KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Ruhnu valla avaliku ürituse korraldamise kord

Väljaandja:Ruhnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2014, 25

Ruhnu valla avaliku ürituse korraldamise kord

Vastu võetud 25.06.2014 nr 2

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Mõisted

  (1) Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

  (2) Kõrgendatud turvarisk- kõrgendatud turvariski olemasolu hindab Ruhnu Vallavalitsus. Kõrgendatud turvariskiga ürituseks võidakse lugeda üritust, mis vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest: a) toimub alkoholi müük; b) korraldatakse selle pakkumine selleks mitteettenähtud ehitises või kohas ja/või millega kaasneb tribüüni, lava või muu lisainventari paigaldamine; c) piirneb alaga, mis võib kujutada kõrgendatud turvariski; d) lahtise tule kasutamine; e) keskkonnakahju tekkimise oht.

2. peatükk AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE LOA TAOTLEMINE 

§ 2.   Avaliku ürituse korraldamiseks loa taotlemine

  (1) Avaliku ürituse korraldamiseks on nõutav Ruhnu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) loa olemasolu. Avaliku ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 päeva enne avaliku ürituse läbiviimise päeva vormikohase loa taotluse (määruse lisa nr 1) koos kõigi nõutud lisadokumentidega vallavalitsuse kantseleisse või elektrooniliselt aadressil ruhnu@ruhnu.ee. Avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vorm on kättesaadav Ruhnu valla veebileheküljel www.ruhnu.ee.

  (2) Luba ei ole vaja taotleda vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territooriumil, ehitises või selle osas avaliku ürituse korraldamiseks, kui avalik üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski.

§ 3.   Loa taotluses esitatavad andmed

  (1) Loa taotluses märgitakse avaliku ürituse:
  1) nimetus ja vorm (spordivõistlus, vabaõhukontsert-etendus, näitus, laat või muu üritus);
  2) iseloomustus ürituse sisu kohta, mille võib avaldusele lisada eraldi lehel;
  3) osavõtjate/külastajate eeldatav arv;
  4) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
  5) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg, samuti põhjendus, kui üritust soovitakse lõpetada pärast kella 22:00;
  6) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood või sünniaeg/registrikood;
  7) korraldajaga sidepidamiseks telefoninumber või muu sidevahend, mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse toimumise aja jooksul;
  8) helitehnika ja/või pürotehnika kasutamine;
  9) turvalisust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi;
  10) ürituse läbiviimise käigustekitatud prügi koristamise eest vastutav isik;
  11) liikluskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi;
  12) alkoholi müügi või selle pakkumise korral – antud tegevuse korraldaja ning tema andmed;
  13) reklaami eksponeerimise vajadus;
  14) lisainventari paigaldamise vajadus.

  (2) Kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb loa taotlusele lisada esmane turvaplaan. Ürituse korraldaja esitab lõpliku turvaplaani kooskõlastamiseks Lääne prefektuurile ja Päästeameti Lääne päästekeskusele.

  (3) Kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb vajadus paigaldada lisainventari, näiteks kauplemise inventari, tribüüni, lava ja muud sellist, tuleb loa taotlusele lisada inventari kirjeldus ja täpne asendiplaaniline lahendus.

  (4) Avaliku ürituse loa taotluse allkirjastab ürituse korraldaja.

  (5) Taotlusele lisatakse maaomaniku kirjalik kooskõlastus, kui avalik üritus toimub maaüksusel, mis ei ole munitsipaalomandis.

  (6) Taotlus kooskõlastatakse Lääne prefektuuriga, kõrgendatud turvariskiga ürituse puhul ka Päästeameti Lääne päästekeskusega.

§ 4.   Avalikul üritusel ilutulestiku korraldamine

  Avalikul üritusel kategooriate III ja IV pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamiseks tuleb taotleda luba vastavalt lõhkematerjaliseaduses sätestatule.

§ 5.   Avaliku ürituse luba

  (1) Avaliku ürituse luba väljastatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Avaliku ürituse loas märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) ürituse korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood või sünniaeg või registrikood ja telefoninumber;
  3) ürituse läbiviimise koht ja/või marsruut;
  4) ürituse toimumise alguse ja lõppemise kuupäev ning kellaaeg;
  5) tingimused ja ettekirjutused ürituse korraldamiseks.

§ 6.   Avaliku ürituse loa andmisest keeldumine

  Vallavalitsus jätab avaliku ürituse korraldamise loa välja andmata järgmistel alustel:
  1) avaliku ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud tähtaegselt;
  2) avaliku ürituse korraldamise loa taotluses toodud avaliku ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Ruhnu valla õigusaktidest tulenevalt;
  3) avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) avaliku ürituse korraldaja ei täienda avaliku ürituse loa taotlust vallavalitsuse antud tähtajaks.

§ 7.   Avaliku ürituse loa taotluse menetlemise tähtajad

  (1) Vallavalitsus otsustab avaliku ürituse korraldamiseks loa andmise 10 tööpäeva jooksul avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vallakantseleisse saabumise päevast arvates.

  (2) Vallavalitsus teavitab loa taotlejat loa andmisest või sellest keeldumisest 2 tööpäeva jooksul alates loa andmise või sellest keeldumise otsuse tegemisest.

3. peatükk NÕUDED KORRALDATAVALE AVALIKULE ÜRITUSELE 

§ 8.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused

  Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) avaliku ürituse toimumisel viima selle läbi avaliku ürituse loa taotluses esitatud ajal ja viisil;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse vastavalt kooskõlastatud turvaplaanile, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama liikluskorralduse vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid;
  4) täitma politsei ja päästeteenistuse ametnike korraldusi;
  5) tagama korrakaitseseaduse, Ruhnu valla heakorra eeskirja nõuete täitmise;
  6) täitma ürituse kooskõlastanute poolt seatud tingimusi ja ettekirjutusi.

4. peatükk VASTUTUS 

§ 9.   Avaliku ürituse korraldamisega Ruhnu vallale tekitatud kahju hüvitamine

  (1) Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab avaliku ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras.

  (2) Avaliku üritusega Ruhnu vallale tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele korraldaja poolt.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014.a.

Heiki Kukk
Volikogu esimees

Lisa Lisa 1

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json