Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Jõgeva linna kaevetööde eeskirja kehtestamine

Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2014, 29

Jõgeva linna kaevetööde eeskirja kehtestamine

Vastu võetud 30.04.2009 nr 3

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lõike 1 punkti 361 ja Jõgeva Linnavolikogu 20. mai 2004. a määrusega nr 4 kehtestatud "Jõgeva linna ehitusmääruse" alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Kaevetööde eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib kaevetööde korraldamist Jõgeva linnas ning on kohustuslik täitmiseks kõikidele isikutele, kes Jõgeva linna haldusterritooriumil kaevetöid teostavad.

 (2) Eeskirja sätteid ei kohaldata kaevetööl eraõiguslike isikute omandis olevatel kinnistutel ja veel kinnistusraamatusse kandmata maa-aladel juhul, kui need ei ole avalikus kasutuses, seal ei asu tehnovõrke ja –rajatisi ning ei ole tegemist nende ehitamise või remondiga.

§ 2.  Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) kaevetöö – süvendi kaevaminesügavamale kui 30 cm maapinnast;
 2) kaevetöö tegija – isik, kes teeb kaevetööd;
 3) avariiline kaevetöö – kaevetöö, mille tegemise vajadus tekib ootamatult ja mis on edasilükkamatu;
 4) kaeveloa avaldus – vormikohane blankett, mis täidetakse ja esitatakse kaevetöö tegija poolt Jõgeva Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) kaeveloa taotlemiseks;
 5) kaeveluba – luba, mis annab õiguse kaevetöö tegemiseks, määrab kaevetöö tingimused ja tähtaja.

§ 3.  Kaevetöö teostamise üldnõuded

 (1) Kaevetöö on lubatud teostada kaeveloa alusel. Kui kaevetöö kaasneb ehitami­sega ehitusseaduse mõistes, peab eelnevalt olema vormistatud ehitusluba. Ehitusseaduses sätestatud kirjaliku nõusoleku korral teostatakse kaevetöö ehitamiseks antud kirjaliku nõusoleku alusel.

 (2) Ehitusgeoloogilisteks puurimistöödeks tuleb taotleda kaeveluba ning esitada koos avaldusega geodeetiline alusplaan, kuhu on kantud rajatavate puuraukude või šahtide asukohad. Ehitusgeoloogiliste tööde aruanded esitatakse kaeveloa lõpetamisel ja säilitatakse linnavalitsuse arhiivis.

 (3) Kaevetöö tuleb teostada tehnoloogiliselt võimaliku lühima aja jooksul ja teekatet vähimal kahjustaval viisil.

 (4) Kolme aasta jooksul pärast linna omandis olevatele tänavatele, parkidele vmt uute asfaltbetoon- või monoliitsete betoonkatete ja haljasalade ehitamist on kaevetöö nendel reeglina keelatud. Erandid on lubatud tehnovõrkude avarii korral või linna­valitsuse eelneval kirjalikul nõusolekul, kui kaevetöö on piisavalt põhjendatud.

 (5) Kaevetöö tegija on kohustatud tee taastamisel kinni pidama tee ehitamise normidest ja nõuetest ning taastama kaevekoha samatüübilise kattega.

 (6) Kaevetöö tegija vastutab teekatte ja haljastustööde taastamistööde kvaliteedi eest 24 kuu jooksul pärast taastamistööde vastuvõtmist. Ajutise taastamise korral hoiab katet korras kaevetöö tegija.

 (7) Kaevetöödel tuleb järgida jäätmekäitlusalaste õigusaktide nõudeid.

§ 4.  Kaeveloa vormistamine ja väljaandmine

 (1) Kaeveloa vormistab ja väljastab linnavalitsus kaevetöö tegijale. Selleks esitab kaevetöö tegija vähemalt 5 tööpäeva enne kaevetööde alustamist linnavalitsusele kaeveloa avalduse ja ehitusprojekti. Linnavalitsusel on õigus mõjuval põhjusel nõuda lisaks täiendavaid dokumente ja kooskõlastusi.

 (2) Kaeveloa avalduse ja kaeveloa vormi kinnitab linnavalitsus.

 (3) Kultuurimälestisi ohustada võivaid töid tehakse Muinsuskaitseameti loal, kusjuures kaevetöö tellija on kohustatud finantseerima mälestise kahjustamist ennetavad tööd ning tagama nende läbiviimiseks vajalikud tingimused.

 (4) Kaeveluba ei väljastata kaevetöö tegijale, kellel on:
 1) tähtajaliselt lõpetamata kaks või enam kaeveluba ja ei ole eelnevalt esitatud põhjendatud taotlust kaeveloa pikendamiseks;
 2) tähtajaliselt täitmata linnavalitsuse poolt tehtud ettekirjutus;
 3) teede ja tänavate sulgemise maksu võlgnevus.

§ 5.  Kaevetöö teostamine

 (1) Kaevetöö tegemise ajal peavad ehitusprojekt ja kaeveluba olema töö teostamise kohas. Kui kaevetöö kestus on üle kümne ööpäeva, tuleb töökohale üles panna infotahvel, kuhu on märgitud töö tellija ja teostaja nimi, vastutava isiku nimi, telefoninumber ning töö lõpetamise tähtaeg.

 (2) Kaevetöö puhul, millega kaasneb üldkasutatavate teede ja tänavate, väljakute, parkide, puhkealade või nende osade sulgemine, peab kaevetöö tegija tasuma teede ja tänavate sulgemise maksu linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

 (3) Kaevetöö tsoon tuleb tähistada piirete ja liiklust reguleerivate ajutiste liiklusmärkidega. Liiklusmärgid tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja ajutisele liikluskorraldusskeemile. Pärast töö teostamist tuleb ajutised märgid ja piirded koheselt kõrvaldada.

 (4) Kaevetöö tegija peab linnavalitsuse nõudmisel avaldama liikluse täielikul sulgemisel omal kulul ajalehes teate liikluskorralduse muudatuse kohta.

 (5) Kaevetöö tegija peab kindlustama piirete ja ajutiste sildade abil ohutu läbipääsu liiklusvahenditele ja jalakäijatele kohtadesse, kus läbisõit või juurdepääs oli varem olemas.

 (6) Puude tüved ja võrad peavad olema kaitstud võimalike vigastuste eest. Kaevamine puude juurekaelale lähemal kui 2 m tuleb kooskõlastada haljastus­spetsialistiga.

 (7) Kaevikust väljapumbatava vee juhtimine kanalisatsiooni või kaevekoha ümbrusesse tuleb eelnevalt kooskõlastada kanalisatsiooni valdava ettevõtte või maa-ala valdajaga.

 (8) Enne kaeviku tagasitäitmist peab kaevetöö tegija tagama paigaldatud tehno­rajatiste digitaalse teostusmõõdistuse ehitusgeodeetiliste mõõdistustööde õigust omava isiku poolt. Teostusmõõdistused koostatakse kõikide maa-aluste tehnorajatiste kohta. Mõõdistused säilitatakse linnavalitsuse arhiivis.

 (9) Ettenägematute asjaolude ilmnemisel (lõhkekeha, ehitusgeodeetilisele plaanile kandmata tehnorajatis jne) peab kaevetööd kohe seiskama ja informeerima sellest linnavalitsust ning vajadusel päästeteenistust kirjalikku taasesitamist võimaldaval moel.

 (10) Tänaval, väljakul ja parklas asuva kaeviku tagasitäitematerjalina võib kasutada sellist materjali, mis oma omaduste poolest sobib tee muldkeha ehituseks ja võimaldab nõuetekohast tihendamist. Kaeviku tagasitäidet tuleb tihendada kihtide kaupa. Taastamiseks mittekõlblikud materjalid tuleb objektilt ladustamata ära vedada projektis ette nähtud kohta või lähimasse taaskasutatava pinnase vastuvõtukohta.

 (11) Tänavakatte taastamist alustatakse kohe pärast aluse tihendamist. Taastamisel kasutatav materjal peab olema koostiselt ligilähedane ümbritseva kattega. Taastatava asfaltbetoonkatte ääred lõigatakse sirgeks ja kiht taastatakse mõlemalt poolt vähemalt 20 cm võrra laiemalt, kui olid kaeviku mõõtmed. Linnavalitsusel on õigus nõuda kõnniteedel asfaltbetoonkatte taastamist kõnnitee kogu laiuses. Kui ühel kõnnitee kuni 30-meetrisel lõigul on teostatud mitu kaevetööd, on linnavalitsusel õigus nõuda asfaltbetoonkatte taastamist kogu kõnnitee ulatuses. Erinevate asfaltbetoonkatte kihtide pind ning uue ja vana asfaltbetoonkihi vaheline kontaktpind krunditakse bituumeniga. Pealmise asfaltbetoonkatte vuugikohad kaetakse bituumeniga ja puistatakse üle sõelmetega.

 (12) Tänavakatte täielik taastamine peab olema teostatud kümne tööpäeva jooksul, kaeviku tagasitäitmise päevast arvates. Juhul, kui on vaja liiklust kiiresti avada või kui teostatakse töid talveperioodil, taastatakse kate ajutiselt.

 (13) Kaevetöö tegija tagab tolmu- või lumetõrje, kui kaevetöö tegemisel tekib tolmu või on takistatud lumetõrje tegemine.

 (14) Haljastuse murukatte taastamisel võib tagasitäiteks kasutada kaevekohast väljavõetud pinnast. Olenevalt haljastusest peab pealmine külvialune kiht olema 10-20 cm paksuse kihina täidetud taimede kasvuks sobiliku mullaga. Murukatte või rohukamara taastamiseks külvatakse muruseeme või paigaldatakse murumättad. Külvamiseks sobilik aeg on 01. mai – 15. september. Kaevetöö üleandmiseks peab muru olema tärganud ja üks kord niidetud (esimene niitmine toimub kui tärganud muru on 8 cm pikkune).

§ 6.  Avariitöö teostamine

 (1) Tehnovõrkude avarii korral võib töid alustada järgmistel tingimustel:
 1) linnavalitsuse insenerile on saadetud teade kirjalikku taasesitamist võimaldaval moel avarii asukoha, kaevetöö tegija ja töö alguse äranäitamisega;
 2) avariikohale on kutsutud kõikide läheduses asuvate tehnovõrkude valdajad või avariikoha skeem on nendega kooskõlastatud.

 (2) Avarii kohta, mille kõrvaldamine võtab aega üle ühe ööpäeva, tuleb samaaegselt töö alustamisega hakata taotlema kaeveluba.

§ 7.  Tehnovõrkude kaitsmine kaevetööl

 (1) Olemasolevate tehnovõrkude kaitsevööndis tuleb kaevetöö teha neid valdavate võrguettevõtetega kooskõlastatult.

 (2) Olemasoleva tehnovõrgu vigastamisel tuleb viivitamatult selle valdajale teatada. Vigastusega tekitatud kahju kannab kaevetöö tegija.

 (3) Tehnovõrgu, mida ei ole märgitud projektdokumentatsioonis, avastamisel tuleb töö katkestada kuni olukorra selgitamiseni tehnovõrgu valdajaga. Olemasolevat tehnovõrku võib ümber paigutada üksnes selle omaniku loal ja kooskõlastatud projekti alusel.

 (4) Keelatud on hävitada, vigastada või kooskõlastamata ümber paigutada liikluskorraldusvahendeid ja geodeetilisi märke. Hävitatud või vigastatud märgid taastatakse kaevetöö tegija kulul.

§ 8.  Kaevetöö ja kaeveloa lõpetamine

 (1) Kaevetöö on lõpetatud, kui:
 1) kaevetööga rikutud maa-ala on nõuetekohaselt taastatud ja korrastatud ning üle antud maa-ala omanikule/valdajale.

 (2) Kaeveluba on lõpetatud, kui:
 1) taastatud teelõigu kohta on esitatud õiend kaevetöö käigus välja veetud pinnase ja või asfaldi koguse ladustamise kohta, täitepinnase tihendamise kontrollakt, täitematerjali vastavusdeklaratsioon, asfaltbetooni vastavusdeklaratsioon ja kaetud tööde akt;
 2) tehnorajatiste teostusdokumentatsioon on paberil ja digitaalsel andmekandjal üle antud;
 3) tagastatud on allkirjadega kaeveluba maa-ala omaniku/valdaja poolt taastamis­tööde vastuvõtmise kohta.

§ 9.  Vastutus

 (1) Kaevetöö ohutuse eest vastutab kaevetöö tegija.

 (2) Eeskirja rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras. Eeskirja rikkumisel peatatakse vajaduse korral töö kuni tööde vastavusse viimiseni kehtivate õigusaktidega.

 (3) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad linnavalitsuse poolt määratud ametiisikud.

 (4) Kaevetöödega tekitatud kahju hüvitab kaevetöö tegija vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 10.  Määrus jõustub 2009. a 11. mail.

Ants Prii
Linnavolikogu esimees