Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Parkimistasu kehtestamine Haljala vallas

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.04.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.04.2024, 51

Parkimistasu kehtestamine Haljala vallas

Vastu võetud 20.02.2024 nr 60
RT IV, 23.02.2024, 13
jõustumine 26.02.2024

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.04.2024RT IV, 27.04.2024, 3430.04.2024

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2 ja § 22 lõike 2, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 punkti 10 ja § 141 ning liiklusseaduse § 187 ja § 188 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja mõisted

  (1) Käesoleva määrusega (edaspidi määrus) kehtestatakse Haljala valla avalikul parkimisalal tasuline parkimisala, parkimistasu määrad, parkimistasu soodustused ja vabastused ning viivistasu täpsustatud määr.

  (2) Määruses kasutatakse mõisteid liiklusseaduse tähenduses, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Parkimistasu on Haljala Vallavolikogu poolt Haljala valla avalikul tasulisel parkimisalal parkimise korraldamise eesmärgil kehtestatud kohalik maks.

§ 2.   Tasuline parkimisala

  (1) Avalik tasuline parkimisala Haljala valla haldusterritooriumil on Võsu alevik.

  (2) Võsu alevik on järgmiste tänavalõikudega (kaasa arvatud) piiratud maa-alad:
  1) Mere tänav // Rakvere tee // Viru tänav;
  2) Taeva tänav;
  3) Mere tn 6;
  4) Jõe tänav;
  5) Lootuse tänav;
  6) Mere tn 61;
  7) Posti tänav;
  8) Eha tänav;
  9) Koidu tänav;
  10) Kalevi tänav;
  11) Vabaduse tänav;
  12) Laine tänav;
  13) Ranna tänav;
  14) Vambola tänav;
  15) Kalda tänav;
  16) Mere põik 2 // Võsu rand 2 (rannaparkla ja lõkkeplats).

  (3) Avalik tasuline parkimisala tähistatakse liikluskorraldusvahendiga.

  (4) Illustreeriv avaliku tasulise parkimisala skeem on kättesaadav Haljala valla veebilehel.

  (5) Parkimine on tasuline iga päev 15. maist kuni 15. septembrini (kaasa arvatud) ööpäevaringselt.

§ 3.   Maksuobjekt

  Parkimistasuga maksustatakse avalikule tasulisele parkimisalale pargitud mootorsõiduk ja haagis. Mootorsõiduki ja selle haagise parkimisel peab mootorsõiduki juht parkimistasu maksma nii sõiduki kui ka haagise eest.

§ 4.   Maksumaksja

  Parkimistasu tasub mootorsõiduki juht mootorsõiduki ja/või haagise parkimisel avalikul tasulisel parkimisalal.

§ 5.   Parkimistasu määr

  (1) Parkimistasu määr on:
  1) 1 tund – 2,50 eurot;
  2) 1 päev – 15,00 eurot.

  (2) Parkimistasu maksmisel arvestatakse alates kuue tunni täissaamisest parkimistasuks 1 päeva parkimistasu määr, kui parkimine toimub katkematult.

  (3) Parkimistasu laekub Haljala valla eelarvesse.

§ 6.   Maksuvabastused

  (1) Parkimistasu maksmisest on vabastatud:
  1) liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava mootorsõiduki juht;
  2) liiklusseaduse paragrahv 84 lõike 6 alusel määratletud alarm- või jälitussõiduki juht.

  (2) Haljala Vallavalitsusel (edaspidi vallavalitsus) on lähtuvalt avalikust huvist õigus anda parkimistasust vabastus Haljala Vallavalitsusele kui ametiasutusele ja vallavalitsuse hallatavatele asutustele.

  (3) Vallavalitsusel on õigus põhjendatud juhtudel anda parkimistasust vabastus avaliku tasulise parkimisala piires mootorsõiduki parkimiseks, mille liiklusregistrijärgse omaniku, vastutava kasutaja või kasutaja rahvastikuregistrijärgne elukoht on parkimisloa taotlemise aasta 1. jaanuari seisuga Haljala vald ning kinnistul puudub võimalus sõiduki parkimiseks. Konkreetse sõiduki parkimiseks väljastatakse parkimisluba ning ühe kinnistu kohta väljastatakse parkimisluba ühe konkreetse sõiduki parkimiseks.

  (4) Parkimistasu vabastust tõendab:
  1) liiklusseaduse paragrahvis 167 nimetatud liikumispuudega ja pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart. Haljala valla elanikele väljastab nimetatud parkimiskaardi sotsiaalteenuste osutamist korraldav vallavalitsuse struktuuriüksus liiklusseaduse paragrahv 167 lõike 3 alusel kehtestatud korra tingimustest lähtuvalt;
  2) liiklusseaduse paragrahv 84 lõike 6 alusel kehtestatud nõuetele vastavalt tähistatud alarmsõiduk või mootorsõidukile väljastatud alarmsõiduki või jälitussõiduki kaart.

  (5) Parkimistasu vabastust tõendav luba või kaart peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt mootorsõidukit oleks võimalik tuvastada dokumendi kehtivust. Liikumispuudega ja pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart peab olema paigaldatud mootorsõiduki esi- või tagaklaasile.

  (6) Vallavalitsusel on õigus ilmastikuoludest, liikluskorralduse muutmise vajadusest ja riigi või kohaliku omavalitsuse korraldatavatest üritustest tulenevalt ajutiselt peatada tasulisel parkimisalal parkimistasu maksmise kohustus.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 toodud parkimisload väljastab vallavalitsuse kantselei. Parkimisloa saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele kirjalik põhjendatud taotlus, mille rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus 30 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest.

  (8) Vallavalitsuse kantselei kontrollib võimalusel väljastatud parkimislubade aluseks olevaid andmeid, sh parkimistasu vabastuse aluseid. Kui ilmneb, et isik on esitanud valeandmeid või parkimistasu vabastuse andmise alus on ära langenud, tunnistab vallavalitsuse kantselei parkimisloa kehtetuks.

§ 7.   Maksukohustuse tekkimise aeg ja maksu tasumise tõendamise kord

  (1) Mootorsõiduki ja selle haagise juht peab parkimistasu maksma enne või vahetult pärast parkimise alustamist.

  (2) Parkimistasu tasumisel tuleb mootorsõiduki juhil juhinduda teenust pakkuva mobiilsideoperaatori juhistest.

  (3) Parkimistasu maksmisega seotud täpsemad juhised avaldatakse Haljala Vallavalitsuse veebilehel ning tasulise parkimisala sissesõitudele paigaldatavatel infotahvlitel.

  (4) Parkimistasu tasumist tõendab mobiilsideoperaatori kinnitus antud mootorsõiduki parkimistasu maksmise kohta antud tasulises parkimispiirkonnas.

  (5) Parkimiskella kasutamisel on Võsu Rannaklubi esises parklas parkimine tasuta 30 minutit. Parkimine on tasuta Võsu Rannaklubis toimuvate ürituste ajal.

§ 8.   Viivistasu

  (1) Parkimistasu maksmata jätmise või väiksema määra järgi tasumise, tasutud parkimisaja ületamise, tasulise parkimise õigust tõendava dokumendi mittenõuetekohase täitmise või tasulise parkimise õigust tõendava dokumendi mittenõuetekohase paigaldamise korral teeb parkimisjärelevalvet teostav ametiisik viivistasu määramise otsuse.

  (2) Viivistasu määr on 30 eurot ööpäevas.

  (3) Kui mootorsõidukit või selle haagist ei ole tasulise parkimise kohast eemaldatud, on parkimisjärelevalvet teostaval ametiisikul õigus vähemalt 24 tunni möödudes teha uus viivistasu otsus.

  (4) Viivistasu maksab mootorsõiduki või haagise omanik. Kui liiklusregistrisse on kantud mootorsõiduki või selle haagise vastutav kasutaja, maksab viivistasu vastutav kasutaja.

  (5) Viivistasu maksmise tähtaeg on 14 kalendripäeva mootorsõiduki või haagise omanikule, vastutavale kasutajale või kasutajale viivistasu otsuse kättetoimetamisest arvates.

  (6) Viivistasu laekub Haljala valla eelarvesse.

  (7) Viivistasu otsuste üle peetakse elektroonilist arvestust parkimislubade ja viivistasu otsuste haldussüsteemis.

§ 9.   Tasulise parkimise korraldamine ja parkimisjärelevalve teostamine

  (1) Parkimist avalikul tasulisel parkimisalal korraldab liiklust, sealhulgas parkimist, korraldav vallavalitsuse struktuuriüksus. Parkimisjärelevalvet teostab Haljala Vallavolikogu poolt vastuvõetud eeskirjade täitmise üle järelevalvet teostav vallavalitsuse struktuuriüksus. Mõlemad ülesanded võib halduslepingu alusel üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule.

  (2) Maksuhalduri toiminguid teostab maksude haldamist korraldav vallavalitsuse struktuuriüksus. Maksuhalduri toimingud võib halduslepingu alusel üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule.

  (3) Parkimisjärelevalve teostamise, maksu tasumise kontrollimise, viivistasu määramise, viivistasu otsuse kolmanda eksemplari edastamise ja viivistasu otsuse sundtäitmiseks esitamise võib vallavalitsus halduslepingu alusel üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule.

§ 10.   Määrus jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) 2024. aastal on parkimine tasuline iga päev 10. juunist kuni 15. septembrini (kaasa arvatud) ööpäevaringselt.
[RT IV, 27.04.2024, 34 - jõust. 30.04.2024]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json