SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2017, 14

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

Vastu võetud 17.05.2017 nr 142

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 1, § 14, § 15, § 451 - 454 ning § 156 lõigete 31 – 33 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev määrus reguleerib riigieelarve toetusfondist eraldatud rahaliste vahendite kasutamist raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks ja rahastamiseks.

 (2) Raske ja sügava puudega lastele toetavaid sotsiaalteenuseid rahastatakse riigieelarve toetusfondist Viljandi vallale selleks eraldatud rahaliste vahendite ulatuses.

 (3) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta valla eelarvesse raske ja sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

§ 2.  Rahaliste vahendite kasutamine

 (1) Riigieelarve toetusfondist eraldatavaid vahendeid võib Viljandi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kasutada raske või sügava puudega lapse ja/või tema perega seotud toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks (edaspidi toetus), mis aitavad vähendada lapse perekonna hoolduskoormust või lapse puudest tulenevaid lisavajadusi.

 (2) Toetavad sotsiaalteenused on:
 1) lapsehoiuteenus;
 2) tugiisikuteenus;
 3) transporditeenus haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
 4) lapse ja tema perekonna nõustamisteenus;
 5) psühholoogiteenus, logopeediteenus ja muud teraapiad;
 6) varjupaigateenuse või turvakoduteenus;
 7) rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas ette nähtud teenused, eeldusel, et nimetatud teenuseid ei ole rehabilitatsiooniplaani alusel finantseeritud;
 8) osutatavate sotsiaalteenuste arendamine;
 9) muudeks eelpool nimetamata teenusteks, mis parandavad raske ja/või sügava puudega lapse arengut ja tema pere toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

 (3) Toetuse maksmist korraldab ja maksmiseks eraldatud vahendite üle peab arvestust Viljandi Vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja.

§ 3.  Toetust saama õigustatud isikud

 (1) Toetust on õigustatud saama kuni 18 aastased lapsed, kellel on õigusaktides sätestatud korras tuvastatud raske või sügav puue (edaspidi puudega laps) ning kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Viljandi vald ja kes faktiliselt elab Viljandi valla haldusterritooriumil.

 (2) Puudega laps on õigustatud toetust saama kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil ta saab 18-aastaseks.

§ 4.  Toetuse taotlemine

 (1) Lapse seaduslik esindaja esitab enne toetava sotsiaalteenuse saamist vallavalitsusele vormikohase taotluse koos järgmiste lisadokumentidega:
 1) taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid;
 2) puudega lapse kehtiv rehabilitatsiooniplaan või muu lapse hindamist kajastav dokument;
 3) arstliku ekspertiisikomisjoni või sotsiaalkindlustusameti otsus lapsele puude raskusastme määramise kohta;
 4) eestkoste puhul kohtumäärus;
 5) puudega lapse perekonnas hooldamise puhul perekonnas hooldamise leping;
 6) spetsialisti kirjalik ettepanek.

 (2) Vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialistil on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente.

 (3) Puudega lapse huvides võib taotluse vallavalitsusele esitada kolmas isik (ametnik, pedagoog, perearst), kellel on andmeid abi vajava puudega lapse kohta.

§ 5.  Toetuse määramine ja maksmine

 (1) Taotluse koos lisadokumentidega vaatab läbi vallavalitsuse alatine sotsiaalkomisjon, kes teeb toetuse määramise või mittemääramise kohta ettepaneku vallavalitsusele.

 (2) Toetuse määramise või mittemääramise otsustab vallavalitsus korraldusega.

 (3) Teenuse eest tasutakse reeglina teenuse osutajale, esitatud arve alusel.

§ 6.  Toetuse mittemääramine

  Toetust ei määrata järgmistel juhtudel:
 1) vallavalitsusele ei ole esitatud kõiki teadaolevaid tõeseid ja täielikke andmeid, dokumente ja muid tõendeid, mis on vajalikud toetuse määramise otsustamisel;
 2) taotluse esitaja on esitanud valeandmeid;
 3) taotleja ei võimalda toetuse vajadust kontrollida;
 4) taotleja ei ole teavitanud vallavalitsust viivitamata toetuse saamise õigust ja toetuse andmist mõjutavatest asjaoludest;
 5) toetuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta teiste teenuste või muu abiga;
 6) valla eelarves puuduvad vastavad rahalised vahendid.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Tugiisikuteenuse osutamisel lähtutakse vastavast Viljandi Vallavolikogu kehtestatud korrast.

 (2) Taotluse vormi kinnitab Vallavalitsus.

 (3) Vallavalitsusel on õigus kehtestada lapsehoiuteenuse toetuse piirmäär.

 (4) Tunnistada kehtetuks:
 1) Viljandi Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 107 „Riigieelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“;
 2) Viljandi Vallavolikogu 23.03.2016 määrus nr 108 „Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse maksmise kord“.

 (5) Seni määratud puudega lapse hooldajatoetused makstakse rahaliste vahendite olemasolul kuni lapse puude raskusastme lõpuni.

 (6) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2017.

 (7) Määruse § 7 lg 4 punkti 2 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 08.05.2017.

Hellar Mutle
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json