KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Kernu vallas

Väljaandja:Kernu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2014, 31

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Kernu vallas

Vastu võetud 19.06.2014 nr 8
jõustumine 01.07.2014

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega kehtestatakse avaliku ürituse (edaspidi üritus) korraldamise ja pidamise nõuded Kernu valla haldusterritooriumil.

 (2) Üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

 (3) Kõrgendatud turvariskiga on üritus, mille pidamisel:
 1) toimub alkohoolsete jookide pakkumine ja/või jaemüük;
 2) kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, teisaldatav lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või muud inimese elule ja tervisele ohtu kujutavat lisainventari;
 3) kasutatakse pürotehnilisi tooteid või tehakse tuletöid.

 (4) Üritusel kategooriate III ja IV pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamiseks tuleb taotleda luba vastavalt lõhkematerjaliseaduses sätestatule.

 (5) Ürituseks ei loeta spordiüritusi, mille korraldamise nõuded on kehtestatud spordiseadusega.

§ 2.  Ürituse korraldaja ja taotluse esitamine

 (1) Ürituse korraldajaks (edaspidi korraldaja) võib olla füüsiline või juriidiline isik või vallaasutus.

 (2) Korraldaja esitab vähemalt 14 päeva enne ürituse läbiviimise päeva Kernu Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohase ja allkirjastatud ürituse loa (edaspidi luba) taotluse (edaspidi taotlus) koos kõigi nõutavate lisadokumentidega. Taotluse võib esitada ka vallavalitsuse elektronposti aadressil. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.

 (3) Luba ei ole vaja taotleda ürituse korraldamiseks piiratud territooriumil või ehitises (siseruumides), kui üritus vastab sellise territooriumi või ehitise kasutusotstarbele ja sellega ei kaasne kõrgendatud turvariski ja/või liikluse ümberkorraldamise vajadust. Korraldaja teavitab sellise ürituse toimumisest vähemalt 14 päeva enne ürituse läbiviimise päeva kirjalikult vallavalitsuse elektronposti aadressil.

§ 3.  Taotluses esitatavad andmed

 (1) Taotluses märgitakse ürituse kohta järgmised andmed:
 1) nimetus ja vorm (spordivõistlus, vabaõhukontsert-etendus, näitus, laat, filmivõtted või muu üritus);
 2) iseloomustus ürituse sisu kohta (võib olla taotlusele lisatud);
 3) osavõtjate/külastajate eeldatav arv;
 4) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
 5) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg, samuti põhjendus, kui üritust soovitakse lõpetada pärast kella 22:00 või alla 16–aastastele alaealistele suunatud üritust pärast kella 21.00 (s.o üks tund enne liikumispiirangu algust);
 6) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood või sünniaeg/registrikood;
 7) korraldajaga sidepidamiseks telefoninumber või muu sidevahend, mille kaudu on võimalik korraldajaga ühendust saada;
 8) üritusel alkoholi müügi või selle pakkumise korral antud tegevuse korraldaja ning tema andmed;
 9) korraldaja hinnang selle kohta, kas üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk ja milles see seisneb;
 10) liikluse ümberkorraldamise vajadus;
 11) reklaami eksponeerimise vajadus;
 12) helitehnika kasutamine.

 (2) Kui üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb taotluses näidata ära turvalisust tagava turvaettevõtja nimi ja lisada taotlusele ürituse turvaplaan. Turvaplaani vormi kinnitab vallavalitsus.

 (3) Ürituse läbiviimisega seotud liikluse ümberkorraldamiseks peab korraldaja lisama taotlusele liikluskorralduse skeemi paberkandjal või elektrooniliselt mõõtkavas 1:1000 ja ristmike skeemid mõõtkavas 1:500, milles on näidatud:
 1) vajalikud liikluskorraldusvahendid, näiteks liiklusmärgid, tähiskoonused jms;
 2) parkimisvõimalused;
 3) liikluse korralduse eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.

 (4) Kui ürituse korraldamisega kaasneb vajadus paigaldada lisainventari, näiteks kauplemise inventari, tribüüni, lava ja muud sellist, tuleb taotlusele lisada inventari kirjeldus ja asendiplaaniline lahendus. Kaubanduse korraldamisel tuleb märkida kaubasortiment.

 (5) Kui korraldaja kehtestab ürituse sisekorraeeskirja, tuleb see taotlusele lisada.

 (6) Taotlusele lisatakse maaomaniku kirjalik nõusolek, kui üritus toimub maaüksusel, mis ei ole munitsipaalomandis. Ürituse läbiviimiseks reformimata riigimaal tuleb see kooskõlastada Harju Maavalitsusega.

§ 4.  Taotluse menetlemine ja loa andmine

 (1) Taotluse vaatab läbi vallavalitsuse pädev ametnik (edaspidi ametnik), kes vajadusel otsustab täiendavate dokumentide ja/või kooskõlastuste (nõusolekute) esitamise vajaduse üle. Kui üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk ja/või liikluse ümberkorraldamise vajadus, saadab ametnik turvaplaani ja/või liikluskorralduse skeemi vajadusel arvamuse avaldamiseks (omapoolsete tingimuste esitamiseks) asukohajärgsele prefektuurile ja/või päästekeskusele.

 (2) Vallavalitsus otsustab loa andmise korraldusega 10 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

 (3) Luba on vallavalitsuse nõusolek ürituse korraldamiseks ja pidamiseks.

 (4) Loas märgitakse:
 1) ürituse nimetus;
 2) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood/registrinumber ja telefoninumber;
 3) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
 4) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
 5) tingimused ürituse korraldamiseks.

 (5) Vallavalitsus teavitab asukohajärgset prefektuuri ja vajadusel ka päästekeskust viivitamata loa andmisest.

§ 5.  Loa andmisest keeldumine

 (1) Vallavalitsus keeldub loa andmisest, kui:
 1) taotlus ei vasta esitatud nõuetele;
 2) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse või koosoleku läbiviimine;
 3) üritus on taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult sobimatu;
 4) taotluses toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Kernu valla õigusaktidest tulenevalt;

 (2) Vallavalitsus võib keelduda loa andmisest, kui:
 1) taotlus ei ole esitatud tähtaegselt;
 2) eelneva aasta jooksul on taotlejale antud luba määruse paragrahvi 7 lõike 1 punktides 1 või 2 nimetatud alusel kehtetuks tunnistatud, tema poolt korraldatud üritus määruse paragrahvi 6 punktis 6 nimetatud põhjustel ennetähtaegselt lõpetatud või on ta ürituse korraldamisel pannud toime rikkumisi, mille kohta on järelevalve käigus koostatud määruse paragrahvi 9 lõike 2 kohaselt akt;
 3) taotleja on varasema(te) üritus(t)e korraldamisel jätnud hüvitamata üritusega Kernu vallale tekitatud varalise kahju.

§ 6.  Korraldaja kohustused

  Korraldaja on kohustatud:
 1) täitma määruse nõudeid ja viima ürituse läbi loal märgitud tingimustel;
 2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse;
 3) järgima tuleohutuse ja tervisekaitsenõudeid;
 4) tagama avaliku korra ja täitma heakorranõudeid;
 5) tagama, et alkohoolse joogi jaemüügi ja pakkumise korral on majandustegevuse registrile esitatud kehtiv majandustegevusteade;
 6) täitma politsei, päästeasutuse ja vallavalitsuse ametnike seaduslikke korraldusi, sh korraldusi ürituse peatamiseks või ennetähtaegseks lõpetamiseks, kui üritusel toimuv rikub avalikus kohas käitumise nõudeid ja/või võib ohustada üritusel osalejate elu ja tervist;
 7) tagama seadustest (sh korrakaitseseadusest) ja Kernu valla õigusaktidest (sh heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja) tulenevate nõuete täitmise;
 8) olema taotluses märgitud sidevahendite kaudu kättesaadav taotluse esitamisest kuni ürituse lõpuni.

§ 7.  Loa kehtetuks tunnistamine

 (1) Vallavalitsus võib tunnistada loa kehtetuks, kui:
 1) korraldaja on esitanud taotluses valeandmeid;
 2) korraldaja ei täida määruse paragrahvis 6 sätestatud kohustusi;
 3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

 (2) Vallavalitsus teavitab loa kehtetuks tunnistamisest viivitamata korraldajat ning asukohajärgset prefektuuri, vajadusel ka päästekeskust.

§ 8.  Ürituse korraldaja vastutus

 (1) Ürituse korraldamise ja pidamise eest määruses sätestatud nõuete kohaselt vastutab korraldaja seaduses ette nähtud korras.

 (2) Üritusega tekitatud varaline kahju kuulub hüvitamisele korraldaja poolt.

§ 9.  Avaliku ürituse kontrollimine

 (1) Järelevalvet avaliku ürituse korraldamise ja pidamise üle teostab vallavalitsus.

 (2) Kui järelevalve käigus avastatakse rikkumisi, koostatakse kahe tööpäeva jooksul akt, mille ärakiri edastatakse korraldajale elektrooniliselt.

 (3) Aktis nimetatud puudustele võib korraldaja esitada selgitused või vastulause kahe tööpäeva jooksul arvates käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud akti saamisest.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Kernu Vallavolikogu 17. aprilli 2003.a määrus nr 10 „Kernu valla avaliku korra eeskirja kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Enne määruse jõustumist esitatud loa taotlust menetletakse taotluse esitamise ajal kehtinud määruse kohaselt ning enne määruse jõustumist välja antud loale kehtib taotluse esitamise ajal kehtinud määrus.

 (3) Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.

Kuldar Paju
Vallavolikogu esimees