Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.09.2014
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2013, 113

Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus

Vastu võetud 16.10.2008 nr 33
jõustumine 23.10.2008

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lõigete 2 ja 7 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Staatus ja nimi

  (1) Tallinna Ettevõtlusamet (edaspidi amet) on Tallinna linna ametiasutus.

  (2) Ameti ametlik nimi on:
  1) eesti keeles - Tallinna Ettevõtlusamet;
  2) inglise keeles - Tallinn City Enterprise Board;
  3) vene keeles - Департамент предпринимательства Τаллиннской городской управы.

§ 2.   Asukoht

  Amet asub aadressil Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn.

§ 3.   Sümboolika ja eelarvevahendid

  (1) Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimega pitsat, dokumendiplangid ning ametit teenindavad arvelduskontod.

  (2) Amet tegutseb talle Tallinna linna eelarves ette nähtud vahendite piires.

§ 4.   Ameti moodustamine, ümberkorraldamine, tegevuse lõpetamine ja aruandlus

  (1) Ameti moodustab, korraldab ümber ja tema tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul.

  (2) Amet on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

  (3) Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk Tegevusvaldkond ja ülesanded 

§ 5.   Ameti tegevusvaldkonnad

  Ameti tegevusvaldkonnad on ettevõtluse arendamine, linna turismisihtkoha turundus, tarbijakaitse ja hinnakujundus, reklaami- ja müügimaksu haldamine ja järelevalve, linna ja linna osalusega äriühingute ja sihtasutuste järelevalve ning linna munitsipaalturgude haldamise korraldamine.; (Tvk m 15.12.2011 nr 39, jõustumine 01.01.2012)

§ 6.   Ameti ülesanded

  (1) Tegevusvaldkonna raames on ameti ülesanneteks:
  1) ameti pädevusse kuuluvate õigusaktide väljatöötamine;
  2) alustavatele ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele toetusmeetmete väljatöötamine ja rakendamine;
  3) ettevõtlus- ja tarbijakaitsekoolituste ja teabepäevade korraldamine ning ettevõtjate nõustamine;
  4) ettevõtlusinkubaatorite käivitamise, edasiarendamise ja alustavatele ettevõtjatele inkubatsiooniteenuste pakkumise koordineerimine;
  5) linna ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonna sihipärane turundus ning välisinvestorite nõustamine info ja kontaktide hankimisel;
  6) ettevõtluse konkurentsivõime suurendamisele suunatud meetmete väljatöötamine ja rakendamine;
  7) ettevõtlusstatistika kogumine, süstematiseerimine ja analüüsimine;
  8) investeerimisvõimaluste väljaselgitamine linnas, ettevõtluskeskkonna ja ettevõtluse arenguprogrammide koostamine ning koostöö linna ettevõtluse perspektiivse paiknemise kavandamisel;
  9) fondide finantsvahendite kaasamine ja kasutamine ettevõtlusele suunatud arendusprojektides, koostöös ettevõtlusorganisatsioonide, ettevõtluse tugistruktuuride ning teiste regioonide kohalike omavalitsuste majandusüksustega;
  10) linna turismiarendustegevuse koordineerimine;
  11) linna turismiturunduse teostamine;
  12) turismiinfoteenuse osutamine;
  13) turismikoostöö arendamine riiklike institutsioonide, teiste kohalike omavalitsuste, turismiettevõtjate ning mittetulundusühingute vahel;
  14) linna esindamine rahvusvahelistes turismiorganisatsioonides;
  15) Tallinna veebilehel turistide, ettevõtjate ja investorite osa infotehnoloogiline, visuaalne ja sisuline arendamine;
  16) rahvusvahelistes ettevõtlus- ja turismivõrgustikes osalemine;
  17) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 19, jõustumine 15.04.2010)
  18) hasartmängu mängukohtade komisjoni tehniline teenindamine ja linnavalitsusele esitatud õnnemängu, toto või osavusmängu mängukoha avamise või hasartmängude korraldamise tähtaja pikendamise taotluste osas linnavalitsuse nõusoleku andmise või mitteandmise ettevalmistamine linnavalitsuse istungile; (Tvk m 08.04.2010 nr 19, jõustumine 15.04.2010)
  19) riigi ja Tallinna õigusaktide rakendamisel linna ühtse kaubanduspoliitika teostamine koostöös linnaosade valitsustega;
  20) linna asutuste tasuliste teenuste hindade kooskõlastamine hindade esmakordsel kehtestamisel või muutmisel;
  21) teabe kogumine linna asutuste tasuliste teenuste hindade kohta ja informatsiooni esitamine vastavalt linnavalitsuse kehtestatud korrale; (Tvk m 08.04.2010 nr 19, jõustumine 15.04.2010)
  22) eri- või ainuõigust omava ettevõtja kaupade või teenuste hinnataotluste läbivaatamine ja esitamine kehtestamiseks linnavalitsusele;
  23) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 19, jõustumine 15.04.2010)
  24) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 19, jõustumine 15.04.2010)
  25) kaugkütte piirkondade soojatootjate soojuse piirhinna kooskõlastamine vastavuses kaugkütteseadusega;
  26) korraldatud jäätmeveo teenustasude läbivaatamine ja esitamine kehtestamiseks linnavalitsusele;
  27) kauplejate kauplemisõiguse ning kaupadele ja teenustele kehtestatud nõuete vastavuse kontrollimine;
  28) riigi ja linna registritele andmete esitamine kauplejatele kohaldatud vastutuse kohta;
  29) kauplejatele kohaldatud sanktsioonide täitmise kontrollimine;
  30) linnaelanike ja ettevõtjate nõustamine, tarbijakaitsealaste avalduste ja kaebuste lahendamine;
  31) koostöö arendamine ministeeriumide ja teiste valitsusasutuste, kohalike omavalitsuste ning tarbijaühingutega tarbijakaitse ja kaubandustegevuse valdkonnas;
  32) majaomanike, korteriühistute ja kinnisvaraettevõtjate nõustamine nende omandis või hallatavates korterelamutes kommunaalteenuste kulude jaotamisel;
  33) (Kehtetu - Tvk m 08.04.2010 nr 19, jõustumine 15.04.2010)
  34) linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise hüvitamise tasumäärade menetlemine;
  341) toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade ja maksumuste välja töötamine ja esitamine linnavalitsuse istungile; (Tvk m 08.04.2010 nr 19, jõustumine 15.04.2010)
  342) soojusenergia ja vee hinnatõusu hüvitamise metoodika välja töötamine ja sotsiaalhoolekande osakondade juhendamine antud küsimustes; (Tvk m 08.04.2010 nr 19, jõustumine 15.04.2010)
  35) linna reklaamitegevuse koordineerimine;
  36) linnale kuuluvate ehitiste pindade reklaamitegevuseks kasutusse andmine;
  37) reklaamimaksu haldamine vastavalt maksukorralduse seadusele ja kohalike maksude seadusele ning Tallinna linna reklaamimaksumäärusele;
  371) müügimaksu haldamine vastavalt maksukorralduse seadusele ja kohalike maksude seadusele, Tallinna linna müügimaksu määrusele ning Tallinna linna ja Maksu- ja Tolliameti vahel sõlmitud halduslepingule; (Tvk m 08.04.2010 nr 19, jõustumine 15.04.2010)
  38) järelevalve välireklaamikandjate ja välireklaami üle;
  39) linna ja linna osalusega äriühingute asutamine või äriühingus osaluse omandamine linna õigusaktidega sätestatud korras;
  40) linna äriühingute majandusaasta aruannete kinnitamise ja audiitorite nimetamise kohta linna õigusaktide eelnõude koostamine;
  41) aktsionäri või osaniku õiguste teostamise korraldamine linna osalusega äriühingutes ning sihtasutustes linna õigusaktidega sätestatud korras;
  42) linna ja linna osalusega (linna valitseva või olulise mõju all) äriühingutes aktsiate ja osade kohta ning linna valitseva mõju all olevates sihtasutustes osaluse kohta raamatupidamisarvestuse pidamine ning aktsiate ja osade võõrandamine linna õigusaktidega sätestatud korras;
  43) järelevalve aktsiate ja osade võõrandamise tingimuste täitmise üle ning aktsionäride vahelistest lepingutest tulenevate linna kohustuste täitmise korraldamine;
  44) järelevalve teostamine alkoholiseaduse, tubakaseaduse, kaubandustegevuse seaduse, majandustegevuse registri seaduse, karistusseadustiku, pakendiseaduse, tarbijakaitseseaduse, reklaamiseaduse, turismiseaduse, väärismetalltoodete seaduse ja muude seaduste alusel ning vastutuse kohaldamine;
  45) kriisireguleerimisplaanis ametiasutuse vastutusalas olevate ülesannete täitmine;
  46) linna munitsipaalturgude haldamise ja arendamise korraldamine; (Tvk m 15.12.2011 nr 39, jõustumine 01.01.2012)

  (2) Amet täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk Ameti õigused 

§ 7.   Ameti õigused

  Ametil on oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:
  1) esitada linnavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;
  2) saada linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, sh linna osalusega äriühingutelt, andmeid ja informatsiooni, mis on vajalikud ametile pandud ülesannete täitmiseks;
  21) kontrollida ameti hallatava asutuse tegevust; (Tvk m 15.12.2011 nr 39, jõustumine 01.01.2012)
  3) moodustada komisjone ja töögruppe;
  4) kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;
  5) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;
  6) osutada juriidilistele ja füüsilistele isikutele tasulisi teenuseid ja müüa kaupu põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  7) teha ettepanekuid omavahelise koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;
  71) teha oma tegevusvaldkonna raames koostööd teiste asutuste, isikute ja organisatsioonidega; (Tvk m 15.12.2011 nr 39, jõustumine 01.01.2012)
  8) teha oma pädevuse piires ettekirjutusi ja rakendada sanktsioone alkoholiseaduse, tubakaseaduse, kaubandustegevuse seaduse, majandustegevuse registri seaduse, karistusseadustiku, pakendiseaduse, väärismetalltoodete seaduse, tarbijakaitseseaduse, reklaamiseaduse, turismiseaduse, maksukorralduse seaduse ja muude seaduste alusel; (Tvk m 08.04.2010 nr 19, jõustumine 15.04.2010)
  9) anda hinna- ja tarbijakaitsealaseid, reklaami- ja müügimaksualaseid ning ettevõtlus- ja turismialaseid konsultatsioone, korraldada koolitusi ja seminare; (Tvk m 08.04.2010 nr 19, jõustumine 15.04.2010)
  10) kontrollida tarbija kaebuste ja avalduste alusel kauplusi, toitlustus- ja teenindusettevõtteid vastavalt pädevusele ning müüja ja tarbija vahelises lepingus õigusaktidega ette nähtud nõuete täitmist;
  11) kasutada Tallinna õigusaktidega ametile antud muid õigusi.

4. peatükk Juhtimine ja struktuur 

§ 8.   Ameti juhataja

  (1) Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Ameti juhataja allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud vastava valdkonna linnavalitsuse liikmele.

  (2) Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks ameti juhataja riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras:
  1) juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest;
  2) annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  3) esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;
  4) nimetab ametisse ja vabastab ametist ametnikke ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid abiteenistujatega;
  5) määrab kindlaks ameti teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse;
  6) määrab ameti teenistujatele lisatasusid, preemiad ja toetusi;
  61) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid hallatavate asutuste juhtidega või korraldab seda tegevust ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi; (Tvk m 15.12.2011 nr 39, jõustumine 01.01.2012)
  7) (Kehtetu - Tvk m 15.12.2011 nr 39, jõustumine 01.01.2012)
  8) teeb tehinguid ja sõlmib kokkuleppeid ametile pandud ülesannete täitmiseks linnaeelarves selleks ette nähtud vahendite piires ja tagab ameti haldusalas finantsdistsipliinist kinnipidamise, sh eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise kinnitatud eelarve piires ja eelarves kavandatud tulude täitmise ja laekumise; (Tvk m 15.12.2011 nr 39, jõustumine 01.01.2012)
  9) vastutab ameti eelarve vahendite sihipärase kasutamise eest, ameti valdusesse antud linnavara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest, ameti haldusala eelarve projekti koostamise, raamatupidamise korraldamise ning raamatupidamisaruannete, eelarve täitmise aruannete ja muude riigi ja Tallinna õigusaktidega ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise eest; (Tvk m 15.12.2011 nr 39, jõustumine 01.01.2012)
  10) rakendab abinõusid ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
  11) kinnitab ameti asjaajamiskorra ja sisekorraeeskirja;
  12) esindab ametit ilma täiendavate volitusteta suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega.

  (3) Ameti juhataja äraolekul asendab teda ameti juhataja määratud osakonnajuhataja/ametnik.

§ 9.   Struktuur ja teenistujate koosseis

  (1) Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab linnavolikogu.

  (2) Ameti struktuuriüksused on teenistused ja osakonnad, mille täpsemad ülesanded ja pädevus määratakse ameti juhataja kinnitatavate teenistuste ja osakondade põhimäärustega.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 10.   Põhimääruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 23. oktoobril 2008.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json