Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.05.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2013, 15

Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhimäärus

Vastu võetud 13.02.2008 nr 14
jõustumine 18.02.2008

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, Tallinna põhimääruse § 52 lg 7, Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2003 määrusega nr 39 kinnitatud Ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra p 2.6 ning Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2008 otsuse nr 7 „Lasnamäe Sotsiaalkeskuse asutamine" alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Lasnamäe Sotsiaalkeskus (edaspidi keskus) on hoolekandeasutus, mille tegevuse eesmärk on Lasnamäe linnaosa eakate, puuetega inimeste, lastega perede ja teiste abivajajate toimetuleku soodustamiseks ja säilitamiseks sotsiaalteenuste osutamine. Keskus tegutseb päevakeskusena.

  (2) Keskuse ametlik nimi on Lasnamäe Sotsiaalkeskus.

  (3) Keskuse asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Killustiku 16, 11414 Tallinn.

  (4) Keskus on Lasnamäe Linnaosa Valitsuse (edaspidi linnaosa valitsus) hallatav asutus, mis on keskuse valduses oleva linnavara valitseja.

  (5) Keskusel on oma alaeelarve ja võib olla oma sümboolika.

  (6) Keskuse põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) linnaosa valitsuse ettepanekul.

  (7) Keskus juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, linnaosa vanema haldusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Struktuur

  (1) Oma ülesannete täitmiseks on keskusel linnaosa valitsusega kooskõlastatult õigus moodustada struktuuriüksusi.

  (2) Keskuse koosseisu kuuluvad järgmised struktuuriüksused:
  1) laste päevakeskus aadressil Katleri 2a;
  2) eakate päevakeskus aadressidel Killustiku 16 ja Pae 19.

§ 3.   Teenused

  (1) Keskus osutab järgmisi teenuseid:
  1) laste päevakeskuse teenus;
  2) päevakeskuse teenus;
  3) koduteenus kõrvalabi vajavatele isikutele.
(Tlv m 13.05.2009 nr 44 jõust. 18.05.2009)

  (2) Lähtudes Tallinna linna vajadustest võib keskus osutada oma klientidele teisi iseseisvat toimetulekut parandavaid teenuseid, mille eesmärk on tagada isikutele võrdsed võimalused ühiskonnaelus aktiivseks osalemiseks ja toimetuleku parandamiseks.

  (3) Keskus võib osutada toimetulekut soodustavaid tasulisi teenuseid, mille hinnad kehtestab linnaosa vanem.

§ 4.   Ülesanded

  Keskuse ülesanded on:
  1) eakatele inimestele võimaluste loomine huvi- ja klubitegevuseks, suhtlemiseks ning ühisürituste korraldamiseks;
  2) toimetulekuraskustes lastega peredele, eakatele, puuetega inimestele ning teistele isikutele toimetulekut soodustavate teenuste (pesupesemine, sauna- ja dušiteenus jne.) osutamine, igapäevase toimetuleku õpetamine ning psühhosotsiaalne nõustamine;
  3) käitumis- ja õpiraskustega laste nõustamine, õpiabi ja huvitegevuse organiseerimine, koostöövõrgustiku tugevdamine;
  4) lapsevanemate nõustamine kasvatusküsimustes;
  5) koostöö sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutuste, mittetulundusühingute ning füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  6) parima võimaliku toimetuleku võimaldamine tavapärases keskkonnas iseseisval elamisel isikutele, kes vajavad toimetulekuks kõrvalabi ning kellel reeglina puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad.
(Tlv m 13.05.2009 nr 44 jõust. 18.05.2009)

§ 5.   Vara ja vahendid

  (1) Keskuse valduses olevat linnavara kasutab keskus oma ülesannete täitmiseks. Keskuse valduses oleva linnavaraga võib tehinguid sooritada üksnes Tallinna Linnavolikogu õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras. Keskuse valduses oleva linnavara kohta peetakse arvestust linnavalitsuse õigusaktides kehtestatud korras.

  (2) Keskus võib sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt vastu võtta eraldisi ja annetusi, mis võetakse arvele riigi ja Tallinna linna õigusaktidega kehtestatud korras. Eraldistest ja annetustest peab keskus teavitama linnaosa valitsust ning tagama nimetatud vahendite kasutamise arvestuse.

§ 6.   Juhtimine

  (1) Keskust juhib juhataja, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul.

  (2) Juhatajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu linnavalitsuse korralduse alusel ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa vanem.

  (3) Lähtuvalt riigi ja Tallinna õigusaktidest juhataja:
  1) juhib keskust, tagades põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmise;
  2) tegutseb keskuse nimel ja esindab keskust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  3) korraldab keskuse bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib keskuse finantsmajanduslikku tegevust ja kannab selle seaduslikkuse ja otstarbekuse eest isiklikku vastutust seaduses ette nähtud korras;
  4) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks linnaeelarves ette nähtud vahendite piires;
  5) tegutseb tööandjana keskuse töötajate suhtes seaduste ja põhimääruse kohaselt, sh kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepinguid;
  6) esitab keskuse eelarve projekti, keskuse alaeelarve ning eelarve täitmise aruande linna õigusaktides kehtestatud korra kohaselt;
  7) annab oma pädevuse piires keskuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  8) linnaosa vanemaga kooskõlastatult kinnitab keskuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (palgajuhendi). Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise keskuse juhatajale otsustab linnaosa vanem;
  9) teavitab linnaosa valitsust eraldistest või annetustest, tagab eraldise või annetuse kasutamise annetaja soovi järgi ning nimetatud vahendite kohta arvestuse pidamise;
  10) vastutab keskuse valduses oleva vara heaperemeheliku kasutamise ja säilitamise eest, eelarvevahendite sihipärase ja säästliku kasutamise eest;
  11) volitab vajaduse korral juriidilisi ja füüsilisi isikuid esindama keskust kohtus riigi- ja omavalitsusasutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  12) korraldab keskusele saabunud teabenõuete, kirjade, märgukirjade ja selgitustaotluste lahendamist;
  13) täidab muid ülesandeid.

  (4) Keskuse juhatajat asendab juhataja asetäitja või linnaosa vanema käskkirjaga määratud isik.

§ 7.   Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

  (1) Keskuse juhtimist ja tegevust kontrollib linnaosa valitsus.

  (2) Keskuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras tsentraliseeritult linnaosa valitsus.

  (3) Keskus koostab aruandeid eelarve täitmise kohta ning statistilisi aruandeid riigi ja Tallinna linna õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadeks.

  (4) Teenistuslikku järelevalvet keskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 8.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Keskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui keskuse ümberkorraldamise otsuses ei ole otsustatud teisiti, lähevad keskuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga linnaosa valitsusele.

  (3) Keskuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 18. veebruaril 2008.

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json