ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Jõgeva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2014, 26

Jõgeva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Vastu võetud 22.04.2010 nr 9

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lõike 1 ning "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse" § 5 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Jõgeva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab liitumise tingimused ja nõuded ning määrab liitumise korra Jõgeva linnas.

  (2) Eeskirja sätteid kohaldatakse hoonestusõiguse alusel kasutatava maa ja ehitise kui vallasasja juurde kuuluva maa suhtes kinnistuga võrdsetel alustel.

  (3) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele Jõgeva linnas.

  (4) Jõgeva linna käsitletakse arendamise seisukohast ühe piirkonnana.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid Jõgeva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas toodud tähenduses.

  (2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitletakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat koos.

§ 3.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine

  (1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni peab välja arendama selliselt, et Jõgeva Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga (edaspidi arendamise kava) määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal oleks võimalik tagada kõigi avaliku maaga piirnevate kinnistute veega varustamine ja reo- ning sademevee ärajuhtimine vastavuses arendamise kavale.

  (2) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine vastavalt arendamise kavale tagatakse liitumistasuga ning veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnaga.

  (3) Ühisveevärki ja -kanalisatsiooni arendab linnavolikogu poolt määratud vee-ettevõtja temale kinnitatud tegevuspiirkonnas.

  (4) Vee-ettevõtja peab hoidma raamatupidamises selget vahet liitumistasude eest tehtava arendustegevuse ja muu majandus- ja arendustegevuse vahel.

§ 4.   Liitumise alused

  (1) Vee-ettevõtja peab lubama ühendada kinnistu veevärki ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühiskanalisatsiooniga (edaspidi liitumine) eeskirjas sätestatud tingimuste kohaselt.

  (2) Kinnistu liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga toimub kinnistu omaniku või valdaja taotlusel tema (edaspidi liituja) ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud liitumislepingu alusel.

  (3) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eest maksab liituja vee-ettevõtjale liitumistasu eeskirjas sätestatud korras. Veevarustuse ja reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuse kasutamise lõpetamisel liitumistasu ei tagastata.

  (4) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omaniku vahetumisel või kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni või selle osade vahetamisel ei tule tasuda liitumistasu, kui ei muutu liitumistingimused.

  (5) Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omanik või valdaja soovib kasutada täiendavaid veevarustuse või reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuseid (siinhulgas reoainete ärajuhtimist) või kasutada neid ulatuses, millega kaasneb ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamine või ümberehitamine, käsitletakse seda liitumisena ning see toimub eeskirja kohaselt. Otsuse missuguse teenusmahu muutuse korral on vaja taotleda uut liitumist, teeb vee-ettevõtja.

  (6) Kui vee-ettevõtja või kinnistu omanik või valdaja taotleb liitumispunkti asukoha muutmist, toimub see taotleja kulul. Viimasel juhul käsitletakse seda eeskirja kohaselt toimuva liitumisena.

§ 5.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ulatus ja liitumispunkt

  (1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vaheliseks piiriks on vee-ettevõtja poolt määratud liitumispunkt.

  (2) Liitumispunkt määratakse avalikult kasutatavale maale kuni üks meeter väljaspool kinnistu piiri võimalikult piiri juures. Kui liitumispunkti ei ole võimalik määrata eelnimetatud tingimustel, määratakse liitumispunkt vee-ettevõtja ja liituja kokkuleppel.

  (3) Liitumispunktiks on:
  1) veevärgil peakraan ühendustorul, mis kuulub ühisveevärgi juurde;
  2) kanalisatsioonil vaatluskaev ühendustorul, mis kuulub ühiskanalisatsiooni juurde.

  (4) Avalike teede, tänavate ja väljakute sademevee äravooluehitiste liitumispunkt asub sissevoolu seadmel sademevee äravoolurajatisse.

  (5) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitistele kehtib kaitsevöönd keskkonnaministri määrusega kehtestatud ulatuses.

2. peatükk ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMINE 

§ 6.   Liitumise taotluse esitamine

  (1) Kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga esitab liituja vee-ettevõtjale vormikohase taotluse, mis peab sisaldama:
  1) isikuandmeid;
  2) andmeid kinnistu omandi, suuruse ning maa sihtotstarbe kohta;
  3) andmeid olemasoleva ja kavandatava hoonestuse ning nende kasutusotstarbe kohta;
  4) andmeid kavandatava veekasutuse otstarbe ja koguse kohta ühisveevärgist;
  5) andmeid ühiskanalisatsiooni juhtida kavandatava reo- ja sademevee koguse, reoainete ja reostusnäitajate kohta (viimaseid elamukinnistute puhul ei tooda);
  6) ettepanekut liitumispunktide asukoha kohta;
  7) ettepanekut kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendamise tähtaja kohta;
  8) kinnistu plaani;
  9) teenindus- ja tootmisotstarbelise sisseseade korral andmeid vett kasutavate ja reovett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning andmeid neist protsessidest ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reovee reostustaseme ja koguste kohta.

  (2) Vee-ettevõtjal on õigus nõuda lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodule täiendavaid andmeid ja selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks ja liitumistingimuste väljastamiseks.

§ 7.   Liitumistingimuste väljastamine

  (1) Vee-ettevõtja vaatab liitumise taotluse läbi 15 kalendripäeva jooksul taotluse esitamise päevast alates ning väljastab taotlejale liitumistingimused.

  (2) Liitumistingimustes tuuakse ära:
  1) liitumispunktide asukohad;
  2) lubatavad veevõtu ja reo- ning sademevee ärajuhtimise kogused ja reo- ning sademeveega ärajuhtida lubatavad reoained ja ärajuhitava vee reostusnäitajad;
  3) veerõhk ühisveevärgis ning ühiskanalisatsiooni paisutustase;
  4) tehnilised erinõuded (mõõteseadmed, lokaalpuhastid, keskendajad jne);
  5) nõuded liitumisprojekti koosseisu kohta;
  6) liitumistingimuste kehtivusaeg.

  (3) Liitumistingimuste kehtivusaja möödumisel on liitujal õigus nõuda liitumistingimuste kehtivusaja pikendamist. Pikendamisel on vee-ettevõtjal õigus esitada õigusaktidest tulenevaid täiendavaid tingimusi.

  (4) Liitumise taotlust ei rahuldata, kui liituda soovija:
  1) veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada selle nõuetekohast toimimist kahjustamata;
  2) tahab juhtida ühiskanalisatsiooni reo- või sademevett, milles ohtlike reoainete sisaldus ei vasta nõuetele;
  3) reo- või sademevee kogust või selles sisalduvat reostust või selle kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata.

  (5) Vee-ettevõtjal on õigus rahuldada taotlus piiratud ulatuses, kui taotluse rahuldamisega võib kaasneda häireid klientide veega varustamises või reo– ning sademevee ärajuhtimises. Taotluse rahuldamata jätmisest või rahuldamisest piiratud ulatuses teatatakse taotlejale kirjalikult koos põhjuste äratoomisega.

§ 8.   Liitumisprojekti koostamine

  (1) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumisprojekt peab olema koostatud vastavuses õigusaktide ja normdokumentidega. Projekt peab vastama vee-ettevõtja poolt väljastatud liitumistingimustele ning Jõgeva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja nõuetele.

  (2) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise projekti (edaspidi liitumisprojekt) koosseis peab vastama liitumistingimustele. Liitumisprojekti koosseisus peab olema vähemalt:
  1) seletuskiri kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni lahenduse kohta koos kõigi vee tarbimise ja reo- ning sademevee ärajuhtimise koguseliste ja reostuslike näitajatega;
  2) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni hooneväliste rajatiste plaan;
  3) veemõõdusõlme, veerõhu tõsteseadmete, tulekustutussüsteemi juhtsõlmede, reo- ning sademevee pumba- ja puhastusseadmete paiknevuse ning koosseisu joonised.

  (3) Liituja ning vee-ettevõtja kokkuleppel võib liituja samaaegselt liitumisprojektiga tellida ka liitumiseks vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitusprojekti, milleks sel juhul väljastatakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste projekteerimise tehnilised tingimused.

§ 9.   Liitumislepingu sõlmimine

  (1) Liitumisleping sõlmitakse 15 kalendripäeva jooksul peale liitumisprojekti vee-ettevõtjale kooskõlastamiseks esitamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Liitumisprojekt esitatakse digitaalselt ja paberkandjal kolmes eksemplaris, millest kaks tagastatakse kooskõlastatult pärast liitumislepingu sõlmimist liitujale.

  (2) Liitumislepingus tuuakse ära:
  1) liitumistingimused;
  2) liitumistasu suurus või liitumistasu suuruse kalkulatsioon;
  3) liitumistasu tasumise kord;
  4) liitumise tähtaeg;
  5) vajadusel muud nõuded liitumisele.

  (3) Kui liitumisleping sõlmitakse lähtudes liitumistasu kalkulatsioonist, nähakse ette liitumistasu suuruse hilisem täpsustamine, lähtudes liitumiseks vajalike ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste ehitushanke tulemustest.

  (4) Vajadusel võib vee-ettevõtja liitumisprojekti läbivaatamisel nõuda tehniliste asjaolude selgitamiseks liitujalt kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni projekti esitamist kogu mahus.

  (5) Vee-ettevõtjal on õigus liitumislepingut mitte sõlmida, kui liitumisprojekt ei vasta eeskirja § 8 lõigete 1 ja 2 nõuetele. Sel juhul tagastatakse liitumisprojekt kooskõlastamatult põhjuste äranäitamisega.

§ 10.   Liitumislepingu täitmine

  (1) Liitumislepingu järgselt, kui lepingu osapooled on täitnud lepingulised kohustused, fikseerinud liitumispunktid piiritlusaktiga ning liitujal on võimalik saada lepingu kohastel liitumistingimustel ühisveevärgist vett ja juhtida ühiskanalisatsiooni reo- ning sademevett, tekib liitujal õigus veevarustuse ja reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuslepingu sõlmimiseks.

  (2) Liitumislepingu kohased liitumistingimused ning piiritlusakt on teenuslepingu sõlmimisel teenuslepingu osaks.

  (3) Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon peavad olema paigaldatud vastavuses õigusaktide, normdokumentide ja projektlahendusega. Liituva kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vastavust nõuetele on õigus kontrollida volikogu otsusega volitatud isikul (edaspidi volitatud isik). Puuduste ilmnemisel vormistatakse puuduste kohta kahes eksemplaris akt, millest üks antakse liitujale ning liitujal ei teki teenuslepingu sõlmimise õigust enne puuduste kõrvaldamist.

  (4) Liitumistasu eest ehitatud või ümberehitatud ühisveevärk ja -kanalisatsioon ning liitumispunktid jäävad vee-ettevõtja omandisse.

  (5) Liitumisleping lõpetatakse liituja taotlusel kui ta loobub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisest.

  (6) Vee-ettevõtjal on õigus liitumisleping lõpetada:
  1) juriidilise isiku likvideerimisel, kui tal ei ole õigusjärglast;
  2) juriidilise isiku pankroti korral;
  3) kinnistu omaniku surma korral, kui tal ei ole pärijat;
  4) muudel liitumislepingust tulenevatel põhjustel.

  (7) Liitumislepingu lõpetamisel katab liituja vee-ettevõtjale lepingu lõpetamise hetkeni tehtud tööde ja tööde katkestamisega seotud kulutused, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 3 toodud juhul.

3. peatükk LIITUMISTASU ARVUTAMINE JA TASUMINE 

§ 11.   Liitumistasu võtmise ja arvutamise alused

  (1) Liitumistasu võtmise aluseks on kinnistule (kinnistutele) nõuetekohaseks teenuste osutamiseks, sealhulgas tuletõrjeveega varustamiseks, kui see toimub ühisveevärgist, vajalike ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike ning muude ehitiste ehitamiseks ja ümberehitamiseks tehtud või tehtavad kulud.

  (2) Liitumistasu suuruse arvutab vee-ettevõtja.

  (3) Liitumistasu suuruse arvutamisel võetakse arvesse kõiki ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste projekteerimise ja ehitamise ning ümberehitamisega seotud otseseid ja kaudseid kulusid, sh tänavate sulgemise, projektijuhtimise, omanikujärelevalve, finantsteeninduse jm kulusid ning põhjendatud tulukust.

  (4) Liitumistasu arvutatakse iga teenuseliigiga (veega varustamine, reo- ning sademevee ärajuhtimine) liitumise kohta eraldi ja summeeritakse.

  (5) Liitumistasu hulka ei arvata tagastamatu abi eest tehtud kulutusi.

  (6) Elamupiirkonnas, kus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50% elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi, on elamukinnistu liitumistasuks ühendustoru ja liitumispunkti ehitamise kulud. Eeltoodu kehtib juhul, kui piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitusaeg on kooskõlas arendamise kavaga.

  (7) Arendamise kava kohase ehituspiirkonna ühisveevärgi ja –ühiskanalisatsiooni ehitiste rajamise kulude hulka arvatakse ehituspiirkonna rajatiste ehitamiseks tehtud ja tehtavad kulud ning väljapool ehituspiirkonda piirkonnale teenuste osutamiseks vajalikele ehitistele tehtud ja tehtavad kulud (torustikud, pumbajaamad, puhastusseadmed jne).

  (8) Kui kinnistu omanik või valdaja (liituja) soovib kinnistu liitumist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga enne arendamise kava kohast piirkonna vastavate ehitiste rajamist ning see on arendamise kavast lähtudes ja tehniliselt võimalik, võib kinnistu liitumine toimuda vee-ettevõtja ning liituja vahelisel kokkuleppel, kusjuures liituja tasub kõik liitumisega seotud kulud. Kui eelpoolnimetatud liituja tarbeks tehtud ehitistega toimub 10 aasta jooksul täiendavaid liitumisi, siis vee-ettevõtja teeb varasemale liitujale tasaarvelduse võttes arvesse amortisatsiooni ning uute liitujate arvu.

  (9) Vee-ettevõtjate vaheline arendamise kava kohaste ühistes huvides kasutatavate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste rajamise kulude tasumine toimub nendevaheliste lepingute alusel. Kui kulud tehti kinnistute liitumiste tagamiseks, kuuluvad need kinnistute liitumistasu hulka.

§ 12.   Liitumiskulude jagamine

  (1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitiste rajamise kulude jagamisel kinnistute vahel võib aluseks olla kinnistute suurus, kinnistute maksimaalse ehitusliku kasutatavuse võimalus, korterite arv, tänavafrondi pikkus või mõni muu tehtud kuludele suunatud näitaja või nende kombinatsioon, mis antud ehituspiirkonda paremini sobib.

  (2) Kui aluseks võetakse kinnistute maksimaalne ehituslik kasutatavus, on selleks planeeringu kohane ehitiste kõrgus või korruste arv korrutatud täis ehitada lubatud kinnistu pindalaga.

  (3) Sademevee kanalisatsiooni ehitiste rajamise kulude jagamisel kinnistute vahel, sealhulgas teed ja tänavad, võib olla aluseks kinnistute suurus või sellest kõvakattega kaetud osa, sealhulgas katused.

  (4) Tootmis- ja ärimaadel või mujal, kus kinnistutele tagatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste mahud on oluliselt erinevad tavapärasest, võib kulude jagamise aluseks olla kinnistutele tagatavad teenuste mahud.

  (5) Põhjendatud juhtudel, lähtudes kinnistutele tagatud teenuste mahtude, iseloomu või kinnistute paigutuste olulistest erinevustest, võib ühes ehituspiirkonnas kasutada erinevaid kulude jagamise aluseid.

§ 13.   Liitumistasu tasumine

  (1) Liituja maksab liitumistasu vee-ettevõtja ja liituja vahel sõlmitud liitumislepingus ettenähtud tähtaegadel.

  (2) Kui liituja ning vee-ettevõtja ei ole kokku leppinud teisiti, maksab liituja:
  1) 50% liitumistasust 14 kalendripäeva jooksul pärast liitumislepingu sõlmimist;
  2) 50% liitumistasust liitumislepingu järgsete ehitustööde lõpetamise päevaks, tööde kestvusel üle 30 kalendripäeva vastavalt liitumislepinguga määratud maksegraafikule tööde kestvuse jooksul.

  (3) Liitumislepingu järgsetest maksetähtaegadest mittekinnipidamise korral maksab liituja vee-ettevõtjale viivist vastavalt liitumislepingule, kuid see ei või olla rohkem kui 0,5% juriidilisele isikule või füüsilisest isikust ettevõtjale ning füüsilise isiku puhul võlaõigusseaduses sätestatud suurusest lähtuvalt tasumata summast päevas.

4. peatükk LIITUVA KINNISTU VEEVÄRGI JA KANALISATSIOONI EHITAMINE JA KASUTUSELE VÕTMINE 

§ 14.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustiku ning ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitamine ja kasutusele võtmine

  (1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustiku ning ühendatava kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ehitamine toimub ehitusseaduses sätestatud korras. Ühendustoru ja liitumispunkti ehitamist korraldab vee-ettevõtja, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

  (2) Ehitustööde lõppemisel kontrollib vee-ettevõtja esindaja (volitatud isik) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vastavust nõuetele. Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vastavust nõuetele kinnitab kirjalik akt (edaspidi akt), millele kirjutavad alla liituja, ehitustööde teostaja, omanikujärelevalve teostaja ja vee-ettevõtja esindaja.

  (3) Enne akti koostamist peab ehitustööde teostaja esitama vee-ettevõtjale järgmised dokumendid:
  1) teostusjoonised (paberkandjal ja digitaalselt);
  2) kasutatud materjalide ja seadmete sertifikaadid või neid asendavad dokumendid;
  3) torustike ja rajatiste katsetusaktid;
  4) vajadusel veetorustike ja veevärgirajatiste sanitaartöötlusaktid;
  5) torustikega ühendatud tehnoloogiaseadmete loetelu ja tehnilised näitajad.

  (4) Vee-ettevõtja loal võib valmis ehitatud ühendustorustikku kasutada kinnistu ehitusaegseks veega varustamiseks Jõgeva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja § 7 sätestatud tingimustel ja korras.

  (5) Volitatud isikul on õigus kokkuleppel liitujaga kontrollida kinnistusiseste võrkude ehitamist ning osaleda kõigi katsetuste ja sanitaartöötluste juures.

  (6) Uusi tehnoloogiaseadmeid võib kinnistu olemaoleva veevärgiga ja kanalisatsiooniga ühendada ainult vee-ettevõtja loal.

  (7) Vee-ettevõtja võib anda juhiseid kanalisatsiooni ühendustorustiku ventileerimiseks kliendivõrgu ühe või mitme välisõhku avaneva ventilatsiooniava kaudu.

  (8) Ühendamise ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga teeb vee-ettevõtja või vee-ettevõtja nõusolekul ehitaja pärast akti allakirjutamist ning kui liituja on tasunud liitumistasu § 13 näidatud korras. Vee-ettevõtja alustab vee andmist ja heitvee ärajuhtimist pärast teenuslepingu sõlmimist teenuslepingus kokkulepitud tähtajal.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 15.   Varasemate lepingute kehtivus

  Enne käesoleva eeskirja jõustumist liituja ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja vahel sõlmitud liitumislepingud kehtivad kuni liitumislepingus sätestatud kohustuste täitmiseni liituja ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omaniku või valdaja poolt.

§ 16.   Vaidluste lahendamine

  Eeskirja täitmisel tekkivad lahkarvamused liituja ning vee-ettevõtja vahel lahendatakse nendevahelise läbirääkimise teel või Jõgeva Linnavalitsuse poolt või õigusaktidega sätestatud korras.

§ 17.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. mail 2010. a.

Meelis Pauklin
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json