SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekande korraldamise juhend

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2013, 69

Sotsiaalhoolekande korraldamise juhend

Vastu võetud 18.04.2007 nr 31
jõustumine 23.04.2007

Määrus kehtestatakse Sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 4 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib sotsiaalhoolekande korraldamist Tallinna linna haldusterritooriumil ja linnaosade valitsuste ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti (edaspidi amet) ülesandeid sotsiaalhoolekande korraldamisel.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Sotsiaalhoolekande ülesanneteks on sotsiaalteenuste ja muu abi osutamise ning sotsiaaltoetuste maksmise kaudu isiku või perekonna toimetulekuraskuste ennetamine, kõrvaldamine või kergendamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.

  (2) Sotsiaalhoolekannet korraldab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ameti ja linnaosade valitsuste kaudu. Sotsiaalhoolekandeks vajalikud ressursid planeerivad amet ja linnaosade valitsused oma eelarvesse.

  (3) Linnaosade valitsuste alatiste komisjonidena tegutsevad sotsiaalhoolekande komisjonid vaatavad läbi linnaosa valitsusele esitatud sotsiaalteenuse, sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi andmise taotlused juhul, kui taotluse esitaja nõuab taotluse lahendamist komisjoni poolt või kui taotlust lahendav linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna juhataja või tema asetäitja annab taotluse lahendamise üle sotsiaalhoolekande komisjonile.

§ 3.   Ameti ülesanded sotsiaalhoolekande korraldamisel

  (1) Sotsiaalhoolekande korraldamiseks amet:
  1) koostab Tallinna sotsiaalhoolekande arengudokumendid;
  2) töötab välja sotsiaalteenuste nõuded;
  3) planeerib sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste struktuuri;
  4) korraldab ülelinnaliste sotsiaalteenuste osutamist ja peab arvestust osutatud sotsiaalteenuste üle;
  5) valmistab ette, kaasates vajadusel linnaosade valitsusi, sotsiaalhoolekannet käsitlevate Tallinna linna õigusaktide eelnõud;
  6) töötab välja, koordineerib ja korraldab ülelinnalisi sotsiaalhoolekandeprogramme ja -projekte;
  7) töötab välja sotsiaalhoolekande linnaeelarveliste vahendite jaotamise põhimõtted;
  8) nõustab linnaosade valitsusi sotsiaalhoolekande korraldamisel ning ameti ja linnaosade valitsuste hallatavaid hoolekandeasutusi sotsiaalteenuste osutamisel;
  9) kujundab linnas sotsiaalhoolekande ühtset praktikat;
  10) kogub ja analüüsib sotsiaalhoolekandealast informatsiooni ja edastab teabe Sotsiaalministeeriumile, maavanemale, linnavalitsusele, linnaosade valitsustele, asjaomastele organisatsioonidele ja linna elanikkonnale;
  11) korraldab sotsiaalhoolekandeteemalisi seminare, teabepäevi ja rakendab muid Tallinna elanikkonna teavitamise võimalusi.

  (2) Oma ülesannete täitmiseks teeb amet koostööd linnaasutustega ning sotsiaalhoolekandega tegelevate juriidiliste ja füüsiliste isikutega.

  (3) Amet teostab järelevalvet ameti hallatavate hoolekandeasutuste ja lepinguliste partnerite poolt sotsiaalteenuste osutamise üle.

§ 4.   Linnaosa valitsuse ülesanded sotsiaalhoolekande korraldamisel

  (1) Sotsiaalhoolekande korraldamiseks linnaosa valitsus:
  1) töötab välja linnaosa sotsiaalhoolekande arengukava linnaosa arengukava osana lähtudes Tallinna arengukavast ja Tallinna sotsiaalhoolekande arengukavast;
  2) planeerib linnaosas osutatavate sotsiaalteenuste ja makstavate sotsiaaltoetuste struktuuri ja mahu;
  3) korraldab linnaosas sotsiaalteenuste osutamist ja maksab sotsiaaltoetusi;
  4) suunab isikuid linnaosas korraldatavatele ja ülelinnalistele sotsiaalteenustele;
  5) peab arvestust linnaosas korraldatavate sotsiaalteenuste ja makstavate sotsiaaltoetuste üle;
  6) peab kohalikku sotsiaalregistrit ja abivahendite eraldamise registrit ning esitab aruandeid vastavalt kehtestatud korrale;
  7) kogub ja analüüsib ning esitab ametile ja linnaosa elanikkonnale sotsiaalhoolekandealast informatsiooni, teavitab erinevaid infokandjaid kasutades linnaosa elanikkonda sotsiaalteenuste osutamise ja sotsiaaltoetuste maksmise tingimustest ja korrast.

  (2) Oma ülesannete täitmiseks teeb linnaosa valitsus koostööd linnaasutustega ning sotsiaalhoolekandega tegelevate juriidiliste ja füüsiliste isikutega.

  (3) Linnaosa valitsus teostab järelevalvet linnaosa valitsuse hallatavate hoolekandeasutuste ja lepinguliste partnerite poolt sotsiaalteenuste osutamise üle.

§ 5.   Sotsiaalhoolekande subjekt ja abiandmise korraldamine

  (1) Sotsiaalteenuseid, sotsiaaltoetusi või muud abi antakse toimetulekuraskustes ja elatusvahendite ja / või eluaseme kaotuse, puudumise või ebapiisavuse tõttu sotsiaalselt abitus olukorras isikule.

  (2) Sotsiaalteenuste ja muu abi andmist isikutele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinnas, korraldab linnaosa valitsus, kelle haldusterritooriumil isik alaliselt või peamiselt elab. Isiku peamine või alaline elukoht on koht, kus isik alaliselt või peamiselt elab. Peamine või alaline elukoht ei pea olema rahvastikuregistri järgne elukoht. Piiratud teovõimega alaealise elukoht on tema vanemate või eestkostja elukoht. Eestkostja või vanema nõusolekul võib alaealise elukohaks lugeda ka koha, kus alaealine alaliselt või peamiselt elab. Kui vanemad elavad lahus, on alaealise elukohaks selle vanema elukoht, kelle juures ta elab. Eestkoste all oleva piiratud teovõimega täisealise isiku elukohaks loetakse eestkostja elukoht või eestkostja nõusolekul koht, kus isik alaliselt või peamiselt elab.

  (3) Kui isiku alaline elukoht on Tallinnas ja rahvastikuregistrijärgne elukoht mujal, korraldab isikule sotsiaalteenuste ja muu abi andmist linnaosa valitsus, kelle haldusterritooriumil isik alaliselt või peamiselt elab, kirjaliku kokkuleppe alusel isiku rahvastikuregistrijärgse elukoha valla- või linnavalitsusega. Kirjaliku kokkuleppe alusel kohustub isiku rahvastikuregistrijärgse elukoha valla- või linnavalitsus tasuma sotsiaalteenuste või muu abi osutajale tema poolt tehtud kulude eest arve alusel.

  (4) Sotsiaaltoetusi määrab ja maksab linnaosa valitsus, kelle haldusterritooriumil on isiku rahvastikuregistrijärgne elukoht.

  (5) Kui isiku elukohta ei saa kindlaks määrata, korraldatakse isikule sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja muu abi andmist samadel alustel isikutega, kelle rahvastikuregistrijärgne ja alaline elukoht on Tallinnas. Linnaosa valitsus kohustub sellisel juhul algatama isiku elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmise.

  (6) Kodust ja perekonnast eraldatud ning perekonda hooldamisele või asenduskoduteenusele paigutatud lapse elukoha, hooldamise ja kasvatamise, tema sidemete säilimise kodukohaga, eelduste loomise tagasipöördumiseks perekonda, kodukohta tagasituleku, elluastumise ja järelevalve kuue kuu jooksul pärast elluastumist korraldab linnaosa valitsus, kes lapse perekonda hooldamisele või asenduskoduteenusele paigutas.

  (7) Kinnipidamiskohast vabanenud isikule korraldab sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja muu abi andmist vabastamisõiendi alusel linnaosa valitsus, kelle haldusterritooriumil isik viimati rahvastikuregistrijärgselt elas. Kui isik asub elama perekonnaliikmete juurde, kes on vahetanud elukohta, korraldab sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja muu abi andmist perekonnaliikmete registreeritud elukoha järgne linnaosa valitsus olenemata isiku kehtivatest elukohaandmetest rahvastikuregistris pöördumise momendil.

§ 6.   Sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste või muu abi taotlemine

  (1) Sotsiaalteenust, sotsiaaltoetust või muud abi taotlev isik esitab linnaosa valitsusele kirjaliku avalduse.

  (2) Linnaosa valitsusel on õigus saada isiku kohta talle abi andmiseks vajalikke täiendavaid andmeid teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, kui nende andmete avaldamine ei ole seadusega keelatud.

§ 7.   Sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja muu abi andmine

  (1) Isikule abi andmisel avab linnaosa valitsus isiku toimiku. Isiku toimik on tõendusmaterjali kronoloogiline kogum.

  (2) Isikut, kes vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi (edaspidi juhtum), abistatakse juhtumikorralduse põhimõttel. Juhtumikorraldus on juhtumi lahendamine linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna spetsialisti poolt eesmärgiga arendada ja parandada isiku toimetulekut ning vältida sotsiaalsete probleemide süvenemist.

  (3) Juhtumi üleandmisel teisele linnaosa valitsusele või kohalikule omavalitsusüksusele antakse üle isiku toimik.

  (4) Sotsiaalteenuseid osutav ameti või linnaosa valitsuse hallatav hoolekandeasutus ja sotsiaalteenuste lepingujärgsed osutajad on kohustatud andma infot ja tagasisidet isiku sotsiaalteenusele suunanud linnaosa valitsusele sotsiaalteenuste osutamise kohta. Sotsiaalteenusele suunatud isikuga aset leidvatest erakorralistest sündmustest, olukordadest ja teatavaks saanud asjaoludest informeeritakse viivitamatult isiku sotsiaalteenusele suunanud linnaosa valitsust (sotsiaalhoolekande osakonda).

  (5) Isikult võib võtta temale või tema perekonnale osutatava sotsiaalteenuse eest tasu. Võetav tasu oleneb teenuse mahust, maksumusest ja teenust saava isiku ning tema perekonna majanduslikust olukorrast.

  (6) Sotsiaalteenuseid, sotsiaaltoetusi ja muud abi antakse isikule seni, kuni isik on saavutanud iseseisva toimetulekuvõime ja ei ole enam sotsiaalselt abitus olukorras.

§ 8.   Vaidluste lahendamine

  (1) Sotsiaalhoolekande korraldamisega seotud linnaosade valitsuste omavahelisi ning linnaosade valitsuste ja ameti vahelisi vaidlusi lahendab sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonda kureeriv abilinnapea.

  (2) Sotsiaalteenuste ja muu abi osutamisega ning sotsiaaltoetuste maksmisega seotud vaidlusi lahendab linnaosa vanem. Linnaosa vanema haldusaktiga mittenõustumisel saab isik esitada vaide linnavalitsusele või maavanemale. Linnavalitsusele esitatud vaide vaatab läbi ja valmistab ette linnavalitsuse korralduse eelnõu amet. Vaie haldusaktile või toimingule tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

  (3) Isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse. Halduskohtusse võib isik pöörduda ka vaiet esitamata.

§ 9.   Määruse rakendamine

  Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja kinnitab sotsiaalhoolekande korraldamiseks vajalike dokumentide vormid.

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Tallinna Linnavalitsuse 13. märtsi 1998 määrus nr 17 „Linnaosa sotsiaalhoolekandekomisjoni tüüppõhimääruse kinnitamine".

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 23. aprillil 2007.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json