HaridusKool

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:13.03.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.04.2015
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2013, 116

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel

Vastu võetud 06.03.2008 nr 12
jõustumine 13.03.2008

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 321 lg 4, kutseõppeasutuse seaduse § 31¹ lg 4 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus kehtestab riigieelarve ja Tallinna linna eelarve vahenditest eraldatud koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja korra Tallinna linna munitsipaalkoolides ja Tallinna Kopli Ametikoolis (mõlemad edaspidi kool).

§ 2.   Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasutamine

  (1) Riigieelarves ette nähtud toetuse ulatuses kaetakse päevases õppevormis põhiharidust omandavate õpilaste ja kutsekeskharidusõppe, põhihariduse baasil kutseõppe ja põhihariduse nõudeta kutseõppe õppekavadel õppivate õpilaste toitlustuskulud riigieelarvest Tallinna linnale koolilõuna kuludeks määratud sihtotstarbeliste eraldiste arvelt.

  (2) Tallinna linna eelarves nähakse ette täiendavad rahalised vahendid lõikes 1 nimetatud õpilaste koolilõuna maksumuse katmiseks.

  (3) Koolilõuna maksumuse kehtestab Tallinna Linnavalitsus.

  (4) Toitlustamisteenuse osutajale kaetakse koolilõuna kulud toitlustamisteenuse osutamise lepingu alusel, mille sõlmib koolidirektor toitlustamist korraldava ettevõtjaga.

  (5) Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendeid kasutavad toitlustamist korraldavad ettevõtjad vähemalt 70% ulatuses toidukomponendi ostmiseks ja kuni 30% ulatuses toitlustamise korraldamise kulude katteks.

§ 3.   Koolilõuna toetuse vahendite eraldamine ja nende üle arvestuse pidamine

  (1) Tallinna Haridusamet (edaspidi haridusamet) eraldab linnaeelarves koolilõunaks ette nähtud vahendid koolidele jaanuaris, märtsis ja septembris, lähtudes õppepäevade ja Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) fikseeritud õpilaste arvust ning kehtestatud koolilõuna maksumusest. Jaanuaris ja märtsis võetakse EHIS-ist õpilaste andmed eelmise aasta 10. novembri seisuga, septembris jooksva aasta 10. septembri seisuga. Vahendite eraldamisel septembris korrigeeritakse eraldatavaid vahendeid arvestades eelnevatel perioodidel aset leidnud muutusi toitlustatavate õpilaste arvus.

  (2) Kool peab toitlustatavate õpilaste üle arvestust ning esitab nende toitlustamiseks tellimuse toitlustamist korraldavale ettevõtjale.

  (3) Koolidirektor esitab iga kuu haridusametile aruande koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite kasutamise kohta. Aruande vormi kehtestab haridusameti juhataja.

§ 4.   Vastutus koolilõuna toetuse vahendite kasutamise eest

  Koolilõuna toetuseks eraldatud vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab koolidirektor.

§ 5.   Koolilõuna toetuse vahendite kontrollimine

  Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite kasutamist kontrollib haridusamet.

§ 6.   Ettepanekute esitamine

  Kooli hoolekogul ja õpilasesindusel on õigus teha koolidirektorile ettepanekuid toitlustamise paremaks korraldamiseks.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 13. märtsil 2008.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json