Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord - sisukord
Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2017, 7

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord

Vastu võetud 18.05.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõigete 31-33 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib riigieelarvest Narva linna eelarvesse eraldatud vahenditest raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise ning selle eest tasumise.

  (2) Teenust võib taotleda raske või sügava puudega lapse seaduslik esindaja või sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja (edaspidi taotleja). Lapse rahvastikuregistrijärgseks elukohaks peab olema Narva linn.

  (3) Vahendite kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi Sotsiaalabiamet). Teenuseid rahastatakse vastavate rahaliste vahendite olemasolul.

§ 2.   Rahaliste vahendite kasutamine

  (1) Vahendeid võib kasutada järgmiste raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud teenuste saamiseks:
  1) lapsehoiuteenus;
  2) isikliku abistaja teenus;
  3) tugiisikuteenus lapsele;
  4) rehabilitatsiooniteenused;
  5) invatransporditeenus;
  6) eluruumi kohandamine.

  (2) Käesolevas määruses kasutatakse teenuste definitsioone järgmises tähenduses:
  1) lapsehoiuteenus on lapse seadusliku esindaja või hooldaja toimetulekut või töötamist toetav sotsiaalteenus, mille osutamise vältel tagab seadusliku esindaja või hooldaja asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja;
  2) isikliku abistaja teenus on lapse abistamine igapäevastes füüsilistes tegevustes, toetades seeläbi tema võimalikult iseseisvat toimetulekut osalemise suurendamisega ühiskonnaelu erinevates valdkondades, sh hariduses ja huvitegevuses;
  3) tugiisikuteenus lapsele on sotsiaalteenus sotsiaalhoolekande seaduse § 23 mõttes;
  4) rehabilitatsiooniteenused on rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas märgitud laste toimetuleku ja tervisliku seisundi parandamiseks osutatavad teenused;
  5) invatransporditeenus on haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutuse külastamiseks osutatav teenus lastele, kes psüühika-, liikumis- või liitpuue tõttu ei saa kasutada ühistransporti;
  6) eluruumi kohandamine on teenus, mille eesmärk on tagada lapsele, kellel on raskusi eluruumis liikumise, suhtlemise või endaga toimetulekuga võimalikult iseseisev või võimalikult vähest kõrvalabi vajav turvaline toimetulek eluruumi piires ning sellesse sisenemisel ja väljumisel.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud teenuste maksumuse piirmäära kinnitab Narva Linnavalitsus.

§ 3.   Vahendite taotlemine ja eraldamine

  (1) Vahendite eraldamiseks tuleb taotlejal esitada Sotsiaalabiametile vormikohane taotlus (Lisa 1.). Sotsiaalabiametil on õigus nõuda taotlejalt muid täiendavaid andmeid, dokumente või selgitusi taotluses esitatud andmete õigsuse tõendamiseks.

  (2) Sotsiaalabimeti direktor võtab vastu otsuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta seaduses sätestatud korras.

  (3) Vahendeid eraldatakse teenuse osutaja arveldusarvele teenuse osutaja esitanud arve või teenuse osutajaga sõlmitud lepingu alusel.

  (4) Teenuse osutaja on käesoleva määruse mõttes füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kelle tegevusala on majandustegevusregistri andmetel otseselt seotud osutatava teenusega.

  (5) Sotsiaalabiametil on õigus Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul erandkorras määrata määruses nimetamata teenust.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 14.08.2014 määrus nr 15 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“.

  (2) Kinnitada taotluse vorm vastavalt Lisale 1.

  (3) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Taotluse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json