Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Jõhvi valla kinnistusiseste teede remondi finantseerimise tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2015, 24

Jõhvi valla kinnistusiseste teede remondi finantseerimise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.05.2015 nr 54

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Korra reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Jõhvi valla kinnistusiseste teede remondi finantseerimise tingimused ja korra (edaspidi kord) eesmärgiks on toetada Jõhvi valla haldusterritooriumil asuvate korterelamute korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühiseks majandamiseks moodustatud korteriühistuid korteriomanike kaasomandis oleva kinnistu territooriumil (edaspidi korteriühistu territoorium) asuvate teede remontimisel.

  (2) Käesoleva Korra alusel ei toimu uute sõiduteede ehitamist. Kord ei laiene hooneühistute (garaaži- ja aiandusühistute) territooriumidel asuvatele sõiduteedele ning korteriühistu territooriumil asuvatele jalgteedele ja jalgrattateedele.

  (3) Kinnistusiseste teede all mõeldakse korra tähenduses korteriühistu territooriumil asuvaid sõiduteid.

  (4) Kinnistusiseste teede remontimiseks eraldab Jõhvi vald oma eelarvest sihtotstarbeliselt rahalisi vahendeid vastavalt valla eelarve võimalustele.

  (5) Lõikes 4 nimetatud rahalisi vahendeid ei anta üle korteriühistutele. Jõhvi Vallavalitsus korraldab hankemenetluse kinnistusiseste teede remondi töövõtja leidmiseks. Hankemenetluse tulemusel sõlmitakse kolmepoolne leping Jõhvi Vallavalitsuse, korteriühistu ja töövõtja vahel.

§ 2.   Finantseerimise ulatus ja taotlemise kord

  (1) Kinnistusiseste teede remonti finantseeritakse valla eelarvest eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite arvel kuni 50% ulatuses korteriühistu territooriumil asuva sõidutee remondi maksumusest. Ülejäänud osas tasuvad remondi eest korteriühistud omavahenditest (edaspidi omaosalus). Maksimaalne toetuse summa ühe korteriühistu kohta on 5 000 eurot.

  (2) Toetuse taotlemiseks esitavad korteriühistud Jõhvi Vallavalitsusele vabas vormis taotluse. Taotluses peab sisalduma kinnitus sõidutee remondi korteriühistu poolse omaosaluse tasumise garanteerimise kohta. Taotlusele lisatakse:
  1) korteriühistu pädeva organi otsus sõidutee remondi omaosaluse tasumise kohta;
  2) korteriühistu territooriumil asuva sõidutee remondimahtude loetelu koos plaaniga, kus on näidatud remonti vajavad kohad;
  3) teehoiutööde tegevusluba omava isiku poolt koostatud esialgne hinnapakkumine remondi eeldatava maksumuse kohta;
  4) teehoiutööde tegevusluba omava isiku poolt koostatud teetööde kirjeldus koos tööde maksumuse kalkulatsiooniga, teetööde kirjeldus peab olema koostatud kooskõlas majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega nr 35 „Teetööde kirjeldusele esitatavad nõuded ning teetööde kirjelduse järgi tehtavate teetööde liigid ja loetelu“;
  5) kommunaalteenuse (elekter, soojus, vesi/kanalisatsioon, gaas) osutaja kinnitus, et korteriühistul ei ole võlgnevust tarnija ees;
  6) kaasomandi eseme parendamiseks tehtud kulutuste loend eelneval kolmel aastal (soovi korral).

  (3) Taotluste esitamise tähtaeg jooksval kalendriaastal sõidutee remondi toetuse taotlemiseks on 2015. aastal 30. juuni, järgnevatel aastatel 1. mai.

  (4) Jõhvi Vallavalitsus vaatab esitatud taotlused läbi nende laekumise järjekorras, kontrollides taotluse vastavust korras sätestatule ning taotluse põhjendatust.

  (5) Taotlused kontrollib üle Jõhvi Vallavalitsuse majanduse haldus, mis annab hinnangu taotluste vastavuse kohta tegelikule olukorrale.

  (6) Nõuetele mittevastavad taotlused tagastatakse taotlejale läbi vaatamata.

  (7) Nõuetele vastavad ja põhjendatud taotlused järjestatakse alljärgnevas prioriteetsuse järjekorras:
  1) eelistades jooksval eelarveaastal eraldatud rahaliste vahendite mahtu arvestades taotlusi, mille puhul korteriühistu territooriumil asuv sõidutee on avalikult kasutatav juurdepääsuks naaberkinnistutele;
  2) eelistades jooksval eelarveaastal eraldatud rahaliste vahendite mahtu arvestades taotlusi, mille puhul on korteriühistu territooriumil asuva sõidutee tee-elemendid oluliselt kahjustatud;
  3) eelistades jooksval eelarveaastal eraldatud rahaliste vahendite mahtu arvestades taotlusi korteriühistutelt, millised on viimase kolme aasta jooksul enim investeerinud kaasomandi eseme parendamisse ja remonti omavahendite või kaasatud vahendite arvel.

  (8) Lõikes 7 sätestatu alusel järjestatud taotluste nimekiri kinnitatakse Jõhvi Vallavalitsuse korraldusega.

§ 3.   Hankemenetluse korraldamine ja tööde teostamine

  (1) Korteriühistute territooriumidel asuvate sõiduteede remondi hankesse kaasatakse vastavalt nimekirja järjekorrale need korteriühistud, mille tööde eeldatava summeeritud kogumaksumuse Jõhvi valla poolse toetuse osa mahub jooksvaks kalendriaastaks eelarves ette nähtud rahaliste vahendite piiresse.

  (2) Hankesse kaasatavad taotlused grupeeritakse korteriühistute asukohtade järgi piirkondadeks. Remondi teostaja leidmiseks kuulutab Jõhvi Vallavalitsus määratud piirkondades välja riigihanke riigihangete seaduses sätestatud korras, tagamaks remonditööde üheaegse võimalikult kiire ja efektiivse tervikuna teostamise. Hankemenetluse tulemusel sõlmitakse kolmepoolsed lepingud Jõhvi Vallavalitsuse, korteriühistu ja töövõtja vahel tingimusel, et Jõhvi Vallavalitsus ja korteriühistu korraldavad teostatud remondi eest tasu maksmise iseseisvalt otse töövõtjale ning ei vastuta teise osapoole kohaselt täitmata kohustute eest.

  (3) Hankelepingute maksumuste Jõhvi Vallavalitsuse poolt tasumisele kuuluv osa ei tohi summaarselt ületada jooksvaks kalendriaastaks eelarves ette nähtud rahaliste vahendite mahtu.

  (4) Kui jooksvaks kalendriaastaks ette nähtud rahalisi vahendeid ei kulutata ära täies ulatuses, võib need üle kanda valla järgmise aasta eelarvesse sihtotstarbeliselt kinnistusiseste teede remondiks.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Niina Neglason
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json