HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tallinna Haridusameti põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.12.2020, 10

Tallinna Haridusameti põhimäärus

Vastu võetud 22.02.2007 nr 4
RT IV, 27.06.2013, 121
jõustumine 01.03.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.11.2020RT IV, 09.12.2020, 201.01.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja Tallinna põhimääruse § 52 lõike 2 ja lõike 7 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Staatus ja nimi

  (1) Tallinna Haridusamet (edaspidi amet) on Tallinna linna ametiasutus.

  (2) Ameti ametlik nimi on Tallinna Haridusamet.

§ 2.   Asukoht

  Amet asub aadressil Estonia puiestee 5a, 10143 Tallinn.

§ 3.   Sümboolika, pitsat ja eelarve
[RT IV, 09.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (1) Ametil on Tallinna suure vapi kujutise ja oma nimetusega pitsat ning õigusaktide dokumendiplangid ja linna logoga kirjaplangid. Ametil võivad olla linna logoga oma sümbolid, mis põhinevad Tallinna ühtsel visuaalsel identiteedil.
[RT IV, 09.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Amet tegutseb talle linnaeelarves ettenähtud vahendite piires.
[RT IV, 09.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

§ 4.   Ameti moodustamine, tegevuse lõpetamine ja aruandlus

  (1) Ameti moodustab, korraldab ümber ja tegevuse lõpetab ning tema põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) ettepanekul.

  (2) Amet on aruandekohustuslik linnavalitsuse ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

  (3) Amet juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk Tegevusvaldkond ja ülesanded 

§ 5.   Ameti tegevusvaldkond

  Ameti tegevusvaldkond on Tallinna hariduselu ja noorsootöö korraldamine ning üld-, kutse- ja huvihariduse juhtimine munitsipaalharidusasutustes ning teistes ameti hallatavates asutustes.
[RT IV, 09.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

§ 6.   Ameti ülesanded

  (1) Tegevusvaldkonnast tulenevalt täidab amet järgmisi ülesandeid:
[RT IV, 09.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  1) üld-, kutse- ja huvihariduse ning noorsootöö arengustrateegiate kujundamine, kavandamine ja elluviimine ning ameti hallatavate asutuste arengusuundade kujundamine, ettepanekute tegemine linnavalitsusele ameti hallatavate asutuste asutamiseks, ümberkorraldamiseks ja ümberkujundamiseks ning nende tegevuse lõpetamiseks;
[RT IV, 09.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  2) ameti pädevusse kuuluvate õigusaktide väljatöötamine;
[RT IV, 09.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  3) ameti hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi korraldamine;
[RT IV, 09.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  4) ameti hallatavate asutuste juhtide nõustamine ja juhendamine ning hallatavate asutuste tegevuse suunamine nende kvaliteetse toimimise tagamiseks;
[RT IV, 09.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  5) koolieelses eas Tallinna lastele võimaluse loomine käia teeninduspiirkonna lasteasutuses ja koolikohustuslikele Tallinna lastele elukohajärgse munitsipaalkooli määramine;
[RT IV, 09.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  6) laste ja noorte ning vanemate nõustamine;
[RT IV, 09.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  7) noorsootöö tingimuste loomine noore isiksuse arengu mitmekülgseks toetamiseks;
[RT IV, 09.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  8) valdkondlike ürituste ja projektide korraldamine;
[RT IV, 09.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  9) koolieelsetes lasteasutustes käivate laste ja koolikohustuslike Tallinna laste üle arvestuse pidamine ning koolikohustuse täitmise kontrollimine;
[RT IV, 09.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  10) rahvusvahelise koostöö arendamine ja koordineerimine hariduse ja noorsootöö valdkonnas;
[RT IV, 09.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  11) ameti haldusala eelarve projekti koostamine ning ameti ja selle hallatavate asutuste eelarvete kinnitamine;
[RT IV, 09.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  12) noorsootööasutuste nõustamine ja nende tegevuse analüüs, nende teenuste osutamise ja töö tulemuslikkuse hindamine, ettepanekute tegemine asutuste töö parendamiseks ja muudatuste kavandamiseks;
[RT IV, 09.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  13) ameti haldusala aruannete koostamine ja esitamine riigi ja Tallinna õigusaktides kehtestatud korras;
[RT IV, 09.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  14) mittetulundustegevuse toetamise prioriteetide määramine, taotluste menetlemine ja järelevalve toetuse kasutamise üle ning valdkonnas tegutsevate eraõiguslike juriidiliste isikute toetamine ja nõustamine;
[RT IV, 09.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  15) linnavara valitsemine ameti haldusalas;
[RT IV, 09.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  16) riigi ja Tallinna õigusaktide täitmise kontrollimine ameti hallatavates asutustes.
[RT IV, 09.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Amet täidab teisi talle Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

3. peatükk Ameti õigused 

§ 7.   Ameti õigused

  Ametil on oma ülesannete täitmiseks riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras õigus:
  1) esitada linnavalitsusele ameti pädevusse kuuluvates küsimustes Tallinna õigusaktide eelnõusid;
  2) saada linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt andmeid ja informatsiooni, mis on vajalikud ametile pandud ülesannete täitmiseks;
  3) teha oma tegevusvaldkonna raames koostööd teiste asutuste, isikute ja organisatsioonidega;
  4) kontrollida ameti hallatavate asutuste tegevust;
  5) moodustada komisjone ja töögruppe;
  6) kaasata oma töösse lepingulisel alusel spetsialiste ja eksperte;
  7) sõlmida oma ülesannete täitmiseks lepinguid;
  8) teha ettepanekuid omavahelise koostöö ja töökorralduse kohta linna ametiasutustega;
  9) anda erialaseid konsultatsioone, korraldada õppusi ja seminare, teha ekspertiise ja analüüse;
  10) osaleda riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, programmides ning koostöös;
  11) kasutada Tallinna õigusaktidega ametile antud muid õigusi.

4. peatükk Juhtimine ja struktuur 

§ 8.   Ameti juhataja

  (1) Ametit juhib juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Ameti juhataja allub linnavalitsuse liikmete tööjaotuses toodud vastava valdkonna linnavalitsuse liikmele.

  (2) Põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks ameti juhataja riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras:
  1) juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest;
  2) annab oma pädevuse piires riigi ja Tallinna õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  3) esitab linnavalitsusele ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;
  4) nimetab ametnikke ametikohale ja vabastab neid teenistusest, sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid töötajate ja hallatavate asutuste juhtidega ning täidab muid tööandja õigusi ja kohustusi;
[RT IV, 09.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  5) määrab kindlaks ameti teenistujate tööülesanded, kohustused ja vastutuse;
  6) määrab ameti teenistujate lisatasud, preemiad ja toetused;
  7) sõlmib Tallinna õigusaktidega sätestatud korras lepinguid ja kokkuleppeid;
  8) vastutab ameti haldusala eelarve vahendite sihipärase kasutamise eest, ameti valdusesse antud linna vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest, ameti haldusala eelarve projekti koostamise, eelarve täitmise aruannete koostamise ning muudes riigi ja Tallinna õigusaktides ja lepingutes sätestatud aruannete koostamise ja esitamise eest;
[RT IV, 09.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  9) rakendab abinõusid ameti majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning teenistujate kvalifikatsiooni tõstmiseks;
  10) kinnitab ameti asjaajamise korra ja töökorralduse reeglid;
[RT IV, 09.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  11) esindab ametit ilma täiendavate volitusteta suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega.

  (3) Ameti juhataja äraolekul asendab teda teenistuse direktor - ameti juhataja asetäitja või mõni muu juhataja poolt määratud ametnik.

§ 9.   Struktuur ja teenistujate koosseis

  (1) Ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab linnavolikogu.

  (2) Ameti struktuuriüksusteks on teenistused ja osakonnad, mille täpsemad ülesanded ja pädevus määratakse juhataja kinnitatavate teenistuste ja osakondade põhimäärustega.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 10.   Põhimääruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2007.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json