SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord - sisukord
Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2017, 29

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.03.2016 nr 6
RT IV, 29.03.2016, 24
jõustumine 01.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.05.2017RT IV, 27.05.2017, 930.05.2017, rakendatakse alates 01.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja lõike 2 alusel

1. peatükk Sotsiaalkaitse korraldus 

1. jagu Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Paikuse valla (edaspidi vald) eelarvest sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord (edaspidi kord).

§ 2.  Terminid

  Käesolevas määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
 1) sotsiaalhoolekandeline abi on sotsiaaltoetuste, sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmine, mille eesmärk on toetada inimese iseseisvat toimetulekut ja töötamist ning aktiivset osalust ühiskonnaelus, ennetades sealjuures sotsiaalsete probleemide tekkimist või süvenemist üksikisiku, perekonna ja ühiskonna tasandil;
 2) sotsiaaltoetus on isikule makstav rahaline hüvitis;
 3) sotsiaalteenus on isikule osutatav mitterahaline soodustus;
 4) vältimatu sotsiaalabi on elatusvahendite kaotuse või puuduse tõttu sotsiaalselt abitusse olukorda sattunud isikule osutatav sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

§ 3.  Sotsiaalhoolekandega hõlmatus

 (1) Sotsiaalhoolekandelist abi on õigustaotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Paikuse vallas.

 (2) Põhjendatud juhtudel võib kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksusega osutada sotsiaalhoolekandelist abi isikule, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht ei ole Paikuse vallas.

 (3) Vältimatut sotsiaalabi on õigustaotleda isikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Paikuse vald, kuid kes viibib abi vajamise ajal Paikuse valla haldusterritooriumil.

§ 4.  Sotsiaalhoolekandelise abi andmise põhimõtted

  Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel:
 1) lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest;
 2) aluseks võetakse isiku tegelik toimetulekuvõime ning sellest tulenevalt kõrvalabi vajaduse ulatus. Rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral lähtutakse teenuste osutamisel rehabilitatsiooniplaanist;
 3) eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt;
 4) nõustatakse isikut abimeetme valikul ja kohandamisel ning vajaduse korral abi kasutamisel vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt;
 5) lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast;
 6) kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi vajavat isikut ning vajaduse korral ka tema perekonnaliikmeid ning teisi tugispetsialiste kui isik on selleks nõusoleku andnud;
 7) isikule, kes iseseisva toimetuleku parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi rakendatakse juhtumikorraldust ning koostatakse juhtumiplaan. Sotsiaalhoolekandelise abi võimaldamisel lähtutakse edaspidi kehtivast juhtumiplaanist.
 8) abimeetmed isikule tagatakse võimalikult kättesaadaval moel.

2. jagu Sotsiaalhoolekandelise abi taotlemise ja osutamise tingimused ja kord 

§ 5.  Sotsiaalhoolekandelise abi taotlemine

 (1) Sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks esitab isik või tema esindaja Paikuse Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) avalduse ning vajadusel kuludokumendid ja muud tõendid, mis on vajalikud sotsiaalhoolekandelise abi saamise õiguse väljaselgitamiseks.

 (2) Vallavalitsus võib sissetulekust sõltuva toetuse taotlejalt nõuda täiendavaid dokumente taotleja majandusliku olukorra ja muude oluliste asjaolude kindlaks tegemiseks.

§ 6.  Hindamiskohustus ja otsus abi andmise koht

 (1) Abi saamiseks Paikuse valla poole pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi selgitab välja sotsiaaltöötaja kvalifikatsiooniga vallavalitsuse ametnik, kellele see pädevus asutusesisese töökorraldusega on antud (edaspidi ametnik), ning kõik valla teenistuses olevad isikud on kohustatud andma sellele ametnikule vajalikku teavet ja abi.

 (2) Juhul, kui ametnik saab võimalikust abivajadusest teada teisiti, kui isikult endalt, alustab ta abivajaduse hindamist isiku teavitamisega.

 (3) Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse terviklikust lähenemisest isiku abivajadusele, võttes arvesse tema toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist mõjutavaid asjaolusid, sealhulgas:
 1) isiku personaalse tegevusvõimega seonduvaid asjaolusid;
 2) isiku füüsilise ja sotsiaalse elukeskkonnaga seonduvaid asjaolusid.

 (4) Abi andmise otsustab vallavalitsus, vallavalitsuselt vastavad volitused saanud pereabikomisjon või ametnik. Pereabikomisjon tegutseb vallavalitsuse poolt kehtestatud töökorra alusel.

§ 7.  Tasu sotsiaalteenuse eest

 (1) Sotsiaalteenusele kehtestab hinna teenuse osutaja. Paikuse Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt osutatavatele sotsiaalteenustele kehtestab hinna vallavalitsus.

 (2) Tasu kehtestamisel tuleb kehtestada ka tasu tingimused ja suurus.

 (3) Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast. Võrdse kohtlemise printsiibist lähtudes on õigus põhjendatud otsusega vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

 (4) Tasu võtmise ja suuruse otsustab vallavalitsuse nimel ametnik või komisjon, kellele vallavalitsus selle pädevuse on andnud.

 (5) Teenust osutaval asutusel on õigus üksikjuhtudel tasu põhjendatult vähenda, kui vallavalitsus on temale selle õiguse andnud.

 (6) Isikule, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Paikuse vallas, kuid kasutab valla poolt osutatavat sotsiaalteenust, vald tasu osas soodustusi ei tee.

 (7) Sotsiaalteenuste osutamisega seotud kulud kaetakse vallaeelarvest sotsiaaltoetusteks ja sotsiaalteenusteks ettenähtud vahenditest.

3. jagu Alusetult saadu tagastamine 

§ 8.  Sotsiaalhoolekandelise abi kulutuste tagasinõudmine

 (1) Vallavalitsus nõuab seaduses sätestatud juhtudel isikult talle sotsiaaltoetusena alusetult makstud rahasumma ja sotsiaalteenuse osutamisega alusetult tehtud kulutused osaliselt või täielikult tagasi.

 (2) Vallavalitsusel on sotsiaalhoolekandelise abi andmiseks alusetult tehtud kulutuste tagastamisega viivitamise korral õigus nõuda tasumata summalt viivist võlaõigusseaduse § 113 alusel.

4. jagu Vaidemenetlus 

§ 9.  Vaide esitamine

  Valla eelarvest rahastatava sotsiaalhoolekandelise abi otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie vallavalitsuse üksuse kaudu maavanemale.

2. peatükk Sotsiaaltoetused 

1. jagu Üldsätted 

§ 10.  Sotsiaaltoetuste taotlemise õiguse tekkimine

 (1) Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigustekib isikul toetuse faktiliseks aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või muu tingimuse täitmisest arvates.

 (2) Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigustekib, kui isiku või pere netosissetulek pereliikme kohta ühes kuus jääb alla 2-kordse riiklikult kehtestatud toimetuleku piiri.

2. jagu Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused 

§ 11.  Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused

  Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused on:
 1) sünnitoetus;
 2) matusetoetus;
 3) hooldajatoetus;
 4) jõulutoetus;
 5) erakorraline toetus.

§ 12.  Sünnitoetus

 (1) Sünnitoetust makstakse lapse sünni puhul, kui laps on sünni registreerimisel kantud rahvastikuregistris Paikuse valla elanikuks.

 (2) Sünnitoetus makstakse lapse hooldusõiguslikule isikule.

 (3) Lapsendamise korral makstakse sünnitoetus välja lapsendajale, kui lapsendamine toimub enne lapse üheaastaseks saamist. Lapsendatud lapse elukoha määramisel lähtutakse elukoha aadressist, mis kantakse rahvastikuregistrisse pärast lapsendaja kandmist rahvastikuregistrisse selle lapse vanemana.

 (4) Sünnitoetuse suurus on 400 eurot lapse kohta ja seda makstakse 3 osas:
 1) 200 eurot vahetult sünni järgselt;
 2) 100 eurot lapse 1-aastaseks saamisel;
 3) 100 eurot lapse 2-aastaseks saamisel.

 (5) Sünnitoetuse esimene osa makstakse lapse hooldusõigusliku isiku avalduse ja sünnitõendi alusel. Toetuse teine ja kolmas osa kantakse üle ühe kuu jooksul pärast lapse 1-aastaseks saamist, kui laps ja vähemalt üks tema vanematest on jätkuvalt rahvastikuregistri järgi Paikuse valla elanikud, ja ühe kuu jooksul pärast lapse 2-aastaseks saamist samadel eeldustel kui teine osa. Sünnitoetuse teise ega kolmanda osa saamiseks ei ole täiendava avalduse esitamine vajalik, kui ei soovita muuta toetuse kättesaamise viisi ega toetuse saaja isikut.

 (6) Nõudeõigus sünnitoetusele aegub toetuse taotlemise aluseks olevast sündmusest ühe aasta möödumisel.

§ 13.  Matusetoetus

 (1) Matusetoetust makstakse isiku, kelle rahvastikuregistri järgne viimane elukoht oli Paikuse vallas, matusekulude osaliseks kompenseerimiseks.

 (2) Matusetoetuse suurus on 100 eurot.

 (3) Matusetoetust makstakse taotleja avalduse ja surmatõendi alusel.

 (4) Matusetoetuse taotlemise õigus, toetuse määramine ega maksmine ei sõltu taotleja elukohast.

 (5) Nõudeõigus matusetoetusele aegub ühe aasta möödumisel isiku surmast, kelle matuste korraldamiseks toetus on ette nähtud.

 (6) Matusetoetust ei maksta juhul, kui matusekulud kannab vald.

§ 14.  Hooldajatoetus

 (1) Hooldajatoetus on ajutiselt või püsivalt kõrvalabi vajava puudega isiku hooldajale antav rahaline toetus.

 (2) Hooldajatoetust määratakse ja makstakse volikogu kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 15.  Jõulutoetus

 (1) Jõulutoetust antakse kommipaki vormis kõigile rahvastikuregistri järgi Paikuse vallas elavatele kuni 12-aastastele lastele ja kõigile üle 12-aastastele Paikuse Põhikoolis õppivatele lastele.

 (2) Jõulutoetuse summa määrab vallavalitsus.

§ 16.  Erakorraline toetus

 (1) Erakorralist toetust makstakse isiku põhjendatud avalduse alusel Paikuse valla territooriumil toimunud tuleõnnetuse, loodusõnnetuse või muu suurema õnnetuse korral.

 (2) Erakorralise toetuse määramisel arvestatakse toimunud õnnetuse raskust, tekkinud kahju ulatust ja kannatanu panust kahju vältimiseks.

3. jagu Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused 

§ 17.  Peretoetus
[RT IV, 27.05.2017, 9 - jõust. 30.05.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]

 (1) Sissetulekust sõltuv toetus on peretoetus ja seda makstakse põhjendatud taotluse alusel üksikisikule või perele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või kergendamiseks.
[RT IV, 27.05.2017, 9 - jõust. 30.05.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]

 (2) Peretoetuse vahenditest on õigustaotleda:
 1) toetust materiaalse kahju osaliseks hüvitamiseks tule- ja loodusõnnetuse korral;
 2) laste toiduraha tasumist või toetust selleks;
 3) toetust laste õppekulude, samuti huvitegevusele tehtud kulutuste kompenseerimiseks;
 4) toetust talvekütte muretsemiseks üksi elavatele mittetöötavatele vanaduspensioniealisel või puudega isikul, kellel puudub seadusjärgne ülalpidaja või kelle ülalpidaja on erivajadusega isik;
 5) toetust igapäeva toimetulekuks hädavajalike abivahendite hankimiseks;
 6) toetust ajutisest majandusraskusest ülesaamiseks järsult halvenenud majandusliku olukorra puhul (näiteks pikaajaline töövõimetus, kuriteo ohvriks langemine, toitja või pereliikme kaotus, pereliikme äkiline raske haigus jne);
 7) toetust tööturule naasmiseks hädavajaliku koolituse kompenseerimiseks.

 (3) Peretoetuse suurus otsustatakse juhtumipõhiselt.

3. peatükk Sotsiaalteenused 

1. jagu Üldsätted 

§ 18.  Sotsiaalteenuste liigid

  Paikuse Vallavalitsuse poolt korraldatavad sotsiaalteenused on:
 1) koduteenus;
 2) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
 3) tugiisikuteenus;
 4) isiku hooldus;
 5) isikliku abistaja teenus;
 6) varjupaigateenus;
 7) turvakoduteenus;
 8) sotsiaaltransporditeenus;
 9) eluruumi tagamine;
 10) võlanõustamisteenus;
 11) lapsehoiuteenus
[RT IV, 27.05.2017, 9 - jõust. 30.05.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]
 12) muu tugiteenus.
[RT IV, 27.05.2017, 9 - jõust. 30.05.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]

2. jagu Koduteenus 

§ 19.  Koduteenuse eesmärk ja sisu

 (1) Koduteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

 (2) Koduteenuseid osutatakse volikogu kehtestatud tingimustel ja korras.

3. jagu Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus 

§ 20.  Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk ja sisu

  Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

§ 21.  Üldhooldusteenuse leping

  Juhul, kui vallavalitsus määrab isikule väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse, sõlmib vallavalitsus teenuse saaja ja teenuse osutajaga kirjaliku lepingu, milles sätestatakse muu hulgas kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku turvalisuse ja toimetuleku hooldusteenuse kasutamise ajal.

4. jagu Tugiisikuteenus 

§ 22.  Tugiisikuteenuse eesmärk ja sisu

 (1) Tugiisikuteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse poolt korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühho‧loogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

 (2) Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine koostöös last kasvatava isikuga. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

§ 23.  Leping tugiisikuga

 (1) Teenuse osutamise tingimuste kohta sõlmib vallavalitsus tugiisiku ja teenuse saaja või tema esindajaga kirjaliku lepingu, milles määratletakse kõrvalabi vajadusest tulenevad toimingud.

 (2) Tugiisikuteenust osutatakse volikogu kehtestatud tingimustes ja korras.

5. jagu Isiku hooldus 

§ 24.  Isiku hoolduse eesmärk ja sisu

 (1) Täisealise isiku hooldus on kohaliku omavalitsuse üksuse poolt korraldatav sotsiaalteenus täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

 (2) Erandjuhtudel on lubatud osutada isiku hoolduse teenust alaealise isiku puhul, eelkõige erivajadustega lapse hoolduseks.

 (3) Hooldust teostab vallavalitsuse määratud isik. Hooldus seatakse ja hooldav isik määratakse hooldatava nõusolekul.

 (4) Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded.

 (5) Isiku hoolduse teenust osutatakse volikogu kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 25.  Perekonnas hooldamise leping

  Juhul, kui vallavalitsus määrab isiku hooldamisele perekonda, kelle liikmete hulka ta ei kuulu, sõlmib vallavalitsus hooldajaga kirjaliku lepingu isiku hooldamiseks perekonnas.

6. jagu Isikliku abistaja teenus 

§ 26.  Isikliku abistaja teenuse eesmärk ja sisu

 (1) Isikliku abistaja teenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

 (2) Isikliku abistaja teenust osutatakse volikogu kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 27.  Leping isikliku abistaja teenuse osutamiseks

  Teenuse osutamise tingimuste kohta sõlmib vallavalitsus isikliku abistaja ja teenuse saaja või tema esindajaga kirjaliku lepingu.

7. jagu Varjupaigateenus 

§ 28.  Varjupaigateenuse eesmärk ja sisu

 (1) Varjupaigateenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

 (2) Ametnik teavitab valla poole pöördunud isikut, kes tema hinnangul vajab varjupaigateenust, võimalustest seda teenust saada ning abistab teda teenusega seotud asjaajamistes.

8. jagu Turvakoduteenus 

§ 29.  Turvakoduteenuse eesmärk ja sisu

 (1) Turvakoduteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut, samuti täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

 (2) Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

 (3) Ametnik teavitab valla poole pöördunud isikut, kes tema hinnangul vajab turvakoduteenust, võimalustest seda teenust saada ning abistab teda teenusega seotud asjaajamistes.

9. jagu Sotsiaaltransporditeenus 

§ 30.  Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk ja sisu

  Sotsiaaltransporditeenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või raviteenuste kasutamiseks.

§ 31.  Sotsiaaltransporditeenuse korraldamine

 (1) Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks peab isik esitama vallavalitsusele kirjaliku või suulise avalduse, kus on märgitud teenuse soovija isikuandmed, sõidu marsruut ning teenuse taotlemise põhjus.

 (2) Avaldus teenuse kasutamiseks Pärnu maakonnas esitatakse vähemalt kolm tööpäeva enne ja väljaspool Pärnu maakonda teenuse kasutamiseks vähemalt seitse tööpäeva enne teenuse saamist.

 (3) Sotsiaaltransporditeenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel ja Eesti Vabariigi territooriumil.

10. jagu Eluruumi tagamine 

§ 32.  Eluruumi tagamise eesmärk ja sisu

 (1) Eluruumi tagamine on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

 (2) Eluruumi tagamise teenust osutatakse volikogu kehtestatud tingimustel ja korras.

11. jagu Võlanõustamisteenus 

§ 33.  Võlanõustamisteenuse eesmärk ja sisu

 (1) Võlanõustamisteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

 (2) Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

 (3) Piiratud teovõimega isiku puhul osutatakse teenust tema seaduslikule esindajale seadusliku esindaja taotluse alusel.

12. jagu Lapsehoiuteenus 
[RT IV, 27.05.2017, 9 - jõust. 30.05.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]

§ 331.  Lapsehoiuteenuse eesmärk ja sisu

 (1) Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada sügava või raske puudega lapse hooldusõigust omava või last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses sätestatule.

 (2) Lapsehoiuteenuse osutaja tagab käesoleva paragrahvi lõikes üks nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse teenuse osutamise ajal.
[RT IV, 27.05.2017, 9 - jõust. 30.05.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]

§ 332.  Lapsehoiuteenuse osutamise leping

 (1) Vallavalitsus koostöös teenust vajava isiku ja teenuseosutajaga koostab ja sõlmib teenuse osutamise halduslepingu, määrates selles kindlaks lapsehoiuteenuse vajadusest tulenevad toimingud ja teenuse osutamiseks olulised tingimused, milleks on vähemalt teenuse osutamise aeg ja koht.

 (2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada lapsehoiuteenuse osutamise vastavat pädevust omavale eraõiguslikule juriidilisele isikule, füüsilisest isikust ettevõtjale või teise kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele.
[RT IV, 27.05.2017, 9 - jõust. 30.05.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]

13. jagu Muu tugiteenus 
[RT IV, 27.05.2017, 9 - jõust. 30.05.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]

§ 333.  Muu tugiteenuse eesmärk ja sisu

 (1) Muu tugiteenuse eesmärk on osutada kliendile vajalikku eelpool kirjeldamata teenust, mis toetab isiku ja tema perekonna arengut ja toimetulekut.

 (2) Muu tugiteenuse täpsem sisu ja osutamise tingimused tulenevad vallavalitsuse hinnatud teenusevajadusest ja lepitakse kokku juhtumipõhiselt.
[RT IV, 27.05.2017, 9 - jõust. 30.05.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]

§ 334.  Muu tugiteenuse osutamine

  Vallavalitsus koostöös teenust vajava isiku ja teenuseosutajaga koostab teenuse osutamise haldusakti või halduslepingu, määrates selles kindlaks teenuse vajadusest tulenevad toimingud ja teenuse osutamiseks olulised tingimused, milleks on vähemalt teenuse osutamise maht.
[RT IV, 27.05.2017, 9 - jõust. 30.05.2017, rakendatakse alates 01.01.2017]

4. peatükk Rakendussätted 

§ 34. - § 35. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 36.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillist 2016.