Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Tallinna linna omandis olevatel teedel ja teemaal asuvatel haljasaladel heakorratööde korraldamine

Tallinna linna omandis olevatel teedel ja teemaal asuvatel haljasaladel heakorratööde korraldamine - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2019, 71

  Tallinna linna omandis olevatel teedel ja teemaal asuvatel haljasaladel heakorratööde korraldamine

  Vastu võetud 29.06.2007 nr 70
  RT IV, 27.06.2013, 80
  jõustumine 01.09.2007

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  22.05.2019RT IV, 29.05.2019, 901.06.2019

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, Teeseaduse § 25 lõike 3 alusel ja kooskõlas Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. detsembri 2002 määruse nr 45 „Tee seisundinõuded” § 2 lõikega 1, 13. mai 2004 määrusega nr 132 „Teehoiutööde tehnoloogianõuded” § 1 ja Tallinna Linnavalitsuse 15. oktoobri 2003 määrusega nr 96 kinnitatud Tallinna tänavate liigitusega.

  § 1.   Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil korraldada heakorratöid käesoleva määruse lisas loetletud tänavatel, kõnniteedel, jalgrattateedel, sildadel, viaduktidel, parklates, ühissõidukipeatuste ootealadel ja teemaal asuvatel haljasaladel.

  [RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

  § 2.   Linnaosade valitsustel:

    1) korraldada heakorratöid kõikide linnaosade valitsuste haldusterritooriumil asuvatel linna omandis olevatel tänavatel, kvartalisisestel teedel, kõnniteedel, parklates ja haljasaladel, välja arvatud käesoleva määruse paragrahvis 1 nimetatud;

    2) sõlmida vajadusel omavahel täiendavaid kokkuleppeid heakorratööde paremaks korraldamiseks ja linnaosade piirialadel puhastuspiiride täpsustamiseks.

  § 3.   Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil anda üle linnaosade valitsustele kehtivad lepingud kõrvaltänavate hoolduse kohta kolmepoolse kokkuleppe alusel hiljemalt 31. augustiks 2007.

  [RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

  § 4.   Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametil anda käesoleva määruse paragrahvis 2 lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmiseks vajalikud kulud linnaosade valitsustele läbi alaeelarve muudatuse.

  [RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

  § 5.   Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ja linnaosade valitsused vastutavad linna omandis olevate teede heakorratööde nõuetekohase korraldamise eest vastavalt käesoleva määrusega kindlaksmääratud tööjaotusele riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras.

  [RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

  § 6.   [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  § 7.   Määrus jõustub 1. septembril 2007.

  Lisa Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti poolt puhastusele kuuluvate tänavate loetelu
  [RT IV, 29.05.2019, 9 - jõust. 01.06.2019]

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json