ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Veevarustuse teenuse hinna arenduskulude komponendi hüvitamiseks toetuse maksmise kord

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2013, 111

Veevarustuse teenuse hinna arenduskulude komponendi hüvitamiseks toetuse maksmise kord

Vastu võetud 24.01.2008 nr 1
jõustumine 31.01.2008

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 alusel, kooskõlas ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 3 punktiga 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõikega 1 ja Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra punktiga 5.2.

§ 1.   Reguleerimisala

  Tallinna ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni veevarustuse teenuse hinna arenduskulude komponendi hüvitamiseks toetuse maksmise kord reguleerib vee-ettevõtja tegevuspiirkonnas, kus vastavalt ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni arendamise kavale asub piirkond, kus ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50 protsenti elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 22. märtsi 1999 ja mille ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni arendamine tagatakse veevarustuse teenuse hinna kaudu, Tallinna linna (edaspidi linn) poolt füüsilise isiku veevarustuse teenuse eest tasumise toetamist veevarustuse teenuse hinna arenduskulude komponendist tuleneva osa ulatuses ja selle toetuse maksmise tingimusi.

§ 2.   Mõisted

  (1) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) arenduskulude komponent - veevarustuse teenuse hinda arvestatud komponent ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 14 lg 3 punkti 5 kohaselt ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni arendamise kulude katmiseks;
  2) füüsiline isik - füüsiline isik, kes on vee-ettevõtjaga sõlminud lepingu ja kellele arve esitab vee‑ettevõtja, ning korterelamus eluruumi (korteri) omanik või üürnik, kellele esitab veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise teenuse eest arve korterelamu omanik või haldaja;
  3) füüsilise isiku esindaja - korterelamu omanik, korteriühistu või haldaja, kellel on vee‑ettevõtjaga sõlmitud leping ühisveevärgist veega varustamiseks ja/või reovee ärajuhtimiseks.

  (2) Käesoleva korra paragrahvi 2 lõikes 1 nimetamata mõiste kasutamisel lähtutakse ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni seaduses sisalduvast legaaldefinitsioonist, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel sõna üldlevinud tähendusest.

§ 3.   Veevarustuse teenuse toetus

  (1) Linn toetab paragrahvis 1 nimetatud tegevuspiirkonnas füüsilisi isikuid veevarustuse teenuse eest tasumisel selle teenuse hinnas sisalduva ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni arenduskulude komponendist tuleneva osa ulatuses (edaspidi veevarustuse teenuse toetus).

  (2) Käesoleva korra paragrahvis 1 nimetatud tegevuspiirkonna vee-ettevõtja poolt füüsilisele isikule või füüsilise isiku esindajale esitataval arvel tuleb müüdud veevarustuse teenuse maksumusest eraldi esitada miinusmärgiga (-) summa, mis vastab ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni arenduskulude komponendi ja arvel kajastatud müüdud veevarustuse teenuse mahu korrutisele. Arve teenuse kirjelduse lahtrisse märgitakse selgitus linna makstava toetuse kohta.

§ 4.   Veevarustuse teenuse toetuse maksmine

  (1) Veevarustuse teenuse toetuse maksmist korraldab Tallinna Kommunaalamet.

  (2) Tallinna Kommunaalamet maksab veevarustuse teenuse toetuse otse käesoleva korra paragrahvis 1 nimetatud tegevuspiirkonna vee-ettevõtjale.

  (3) Vee-ettevõtja esitab Tallinna Kommunaalametile arve eelmisel kuul oma tegevuspiirkonna füüsilisele isikule või füüsilise isiku esindajale arvestatud arenduskulude komponendi kogusumma kohta.

  (4) Vee-ettevõtja esitataval arvel peavad olema märgitud järgmised andmed:
  1) füüsilisele isikule või füüsilise isiku esindajale eelmisel kalendrikuul füüsilise isiku veevarustuse teenuse hinnaga müüdud vee maht kuupmeetrites (m3);
  2) veevarustuse teenuse hinnas sisalduv ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni arenduskulude komponent ühe kuupmeetri (1 m3) kohta;
  3) eelmisel kuul vee-ettevõtja poolt tegevuspiirkonna füüsilisele isikule või füüsilise isiku esindajale arvestatud arenduskulude komponendi kogusumma käibemaksuga;
  4) muud Eesti Vabariigi õigusaktides nõutud andmed.

  (5) Vee-ettevõtja esitab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud arve eelmise kuu kohta Tallinna Kommunaalametile hiljemalt iga kalendrikuu 15. kuupäevaks, mille Tallinna Kommunaalamet tasub 28 päeva jooksul vastava arve koostamise kuupäevast.

§ 5.   Veevarustuse teenuse toetuse kajastamine füüsilise isiku arvel

  Füüsilise isiku esindaja poolt füüsilisele isikule veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse eest esitataval arvel peab olema Tallinna Linnavalitsuse kehtestatud ühisveevärgi ja ‑kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna veevarustuse teenuse hinda vähendatud arenduskulude komponendi võrra ühe kuupmeetri kohta. Füüsilisele isikule esitataval arvel peab olema märgitud linna makstav toetus ühe kuupmeetri kohta, mille võrra on vähendatud veevarustuse teenuse hinda.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. jaanuaril 2008.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json