SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse korraldamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.06.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2013, 73

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse korraldamine

Vastu võetud 20.06.2007 nr 65
jõustumine 25.06.2007

Määrus kehtestatakse Sotsiaalhoolekande seaduse § 124 lg 1 ja lg 2, § 125 lg 1 ja lg 3, § 126 lg 3 alusel ning kooskõlas Haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib rahvastikuregistri järgi Tallinna linnas elava raske või sügava puudega lapse (edaspidi - laps) vanemale, eestkostjale või perekonnas hooldamise lepingu alusel hooldajale (edaspidi - lapsehoiuteenusele õigustatud isik) riigi rahastatava lapsehoiuteenuse (edaspidi - teenus) taotluse esitamist, teenuse saamiseks otsuse tegemist ja halduslepingu sõlmimist, teenuse eest tasumist ja teenuse osutamiseks vajalike vahendite kasutamist.

§ 2.   Teenusele suunamine

  (1) Lapsehoiuteenusele õigustatud isikud esitavad oma taotlused koos nõutavate dokumentidega teenuse saamiseks lapse elukohajärgsele linnaosa valitsusele.

  (2) Teenusele suunamise otsuseid teevad linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade juhatajad ja juhatajate asetäitjad.

§ 3.   Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks

  Linnaosade vanemaid volitatakse (edasivolitamise õigusega) sõlmima halduslepinguid lapsehoiuteenusele õigustatud isikuga ja lapsehoiuteenusele õigustatud isiku valitud lapsehoiuteenuse osutajaga riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamiseks.

§ 4.   Teenuse jaoks eraldatud vahendite kasutamine

  (1) Teenuse jaoks eraldatud vahendite kasutamisel Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (edaspidi - amet):
  1) planeerib teenuse osutamise eest tasumiseks vajalikke rahalisi vahendeid;
  2) jaotab teenuse osutamise eest tasumise vahendid linnaosade valitsustele;
  3) lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsuse muutumisel kannab lapse uue elukohajärgse kohaliku omavalitsuse taotlusel üle lapse teenuse jaoks eraldatud vahendid.

  (2) Teenuse jaoks eraldatud vahendite kasutamisel linnaosade valitsused:
  1) tasuvad teenuse osutamise eest teenuse osutajatele halduslepingu kohaselt esitatud arvete alusel;
  2) esitavad ametile aruande teenuse jaoks eraldatud vahendite kasutamise kohta iga kalendrikuu 10. kuupäevaks.

§ 5.   Määruse rakendamine

  Teenuse halduslepingu ja aruande vormid kinnitab amet.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 25. juunil 2007.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json