HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumine

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.03.2023, 27

Lääne-Nigula valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumine

Vastu võetud 21.11.2019 nr 28
RT IV, 29.11.2019, 12
jõustumine 01.01.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.03.2021RT IV, 26.03.2021, 1129.03.2021
21.04.2022RT IV, 27.04.2022, 1330.04.2022
16.02.2023RT IV, 03.03.2023, 906.03.2023, rakendatakse alates 01.05.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 22 lõike 1 p 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 3 ning 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Lääne-Nigula valla koolieelsete munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) personali- ja majandamiskulude vanemate poolt kaetava osa (edaspidi osalustasu) määra kehtestamist, osalustasu soodustuse tegemist ja tasumise korda.

§ 2.   Osalustasu määr

  Osalustasu määr on ühe lapse kohta 12% töötasu alammäärast kuus.
[RT IV, 03.03.2023, 9 - jõust. 06.03.2023, rakendatakse alates 01.05.2023]

§ 3.   Soodustused

  (1) Kui lapse ja vähemalt ühe tema vanema või eestkostja elukoht on Lääne-Nigula vallas, siis kehtivad alljärgnevad soodusosalustasud:
  1) 7% töötasu alammääralt kuus kui lasteaia käib üks laps;
[RT IV, 03.03.2023, 9 - jõust. 06.03.2023, rakendatakse alates 01.05.2023]
  2) kui ühest perekonnast käib lasteaias 2 last, siis teise lapse eest makstakse 50% punktis 1 nimetatud summast;
  3) kui ühest perekonnast käib lasteaias kolm või enam last, siis kolmas ja iga järgnev laps on osalustasust vabastatud.

  (2) Lõikes 1 nimetatud soodustuse saamiseks lapsevanem avaldust esitama ei pea.

  (3) Soodustuse andmine lõpetatakse, kui lapse elukoht registreeritakse Eesti Rahvastikuregistris teise omavalitsusse. Soodustuse alguse ja lõpu arvestuse kuupäevaks arvestatakse kuu viimast päeva.

§ 4.   Soodusosalustasu määra erisused üleminekuperioodil
[Kehtetu - RT IV, 27.04.2022, 13 - jõust. 30.04.2022]

§ 5.   Osalustasu tasumine

  (1) Osalustasu maksmise kohustus algab päevast, mis jõustub lapselasteasutuse nimekirja arvamine ehk päevast, mil lapsel tekib õigus minna lasteaeda ja lõpeb lapse lasteasutuse väljaarvamise päevast.

  (2) Osalustasu tuleb vanemal tasuda kohta kasutava lapse nimel eelmise kuu eest jooksval kuul esitatud arve(te) alusel Lääne-Nigula Vallavalitsuse pangakontole 20. kuupäevaks.

  (3) Osalustasu tuleb tasuda ka lapse lasteaiast puudutud perioodi eest, välja arvatud lõikes 4 sätestatud aeg.

  (4) Lasteasutuse ajutise sulgemise ajal (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus) osalustasu ei tasuta, kui laps ei käinud samal ajal teises Lääne-Nigula valla lasteaias. Sellisel juhul tasutakse osalustasu lasteasutuse järgi, mille nimekirjas laps on.
[RT IV, 26.03.2021, 11 - jõust. 29.03.2021]

  (5) Vallavalitsusel on õigus vabastada vanemad ajutiselt osalustasu maksmisest järgmistel juhtudel:
[RT IV, 27.04.2022, 13 - jõust. 30.04.2022]
  1) kui Vabariigi Valitsus on riigis välja kuulutanud eriolukorra;
  2) muudel ettenägematutel juhtudel, kus suletakse lasteasutus, lasteasutuse rühm või lapsi on palutud lasteasutusse võimalusel mitte tuua;
  3) kui ilmnevad muud ettenägematud asjaolud, sh Eestisse asunud sõjapõgenikud;
  4) punktis 3 nimetatud ajutise vabastuse (vabastus kuni 6 kuuks) pikkuse otsustab vallavalitsus.

§ 6.   Lühiajaline lasteasutuse teenus

  (1) Lühiajalise lasteasutuse teenuse hinna lastele, kelle elukohajärgne kohalik omavalitsus ei ole Lääne-Nigula vald ja kes soovivad lasteasutuse teenuseid kasutada lühiajaliselt (kokku kuni 3 kuud aastas, tasuarvestuse miinimum periood on viis järjestikust tööpäeva) moodustab lapsevanema või eestkostja osalustasu 20% töötasu alammäärast kuus.
[RT IV, 03.03.2023, 9 - jõust. 06.03.2023, rakendatakse alates 01.05.2023]

  (2) Lühiajalise lasteasutuse teenuse kasutamisel rakendatakse osalustasu ettemaksu.

  (3) Lühiajalise lasteasutuse teenuse kasutamise täpsemad tingimused sätestatakse lasteasutuse direktori ja lapsevanema vahel sõlmitud lepingus.

§ 7.   Võlgnevused

  (1) Arve mitteõigeaegse tasumise korral arvestatakse tasumisega viivitatud summalt viivist 0,022% päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest.
[RT IV, 03.03.2023, 9 - jõust. 06.03.2023, rakendatakse alates 01.05.2023]

  (2) Osalustasu võlgnevuse korral toimub lasteasutustest välja arvamine Lääne-Nigula Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuarist 2020.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json