SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Alajõe valla täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord

Väljaandja:Alajõe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2015, 35

Alajõe valla täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord

Vastu võetud 10.04.2014 nr 14
RT IV, 24.04.2014, 1
jõustumine 27.04.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.10.2014RT IV, 21.10.2014, 624.10.2014
21.05.2015RT IV, 27.05.2015, 330.05.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 8 punkti 2, § 23 lõike 1 ja § 42 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse Alajõe valla eelarvest makstavate täiendavate sotsiaaltoetuste liigid, nende taotlemise ja maksmise tingimused ja kord.

2. peatükk TOETUST TAOTLEMA ÕIGUSTATUD ISIKUD 

§ 2.  Täiendava sotsiaaltoetuse saajad

 (1) Täiendavat sotsiaaltoetust (edaspidi toetus) on õigus saada Eesti alalisel elanikul või tähtajalise elamisloa alusel Eestis elaval isikul, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris märgitud Alajõe vald.

 (2) Toetust on õigus saada isikul, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel ei ole Alajõe vallas, kuid kellele vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele tuleb osutada vältimatut sotsiaalabi.

3. peatükk TOETUSTE LIIGID  

§ 3.  Lapse sünnitoetus

 (1) Lapse sünnitoetus makstakse lapse emale või isale 320 euro ulatuses tingimusel, et lapsevanemad (üksikema korral lapsevanem) on olnud rahvastikuregistri järgselt Alajõe valla pidevad elanikud vähemalt üks aasta enne ja pärast lapse sündi ning lapse elukohaks on sünni registreerimisel Alajõe vald.
[RT IV, 21.10.2014, 6 - jõust. 24.10.2014]

 (2) Sünnitoetust makstakse iga elavalt sündinud lapse kohta.

 (3) Sünnitoetus makstakse välja kahes osas:
 1) 50% toetusest lapse sündimisel ja
 2) 50% toetusest lapse üheaastaseks saamisel.

 (4) Sünnitoetus kantakse vanema või lapsendaja arveldusarvele 5 tööpäeva jooksul pärast avalduse ja sünnitõendi koopia esitamist.

 (5) Taotleja peab esitama avalduse hiljemalt 2 kuu jooksul pärast lapse sündi.

§ 4.  Matusetoetus

 (1) Matusetoetust 100 eurot makstakse surma hetkel Alajõe valla elanikuna rahvastikuregistrisse kantud isiku surma korral matuse korraldajale surmatõendi koopia ja avalduse esitamisel.
[RT IV, 27.05.2015, 3 - jõust. 30.05.2015]

 (2) Avalduse toetuse saamiseks võib esitada ühe kuu jooksul arvates isiku surmast.

 (3) Matusetoetust ei maksta matusetoetuse seaduse § 4 lõike 1 punktides 1-4 nimetatud matusekorraldajale, kellel sama seaduse § 2 lõike 11 kohaselt on õigus riiklikule matusetoetusele.
[RT IV, 27.05.2015, 3 - jõust. 30.05.2015]

§ 5.  Juubelitoetus

 (1) Juubelitoetust 15 eurot makstakse juubeli puhul alates 70. eluaastast iga viie aasta järel. Juubelitoetus makstakse välja sotsiaalspetsialisti esildise alusel.
[RT IV, 27.05.2015, 3 - jõust. 30.05.2015]

 (2) Juubilari õnnitlemisel kingitakse lilled.

§ 6.  Jõulutoetus

 (1) Jõulutoetust kuni 25 eurot iga lapse kohta määratakse sotsiaalspetsialisti koostatud nimekirja alusel:
 1) kahe- ja enamalapselistele peredele,
 2) üksikvanematele.

 (2) Lapsed vanuses 0-16 aastat, kes on kantud rahvastikuregistrisse Alajõe valla elanikuna, saavad kuni 15 eurot maksva jõulupaki Alajõe rahvamajas toimuval jõulupeol.

 (3) Jõulutoetust kuni 25 eurot määratakse Alajõe valla vanaduspensionäridele sotsiaalspetsialisti koostatud nimekirja alusel.

§ 7.  Koolilõuna toetus

 (1) Koolilõuna riikliku toetuse summat ületav osa hüvitatakse kõikide Alajõe valla põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele vallaeelarvest.

 (2) Koolilõuna toetus kantakse esitatud arve ja nimekirja alusel koolipidaja arveldusarvele.

§ 8.  Koolitoetus

 (1) Esimesse klassi minevale lapse vanemale makstakse koolitoetust 32 eurot.

 (2) Üldharidust või kutsekeskharidust omandavatele õpilastele ning 1. klassi minevatele lastele makstakse koolitarvete ostmiseks koolitoetust 64 eurot aastas.

 (3) Põhikooli, gümnaasiumi või kutsekooli (kutsekeskharidus või kutseharidus põhikooli baasil) lõpetajale makstakse kooli lõpetamisel koolitoetust 32 eurot. Toetuse väljamaksmine toimub ühe kuu jooksul pärast kooli lõpetamisest.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1-3 nimetatud toetuste saamise aluseks on avaldus ja kooli esitatud nimekiri.

 (5) Avalduse koolitoetuse saamiseks saab esitada üks lapsevanem või eeskostja alates 1. augustist kolme kuu jooksul.

 (6) Lõigetes 2 ja 3 nimetatud koolitoetust makstakse kuni õpilase 20. eluaasta täitumiseni.

§ 9.  Toetus küttepuude ostmiseks

 (1) Toetust küttepuude ostmiseks määratakse mittetöötavatele üksikutele vanadus- ning töövõimetuspensionäridele, kes ei oma ega ole võõrandanud metsamaad (müünud, kinkinud, teinud kellegi kasuks testamenti vms).

 (2) Toetuse suurus kalendriaastas on kuni 64 eurot. Toetuse suurus määratakse taotleja esitatud avalduse ja kuludokumentide alusel.

§ 10.  Ravimitoetus

 (1) Töövõimetus– ja vanaduspensionäridele ning puudega lastele hüvitatakse ravimite maksumus kuni 20 eurot kalendriaastas.

 (2) Hüvitamisele kuuluvad retseptiravimid. Ravimite kuludokumendile peab olema kantud ravimi nimetus, kogus, hind ja maksja nimi.

 (3) Toetuse määramise aluseks on isiku, kellele on väljastatud retseptiravim, avaldus.

§ 11.   Tšernobõli toetus

 (1) Tšernobõli toetust 64 eurot makstakse üks kord aastas Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisest osa võtnud isikutele ühe kuu jooksul peale katastroofi aastapäeva.

 (2) Toetuse määramise aluseks on Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisest osa võtnud isiku avaldus, millele lisatakse Tšernobõli tunnistuse ärakiri.

§ 12.  Huvikooli kohamaksu tasumise toetus

 (1) Huvikoolis õppimise toetust kuni 100 eurot kuus on õigus taotleda iga huvikoolis õppiva lapse kohta.

 (2) Toetust makstakse välja vallavalitsuse korralduse alusel, kas:
 1) huvikooli esitatud arve alusel otse koolipidaja arveldusarvele või
 2) lapsevanema esitatud avalduse ja kuludokumendi alusel lapsevanema arveldusarvele.

§ 13.  Lisatoetused

 (1) Ühekordset õnnetusjuhtumi toetust kuni 500 eurot on õigus taotleda isikul, kes on sattunud raskesse majanduslikku olukorda õnnetusjuhtumi (raske haigus, loodusõnnetus, tulekahju, kuriteo ohvriks langemine, õnnetusjuhtum) või muu ettenägematu asjaolu korral.

 (2) Õppetoetust kuni 100 eurot võib määrata väljaspool Ida-Viru maakonda üldharidust või kutsekeskharidust omandavatele lastele, kelle vanemad on töövõimetuspensionärid või pikaajalised töötud. Õppetoetust võib maksta kuni kaks korda aastas õppeasutuse tõendi ja lapsevanema või eestkostja avalduse alusel.

 (3) Õppivate noorte sõidutoetust kuni 60 eurot kuus võivad taotleda need üldhariduskoolide õpilased, kellele vallavalitsus ei ole korraldanud koolitransporti. Sõidutoetuse määramise aluseks on õpilase lapsevanema avaldus, bussipiletid ja kooli külastatavuse tõend. Toetust on võimalik taotleda 1. septembrist kuni 30. juunini.

 (4) Ühekordset toetust kuni 500 eurot võib määrata üksikutele vanaduspensionäridele eluruumi hädavajaliku remondi kulude osaliseks katmiseks. Toetuse eraldamisel arvestatakse taotleja sissetulekuid, vanust, tervislikku seisundit ja remondi tegelikku vajadust. Toetuse suurus määratakse taotleja esitatud avalduse ja kuludokumentide alusel.
[RT IV, 27.05.2015, 3 - jõust. 30.05.2015]

§ 14.  Hooldekodusse paigutatud isiku ülalpidamiskulude hüvitamine

 (1) Hooldekodusse paigutatud isiku ülalpidamiskulud, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad, hüvitatakse hooldekodule vallavalitsuse poolt ulatuses, mida ei kata isiku pension või muud toetused.

 (2) Erandkorras võib vallavalitsus hüvitada hooldekodusse paigutatud isiku, kelle seadusjärgne ülalpidaja ei ole suuteline ülalpeetavat ise hooldama, ülalpidamiskulud.

 (3) Hooldekodusse paigutatud isiku ülalpidamiskulude hüvitamine toimub vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul vallavalitsuse korraldusega.

§ 15.  Vältimatu sotsiaalabi

 (1) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puuduse tõttu.

 (2) Vältimatu sotsiaalabi osutamine sõltub isiku olukorrast, millest lähtuvalt tagatakse hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud – toit, riietus, ajutine peavari.

 (3) Vältimatu sotsiaalabi andmine määratakse vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul vallavalitsuse korraldusega.

4. peatükk MENETLUSTOIMINGUD TOETUSE SAAMISEKS 

§ 16.  Toetuste taotlemine

 (1) Toetuse taotlemiseks esitab abivajav isik vallavalitsusele kirjaliku avalduse koos kulutusi tõendavate dokumentidega ja muude sotsiaaltoetuse vajadust põhjendavate dokumentidega.

 (2) Juubeli-, jõulu-, koolilõuna- ja hooldekodusse paigutamise toetuse saamiseks ei ole avalduse esitamine vajalik.

 (3) Alaealiste puhul esitab avalduse nende seaduslik esindaja.

 (4) Puudulike andmete või dokumentide korral teatab taotlust menetlev ametnik (sotsiaaltöötaja) taotlejale, millised andmed või dokumendid tuleb täiendavalt esitada ning asja menetlemise tähtaega arvestatakse täiendavalt esitatud andmete või dokumentide esitamise päevast.

§ 17.  Toetuste määramine

 (1) Sotsiaaltöötaja esitab vallavalitsusele toetuste määramiseks vallavalitsuse korralduse eelnõu ühe nädala jooksul avalduse esitamisest. Korralduse eelnõu peab sisaldama toetuse saaja andmeid (nimi, elukoht, isikukood), täiendava sotsiaaltoetuse nime ning toetuse määramise aluseid.

 (2) Sotsiaaltöötaja:
 1) peab kontrollima avaldaja õigust toetustele;
 2) vastutab eelnõus toodud andmete õigsuse eest.

 (3) Toetus määratakse (või keeldutakse) vallavalitsuse korraldusega kahe nädala jooksul avalduse esitamist. Vallavalitse korraldust ei anta matusetoetuse, lapse sünnitoetuse, juubelitoetuse ja koolilõuna toetuse puhul.

 (4) Toetuse määramisest võib keelduda, kui:
 1) taotlejal on täitmata rahalised kohustused vallavalitsuse ees (välja arvatud matuse- ja sünnitoetuse taotlemise korral);
 2) taotleja on toetuse saamiseks esitanud teadlikult valeandmeid;
 3) taotleja ei esita vaatamata taotlust menetleva ametniku nõudmisele toetuse määramiseks vajalikke andmeid või dokumente;
 4) toetuse maksmiseks puuduvad eelarvevahendid.

 (5) Toetuse määramata jätmisest või määramisest teatab sotsiaaltöötaja taotlejale koos vastava põhjendusega kirjalikult ühe nädala jooksul.

§ 18.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

 (2) Määrus jõustub üldises korras.