Teksti suurus:

Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.02.2014
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2013, 122

Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord

Vastu võetud 31.05.2007 nr 17
jõustumine 07.06.2007

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punkti 5, konkurentsiseaduse § 301, § 33 ja Tallinna põhimääruse § 26 lõike 1 punkti 5 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 23. veebruari 2006 määrusega nr 12 kinnitatud Tallinna väikeettevõtluse arendamise programmiga aastateks 2006-2009 ja 14. detsembri 2006 määruse nr 75 "Tallinna linna 2007. aasta eelarve" lisaga 5.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord (edaspidi kord) reguleerib Tallinna Ettevõtlusameti (edaspidi Ettevõtlusamet) kaudu Tallinna ettevõtjate Eestis toimuvatel messidel osalemise toetamise meetmeks (edaspidi toetus) eraldatud rahaliste vahendite kasutamist.

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on toetada Tallinna väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ning füüsilisest isikust ettevõtjate osalemist Eestis toimuvatel messidel, mis on suunatud ärikontaktide loomisele, uute turustuskanalite leidmisele, müügi edendamisele ning selle kaudu toetada ja arendada väikeettevõtluse arengut Tallinnas.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) mess - Eestis toimuv tooteid või teenuseid tutvustav, väljaspool kaubandusruume toimuv väljapanek, mille eesmärgiks on müügi edendamine, kontaktvõrgustiku loomine ja koostööpartnerite leidmine;
  2) toetus - tagastamatu abi.

§ 3.   Nõuded Toetuse taotlejale

  (1) Toetuse taotlejaks (edaspidi taotleja) võib olla:
  1) äriühing;
  2) füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi FIE).

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotleja on registreeritud Tallinnas ja tema peamine tegevuskoht (FIE-del ka elukoht rahvastikuregistris) on Tallinnas;
  2) taotleja põhikohaga töötajate arv on kuni 50, tootmisega tegeleval ettevõttel kuni 100;
  3) taotleja on tegutsenud vähemalt ühe (1) majandusaasta;
  4) taotlejal puuduvad maksuvõlad, sh kohalike maksude võlad;
  5) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
  6) taotleja eelmise majandusaasta netokäibest ei tohi alljärgnevad tegevusalad moodustada rohkem kui 50%:
põllumajanduslik ja kalanduslik tootmine;
transport;
jae- ja hulgikaubandus;
finantsteenused ja kinnisvara arendus;
alkoholi- ja tubakatoodete tootmine ja vahendus;
  7) äriühingu omanikud on vähemalt 50% ulatuses eraisikud.

2. peatükk TAOTLUSE MENETLEMISE PROTSEDUUR 

§ 4.   Taotluse esitamine

  (1) Taotluseid võetakse vastu jooksvalt alates eelarveaasta 10. jaanuarist kuni antud eelarveaastaks toetuseks eraldatud rahaliste vahendite lõppemiseni ettevõtja infopunktis selle tööaegadel.

  (2) Taotluste vastuvõtt lõpetatakse neliteist (14) tööpäeva enne messi algust.

  (3) Ettevõtja saab taotleda toetust osalemiseks Eestis toimuvatel messidel, mille nimekiri kinnitatakse Ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga.

  (4) Taotleja esitab vormikohase taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega Ettevõtlusameti ettevõtja infopunkti (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroo). Taotleja esitab või postitab taotluse paberkandjal ning saadab taotluse koopia elektrooniliselt või saadab elektroonilise taotluse digitaalselt allkirjastatult.

  (5) Toetuse taotlemise kord ja taotluse ankeet on kättesaadavad Tallinna kodulehel www.tallinn.ee ja Ettevõtlusameti ettevõtja infopunktis (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn, Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroo).

  (6) Toetuse taotluse ankeedi ja aruande vormi kinnitab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 5.   Nõuded taotlusele

  (1) Toetuse ülemmääraks on 958,68 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.
(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

  (2) Toetuse maksimaalne määr on 50% käesoleva korra alusel kompenseerimisele kuuluvatest kuludest (paragrahv 5 lõige 4). Juhul kui taotleja on käibemaksukohuslane, võetakse messil osalemiseks tehtud kompenseeritavad kulud arvesse ilma käibemaksuta.
(Tvk m 13.12.2007 nr 50 jõust. 01.01.2008)

  (3) Taotleja võib toetust saada mitte rohkem kui kahel messil osalemiseks kalendriaastas.

  (4) Toetuse eraldamisel ja väljamaksmisel arvestab Ettevõtlusamet ainult neid alljärgnevaid kulusid, mis taotleja on teinud messil osalemiseks:
  1) messi osavõtumaks;
  2) messiboksi/väljapanekukoha maksumus;
  3) stendide/väljapaneku kujunduse ja paigaldusega seotud kulud, kaardimakseterminalide rentimise ja ülespanemisega seotud kulud;
  4) messiks vajalike info- ja/või reklaamtrükiste (välja arvatud visiitkaardid) kujundamise ja trükikulud.

  (5) Juhul, kui ettevõtja on trükkinud suurema koguse info- ja/või reklaammaterjale, mida ta ei kasutanud ära messi(de)l, milleks talle toetus eraldati, esitab ta vastava info aruandes ja Ettevõtlusamet arvestab toetuskõlbuliku kuluna 50% proportsionaalselt ärakasutatud koguse maksumusest.

§ 6.   Taotluse läbivaatamine

  Ettevõtlusamet teeb tähtajaks laekunud nõuetekohaste taotluste kohta otsused hiljemalt seitsme (7) tööpäeva jooksul alates taotluse vastuvõtmisest Ettevõtlusameti poolt ning sellest informeeritakse ettevõtjat kirjalikult e-posti teel.

§ 7.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Pärast messi toimumist esitab ettevõtja Ettevõtlusametile kümne (10) tööpäeva jooksul:
  1) kirjaliku aruande messil osalemise tulemustest;
  2) foto(d) messistendist või väljapanekust, mis tõendavad messil osalemist;
  3) trükimaterjalide näidised (kui messiks on valmistatud trükimaterjale);
  4) messiga seotud kulusid tõendavate arvete koopiad;
  5) maksekorralduste või pangakonto väljavõtte koopiad, mis tõendavad arvete tasumist. Soetused, mis on 63,91 eurot ja üle selle, peavad olema teostatud sularahata arvelduste korras.
(Tvk m 09.09.2010 nr 45, jõustumine 01.01.2011)

  (2) Messil osalemise aruande kinnitab Ettevõtlusameti juhataja.

  (3) Toetus kantakse ettevõtja kontole pärast messil osalemist, ettevõtja poolt paragrahvis 7 lõikes 1 nimetatud dokumentide kontrollimist ning messil osalemise aruande kinnitamist Ettevõtlusameti poolt hiljemalt ühe (1) kuu jooksul alates kõigi nõutavate dokumentide laekumisest Ettevõtlusametisse.

  (4) Kui ettevõtja ei esita käesoleva korra paragrahvis 7 lõikes 1 loetletud dokumente õigeaegselt, on Ettevõtlusametil õigus toetuse eraldamise otsus tühistada.

3. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 8.   Kontroll

  (1) Juhul, kui toetust taotlenud ettevõtja esitab Ettevõtlusametile valeandmeid, kaotab ta õiguse Ettevõtlusameti kaudu antavale toetusele kolmeks (3) aastaks.

  (2) Ettevõtlusametil on õigus igal ajal nõuda toetuse saajalt lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente messil osalemise kohta.

  (3) Ettevõtlusamet teostab kontrolli toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle.

  (4) Toetuse sihtotstarbelise kasutamise kontrollimisel lähtub Ettevõtlusamet taotlusest, otsusest, nendega kaasnevast dokumentatsioonist ja kohapealse kontrolli tulemustest.

  (5) Ettevõtlusamet korraldab taotluste, taotluste kohta tehtud otsuste ja aruannete säilitamise.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 7. juunil 2007.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json