Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Puude raie kord Haapsalu linnas

Väljaandja:Haapsalu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2013, 95

Puude raie kord Haapsalu linnas

Vastu võetud 21.06.2013 nr 77

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 45 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus sätestab Haapsalu linna haldusterritooriumil kasvava puu likvideerimiseks loa andmise ja raieloa maksustamise korra (edaspidi Kord). Käesoleva korra mõistes käsitletakse puuna kasvavat puud, mille rinnasdiameeter (tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt) on üle 8 cm.

  (2) Igasugune raie linnas (v.a viljapuud, põõsad, hekid) võib toimuda ainult raieloa alusel.

  (3) Kord ei kehti metsakorraldusega korraldatud metsa ja selle territooriumi kohta ega kehtivas korras välja antud ehitusloa järgi mahavõetavate puude kohta.

  (4) Kord on kohustuslik kõikidele juriidilistele ning füüsilistest isikutest maaomanikele ja maaksutajatele.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) puu - kõrghaljastuse element, mille rinnasdiameeter on üle 8 cm;
  2) rinnasdiameeter - puu tüve läbimõõt, mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast;
  3) raieluba - luba, mis annab õiguse puu raieks ning määrab raietööde tingimused;
  4) hoolduslõikus - puu võra hooldamiseks ja kujundamiseks ette võetav lõikus, mille käigus puud ei likvideerita;
  5) raierahu periood - ajavahemik lindude pesitsemise ajal, millal puu raiumist võib mitte lubada.

§ 3.   Raieluba

  (1) Raieluba on raie seaduslikkust tõestav dokument, milles on ära näidatud raiumisele kuuluvate puude arv, liik, rinnasdiameeter (tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrgusel juurekaelast), asukoht ja järeltööd.

  (2) Raieloa taotlemiseks esitatakse Haapsalu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) taotlus (Lisa). Taotluses toodud andmete õigsuse eest vastutab taotleja. Taotluses tuleb näidata järgmised andmed:
  1) likvideeritava(te) puu(de) asukoht (skeem);
  2) põhjendus puu(de) likvideerimiseks;
  3) likvideeritava(te) puu(de) nimetus(ed) ja kogus;
  4) andmed taotleja kohta (nimi, aadress, isikukood, juriidilise isiku puhul registreerimiskood, esindaja volitus, kontakttelefon);
  5) korterelamute (alates viiest korterist) puhul ühistu/ühisuse poolt volitatud isiku andmed ja üldkoosoleku protokoll puude likvideerimise kohta;
  6) omandisuhe puu(de) kasvukoha maatükiga.

  (3) Linnavalitsus:
  1) vaatab taotluse läbi ja otsustab raieloa andmise 10 (kümne) tööpäeva jooksul;
  2) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust, vajadusel nõuab taotlejalt täiendavalt dokumente ja selgitusi ning registreerib taotluse;
  3) määrab raieloa kehtivuse aja, kuid mitte üle 3 (kolme) kuu loa väljastamisest;
  4) vormistab raieloa kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ja teine eksemplar jääb loa väljastajale;
  5) hindab likvideeritava(te) puu(de) olukorra ja likvideerimisvajaduse kohapeal ja vajadusel märgistab likvideeritava(d) puu(d) looduses.

  (4) Raietööde tehniliselt õige teostamise ja raiekoha tähtajaks puhastamise eest vastutab raieloa saaja.

  (5) Raieloa saaja on kohustatud kaitsma kolmandatele isikutele kuuluvaid ehitisi ja tehnovõrke. Tekitatud kahju kuulub hüvitamisele vastavalt kehtivale seadusele.

  (6) Kinnistu omanikul on õigus talle kuuluval kinnistul tasuta likvideerida need puud, mis on lubatud likvideerida kehtestatud korras kinnitatud ehitusprojekti kohaselt.

§ 4.   Raieloa väljastamise tingimused ja maksumus

  (1) Raieluba väljastatakse:
  1) tingimusel, et puud on murdumisohtlikud, metsakuivad või tugevasti haigestunud;
  2) tingimusel, et puud on edasiseks arenguks ebasobivasse kohta kasvanud ja kahjustavad olemasolevaid ehituskonstruktsioone (puu tüve kaugus hoone välisseinast on vähem kui 5 meetrit);
  3) tingimusel, et likvideeritavad puud on suuremate puude alla jäävad noored kiratsevad puud;
  4) tingimusel, et kinnistu omanik soovib puud likvideerida.

  (2) Otsuse puu kasvukoha sobivuse ja tervisliku seisundi kohta langetab linnavalitsuse spetsialist.

§ 5.   Erijuhud

  (1) Tuuleheite ja tormimurru korral ning kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule raieluba ei vormistata. Maaomanik, valdaja või volitatud isik teatab linnavalitsusele maha kukkunud või ohtlike puude arvu, liigid, diameetrid ja täpse asukoha esimesel võimalusel avastamise hetkest.

  (2) Linnavalitsus fikseerib § 5 lg 1 alusel nimetatud puu likvideerimise, kontrollides sündmuspaigal olukorra vastavust kirjeldatule.

§ 6.   Puu hoolduslõikus

  (1) Puu hoolduslõikuseks esitatakse linnavalitsusele kirjalik vabas vormis taotlus, kus on järgmised andmed:
  1) andmed kooskõlastaja kohta (nimi, elu- või asukoha aadress, isikukood või registreerimisnumber, volitatud esindaja andmed, kontakttelefon jms);
  2) millisel eesmärgil, millal ja millist puu hooldusvõtet soovitakse teostada;
  3) omandisuhe puu kasvukohaga;
  4) esindaja esindusõigust tõendav dokument, kui taotluse esitab esindaja.

  (2) Linnavalitsus:
  1) kontrollib taotluse ja sellele lisatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust ning nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi, registreerib nõuetekohase taotluse;
  2) teostab looduses lõigatava puu ülevaatuse;
  3) koostab kirjakult vabas vormis kooskõlastuse puu hoolduslõikuseks 10 (kümne) tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest.

  (3) Hoolduslõikuse kooskõlastuse andmisest võib keelduda, kui:
  1) lõikuse tagajärjel halveneksid puu kasvutingimused pöördumatult;
  2) taotleja poolt soovitud lõikusmeetod ei sobi konkreetsele puuliigile;
  3) ei ole vegetatsiooniperioodist lähtudes õige aeg puu hoolduslõikuseks;
  4) puu on riikliku või kohaliku omavalitsuse looduskaitse all;
  5) loa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

  (4) Hoolduslõikuse kooskõlastuse keeldumist põhjendatakse kirjalikult.

§ 7.   Vaidluste lahendamine

  Raieloa ja haljastuse likvideerimisloa, väljastamisega tekkivad vaidlused lahendab Haapsalu Linnavalitsus.

§ 8.   Vastutus

  Puu ebaseadusliku raie eest karistatakse looduskaitseseaduse § 73 alusel. Väärteo kohtuväline menetleja on linnavalitsus.

§ 9.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Haapsalu Linnavolikogu 30.05.2003 määrus nr 13 „Haljastuse likvideerimise kord Haapsalu linnas“.

  (2) Määrus jõustub avalikustamisega Riigi Teatajas.

Jaanus Karilaid
Volikogu esimees

Lisa Puude raieloa taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json