Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse alatise komisjoni moodustamine linnaruumi ülesseatud arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse hindamiseks, komisjoni põhimääruse ning arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse hindamise aluste kinnitamine

Tallinna Linnavalitsuse alatise komisjoni moodustamine linnaruumi ülesseatud arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse hindamiseks, komisjoni põhimääruse ning arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse hindamise aluste kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.11.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2013, 43

Tallinna Linnavalitsuse alatise komisjoni moodustamine linnaruumi ülesseatud arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse hindamiseks, komisjoni põhimääruse ning arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse hindamise aluste kinnitamine

Vastu võetud 12.11.2008 nr 83
jõustumine 17.11.2008

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja Tallinna põhimääruse § 501 lõigete 1-5 alusel ning lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 5. detsembri 2007 istungi protokolli nr 56 päevakorrapunktist 30.

§ 1.   Komisjoni moodustamine

  (1) Moodustada Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon linnaruumi üles seatud arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse hindamiseks (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjoni eesmärk on kindlustada linnavalgustuse terviklik areng ning hinnata ja tunnustada linnaruumi ülesseatud arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse objekte, korraldades selleks vastavaid konkursse.

§ 2.   Komisjoni tegevus

  (1) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast määrusest.

  (2) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Tallinna Kommunaalamet.

§ 3.   Komisjoni ülesanded

  Komisjoni pädevuses on:
  1) linnaruumi ülesseatud arhitektuuri- ja kujundusvalgustuse objektide igaastase konkursi „Põhjala valguspärl Tallinnas" korraldamine ja nimetatud objektide hindamine vastavalt arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse hindamise alustes toodud kriteeriumidele;
  2) linnaruumi ülesseatud talvevalgustuse objektide fotokonkursi korraldamine ja nimetatud objektide hindamine lähtudes nende atraktiivsusest ja sobivusest ümbritsevasse miljöösse ning keskkonda;
  3) läbiviidud konkursside tulemuste kokkuvõtete esitamine linnavalitsusele;
  4) arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse suundade edasiarendamine lähtuvalt uute valgustusalaste lahenduste ja tehnoloogiate arengutest ning eelarve võimalustest;
  5) arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse alaste projektide heakskiitmine.

§ 4.   Komisjoni töö korraldamine

  (1) Komisjoni töövormiks on koosolek. Koosolekuid peetakse vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord kvartalis.

  (2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sh komisjoni esimees või aseesimees.

  (3) Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, häälte võrdsuse korral on otsustav komisjoni esimehe või tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (4) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (5) Komisjoni koosolekud protokollitakse, otsused vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ja neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär. Komisjoni liikmete eriarvamused protokollitakse nende nõudmisel. Koosoleku dokumente säilitab komisjoni sekretär.

§ 5.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni koosseis on kuni 10-liikmeline.

  (2) Komisjoni esimees on kommunaalmajanduse valdkonda kureeriv abilinnapea.

  (3) Komisjoni aseesimees on kommunaalameti juhataja või juhataja asetäitja.

  (4) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (5) Komisjoni tehnilist tööd korraldab komisjoni sekretär.

  (6) Komisjoni liikmed kinnitab ja komisjoni koosseisu muudab linnavalitsus korraldusega.

§ 6.   Komisjoni sekretär

  (1) Komisjoni sekretär teeb ettekande komisjoni koosolekul arutatavate küsimuste kohta ning korraldab komisjoni tööd.

  (2) Sekretär teatab komisjoni liikmetele komisjoni koosoleku aja, koha ja päevakorra ning võimaldab tutvuda arutusele tulevate materjalidega üldjuhul hiljemalt viis tööpäeva enne koosolekut.

  (3) Komisjoni sekretär protokollib komisjoni töökoosolekud ja tagab komisjoni tehnilise teenindamise.

§ 7.   Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus:
  1) saada linna asutustelt tööks vajalikke dokumente, õiendeid ja muid andmeid;
  2) moodustada töörühmi probleemsete valdkondade või küsimuste läbitöötamiseks;
  3) kaasata oma töösse asjatundjaid.

§ 8.   Komisjoni tegevuse lõpetamine

  Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 9.   Arhitektuuri -, kujundus- ja talvevalgustuse hindamise aluste kinnitamine

  Kinnitada arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse hindamise alused vastavalt määruse lisale.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 17. novembril 2008.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

Lisa Arhitektuuri-, kujundus- ja talvevalgustuse hindamise alused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json