EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Kose vallas

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2022, 28

Reklaami paigaldamine ja reklaamimaksu kehtestamine Kose vallas

Vastu võetud 21.09.2017 nr 155
RT IV, 28.09.2017, 15
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.04.2022RT IV, 27.04.2022, 1430.04.2022

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 5 lg 2, § 22 lõike 1 punkti 2 ja 3, § 36 lg 1, „Kohalike maksude seaduse“ § 2 lõike 1, § 3, § 5 punkti 5 ja § 10, „Reklaamiseaduse“ § 2 lg 1 p 3, § 13 lg 1 ja § 30 lg 2 p 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse reklaamimaksu kehtestamise ja selle maksmise kord ning reklaami paigaldamisele esitatavad nõuded Kose valla haldusterritooriumil.

§ 2.   Mõisted

  (1) Käesolevas määruses (edaspidi määrus) kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) reklaam (sh kuulutus) on teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil;
  2) reklaamimaks (edaspidi maks) – tasu reklaami avalikustamise eest;
  3) maksuobjekt – maksustamisele kuuluv reklaam, mida eksponeeritakse Kose valla haldusterritooriumil füüsilise või juriidilise isiku poolt;
  4) maksumaksja – maksuobjekti otsene valdaja (reklaami paigaldaja) või avalikustaja;
  5) maksuhaldur – Kose Vallavalitsus;
  6) maksudeklaratsioon – reklaamimaksudeklaratsioon, mille reklaami avalikustaja esitab maksuhaldurile ja mis on reklaamimaksu arvutamise aluseks;
  7) maksuperiood – ajavahemik, millal reklaami eksponeeritakse;
  8) majandus- või kutsetegevuse koht – koht, kus vahetult pakutakse ja müüakse kaupa või vahetult pakutakse ja osutatakse teenust;
  9) reklaamipind – tasapinnaline või ruumiline objekt, mis paigaldatakse Kose valla haldusterritooriumile avalikkusele suunatud reklaami eksponeerimise eesmärgil. Reklaampind määratakse tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud tervikliku reklaami pindalaga ja ruumilise reklaami puhul avalikkusele suunatud vaadete arvutuslike pindaladega;
  10) statsionaarne reklaam – reklaam, mis on paigaldatud spetsiaalselt selleks ehitatud vundamendiga maa või ehituskonstruktsioonidega hoone või rajatise külge;
  11) mittestatsionaarne reklaam – reklaam, mis on paigaldatud olemasolevate vundamentide, lahtiselt tõstetud betoonplokkide, ehituskonstruktsioonide külge;
  12) mobiilne reklaam – sõiduk, haagis või muu välireklaami edastamiseks kohandatud seade, mille abil välireklaami edastatakse;
  13) välireklaam – avalikus kohas asuv või avalikust kohast jälgitav reklaam;
  14) sotsiaalreklaam - reklaam, mille eesmärk on saavutada hinnangute andmise kaudu inimese käitumine avalikes huvides ja milles teatud probleemile keskendudes ei pakuta kaubamärgipõhist, vaid üldist lahendit;
  15) reklaami paigaldusluba – Kose Vallavalitsuse poolt antud vastav korraldus.

  (2) Reklaamina ei käsitata:
  1) majandus- või kutsetegevuse kohas antavat teavet kauba, teenuse või selle müügitingimuste kohta (tarbijakaitseseaduse § 4 lõikes 2 nimetatud teave);
  2) majandus- või kutsetegevuse koha tähistust selle nime, liigi, kauba müügi või teenuse osutamise aja, isiku nime, kaubamärgi ja domeeninimega ehitisel või tänavakaubanduse kioskil, kus majandus- või kutsetegevuse koht asub, ja majandus- või kutsetegevuse koha sissepääsu juures;
  3) väljaspool ehitist asuva majandus- või kutsetegevuse koha tähistust käesoleva lõike punktis 2 nimetatud teabega;
  4) isiku majandus- või kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistust selle isiku nime, kontaktandmete, kaubamärgi, domeeninime ja tegevusalaga.

§ 3.   Reklaami põhinõuded

  (1) Reklaami sisu, kujundus ja esitlusviis peavad olema sellised, mis üldsuse tavalise tähelepanu juures tagavad arusaamise, et tegemist on reklaamiga.

  (2) Reklaami paigaldamisel tuleb järgida reklaamiseadusest tulenevaid üldnõudeid, keeldusid ja piiranguid.

  (3) Välireklaamkandja peab olema ohutu inimese elule, tervisele ja varale ning keskkonnale, sealhulgas:
  1) välireklaamkandja peab olema tugevalt kinnitatud või turvaliselt paigutatud ehituslikult kindlale pinnale;
  2) valgustatud välireklaamkandja puhul peavad olema tarvitusele võetud meetmed, mis väldivad elektrist tulenevaid ohte ja vähendavad elektromagnetilisi häireid;
  3) ekraani vahendusel reklaami edastamine ei tohi häirida inimeste rahu;
  4) välireklaamikandja peab paigutama nii, et see ei sega inimeste ja sõidukite liiklemist, samuti tuleb paigaldamisel arvestada liiklusseaduses §53 sätestatud nõudeid;
  5) mobiilset reklaami ei või paigutada kõnniteele või haljasalale;
  6) reklaami ei või paigaldada haridus ja kultuuriasutuste territooriumile.
[RT IV, 27.04.2022, 14 - jõust. 30.04.2022]

§ 4.   Reklaami paigaldamise õigus

  (1) Reklaami paigaldamise õiguslikuks aluseks on Kose Vallavalitsuse poolt väljastatav reklaami paigaldusluba (edaspidi paigaldusluba).

  (2) Paigaldusluba on nõutav statsionaarse ja mittestatsionaarse reklaami paigaldamiseks Kose valla territooriumil, välja arvatud juhtudel, kui reklaam on paigaldatud:
  1) ehitisele, kus reklaami avalik esitaja tegutseb või selle juurde kuuluvale krundile;
  2) vastavalt Kose Vallavalitsuse loale toimuvatel kultuuri-, spordi- ja heategevuslikel üritustel loas reguleeritud korras.

§ 5.   Paigaldusloa taotlus

  (1) Paigaldusloa saamiseks esitab avalikustaja Kose Vallavalitsusele käesoleva määruse lisas 2 oleva vormikohase taotluse.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) reklaami kavand koos mõõtude ja värvilahendusega;
  2) reklaami kande- või kinnituskonstruktsiooni projekt või joonis;
  3) reklaami hoonele paigutamisel fassaadi joonis või foto koos paigalduskoha ja antud fassaadil olemasolevate reklaamide äranäitamisega ning hoone valdaja kooskõlastus;
  4) reklaami paigalduskoha territooriumi või rajatise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek, kaasomandi puhul kõikide kaasomanike kooskõlastus;
  5) asendiplaan/geoalus koos asukoha äranäitamisega, maa-aluste kommuni-katsioonide olemasolul kommunikatsiooni valdajate kooskõlastus;
  6) Muinsuskaitseameti kirjalik kooskõlastus muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kinnismälestisele reklaami paigaldamiseks;
  7) tehnovõrgu omaniku või valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse;
  8) tee kaitsevööndi maa omaniku kirjalik nõusolek, tema seatud tingimused, teabevahendi joonis ja paigutamise skeem liiklusvälise teabevahendi paigaldamiseks tee kaitsevööndisse.

§ 6.   Paigaldusloa väljaandmine ja väljaandmisest keeldumine

  (1) Vallavalitsus väljastab paigaldusloa hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste lisadega esitatud paigaldusloa taotluse registreerimisest. Puuduste korral esitatud dokumentides, teatab vallavalitsus sellest reklaami paigaldajale hiljemalt 5 tööpäeva jooksul, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Paigaldusluba antakse reklaami eksponeerimise ajaks. Paigaldusloa kehtivuse aeg märgitakse paigaldusloale.

  (3) Paigaldusloa väljaandmisest võib keelduda:
  1) kavandatud reklaam ei vasta reklaamiseaduses, keeleseaduses, teeseaduses ja käesolevas määruses sätestatud nõuetele;
  2) reklaami paigaldaja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
  3) kavandatud reklaam ei sobi vallaruumi ilme, hoone arhitektuurse stiili ja värvilahendusega või on proportsionaalselt sobimatu hoone ja ümbritseva keskkonnaga või reklaamialune pind (hoone fassaad, välisseinad vms) on korrastamata;
  4) puuduvad käesoleva määruse § 5 lõike 2 nimetatud kooskõlastused;
  5) varasemalt on teine reklaami paigaldaja esitanud taotluse samale asukohale reklaami paigaldamiseks;
  6) reklaami paigaldamise taotleja omab varasemaid reklaamimaksu võlgasid või on eelnevalt rikkunud käesolevat määrust.

  (4) Paigaldusloa andmisest keeldumise põhjuste kohta annab Kose Vallavalitsus motiveeritud vastuse 10 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise kuupäevast.

§ 7.   Reklaami paigaldaja kohustused ja õigused

  (1) Reklaami paigaldaja on kohustatud:
  1) paigaldama reklaami vastavalt reklaamiseaduse, teeseaduse ja käesoleva määruse nõuetele ning lähtudes esitatud dokumentidest ja paigaldusloas sätestatud tingimustest;
  2) tagama paigaldatud reklaami esteetilise väljanägemise kogu avalikustamise perioodi jooksul;
  3) reklaami muutmisel paigaldusloa tähtaja jooksul esitama vallavalitsusele kooskõlastamiseks uue reklaami kavandi;
  4) maha võtma reklaami ja korrastama kasutuses olnud maa-ala või pinna paigaldusloas sätestatud tähtaja möödumisele järgneval tööpäeval või taotlema 10 tööpäeva enne tähtaja möödumist uue paigaldusloa käesoleva määruses sätestatud korras;
  5) hüvitama ebakvaliteetselt paigaldatud reklaamiga (purunemise, allakukkumise jms tagajärjel) isikutele ja nende varale tekitatud kahju.

  (2) Reklaami paigaldajal on õigus:
  1) igal ajal loobuda reklaami avalikustamisest, teatades sellest vallavalitsusele, kui reklaami avalikustamise aeg jääb lühemaks kui paigaldusloal märgitud;
  2) taotleda paigaldusloa pikendamist samale kohale, esitades vormikohase taotluse ja deklaratsiooni vähemalt 10 tööpäeva enne paigaldusloa tähtaja lõppu.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud tähtajaks mahavõtmata reklaam kuulub eemaldamisele reklaami paigaldaja kulul.

§ 8.   Paigaldusloa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsusel on õigus paigaldusluba kehtetuks tunnistada, kui reklaami paigaldaja:
  1) ei ole paigaldanud reklaami vastavalt taotluses esitatud andmetele;
  2) ei ole tähtaegselt täitnud vallavalitsuse tehtud ettekirjutusi;
  3) ei ole tähtaegselt esitanud maksudeklaratsiooni;
  4) ei ole tähtaegselt tasunud reklaamimaksu vähemalt kolmel järjestikusel korral.

§ 9.   Maksuobjekt ja reklaamimaksu maksja

  (1) Maksuobjekt on reklaam, mida eksponeeritakse:
  1) avalikus kohas, milleks on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa ja mis asub ehitise siseruumides või väljaspool ehitise siseruume avalikkusele suunatult;
  2) eraomandis oleval kinnistul või ehitisel või selle siseruumides avalikkusele suunatult;
  3) mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatult.

  (2) Maksustamisele ei kuulu:
  1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaam;
  2) Euroopa Liidu institutsioonide reklaam;
  3) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaam;
  4) tarbija teavitamiseks paigaldatud teave ettevõtja asu- või tegevuskoha järgsel hoonel, vaateaknal või hoone seina ääres kuni 2 m kaugusel sissekäigust;
  5) spordirajatiste sisepinnale paigaldatud ja spordirajatises viibivatele isikutele suunatud reklaam;
  6) kirikute ja koguduste, teatrite, kinode ja muuseumide ning Kose valla haldusterritooriumil korraldatavate näituste, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaam;
  7) mittetulundusühingute ja -liitude ning muude mittetulundusorganisatsioonide reklaam, mille sisuks ei ole äriline tegevus;
[RT IV, 27.04.2022, 14 - jõust. 30.04.2022]
  8) vahetult inimeste teostatav reklaam (kostümeeritult, trükiseid jagades jms);
  9) teave ehituse informatsioonitahvlil ehitusettevõtjale registreeritud kaubamärgi, nime ja kontaktandmete eksponeerimine ehituse piirdel;
  10) liiklusmärke liiklusseaduse mõistes ja Eesti standardile EVS 613-2001 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine“ vastav teave;
  11) sotsiaalreklaam;
  12) Kose vallas reklaamitavat tegevust alustavad füüsilised ja juriidilised isikud esimese tegevusaasta jooksul.

  (3) Kose vallas registreeritud ja siin püsivalt tegutseval ettevõttel on õigustaotleda vallavalitsuselt maksusoodustust oma tegevuse reklaamimiseks Kose vallas.

  (4) Vallavalitsusel on õigus eespool nimetamata juhtudel ja maksumaksja poolt esitatud põhjendatud taotluse alusel anda maksusoodustusi või maksust vabastada.

§ 10.   Maksumäär

  (1) Üldine maksumäär reklaampinna ühe ruutmeetri kohta on 0,3 eurot kalendripäevas.
[RT IV, 27.04.2022, 14 - jõust. 30.04.2022]

  (2) Kolmekordset maksumäära rakendatakse:
  1) alkohoolsete jookide reklaamimisel;
  2) mittestatsionaarselt paigaldatud reklaami ja mobiilse reklaami maksustamisel;
  3) omavoliliselt paigaldatud reklaami või reklaami, mille eksponeerimise tähtaeg on möödunud, tähtaega ületava eksponeerimise aja eest.
  4) Suurüritustel eksponeeritavad reklaamid tasustatakse vallavalitsuse ja ürituse korraldaja kokkuleppel.

§ 11.   Reklaampinna suurus ja maksusumma arvutamine

  (1) Reklaampinna suurus määratakse:
  1) tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud reklaami pindalaga;
  2) ruumilise reklaami puhul objekti pinnalaotuse suuruse järgi;

  (2) Maksusumma arvutamisel võetakse aluseks reklaampinna maksumäär ühe ruutmeetri kohta.

  (3) Maksu arvutamisel ümardatakse pinna suurus järgmise täisruutmeetrini iga pinna osas eraldi. Ühest ruutmeetrist väiksema reklaampinna suuruseks loetakse üks (1) ruutmeeter.

  (4) Iga reklaamikandja reklaami kandev külg maksustatakse eraldi

§ 12.   Maksustamisperiood

  (1) Maksuperiood on ajavahemik, millal reklaami eksponeeritakse.

  (2) Maksukohustus tekib reklaami paigaldamise päeval ja lõpeb reklaami mahavõtmise päeval.

§ 13.   Maksudeklaratsioon ja maksu tasumine

  (1) Maksumaksja, kes paigaldab reklaami, on kohustatud hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast reklaami paigaldamist esitama maksuhaldurile vormikohase maksudeklaratsiooni. Maksudeklaratsioon saadetakse posti teel, elektroonilist andmesidet kasutades või antakse üle maksuhalduri ametiruumides. Maksuhaldur teeb maksudeklaratsioonile märke selle vastuvõtmise kohta.

  (2) Maksudeklaratsiooni alusel arvutab maksuhaldur tasumisele kuuluva maksusumma kogu maksuperioodi kohta ja saadab selle kohta maksumaksjale maksuteate hiljemalt 30 päeva enne maksu tasumise tähtaega.

  (3) Erinevatele reklaamipindadele paigaldatud sama reklaami kohta võib esitada ühe maksudeklaratsiooni.

  (4) Maksudeklaratsiooni võib esitada kuni 12 kuu kohta. Reklaami paigaldamisel pikemaks tähtajaks esitatakse 12 kuu möödumisel uus maksudeklaratsioon lõikes 1 kehtestatud korras.

  (5) Maksudeklaratsiooni esitamata jätmisel määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele.

  (6) Kui maksumaksja ei ole tasunud reklaamimaksu määrusega sätestatud tähtpäevaks, on ta kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi. Intressi arvutatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil maksu tasumine määruse järgi pidi toimuma., kuni tasumise päevani, viimane kaasa arvatud. Intress arvutatakse maksukorralduse seaduses sätestatud määraga.

  (7) Maksudeklaratsiooni vorm on ära toodud käesoleva määruse lisas 1.

§ 14.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet reklaami paigaldamise ja reklaamimaksu laekumise üle teostab vallavalitsus.

  (2) Omavoliliselt paigaldatud reklaami või reklaami, mille paigaldamise loas märgitud tähtaeg on möödunud, eksponeerimisel rakendatakse maksuhalduri ettekirjutuse alusel kolmekordset maksumäära aja eest, mil puudus reklaami paigaldusluba.

  (3) Omavoliliselt paigaldatud reklaam või reklaam, mille paigaldamise loas märgitud tähtaeg on möödunud, kuulub likvideerimisele maksuhalduri poolt määratud tähtajaks reklaami paigaldaja kulul.

  (4) Kui omavolilise reklaami paigaldaja ei ole teada või ei ole teada tema asukoht, teeb maksuhaldur ettekirjutuse rajatise, reklaamikandja või territooriumi omanikule, millele reklaam on paigaldatud.

  (5) Kui reklaami avalikustaja ei ole üle kolme kuu tühjalt seisvat või omavoliliselt paigaldatud reklaamikandjat demonteerinud pärast ettekirjutuses määratud tähtaega, on maksuhalduril reklaamikandja demonteerimise õigus. Reklaami paigaldaja ei saa sel juhul esitada nõudeid reklaamile või reklaamikandjale tekitatud kahjustuste kohta. Demonteerimise kulud nõuab maksuhaldur sisse reklaami avalikustajalt. Kui omavolilise reklaami paigaldaja ei ole teada või ei ole teada tema asukoht, nõutakse vastavad kulud sisse rajatise, reklaamikandja või territooriumi omanikult, millele reklaam on paigaldatud.

  (6) Maksudeklaratsiooni, dokumentide, asjade või muu teabe tähtpäevaks esitamata jätmise, maksuhalduri juures enda registreerimata jätmise, maksuhaldurile valeandmete, teadvalt ebaõigete dokumentide esitamise, arvestuse pidamise nõuete eiramise, maksuhalduri korralduse täitmatajätmise või muul viisil maksuhalduri tegevuse takistamise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut; sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, - karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud väärtegudele kohaldatakse maksukorralduse seaduse, karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid ning väärteo kohtuväline menetleja on maksuhaldur.

  (8) Käesolevas määruses sätestatud reklaami paigaldamise nõuete ja reklaami avalikustaja õiguste ja kohustuste rikkumise eest karistatakse reklaamiseaduse ja teeseaduse alusel.

§ 15.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Kinnitada reklaamimaksu deklaratsiooni vorm vastavalt lisale 1.

  (3) Kinnitada reklaami paigaldamise taotluse vorm vastavalt lisale 2.

  (4) Enne määruse jõustumist reklaami paigaldamiseks välja antud load kehtivad neis märgitud tingimustel kehtivuse tähtaja lõpuni või loa kehtetuks tunnistamiseni.

  (5) Vallavalitusel edastada määrus elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile veebilehel avalikustamiseks.

  (6) Määrus jõustub 1.01.2018.

Lisa 1 Reklaamimaksu deklaratsioon

Lisa 2 Reklaami paigaldamise taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json