HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Taidlus- ja huviringide finantseerimise kord

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2013, 98

Taidlus- ja huviringide finantseerimise kord

Vastu võetud 17.08.2010 nr 16
jõustumine 01.10.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2013RT IV, 27.06.2013, 2730.06.2013

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 2 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Haljala valla eelarvest Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi hallatavad asutused) juures tegutsevate taidlus- ja huviringide (sh Haljala Gümnaasiumi juures klassivälise tegevuse raames tegutsevate taidlus- ja huviringide) finantseerimise tingimused ja kord.

  (2) Taidlus- ja huviringide tegevuse finantseerimise eesmärgiks on toetada ja arendada valla elanike tegevusi vabaaja sisustamisel.

  (3) Käesolevas määruses sätestatakse taidlus- ja huviringide tegevused ja nende miinimumkoosseisud järgmiselt:
  1) laulukoor - minimaalselt 12 osalejat;
  2) lauluansambel - minimaalselt 3 osalejat;
  3) rahvatantsurühm - minimaalselt 8 osalejat;
  4) rahvamuusikaansambel (sh kapell) - minimaalselt 4 osalejat;
  5) orkester - minimaalselt 4 osalejat;
  6) näite-, kunsti, käsitöö- ja muu nimetamata taidlus- ja huviring - minimaalselt 4 osalejat.

  (4) Vald finantseerib taidlus- ja huviringide alljärgnevaid kulutusi:
  1) ringijuhi, klaverisaatja ja dirigendi (edaspidi ringijuhi) töötasu;
  2) tegevuskulu, milleks on ringijuhi täiendkoolitus, ürituste korraldamine, üritustel osalemise kulud sh transpordikulud ning inventari ja tarvikute soetamine.

§ 2.   Ringijuhtide töö tasustamise alused

  (1)
[Kehtetu - RT IV, 27.06.2013, 27 - jõust. 30.06.2013]

  (2) Täistööajaga töötavaks ringijuhiks loetakse üldtööajaga 35 tundi nädalas ning sealhulgas vahetu ringijuhtimisega 24 tundi nädalas töötavat isikut, kellel on vähemalt keskharidus.

  (3) Üldjuhul on ringijuhtide töötasu arvestamise aluseks 9 kuud aastas.

§ 3.   Taidlus- ja huviringide finantseerimise taotlemine

  (1) Taidlus- ja huviringide finantseerimist võivad taotleda hallatavad asutused, mille juures ringid tegutsevad.

  (2) Finantseerimise saamise aluseks on vabas vormis esitatud taotlus, mis esitatakse vallavalitsusele koos eelarve ettepanekutega eelarveaastale eelneva aasta 15. septembriks.

  (3) Taotlusele peab olema lisatud:
  1) hallatava asutuse juures tegutsevate ringide nimekiri;
  2) andmed ringijuhi kohta, mis tõendavad tema haridustaset;
  3) ringi töös osalevate isikute arv ja nimekiri;
  4) ringi töögraafik (nädala töökoormus ja -sagedus);
  5) aasta tegevusplaan (sh esinemised, konkursid jm üritused);
  6) muud taotleja poolt vajalikuks peetavad andmed.

  (4) Esitatud taotlusi menetletakse Haljala valla põhimääruse § 65 lg 8 sätestatud korras.
[Muudetud: Haljala Vallavolikogu 16.10.2012 määrusega nr 65 – jõust. 01.11.2012.]

§ 4.   Järelevalve taidlus- ja huviringide finantseerimiseks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise üle

  (1) Järelevalvet taidlus- ja huviringide finantseerimiseks eraldatud rahaliste vahendite üle teostab Haljala Vallavalitsuse rahandusosakond.

  (2) Rahandusosakonnal on kontrolli teostamisel õigus nõuda hallatava asutuse juhilt seletusi ja/või aruandeid taidlus- ja huviringide tegevuse kohta.

  (3) Vallavalitsusel on õigus lõpetada taidlus- ja huviringide finantseerimine, kui:
  1) osalejate arv langeb alla käesoleva määruse § 1 lg 3 sätestatud miinimummäära;
  2) hallatav asutus ei esita rahandusosakonna poolt nõutud seletusi ja/või aruandeid.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.oktoobril 2010.a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json