Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Häädemeeste valla avalike internetipunktide kasutuseeskiri

Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.05.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2014, 22

Häädemeeste valla avalike internetipunktide kasutuseeskiri

Vastu võetud 15.05.2008 nr 3

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 30 lõike 3, Häädemeeste Vallavolikogu 19. märtsi 2008. a määruse nr 8 „Massiaru Raamatukogu põhimääruse kinnitamine” § 4 lõike 4, Häädemeeste Vallavolikogu 19. märtsi 2008. a määruse nr 7 „Häädemeeste Raamatukogu põhimääruse kinnitamine” § 4 lõike 4, Häädemeeste Vallavolikogu 19. märtsi 2008. a määrus nr 6 „Treimani Raamatukogu põhimääruse kinnitamine” § 4 lõike 4 ja Häädemeeste Vallavolikogu 19. märtsi 2008. a määrus nr 5 „Kabli Raamatukogu põhimääruse kinnitamine” § 4 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev eeskiri reguleerib Häädemeeste Vallavalitsuse hallatavate avalike internetipunktide kasutamist.

 (2) Avaliku internetipunkti (edaspidi AIP) kaudu võimaldatakse kasutajatele ligipääs internetis sisalduvale teabele, lähtudes Avaliku teabe seaduse ja Rahvaraamatukogu seaduse nõuetest.

 (3) AIP arvuteid võivad kasutada kõik isikud, kellel ei ole võlgnevusi raamatukogu ees.

 (4) AIP kasutaja kohustub täitma AIP kasutamise eeskirja ning tõendab seda oma allkirjaga.

 (5) AIP kasutaja on käesoleva eeskirja mõistes kõigi AIP teenuste kasutaja.

§ 2.  Teeninduse korraldus

 (1) AIP lahtiolekuajad kinnitab Häädemeeste Vallavalitsus.

 (2) Kuni 14-aastastelt isikutelt võib raamatukogu nõuda vanema (eestkostja) kirjalikku nõusolekut AIP kasutamiseks.

§ 3.  AIP kasutamisreeglid

 (1) AIP kasutamise eelduseks on arvuti ja interneti kasutamise oskus. Raamatukogutöötaja ei ole kohustatud AIP kasutajat IT-alaselt koolitama. Raamatukogutöötaja on kohustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku omavalitsuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

 (2) Enne esmakordset kasutamist tutvub kasutaja AIP kasutuseeskirjaga. Eeskirjaga nõustumine on AIP kasutamise eelduseks.

 (3) Kasutaja fikseerib arvuti kasutamise alguse- ja lõpuaja vastavas andmikus, annab kasutamise kohta allkirja ning esitab nõudmisel raamatukogutöötajale isikuttõendava dokumendi.

 (4) Ühe arvutiga töötab korraga üks kasutaja.

 (5) Infootsing internetis on AIP lahtioleku ajal kasutajale tasuta. Teiste programmide kasutamine toimub ainult raamatukogutöötaja nõusolekul ning vastavalt hinnakirjale.

 (6) Ei ole lubatud mängida arvutimänge AIP üldkasutatavatel arvutitel.

 (7) Väljatrükkide tegemine on tasuline vastavalt hinnakirjale. Enne trükkimisele asumist teatatakse sellest raamatukogu töötajale.

 (8) Eelregistreerimine AIP arvutite kasutamiseks toimub kohapeal ja telefoni teel. Registreeruda saab kuni seitse päeva ette.

 (9) Ettenähtud tööaeg ühele kasutajale on 30 minutit. Tööajad algavad täis- ja pooltundidel. Kokkuleppel raamatukogutöötajaga võib sama isik kasutada ka järgnevaid vabu tööaegu.

 (10) Eelregistreerimisel peab kasutaja ilmuma kohale soovitud ajaks. Hilinemisel üle kümne minuti võidakse tema tööaeg loovutada teisele kasutajale.

 (11) Väliste andmekandjate (CD, mälupulk jms.) kasutamine toimub ainult raamatukogutöötaja loal.

§ 4.  Keelatud tegevus

 (1) Keelatud on igasugune tarkvara installeerimine ja arvuti häälestuse muutmine, andmete salvestamine arvuti kõvakettale, arvuti või mõne teise seadme lahtiühendamine või teisaldamine AIP kasutaja poolt.

 (2) Keelatud on tasuliste ja pornograafiliste, samuti vägivallale õhutavate või muude eetikareeglitega vastuolus olevate internetilehekülgede külastamine.

 (3) AIP kasutaja ei tohi oma tegevusega häirida raamatukogus viibivaid lugejaid.

§ 5.  Eeskirja rikkumine

 (1) Käesoleva eeskirja esmakordsel kergemate tagajärgedega rikkumisel kaotab kasutaja õiguse kasutada arvutit kuni ühe kuu jooksul, tõsisemate ja korduvate rikkumiste korral määramata ajaks.

 (2) AIP kasutajalt nõutakse sisse tema süü läbi AIP ruumi, arvuti või muu inventari rikkumisel või hävimisel tekkinud kahju.

§ 6.  Kasutaja õigused ja kohustused

 (1) AIP arvuti kasutaja privaatsust ei saa garanteerida. Internetipanga jms. kasutamine toimub kasutaja vastutusel.

 (2) Kõigist AIP kasutamisel tekkinud probleemidest ja arvutiriketest tuleb viivitamatult informeerida raamatukogutöötajat.

 (3) Pärast töö lõppu sulgeb AIP kasutaja kõik tema poolt külastatud internetileheküljed ja käivitatud programmid. Arvuti väljalülitamine ja restartimine kasutaja poolt on keelatud.

Urmas Aava
Vallavanem

Moonika Ani
Vallasekretär