SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2013, 40

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 24.01.2008 nr 2
jõustumine 31.01.2008

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib koduteenuste osutamise tingimusi ja korda.

§ 2.   Koduteenuste mõiste ja liigid

  (1) Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla.

  (2) Koduteenuste liigid on:
  1) koduabiteenus - abistamine igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel, välja arvatud füüsilist kontakti vajav abistamine;
  2) isikuabiteenus- abistamine toimingute sooritamisel, mis nõuavad hooldatavaga füüsilist kontakti.

§ 3.   Koduteenuste loetelu ja maht

  (1) Koduabiteenused on:
  1) eluruumi koristamine isikule kuuluvate vahenditega ühe isiku kohta kuni 51 m2 või 2‑toaline korter;
  2) riiete hooldus ja pesemine pesumajas või linnaosa sotsiaal- või päevakeskuses;
  3) kütmisabi;
  4) toiduainete, ravimite ja majapidamistarvete toomine lähimast müügikohast;
  5) terviseabi korraldamine;
  6) ühekordne asjaajamine.

  (2) Isikuabiteenused on:
  1) abistamine pesemisel;
  2) abistamine riietumisel;
  3) abistamine söömisel;
  4) abistamine liikumisel;
  5) abistamine tualetis käimisel;
  6) abistamine mähkmete vahetamisel.

  (3) Koduteenuseid osutatakse kuni 20 tundi nädalas.

§ 4.   Koduteenustele õigust omavad isikud

  (1) Koduteenuseid on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Tallinna linnas elavatel ja igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel abivajavatel isikutel:
  1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja kelle enda materiaalsed võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
  2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kelle enda ja tema seadusjärgsete ülalpidajate materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
  3) kelle seadusjärgsed ülalpidajad keelduvad mõjuvatel põhjustel oma kohustusi täitmast või ei saa neid täita;
  4) kelle seadusjärgsete ülalpidajatega pole võimalik kontakti saada.

  (2) Ressursside olemasolul võib koduteenuseid osutada isikutele, kes vastavad lõike 1 esimeses lauses toodud tingimustele ja kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kes tasuvad koduteenuste osutamise eest vastavalt linnavalitsuse poolt kehtestatud hinnale.

§ 5.   Koduteenuste taotlemine

  (1) Koduteenuste saamiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale (edaspidi sotsiaalhoolekande osakond) kirjaliku taotluse.

  (2) Taotluses märgitakse järgnevad andmed:
  1) isiku nimi, sünniaeg, elukoht;
  2) isiku ja tema esindaja(te) kontaktandmed;
  3) koduteenuste vajaduse põhjendus;
  4) isiku kinnitus seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu või puudumise kohta.

  (3) Sotsiaalhoolekande osakonnal on õigus vajaduse korral nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

  (4) Taotlusele lisatakse arstitõend selle kohta, et teenuse taotleja ei põe nakkushaigusi.

§ 6.   Koduteenuste osutamise otsustamine

  (1) Koduteenuste osutamise otsustamiseks teeb sotsiaalhoolekande osakonna teenistuja kuni 10 tööpäeva jooksul pärast dokumentide laekumist kodukülastuse, mille käigus hindab hooldusvajaduse hindamistestiga teenuse taotleja toimetulekuvõimet ja koduteenuste vajadust.

  (2) Sotsiaalhoolekande osakonna juhataja teeb otsuse koduteenuste osutamise või sellest keeldumise kohta 10 tööpäeva jooksul pärast dokumentide laekumist.

§ 7.   Koduteenuste osutamise otsus

  (1) Koduteenuste osutamise või sellest keeldumise otsuses märgitakse järgmised andmed:
  1) otsuse teinud isiku nimi;
  2) otsuse tegemise kuupäev;
  3) lühikokkuvõte taotlusest;
  4) asjaolud, mille põhjal otsus tehakse või selle tegemisest keeldutakse;
  5) resolutsioon, mis sisaldab seisukohta koduteenuste osutamise või sellest keeldumise kohta;
  6) koduteenuste hind ja selle muutmise alused;
  7) koduteenuste osutaja;
  8) otsuse vaidlustamise kord;
  9) otsuse teinud isiku allkiri.

  (2) Sotsiaalhoolekande osakond teeb otsuse teatavaks teenuse osutajale ja taotluse esitajale või tema seaduslikule esindajale isiku vanust ja arengutaset arvestaval ning talle arusaadaval viisil viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

§ 8.   Koduteenuste osutajad

  Koduteenuseid osutavad sotsiaalhoolekande osakonnad ja linna ametiasutuste hallatavad asutused, mille tegevus põhimääruse järgi on sotsiaalteenuste osutamine.

§ 9.   Koduteenuste osutamise leping

  (1) Koduteenuste osutamiseks sõlmivad teenuse osutaja ja teenuse saaja koduteenuste osutamise lepingu (edaspidi leping).

  (2) Leping koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb teenuse saajale ja teine teenuse osutajale.

  (3) Leping on tähtajaline ja sõlmitakse üheks aastaks. Tähtaja saabumisel pikeneb leping automaatselt üheks aastaks, kui teenuse saaja ei ole hiljemalt üks kuu enne lepingu tähtaja saabumist teatanud teenuse osutajale kirjalikult soovist leping lõpetada.

§ 10.   Koduteenuste osutamise lepingu lõpetamine

  (1) Teenuse osutajal on õigus koduteenuste osutamise leping koheselt lõpetada alljärgnevatel tingimustel:
  1) teenuse saaja toimetulek on paranenud määral, mis võimaldab isiku toimetuleku ilma koduteenusteta;
  2) teenuse saaja asub elama teise omavalitsusüksuse (sh teise linnaosa) haldusterritooriumile;
  3) teenuse saaja asub elama hoolekandeasutusse;
  4) teenuse saaja käitumine (agressiivsus, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine vms) teeb teenuse osutamise võimatuks;
  5) seoses teenuse saaja surmaga.

  (2) Teenuse osutaja teatab teenuse saajale või tema seaduslikule esindajale lepingu lõpetamisest kirjalikult 10 tööpäeva jooksul.

§ 11.   Koduteenuste eest tasumine

  (1) Teenuse saaja tasub koduteenuste eest linnavalitsuse poolt kehtestatud hindade alusel.

  (2) Koduteenuste eest ei maksa isik:
  1) kes saab toimetulekutoetust;
  2) kelle sissetulek on väiksem palga alammäärast;
  3) kes on olnud koduteenuste järjepidev saaja enne 1. jaanuari 2006.

  (3) Koduteenuseid on õigus saada soodushinnaga (omaosalustasu) isikul, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid ja kelle sissetulek on suurem palga alammäärast.

  (4) Perioodil, mil isik ei vasta lõike 2 punktide 1 või 2 tingimustele, tasub isik lõikes 1 sätestatud alusel.

  (5) Paragrahvi 4 lõikes 2 nimetatud isikud tasuvad koduteenuste eest linnavalitsuse poolt kehtestatud teenuse tunnihinna alusel.

  (6) Koduteenuste eest tasumise arvestuse aluseks on kalendrikuu. Teenuse saaja tasub teenuste eest arve alusel, mille teenuse osutaja esitab hiljemalt teenuste osutamise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks. Teenuste eest tasutakse teenuste osutamise kuule järgneva kuu 20. kuupäevaks.

§ 12.   Järelevalve ja arvestuse pidamine

  (1) Järelevalvet koduteenuste osutamise üle teostab linnaosa vanem ja maavanem.

  (2) Koduteenuste korraldamise eest vastutab linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja ja koduteenuseid osutava linna ametiasutuse hallatava asutuse juht vastavalt oma pädevusele.

  (3) Koduteenuste üle arvestuse pidamise eest vastutab teenuse osutaja.

§ 13.   Vaidluste lahendamine

  (1) Koduteenuste osutamisega seotud vaidlusi lahendab linnaosa vanem. Linnaosa vanema korraldusega mittenõustumisel saab esitada vaide linnavalitsusele või maavanemale. Linnavalitsusele esitatud vaide vaatab läbi ja valmistab ette linnavalitsuse korralduse eelnõu amet. Vaie linnaosa vanema korraldusele või toimingule tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal huvitatud isik vaidlustatavast korraldusest või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama. Vaie esitatakse haldusakti andnud või toimingu teinud linnaosa valitsuse kaudu.

  (2) Isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse. Halduskohtusse võib pöörduda ka vaiet esitamata.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Koduteenuste hinnad kehtestab Tallinna Linnavalitsus.

  (2) Koduteenuste osutamisega seonduvate dokumentide vormid kinnitab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja.

  (3) Tallinna Linnavolikogu 25. novembri 2004 määruse nr 40 "Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimuste ja korra kehtestamine" alusel sõlmitud koduteenuste osutamise lepingud kehtivad kuni lepingus märgitud kuupäevani, kuid mitte kauem kui 31. detsembrini 2008.

  (4) Tallinna Linnavolikogu 25. novembri 2004 määrus nr 40 "Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimuste ja korra kehtestamine" tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Määrus jõustub 31. jaanuaril 2008. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2008.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json