Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Tallinna linna omandis olevatel teedel ja teemaal asuvatel haljasaladel heakorratööde korraldamine

Tallinna linna omandis olevatel teedel ja teemaal asuvatel haljasaladel heakorratööde korraldamine - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2007
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2013, 80

  Tallinna linna omandis olevatel teedel ja teemaal asuvatel haljasaladel heakorratööde korraldamine

  Vastu võetud 29.06.2007 nr 70
  jõustumine 01.09.2007

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, Teeseaduse § 25 lõike 3 alusel ja kooskõlas Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002 määruse nr 45 „Tee seisundinõuded" § 2 lõikega 1, 13. mai 2004 määrusega nr 132 „Teehoiutööde tehnoloogianõuded" § 1 ja Tallinna Linnavalitsuse 15. oktoobri 2003 määrusega nr 96 kinnitatud Tallinna tänavate liigitusega.

  § 1.   Tallinna Kommunaalametil korraldada heakorratöid käesoleva määruse lisas loetletud tänavatel, kõnniteedel, jalgrattateedel, sildadel, viaduktidel, parklates, ühissõidukipeatuste ootealadel ja teemaal asuvatel haljasaladel.

  § 2.   Linnaosade valitsustel:

    (1) korraldada heakorratöid kõikide linnaosade valitsuste haldusterritooriumil asuvatel linna omandis olevatel tänavatel, kvartalisisestel teedel, kõnniteedel, parklates ja haljasaladel, välja arvatud käesoleva määruse paragrahvis 1 nimetatud;

    (2) sõlmida vajadusel omavahel täiendavaid kokkuleppeid heakorratööde paremaks korraldamiseks ja linnaosade piirialadel puhastuspiiride täpsustamiseks.

  § 3.   Tallinna Kommunaalametil anda üle linnaosade valitsustele kehtivad lepingud kõrvaltänavate hoolduse kohta kolmepoolse kokkuleppe alusel hiljemalt 31. augustiks 2007.

  § 4.   Tallinna Kommunaalametil anda käesoleva määruse paragrahvis 2 lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmiseks vajalikud kulud linnaosade valitsustele läbi alaeelarve muudatuse.

  § 5.   Tallinna Kommunaalamet ja linnaosade valitsused vastutavad linna omandis olevate teede heakorratööde nõuetekohase korraldamise eest vastavalt käesoleva määrusega kindlaksmääratud tööjaotusele riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras.

  § 6.   Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2005 määrus nr 126 "Tallinna linna omandis olevatel teedel ja teemaal asuvatel haljasaladel heakorratööde korraldamine".

  § 7.   Määrus jõustub 1. septembril 2007.

  Edgar Savisaar
  Linnapea

  Toomas Sepp
  Linnasekretär

  Lisa Tallinna Kommunaalameti poolt puhastusele kuuluvate tänavate loetelu

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json