Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Haabersti linnaosa põhimäärus

Haabersti linnaosa põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2014, 29

Haabersti linnaosa põhimäärus

Vastu võetud 07.09.2006 nr 50
jõustumine 14.09.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.06.2014RT IV, 27.06.2014, 130.06.2014

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 11 ja § 57 lg 2 ning Tallinna põhimääruse § 86 lg 3 ja 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Haabersti linnaosa

  (1) Tallinna Haabersti linnaosa (edaspidi linnaosa) on Tallinna maa-alal ja koosseisus Tallinna Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) moodustatud ja tema poolt kinnitatud linnaosa põhimääruse alusel tegutsev üksus.

  (2) Linnaosa piiri kirjeldus ja skeem on esitatud Tallinna põhimääruse lisas nr 7.

  (3) Linnaosal võib olla oma lipp ja vapp, mille kasutamise korra kehtestab linnavolikogu.

  (4) Linnaosa tegutseb talle linna eelarves ettenähtud vahendite piires.

§ 2.   Linnaosa haldusorganid

  (1) Linnaosa tegevuse juhtimiseks moodustatakse linna ametiasutusena Haabersti Linnaosa Valitsus (edaspidi Valitsus), mida juhib linnaosa vanem.

  (2) Linnavolikogu tööorganina tegutseb linnaosas Tallinna Haabersti Linnaosa Halduskogu (edaspidi Halduskogu), mis moodustatakse Tallinna põhimääruses sätestatud korras.

  (3) Valitsus moodustatakse Tallinna põhimääruses, käesolevas põhimääruses ning teistes Tallinna õigusaktides sätestatud korras. Halduskogu moodustamise põhimõtted ja kord, halduskogu pädevus ning töökorraldus sätestatakse Tallinna põhimääruses.
(Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

§ 3.   Linnaosa pädevus

  (1) Linnaosa arengu kindlustamiseks ja infrastruktuuri normaalse funktsioneerimise tagamiseks lähtudes linna kui terviku ühtsetest huvidest ja ülesannetest ning arvestades linnaosa eripära lahendab linnaosa oma haldusterritooriumil talle riigi ja Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid järgmistes valdkondades:
  1) sotsiaalhoolekanne;
  2) noorsootöö;
  3) erinoorsootöö;
  4) elamu- ja kommunaalmajandus;
  5) heakord;
  6) haljastus;
  7) jäätmekäitlus;
  8) ruumiline planeerimine;
(Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)
  9) kultuur-haridus;
  10) sport;
  11) vaba aja veetmine;
  12) ettevõtlus, majandustegevuse registri haldamine;
  13) reklaam;
  14) rahvastikuregistri haldamine.

  (2) Linnaosa lahendab oma haldusterritooriumil ka teisi talle seaduste ja Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

2. peatükk HALDUSKOGU (Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009) 

§ 4.   Halduskogu moodustamine (Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

§ 5.   Halduskogu liige (Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

§ 6.   Halduskogu liikme volituste peatumine (Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

§ 7.   Halduskogu liikme volituste ennetähtaegne lõppemine (Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

§ 8.   Halduskogu asendusliige (Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

§ 9.   Halduskogu esimehe, aseesimehe ja komisjonide esimeeste valimine (Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

§ 10.   Valitud isikute tagasikutsumine (Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

§ 11.   Halduskogu esimees (Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

§ 12.   Halduskogu töökorraldus (Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

§ 13.   Halduskogu otsused ja protokollid (Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

§ 14.   Halduskogu komisjon (Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

3. peatükk VALITSUS JA VANEM 

§ 15.   Linnaosa valitsus

  (1) Valitsus on linna ametiasutus, mille põhimääruse, struktuuri, teenistujate koosseisu ja palgamäärad ning palgatingimused kinnitab linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul. Vastava ettepaneku, esitab linnavalitsusele linnaosa vanem.
(Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

  (2) Valitsuse pädevus ja ülesanded määratakse kindlaks Tallinna põhimääruse, käesoleva põhimääruse, valitsuse põhimääruse ja teiste Tallinna õigusaktidega.

§ 16.   Linnaosa vanem

  (1) Valitsust juhib linnaosa vanem, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosa halduskogu arvamuse. Linnaosa vanema volituste tähtaeg ei tohi ületada linnavolikogu volituste tähtaega.

  (2) Linnaosa vanem:
  1) juhib ja korraldab valitsuse tööd;
  2) esindab Tallinna linna kohtus linnavalitsuse volituse alusel;
  3) esindab linnaosa ja valitsust Tallinna põhimääruse ja käesoleva põhimäärusega sätestatud korras. Linnaosa vanem võib volitada teisi isikuid esindama valitsust temale antud pädevuse piires;
  4) võib oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks anda üksikaktidena korraldusi;
  5) võib valitsuse sisemise töö korraldamiseks anda käskkirju;
  6) kirjutab alla teistele valitsuse dokumentidele või volitab selleks teisi valitsuse ametnikke;
  7) teeb linnapeale ettepanekuid valitsuse hallatava asutuse juhi ametisse kinnitamiseks ja ametist vabastamiseks, sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu ning täidab teisi tööandja õigusi ja kohustusi seaduses ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras;
  8) nimetab ametisse valitsuse ametnikud ja sõlmib töölepingud abiteenistujatega;
  9) täidab tööandja õigusi ja kohustusi linnaosa valitsuse ametnike ja abiteenistujate suhtes kui Tallinna õigusaktides ei ole sätestatud teisiti;
  10) käsutab valitsuse eelarvelisi vahendeid;
  11) tagab linnaosa valitsuse eelarve projekti koostamise ja linnaosa valitsuse eelarve täitmise ning arvestuse pidamise riigi ja linna õigusaktides sätestatud korras.

  (3)
[Kehtetu - RT IV, 27.06.2014, 1 - jõust. 30.06.2014]

  (4) Linnaosa vanem on aruandekohustuslik linnavalitsuse ja informatsioonikohustuslik linnaosa halduskogu ees.
(Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

  (5) Lisaks avaliku teenistuse seaduses sätestatud teenistusest vabastamise alustele vabastatakse linnaosa vanem teenistusest linnapea põhjendatud ettepanekul.

§ 17.   Linnaosa vanema korraldus

  (1) Linnaosa vanema korraldustele, mis on eelnevalt viseeritud linnaosa haldussekretäri poolt, kirjutab alla linnaosa vanem või tema asendaja. Linnaosa vanema korraldus jõustub adressaadile teatavakstegemisest, kui korralduses eneses ei sätestata hilisemat tähtpäeva. Linnaosa vanema korraldus vormistatakse eesti keeles ja see peab vastama haldusaktidele ja -dokumentidele kehtestatud nõuetele.

  (2) Linnaosa vanemal ei ole õigustloova akti andmise õigust.

§ 18.   Sotsiaalsed garantiid

  Linnaosa vanema ja teiste valitsuse ametnike sotsiaalsed garantiid sätestatakse Tallinna õigusaktidega.

4. peatükk JÄRELEVALVE JA KONTROLL 

§ 19.   Halduskogu aruanne (Kehtetu - Tvk m 01.10.2009 nr 34 jõust. 29.10.2009)

§ 20.   Järelevalve valitsuse tegevuse üle

  Valitsuse tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet linnavalitsus.

§ 21.   Kontroll vanema korralduste üle

  (1) Kontrolli linnaosa vanema korralduste üle teostab linnapea.

  (2) Kui linnapea leiab, et linnaosa vanema korraldus või selle säte on vastuolus seaduste või teiste riigi ja Tallinna õigusaktidega, teeb ta linnaosa vanemale ettepaneku viia vastav korraldus seaduste ja teiste õigusaktidega kooskõlla 15 päeva jooksul. Kui linnaosa vanem ei ole 15 päeva jooksul pärast linnapea kirjaliku ettepaneku saamist korraldust või selle sätet seaduse või muu õigusaktiga kooskõlla viinud või on keeldunud seda tegemast, teeb linnapea linnavalitsusele ettepaneku teenistusliku järelevalve algatamiseks.

5. peatükk LINNAOSA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 22.   Linnaosa tegevuse lõpetamine

  (1) Linnaosa lõpetamise võivad algatada:
  1) üks neljandik linnavolikogu liikmetest;
  2) taotluse korras vähemalt üks protsent hääleõiguslikest linnaelanikest, kuid mitte vähem, kui viis hääleõiguslikku linnaelanikku;
  3) linnavalitsus.

  (2) Linnaosa tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 23.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 24.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 14. septembril 2006.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json