ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Kose valla sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Kose Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2017, 18

Kose valla sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 17.05.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 1, „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 5 lõike 1, § 14 ja § 41 lõike 1, „Võlaõigusseaduse“ § 272 lõike 4 punkti 4 ja Kose Vallavolikogu 16.03.2017 määruse nr 135 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 46 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Eluruumi tagamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (2) Määrusega sätestatakse sotsiaaleluruumi üürile andmise tingimused, üürilepingu sõlmimise, pikendamise ja lepingu lõpetamise kord ning sotsiaaleluruumi üürniku õigused, kohustused ning piirangud sotsiaaleluruumi kasutamisel.

  (3) Eluruumi tunnistab sotsiaaleluruumiks ning üüri piirmäära kehtestab Kose Vallavolikogu. Sotsiaaleluruumi üürile andmise otsustab Kose Vallavalitsus (edasipidi vallavalitsus) oma korraldusega.

  (4) Sotsiaaleluruumina võib kasutada vallale kuuluvat eluruumi või kolmandatelt isikutelt antud vajaduseks üüritud elamispinda.

§ 2.   Kasutatavad mõisted

  (1) Sotsiaaleluruum on Kose Vallavolikogu poolt sotsiaaleluruumiks tunnistatud eluruum, mida antakse üürile eluasemeteenust vajavatele isikutele.

  (2) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) Sotsiaalkorter on eluruum, mis antakse üürile sotsiaalteenusena eluaset hädasti vajavale leibkonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama.
  2) Sotsiaalpind on eluruum, mis koosneb ühest või mitmest toast ja abiruumidest, mis antakse üürile sotsiaalteenusena ning mida kasutavad mitu isikut, kes ei kuulu samasse leibkonda, ühiselt.
  3) Leibkond on ühises eluruumis elavad ühise majapidamisega abielus või abieluga sarnanevas suhtes olevad isikud ja/või nende esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad sugulased ja/või muud isikud, keda seob ühine kodune majapidamine. Leibkond võib olla ka üksikisik.
  4) Vähekindlustatud on leibkond, kelle netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on väiksem kui Kose Vallavolikogu poolt kehtestatud vähekindlustatuse piirmäär.

2. peatükk SOTSIAALELURUUMI TAOTLEMINE JA ELURUUMI KASUTUSSE ANDMISE TINGIMUSED 

§ 3.   Sotsiaaleluruumi taotlema õigustatud isikud

  (1) Sotsiaaleluruumi võib taotleda eluaset vajav vähekindlustatud leibkond, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Kose vallas järgmistel juhtudel:
  1) kõrvalabi vajav seadusjärgsete ülalpidajateta eakas ning puudega isik, kes on jäänud ilma eluasemeta või ei tule toime eluga senisel elamispinnal;
  2) isikud, kes tulekahju, loodusõnnetuse, katastroofi või muul sarnasel põhjusel on kaotanud oma eluaseme;
  3) kriisisituatsiooni sattunud isikud ning lastega pered, kes vajavad sotsiaaleluruumi kasutusele andmist ning kes oma tervislikust seisundist või varalisest olukorrast tulenevalt ei ole ise suutelised eluruumi endale või oma perekonnale soetama ning eluruumi eraldamata jätmine ohustab isikute toimetulekut, elu ja tervist.
  4) kinnipidamiskohast vabanenud, kes enne kinnipidamiskohta paigutamist elasid alaliselt Kose vallas ja kellel puudub võimalus pöörduda tagasi oma endisesse elukohta;
  5) asenduskodust tagasipöördunu, kes enne asenduskodusse suunamist või eestkoste seadmist omas registrijärgset elukohta Kose vallas.

  (2) Isikule, kelle aadressiandmed Eesti rahvastikuregistri andmetel ei ole Kose vallas, kuid kelle kohta on sotsiaalhoolekande-, meditsiini- pääste- või politseiasutus oma ülesande täitmise käigusteatanud, et isik viibib püsivalt Kose valla haldusterritooriumil ja isikul ei ole alalist elukohta ning eluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku elu ja tervist, eraldatakse eluruum vaba elamispinna olemasolul vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametniku ettepanekul.

§ 4.   Sotsiaaleluruumi taotlemine

  (1) Sotsiaaleluruumi taotleja (edaspidi taotleja) esitab vallavalitsusele vormikohase kirjaliku taotluse (lisa 1), milles märgitakse:
  1) avaldaja isiku nimi ja isikukood ning kontaktandmed;
  2) andmed eluruumi vajavate perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
  3) sotsiaaleluruumi taotlemise põhjus;
  4) andmed sissetulekute kohta.

  (2) Taotlusele lisatakse eelnenud kolme kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid (arvelduskontode väljavõte) ja vajadusel järgmised dokumendid:
  1) sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude ja selle raskusastme tuvastamise otsus;
  2) koopia tõendist asenduskodust tagasipöördumise või kinnipidamiskohast vabanemise kohta.

  (3) Vallavalitsusel on õigusteenuse vajaduse hindamiseks nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

§ 5.   Taotluse menetlemine

  (1) Sotsiaaleluruumi kasutusse andmise või vabade elamispindade puudumisel taotleja sotsiaaleluruumi taotlejate järjekorda võtmise kohta teeb vallavalitsus otsuse 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (2) Eluasemeteenuse vajaduse hindamisel arvestatakse taotleja ja tema leibkonnaliikmete üldist materiaalset olukorda, tervislikku seisundit, ülalpeetavate arvu ja vanust. Leibkonna sissetulekute hulka arvestatakse ka taotleja eraldi elava leibkonnaliikme sissetulekud juhul, kui ta on taotlejaga või taotleja leibkonnaliikmega abielus või on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama taotleja või taotlejaga koos elava pereliikme alaealisi lapsi.

  (3) Laene, liisinguid, täitenõudeid ja muid võlgnevusi ei arvestata eluasemeteenuse taotlemisel leibkonna väljaminekute hulka.

  (4) Teenuse osutamise või teenuse osutamisest keeldumise haldusakt tehakse taotlejale teatavaks vastavalt sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra § 7 lg 2 sätestatule.

§ 6.   Sotsiaaleluruumi kasutusse andmisest keeldumine

  Vallavalitsus võib keelduda sotsiaaleluruumi kasutusse andmisest kui:
  1) eluruumi taotleja või tema leibkonnaliikme kasutuses või omandis olevad vallas- või kinnisasjad tagavad temale ja leibkonnale toimetulekuks ja eluruumi tagamiseks piisavad vahendid;
  2) eluruumi taotlejal või temaga koos elaval ülalpidamist saama õigustatud lapsel või muul abivajaval alanejal või ülenejal sugulasel, kes ei ole võimeline ennast ülal pidama, on õigus elatist saada, kuid taotleja keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;
  3) eluruumi taotleja või tema leibkonnaliige on töövõimeline 18-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi ning on rohkem kui ühel korral keeldunud ilma mõjuva põhjuseta sobivast tööst või osalemisest tööturuteenustes;
  4) eluruumi taotleja on teadvalt andmeid varjanud või esitanud valeandmeid;
  5) isik on vähemalt kaks korda järjest keeldunud talle pakutud eluruumist;
  6) eluruumi taotleja või tema leibkonnaliikmete suhtes esineb muid asjaolusid, mis vallavalitsuse arvamusel ei anna alust sotsiaaleluruumi üürile andmiseks.

3. peatükk SOTSIAALELURUUMI ÜÜRILEPINGU SÕLMIMINE, PIKENDAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 7.   Üürilepingu sõlmimine

  (1) Sotsiaaleluruumi kasutusse andmiseks sõlmib vallavalitsus taotlejaga sotsiaaleluruumi üürilepingu.

  (2) Sotsiaaleluruumi üürileping sõlmitakse üldjuhul tähtajaga kuni kolmeks aastaks, kohustusega vabastada eluruum pärast üürilepingu lõppemist. Üürnikuga koos saavad õiguse sotsiaaleluruumi kasutada ka tema leibkonnaliikmed.

  (3) Üürileping tuleb sõlmida 15 tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse teatavaks tegemisest. Nimetatud tähtaja jooksul üürilepingu sõlmimata jätmisel on vallavalitsusel õigustunnistada vastav korraldus kehtetuks.

  (4) Sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimisel lähtutakse võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punktis 4 sätestatust, mille kohaselt sotsiaaleluruumi üürilepingule ei laiene võlaõigusseaduses eluruumi üürimise kohta sätestatu.

  (5) Sotsiaalpinna üürile andmisel võib ühte tuppa paigutada mitu üürnikku. Sotsiaalpinna üürimisel on üürnikul õigus kasutada korteri kööki, koridori ja abiruume võrdselt teiste sotsiaalpinna üürnikega. Sotsiaalpinna eluruumi kulud jaotatakse üürnike vahel proportsionaalselt.

  (6) Sotsiaaleluruumi üürile andmisel koostatakse eluruumi üleandmise-vastuvõtmise akt, milles kajastatakse eluruumi seisukord.

§ 8.   Üürilepingu pikendamine

  (1) Sotsiaaleluruumi üürilepingut pikendatakse juhul, kui isik on täitnud kõik üürilepingust tulenevad kohustused.

  (2) Üürilepingut võib pikendada kuni kolmeks aastaks.

  (3) Sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamiseks peab üürnik esitama taotluse vallavalitsusele vähemalt 14 päeva enne sotsiaaleluruumi üürilepingu lõppemist. Taotluse mitteesitamisel puudub isikul üürilepingu tähtaja möödumisel õiguslik alus sotsiaaleluruumi kasutamiseks ja isik on kohustatud üürilepingu lõppemisel sotsiaaleluruumi koheselt vabastama.

  (4) Lepingu pikendamisel lähtutakse:
  1) regulaarsete sotsiaalteenuste vajalikkusest;
  2) senise sotsiaalpinna sobivusest isikule;
  3) eluasemekulude tähtaegse tasumise nõude täitmisest;
  4) õigusaktidest ja üürilepingust tulenevate teiste kohustuste täitmisest.

§ 9.   Üürilepingu lõppemine

  (1) Üürileping lõpeb tähtaja möödumisel, üürniku alalisel lahkumisel eluruumist, eluasemeteenuse taolemise aluseks olnud § 3 lg 1 nimetatud vajaduste ära langemisel või üürniku surma korral, kui lepingut ei ole varem erakorraliselt üles öeldud.

  (2) Sotsialeluruumi üürniku surma korral on selles eluruumis üürnikuga koos elaval abikaasal/elukaaslasel, täiskasvanud lapsel või ülenejal sugulasel õigus üürniku asemel üürilepingusse astuda. Taotleja esitab vallavalitsusele käesoleva korra § 4 lg 1 märgitud taotluse koos lisadega. Vajadusel lisatakse avaldusele § 4 lg 2 märgitud dokumendid.

  (3) Sotsiaaleluruumi üürilepingu võib üürnik ennetähtaegselt lõpetada esitades vastava avalduse vallavalitsusele, teatades sellest vallavalitsust ette vähemalt 14 päeva.

  (4) Vallavalitsus võib sotsiaaleluruumi üürilepingu ennetähtaegselt lõpetada juhul, kui sotsiaaleluruumi üürnik ja temaga koos elavad isikud rikuvad korduvalt üürilepingu tingimusi ja kodukorda.

  (5) Vallavalitsus võib sotsiaaleluruumi üürilepingu ennetähtaegselt lõpetada, kui üürnik on viivituses kokku kolmel maksetähtpäeval tasumisele kuuluva üüri, kõrvalkulude või nende olulise osa maksmisega ning ei ole maksegraafiku koostamiseks üürileandjaga ühendust võtnud.

4. peatükk SOTSIAALELURUUMI KASUTAMINE 

§ 10.   Sotsiaaleluruumi kasutamise kord

  (1) Õigus eluruumi kasutada tekib isikul pärast vastava üürilepingu sõlmimist ning eluruumi üleandmis-vastuvõtmisakti allkirjastamist.

  (2) Sotsiaaleluruumi kasutatakse vastavalt sõlmitud lepingule, kusjuures sotsiaaleluruumile ei laiene elamuseaduse § 32 (üürniku eesõigus uue üürilepingu sõlmimisel) ega võlaõigusseaduses eluruumi üürimise kohta sätestatu.

  (3) Eluruumi üürnik võib majutada talle üürile antud eluruumi oma abikaasat/elukaaslast, eestkostjat, alaealisi lapsi ning töövõimetuid ja hooldust vajavaid vanemaid. Teisi isikuid on lubatud eluruumis majutada ainult vallavalitsuse kirjalikul nõusolekul.

  (4) Eluruumi üürnik on kohustatud:
  1) kasutama eluruumi vastavalt otstarbele ning arvestama teiste elanike ja naabrite huvidega;
  2) pidama oma eluruumis ja üldkasutatavates ruumides kinni sanitaar-, tuleohutuse- ja elamute ekspluateeerimise eeskirjadest ning Kose valla heakorra eeskirjast;
  3) hüvitama üürniku või temaga koos elavate isikute süül eluruumis tekitatud kahju;
  4) rakendama eluruumi rikete avastamisel viivitamatult abinõusid rikete kõrvaldamiseks ning teatama rikete olemasolust üürileandja esindajale;
  5) andma üürilepingu lõppemisel eluruumi üle üürileandjale mitte halvemas seisus kui see oli üürilepingu sõlmimisel (va arvestades normaalset kulumist);

  (5) Vabastama eluruumi pärast üürilepingu tähtaja lõppemist või taotlema vähemalt 14 päeva enne üürilepingu lõppemist selle pikendamist.

  (6) Eluruumi üürnikul on keelatud:
  1) anda eluruumi allkasutusse kolmandatele isikutele;
  2) ilma eelneva kokkuleppeta pidada eluruumis lemmikloomi;
  3) rikkuda üürile antud vara;
  4) hoida eluruumis relvi, lõhkeainet, pürotehnikat, narkootikume jm ohtlikke kemikaale,
  5) teha eluruumi või selle seadmete ümberehitust või -paigutust ilma üürileandja kirjaliku nõusolekuta.

  (7) Kontrolli eluruumi üürilepingute tähtaegadest kinnipidamise ja eluruumide sihipärase kasutamise üle teostab vallavalitsus.

§ 11.   Üür ja kulude tasumine

  (1) Sotsiaaleluruumi üüri määrab Kose Vallavolikogu.

  (2) Sotsiaaleluruumi kasutamise kulud tasub sotsiaaleluruumi üürnik.

  (3) Sotsiaaleluruumi vähekindlustatud üürnikul on õigus saada toimetulekutoetust “Sotsiaalhoolekande seaduses” sätestatud korras.

§ 12.   Vastutus

  (1) Kodukorras sätestatud kohustuste täitmise eest vastutab eluruumi kasutaja isiklikult.

  (2) Kodukorra rikkumisel eluruumi kasutaja poolt rakendab Kose Vallavalitsus järgmisi mõjutusvahendeid:
  1) suuline märkus;
  2) kirjalik hoiatus;
  3) pöördumine politsei poole korra kindlustamiseks;
  4) sotsiaaleluruumi kasutamise lepingu lõpetamine.

§ 13.   Vaide esitamine

  Sotsiaaleluruumi kasutusse andmise või sellest keeldumise otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada vaie Kose Vallavalitsuse kaudu Harju maavanemale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul korralduse teatavaks tegemisest arvates.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavalitsuse 05.04.2016 nr 4 „Sotsiaaleluruumi kasutamise kodukord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Merle Pussak
vallavanem

Kätlin Iljin
vallasekretär

Lisa Sotsiaalkorteri taotlemise avaldus

/otsingu_soovitused.json