ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel liitumistasu hüvitamise eeskiri

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.08.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2014, 12

Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel liitumistasu hüvitamise eeskiri

Vastu võetud 28.04.2006 nr 26
jõustumine 01.05.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.03.200705.03.2007
17.08.200720.08.2007

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lõike 1, § 30 lõike 1 punkti 2 ja "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse" § 5 lõike 21, § 6 lõike 3 alusel ning arvestades Viimsi Vallavolikogu määrust "Viimsi valla ühisveevärgi- ja kanalusatsiooniga liitumise eeskirja muutmine" (kinnitatud Viimsi Vallavolikogu 13. märtsi 2001 määrusega nr 5 ning muudetud 14. mai 2002 määrusega nr 17, 14. oktoobri 2003 määrusega nr 31 ja 10.01.2006 määrusega nr 3.).

§ 1.   Üldsätted

  (1) Viimsi valla (edaspidi nimetatud - vald) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel liitumistasu hüvitise maksmise eeskiri sätestab valla poolt liitumistasu täieliku või osalise hüvitamise alused.

  (2) Liitumistasu hüvitise väljamaksmist korraldab Viimsi Vallavalitsus (edaspidi nimetatud - vallavalitsus).

  (3) Liitumistasu hüvitist saab taotleda isik, kellele on AS Viimsi Vesi kirjalikult teatanud liitumise võimalikkusest.
[ - jõust. 20.08.2007]

§ 2.   Liitumistasu hüvitise saamiseks õigustatud isik (edaspidi nimetatud - õigustatud isik)

  (1) Õigus liitumistasu täielikule hüvitamisele on isikul, kes täidab taotluse esitamisel kõik alljärgnevad tingimused:
  1) ta on vallas asuva liituva kinnistu, millel asub elamu, omanik või liisinglepingust tulenevalt rentnik;
  2) ta on valla elanik Rahvastikuregistri andmetel;
  3) tema liituvale kinnistule on väljastatud elamu ehitusluba enne 22. märtsi 1999.a või mõni muu haldusdokument (Riikliku vastuvõtukomisjoni akt, Maa-ameti õiend, Hooneregistri õiend, Ehitisregistri õiend, inventariseerimise õiend, elamu ostmist või omandamist tõendav dokument), mis tõendab elamu valmimist enne käesolevas punktis nimetatud kuupäeva;
[ - jõust. 20.08.2007]
  4) ta on esitanud ühisveevärgi ja- kanalisatsiooniga liidetaval kinnistul asuvale elamule vormikohase kasutusloa väljastamise taotluse, juhul kui liidetaval kinnistul asuva elamu kohta ei ole veel kasutusluba väljastatud.
[ - jõust. 05.03.2007]
  5)
[Kehtetu - jõust. 20.08.2007]
  6)
[Kehtetu - jõust. 05.03.2007]

  (2) Õigus liitumistasu osalisele hüvitamisele on isikul, kes täidab taotluse esitamisel kõik alljärgnevad tingimused:
  1) ta on vallas asuva liituva kinnistu, millel asub elamu, omanik või liisinglepingust tulenevalt rentnik;
  2) ta on valla elanik Rahvastikuregistri andmetel;
[ - jõust. 20.08.2007]
  3) tema liituvale kinnistule on väljastatud elamu ehitusluba enne 28. märtsi 2004.a;
  4) ta on esitanud ühisveevärgi ja- kanalisatsiooniga liidetaval kinnistul asuvale elamule vormikohase kasutusloa väljastamise taotluse, juhul kui liidetaval kinnistul asuva elamu kohta ei ole veel kasutusluba väljastatud;
[ - jõust. 05.03.2007]
  5)
[Kehtetu - jõust. 20.08.2007]
  6)
[Kehtetu - jõust. 05.03.2007]
  7) tema liituv kinnistu, millel asub elamu, asub kuni 20 meetri kaugusel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni trassist, mille rajamist finantseeritakse Ühtekuuluvusfondi tagastamatu abiga (ISPA põhitrassi koridor vt lisa 1);

  (3) Õigustatud isikule hüvitatakse ainult ühe temale vallas kuuluva kinnistu, millel asub elamu, liitumistasu.

  (4) Õigus liitumistasu täielikule ja osalisele hüvitamisele on isikul, kui tema kinnistu liidetakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 2 aasta jooksul alates hetkest, kui AS Viimsi Vesi on kirjalikult teatanud liitumise võimalikkusest.
[ - jõust. 20.08.2007]

§ 3.   Liitumise osalise hüvitamise määr

  Liitumistasu osalise hüvitamise määr on 50% kehtestatud liitumistasust vastavalt Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirjale.
[ - jõust. 05.03.2007]

§ 4.   Liitumistasu hüvitise taotluse avaldus

  (1) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumistasu hüvitise saamiseks esitab õigustatud isik kirjaliku taotluse vallavalitsusele.

  (2) Taotlusele lisatakse alljärgnevad dokumendid:
  1) Isikut tõendava dokumendi kinnitatud ärakiri;
[ - jõust. 05.03.2007]
  2) vallas asuva kinnistu, millel asub liidetav elamu, omandiõigust tõendav dokument;
  3) liidetaval kinnistul asuva elamu ehitusluba või mõni muu haldusdokument (Riikliku vastuvõtukomisjoni akt, Maa-ameti õiend, Hooneregistri õiend, Ehitisregistri õiend, inventariseerimise õiend, elamu ostmist või omandamist tõendav dokument);
[ - jõust. 20.08.2007]
  4) kui liidetaval kinnistul asuva elamu kohta ei ole kasutusluba väljastatud, siis liidetaval kinnistul asuvale elamule kasutusloa väljastamiseks vormikohane taotlus;
[ - jõust. 05.03.2007]
  5) AS Viimsi Vesi poolt hüvitise taotlejale saadetud kirjalik teatis liitumise võimalikkuse kohta.

§ 5.   Liitumistasu täieliku või osalise hüvitise saamise otsus ja hüvitise väljamaksmine

  (1) Vallavalitsus kontrollib liitumistasu hüvitamise taotluses toodud asjaolude vastavust käesolevale korrale 3 (kolme) kuu jooksul arvates taotluse saamisest. Asjaolude keerukuse või põhjendatud kahtluse korral võib vallavalitsus kontrollimise tähtaega pikendada, teatades sellest taotlejale.

  (2) Hüvitamise või hüvitamisest keeldumise korralduse võtab vastu vallavalitsus, väljastades sellekohase korralduse tõestatud väljavõtte hüvitise saajale ja AS-le Viimsi Vesi.

  (3) Liitumistasu hüvitis makstakse õigustatud isiku liitumistasu täielikuks või osaliseks hüvitamiseks välja AS-le Viimsi Vesi vallavalitsuse korralduse alusel.

  (4) AS Viimsi Vesi vähendab vallalt laekunud hüvitise võrra õigustatud isiku poolt makstavat liitumistasu või tagastab õigustatud isikule tema poolt alates 10. jaanuarist 2006.a juba makstud liitumistasu osas, mille katab saadud hüvitis.

  (5) AS Viimsi Vesi kohustub 2 aasta jooksul tagama ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustiku ekspluatatsiooni võtmise hüvitamise määramisest arvates. Juhul kui AS Viimsi Vesi ei ole täitnud oma kohustust, on vallal õigustagasi nõuda väljamakstud hüvitist.
[ - jõust. 20.08.2007]

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.

  (2) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist vallavalitsuse kantseleis.

Lisa 1 

Lisa 2 Liitumise osalise hüvitamise määra arvestus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json