KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Kihnu vallas

Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2016, 35

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Kihnu vallas

Vastu võetud 19.05.2016 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Kihnu valla haldusterritooriumil nõuded avaliku ürituse (edaspidi üritus) korraldamisest teatamiseks ning ürituse pidamiseks nõuded ürituse korraldajale.

  (2) Spordiürituste korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus. Spordiseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituste korraldamiseks loa andmine toimub spordiseaduses sätestatud korras. Muude spordiürituste korraldamisel rakendatakse käesolevat määrust.

  (3) Määrus on korrakaitseseaduse rakendusakt ning määruses kasutatakse mõisteid korrakaitseseaduse tähenduses.

  (4) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Kihnu Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Ürituse korraldaja

  (1) Üritust võib korraldada füüsiline või juriidiline isik (edaspidi korraldaja).

  (2) Ürituse korraldaja määrab ürituse läbiviimise eest vastutava isiku

2. peatükk Ürituse korraldamise nõuded 

§ 3.   Ürituse taotluse esitamine

  (1) Ürituse korraldaja esitab vähemalt 15 tööpäeva enne ürituse läbiviimise päeva loa taotluse ( lisas ) koos kõigi nõutud lisadokumentidega vallavalitsusse.

  (2) Loa taotluse vorm on kättesaadav Kihnu valla veebilehel www.kihnu.ee või paberkandjal vallavalitsuses.

  (3) Loa taotluses märgitakse ürituse:
  1) nimetus ja liik (etendus, võistlus, kaubandusüritus, reklaamüritus, lõbustusüritus või muud);
  2) iseloomustus ürituse sisu kohta, mille võib avaldusele lisada eraldi;
  3) osavõtjate/külastajate eeldatav arv;
  4) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
  5) soovitav alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  6) korraldajaga sidepidamiseks telefon, e-post, jms (selle olemasolu korral);
  7) helitehnika ja/või pürotehnika kasutamine;
  8) liiklusskeem ja andmed sõidukite parkimise korralduse kohta;
  9) turvaskeem ja andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest.

  (4) Ürituse loa taotlusele kirjutab alla korraldaja.

§ 4.   Taotluse menetlemine ja loa andmine

  (1) Vallavalitsuse registreerib esitatud taotluse.

  (2) Loa taotluse koos esitatud lisadokumentidega vaatab läbi abivallavanem ( edaspidi menetleja).

  (3) Kui taotluses või lisadokumentides on jäetud esitamata nõutud andmed või dokumentides on muid puudusi või üritusest tulenevalt on vajalik esitada täiendavaid dokumente ja/või kooskõlastusi, määrab menetleja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, menetletakse taotlust edasi.

  (4) Kui ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt, võib jätta taotluse läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat kirjalikult.

  (5) Vallavalitsus annab ürituse läbiviimiseks loa kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates või jätab § 5 lõike 2 punkti 1 sätestatud juhtudel loa andmata.

  (6) Ürituse loa annab vallavalitsus korraldusega, milles ürituse korraldajale antakse luba ja vajadusel sätestatakse lisatingimused ürituse läbiviimiseks.

  (7) Ürituse loas märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood/registrinumber, telefoni number ja e-post;
  3) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
  4) andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest;
  5) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg.

  (8) Üritus kantakse internetis Kihnu valla veebilehel www.kihnu.ee avaldatud sündmuste kalendrisse.

§ 5.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Ürituse loa andmisest keeldumisest peab vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul ürituse korraldamise loa taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates korraldajale teatama, selgitades põhjuse ning viidates õigusaktidele, mis on loa väljaandmata jätmise aluseks.

  (2) Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib jätta ürituse läbiviimiseks loa andmata:
  1) kui ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
  2) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse või koosoleku läbiviimine;
  3) kui avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) kui ürituse korraldamise loa taotluses toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Kihnu valla õigusaktidest tulenevalt;
  5) kui korraldaja ei täida ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
  6) avaliku ürituse korraldaja on jätnud varem peetud üritustel olulisel määral täitmata õigusaktidest või kokkulepetest tulenevad nõuded ning on alust eeldada rikkumise kordumist;
  7) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 6.   Ürituse korraldaja ülesanded

  Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid;
  4) tagama avaliku korra ja heakorra nõudeid;
  5) täitma üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi;
  6) tagama juurdepääsu üritusega piirnevatele kinnistutele.

§ 7.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib ürituse läbiviimiseks antud loa tunnistada kehtetuks, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud ürituse korraldamise loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Kihnu valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

3. peatükk Ürituse pidamise nõuded 

§ 8.   Nõuded ürituse korraldajale

  Ürituse korraldaja või üritusel avalikku korda tagav isik peab:
  1) olema korrakaitseorganile kättesaadav;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse;
  3) katkestama ürituse, kui seoses üritusega ilmneb oluline, kõrgendatud või vahetu oht osalejate elule või tervisele või toimub korrarikkumine, mis on ohtlik üritusel viibijate elule või tervisele. Olenevalt ohu või korrarikkumise põhjustajast teavitama vastavast asjaolust ka asjaomast riiklikku järelevalvet teostavat asutust, kogu või isikut (korrakaitseorganit);
  4) vajadusel ning teehoidu korraldava isiku antud loa alusel korraldama omal kulul ürituse toimumise ajal ja piirkonnas liikluse sulgemise, ümbersõidu ja sõidukite parkimise;
  5) tagama ürituse toimumise piirkonnas asuvatele hoonetele või kinnistutele juurdepääsu ning õigusaktidega sätestatud tuleohutuse ja päästenõuete täitmise;
  6) tagama ürituse ajal selle toimumise kohas heakorra ning korrastama territooriumi pärast ürituse lõppemist

4. peatükk Rakendussätted  

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.
Paal Põlluste
Volikogu esimees

Lisa Loa taotlus avaliku ürituse korraldamiseks

/otsingu_soovitused.json