse;
  3) ettepanekute tegemine ning sisendi andmine kultuurikeskuse tööplaanidesse ning aruannetesse;
  4) ettepanekute tegemine ning sisendi andmine vallavalitsusele esitatavate teenuste nimekirja ning hinnakirja kohta;
  5) Kultuurikeskuse juhtkonna koosolekud toimuvad vähemalt kord kvartalis. Koosolekud kutsub kokku kultuurikeskuse direktor.

§ 9.   Kultuurikeskuse personal

  (1) Kultuurikeskuse töötajate koosseisu kinnitab Antsla Vallavolikogu kultuurikeskuse direktori ettepanekul.

  (2) Kultuurikeskuse töötajatega sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingu direktor.

  (3) Kultuurikeskuse personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite ja töösisekorraeeskirjaga.

§ 10.   Kultuurikeskuse vara, finantseerimine ja järelevalve

  (1) Kultuurikeskuse vara moodustavad talle valla poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Kultuurikeskust finantseeritakse vallaeelarvest, tema tegevusega seotud tasulistest teenustest, annetustest ning laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (3) Kultuurikeskuse tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab vallavalitsus.

  (4) Kontrolli kultuurikeskuse tegevuse üle teostab vallavalitsus.

§ 11.   Kultuurikeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Kultuurikeskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Antsla Vallavolikogu õigusaktides ettenähtud korras.

§ 12.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Antsla Vallavolikogu 10.10.2000 määrus nr 19 „Tsooru Rahvamaja põhimääruse kinnitamine”.
  2) Urvaste Vallavolikogu 10.10.2000 määrus nr 15 „Uue-Antsla Rahvamaja põhimääruse kinnitamine”.
  3) Antsla Vallavolikogu 14.05.2002 määrus nr 8 „ Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse põhimääruse kinnitamine”.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022. aastal.

Merike Prätz
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json