SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Lääne-Saare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2015, 2

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 17.06.2015 nr 46
jõustumine 01.07.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 8 lõike 2 ja § 23 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord sätestab Lääne-Saare valla (edaspidi vald) elanikele nende saamise tingimused ning maksmise korra.

§ 2.  Eesmärk

 (1) Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise eesmärgiks on rahalise toetuse abil soodustada vallaelanike toimetulekut ja aidata kaasa nende elukvaliteedi säilimisele.

 (2) Sotsiaaltoetuse maksmise võib vajadusel asendada sotsiaalteenuse osutamisega.

§ 3.  Sotsiaaltoetuse taotleja

 (1) Sotsiaaltoetust on õigustatud taotlema vallas alaliselt elav isik, kes on kantud Eesti rahvastikuregistrisse valla elanikuna, samuti sotsiaalhoolekande seaduse § 9 lõigetes 2, 3 ja 5 nimetatud isikud.

 (2) Sotsiaaltoetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja või hooldaja või muu isik, samuti valla sotsiaaltöötaja, kellel on õiged andmed abivajava isiku kohta.

§ 4.  Mõisted

  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) toimetulek on isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
 2) ühekordne sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus või teenuse eest tasumine;
 3) hooldajatoetus on rahaline toetus puudega inimese hooldajale, kes tegelikult hooldab puudega inimest;
 4) vähekindlustatud isik/perekond on leibkond, kes jagab ühist eluruumi ja kasutab ühiselt tuluallikat ning isiku/pere sissetulek kuus on minimaalne ehk väiksem kui kolmekordne toimetulekupiir;
 5) puudega isik on inimene, kellele tema anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotuse või kõrvalkalde tõttu on määratud puudeaste;
 6) kiireloomuline toetus on abi, mida isik vajab erakorralise või kriisiolukorra kiireks leevendamiseks;
 7) vältimatu abi on elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud hoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju.

§ 5.  Sotsiaaltoetuste taotlemine

 (1) Sotsiaaltoetuse taotlemiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse valla sotsiaalosakonnale (edaspidi sotsiaalosakonnale). Taotluses märgitakse ära taotleja nimi, isikukood, elukoht, andmed perekonna kooseisu kohta, pangaarve number. Avaldusele lisatakse kulu- ja sissetulekut tõendavad dokumendid.

 (2) Sotsiaalosakonna vastutav spetsialist kontrollib esitatud taotluste vastavust käesoleva korra nõuetele ja vajadusel küsib täiendavaid dokumente.

 (3) Toetuse taotlemise avalduse vastuvõtmise, registreerimise, vastamise ja väljamaksmise dokumentide vormistamise korraldab valla sotsiaalosakond. Avalduste vormid kinnitab Lääne-Saare Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (4) Toetuse taotlemise avaldusi võetakse vastu iga kuu 20-nda kuupäevani.

§ 6.  Sotsiaaltoetuste määramine

 (1) Sotsiaaltoetuse määrab ja selle suuruse otsustab vallavalitsuse sotsiaaltoetuste ja –teenuste määramise komisjon (edaspidi komisjon) või vastutav sotsiaalosakonna ametnik kasutades vajadusel haldusmenetluse seaduses sätestatud kaalutlusõigust. Komisjoni otsuse kinnitab vallavalitsus. Komisjoni koosolekud toimuvad reeglina iga kuu peale 20-ndat kuupäeva. Kui toetuse saamiseks on kõik tingimused täidetud, siis toetuse määramise kohta taotlejale kirjalikku vastust ei vormistata.

 (2) Sotsiaaltoetuse määramisest võib keelduda kui:
 1) taotleja on esitanud valeandmeid;
 2) taotleja ei esita sotsiaalosakonna vastutava spetsialisti poolt küsitud täiendavaid dokumente;
 3) taotleja ja tema pereliikmete sissetulekud ületavad kehtestatud minimaalsete sissetulekute piiri;
 4) kui leitakse, et taotleja või tema pereliikmete kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale või tema pereliikmetele toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
 5) töövõimelisele 18-aastasele kuni vanaduspensioniealisele isikule, kes ei tööta ega õpi ja on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast tööturuteenuses või vallavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses;
 6) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
 7) taotleja pole täitnud vanemakohustusi lapse eest hoolitsemisel;
 8) toetuse maksmiseks puuduvad eelarvevahendid.

 (3) Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumise otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul.

 (4) Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada kaebus vallavalitsusele või Saare maavanemale või pöörduda halduskohtusse halduskohtumenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 7.  Sotsiaaltoetuste maksmine

 (1) Sotsiaaltoetus kantakse taotleja pangakontole seitsme päeva jooksul pärast otsuse tegemist ja kinnitamist, või makstakse vastavalt taotleja soovile välja sularahas või tasutakse arve ülekande korras.

 (2) Erandkorras, komisjoni otsuse alusel, võib abivajava isiku huvisid arvestades toetuse välja maksta sotsiaaltöötajale, abivajava isiku pereliikmele, eestkostjale või hooldajale, kes kasutab saadud vahendeid selle isiku huvides, kellele toetus määrati.

§ 8.  Toetuse tagasinõudmine

 (1) Kui sotsiaaltoetuse taotleja esitab teadvalt valeandmeid, mille alusel taotlejale maksti sotsiaaltoetust, tagastab toetust saanud isik saadu vabatahtlikult. Kui isik aga keeldub saadut vabatahtlikult hüvitamast, võib vallavalitsus teha isikule ettekirjutuse.

 (2) Kui sotsiaaltoetust ebaõigelt saanud isik jätab ettekirjutuse täitmata, võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitevmenetluse seadustikus sätestatud korras.

2. peatükk TOIMETULEKUTOETUS 

§ 9.  Toimetulekutoetuse määramise alused

 (1) Toimetulekutoetus on riiklik igakuuliselt makstav toetus ning määramise ja maksmise aluseks on sotsiaalhoolekandeseadus, arvestades perekonna sissetulekuid ja alalise eluruumi alalisi kulusid.

 (2) Toimetulekutoetuse taotlusele tuleb lisada andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekute kohta. Kui taotletakse jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulude kompenseerimist, lisatakse taotlusele ka vastavad kuludokumendid. Toetuse määrab sotsiaalosakonna vastav ametnik.

 (3) Eluasemekulude piirmäärad kinnitab Lääne-Saare Vallavolikogu (edaspidi volikogu).

§ 10.  Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavad sotsiaaltoetused

 (1) Täiendavaid sotsiaaltoetusi makstakse ja tehakse eraldisi sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamiseks ning arendamiseks eelarves toimetulekutoetuse maksmiseks eraldatud vahendite ülejäägist.

 (2) Täiendavaid sotsiaaltoetusi makstakse raskustes olevatele peredele ja isikutele hädavajalike kulutuste osaliseks või vajadusel täielikuks katmiseks ja esmavajaduste rahuldamiseks, samuti erakorralisteks toetusteks õnnetusjuhtumite puhul ja vältimatuks sotsiaalabiks.

 (3) Põhjendatud taotlused koos lisadokumentidega täiendavate sotsiaaltoetuste saamiseks arutab komisjon läbi ja kinnitab toetuse suurused, kusjuures arvestatakse taotleja üldist materiaalset olukorda, tervislikku seisundit, laste arvu ja võimet igapäevaeluga toime tulla. Komisjoni otsused kinnitab vallavalitsus.

 (4) Sotsiaaltoetuste ning –teenuste osutamiseks eelarves olevad vahendid on ette nähtud järgmisteks kuludeks:
 1) täiendavate mittekoosseisuliste töötajate ajutiselt tööle võtmiseks ja täiendava töökoormuse hüvitamiseks sotsiaaltöötajatele;
 2) töövahendite ja kantseleitarvete ning mööbli soetamiseks sotsiaaltöötajatele;
 3) sotsiaaltöötajate koolitus- ja lähetuskuludeks ning projektide kaasfinantseerimiseks;
 4) toimetulekut soodustavate täiendavate sotsiaaltoetuste maksmiseks.

 (5) Sotsiaalteenuste korraldamiseks eelarves olevad vahendid on ette nähtud järgmisteks kuludeks:
 1) teenuste osutamiseks vajalike vahendite soetuskuludeks ning teenuste pakkumiseks vajalike ruumide remondiks ja kohandamiseks;
 2) tööharjutusvõimaluste loomiseks ja abivahendite soetamiseks puudega inimestele iseseisva toimetuleku ja töötamise soodustamiseks;
 3) lepingulisteks väljamakseteks uute teenuste osutajatele;
 4) toimetulekut soodustavate täiendavate sotsiaaltoetuste maksmiseks;

 (6) Kõik taotlused ja esitatud arved sotsiaaltoetuste ja –teenuste korraldamiseks ning sotsiaalteenuste arendamiseks arutatakse eelnevalt läbi komisjonis ja otsus esitatakse vallavalitsusele kinnitamiseks.

3. peatükk VALLA SOTSIAALTOETUSED 

§ 11.  Ühekordsed toetused

 (1) Ühekordne sotsiaaltoetus on vähekindlustatud isiku või perekonna konkreetse olukorra leevendamiseks (kütte, ravimite, prillide, sõidukulude jms.) vajalike kulutuste hüvitamiseks või ajutiste majandusraskuste ületamiseks.

 (2) Ühekordse sotsiaaltoetuse määramisel võetakse arvesse taotluse põhjendatust ja tulemuslikkust olukorra leevendamisel, perekonna majanduslikku olukorda, taotleja enda panust toimetuleku tagamisel ja teisi võimalusi probleemi lahendamiseks.

 (3) Ühekordse sotsiaaltoetuse maksimaalne suurus on kahekordne kehtiv toimetulekupiir aastas.

 (4) Erandina võib vallavalitsuse põhjendatud otsusega määrata toetuse ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata isikutele ja lõikes 2 nimetatud maksimaalsest suurusest suuremas summas põhjendatud taotluse alusel.

 (5) Toetuse taotleja esitab sotsiaalosakonnale põhjendatud avalduse, koos kuludokumentidega, mis tõendavad taotleja kulutusi (nimeline retseptiravimi maksekviitung, arsti suunamiskiri, eluaseme kuludokument jm).

§ 12.  Lapse sünnitoetus

 (1) Sünnitoetust on õigus saada:
 1) 100% kehtestatud määrast vallas alaliselt elavatel lapsevanematel, kellest vähemalt üks on minimaalselt 6 (kuus) kuud enne lapse sündi rahvastikuregistrisse sisse kantud valla elanikuna ja teine lapsevanem on hiljemalt lapse sünni registreerimisel esitanud elukohteate valla haldusterritooriumil asuva elukoha aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse ning tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel valla elanik.
29.07.2015 17:05
Veaparandus. Parandatud alapunkti tekst Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 ja Lääne-Saare vallavalitsuse 29.07.2015 taotluse nr 1-10/15/696-1 alusel.
 2) 50% kehtestatud määrast lapsevanematele, kes on vähemalt 6 (kuus) kuud enne lapse sündi rahvastikuregistrisse sisse kantud valla elanikuna, teine lapsevanem ei ole rahvastikuregistri andmetel valla elanik või on olnud seda alla kuue kuu enne lapse sündi ning tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel valla elanik.

 (2) Kui lapsele on määratud kohtuotsuse alusel eestkostja, makstakse sünnitoetus eestkostjale.

 (3) Kaksikute ja enama lapse sünni korral makstakse sünnitoetust iga vastsündinu kohta.

 (4) Toetust ei maksta, kui laps sündis surnult.

 (5) Sünnitoetuse saamiseks tuleb lapsevanemal esitada sotsiaalosakonnale kirjalik taotlus. Sünnitoetuse määrab sotsiaalosakonna ametnik.

 (6) Sünnitoetuse määr määratakse igaks eelarveaastaks volikogu poolt. Toetust makstakse lapse sünnikuupäeval kehtinud korras ja määras.

 (7) Sünnitoetust makstakse õigustatud isikule kuni kolm kuud peale lapse sündi.
29.07.2015 17:05
Veaparandus. Parandatud lõigete 2 kuni 7 numeratsioon Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 ja Lääne-Saare vallavalitsuse 29.07.2015 taotluse nr 1-10/15/696-1 alusel.

§ 13.  Matusetoetus

 (1) Matusetoetus on ette nähtud rahvastikuregistrijärgse valla elaniku surma korral matuse korraldamise kulude osaliseks kompenseerimiseks.

 (2) Matusetoetuse taotleja esitab sotsiaalosakonnale kirjaliku taotluse. Matusetoetuse määrab sotsiaalosakonna ametnik.

 (3) Matusetoetuse suurus määratakse igaks eelarveaastaks volikogu poolt. Toetust makstakse surma kuupäeval kehtinud korras ja määras.

 (4) Matusetoetust makstakse õigustatud isikule kuni kolm kuud peale isiku surma.

 (5) Matusetoetust ei maksta valla territooriumil asuva riikliku hooldekodu erihoolduse klientide surma korral, välja arvatud juhul, mil isik oli rahvastikuregistrijärgne Lääne-Saare valla elanik enne hooldekodusse paigutamist.

§ 14.  Ranitsatoetus

 (1) Ranitsatoetust on õigus saada ühel lapsevanemal juhul, kui tema enda elukoht ja esmakordselt kooli mineva lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel 1. jaanuari seisuga vald. Kui lapsele on määratud kohtuotsuse alusel eestkostja või kohaliku omavalitsuse otsuse alusel hooldaja, makstakse lapse kooliminekutoetus välja eestkostjale või hooldajale.

 (2) Ranitsatoetuse taotlemine toimub vormikohase avalduse alusel ja esitatakse valla sotsiaalosakonnale hiljemalt jooksva aasta 5.septembriks.

 (3) Ranitsatoetuse avaldused vaadatakse läbi 10.septembriks ja maksmise otsustab komisjon ning otsuse kinnitab vallavalitsus. Toetuse tingimustele mittevastavad taotlused koos selgitusega tagastatakse taotluses märgitud aadressil.

 (4) Juhul kui laps, kellel on õigus saada ranitsatoetust, viibib laste hoolekandeasutuses, makstakse toetus hoolekandeasutusele, kes kasutab toetust lapse kooliminekuga seonduvate kulude katteks.

 (5) Ranitsatoetuse suurus määratakse igaks eelarveaastaks volikogu poolt.

§ 15.  Puudega inimese toetus

 (1) Hooldajatoetust makstakse:
 1) raske ja sügava puudega valla elaniku hooldajale;
 2) keskmise, raske ja sügava puudega 3-16-aastase lapse ühele vanemale (hooldajale), kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu;
 3) raske ja sügava puudega 16-18-aastase lapse ühele vanemale (hooldajale), kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu.

 (2) Toetust makstakse ainult vallavalitsuse korraldusega määratud hooldajale. Hooldajat ei määrata hoolekandeasutuses viibivale puudega inimesele või kellele osutatakse koduhooldusteenust. Hooldajatoetust ei maksta isikule kellel on hooldatava ees perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus välja arvatud juhul kui hooldamiskohustus takistab hooldajal tööl käia. Hooldaja ei tohi olla ise raske või sügava puudega.

 (3) Hooldajatoetuse taotleja esitab sotsiaalosakonnale vormikohase avalduse ja arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse. Sotsiaalosakonnal on õigus nõuda taotlejalt muid täiendavaid andmeid ja dokumente.

 (4) Hooldusvajaduse hindamiseks on sotsiaalosakonnal õigus külastada hooldatava kodu ning küsitleda hooldust vajava isiku lähedasi, pereliikmeid ja pere- või eriarsti.

 (5) Hooldajatoetuse määrad kinnitab komisjoni ettepanekul vallavalitsus.

 (6) Toetus hooldajale määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu esimesest kuupäevast. Toetus tööealisele hooldajale, kes ei tööta, kantakse hiljemalt sama kuu viimaseks kuupäevaks hooldaja pangaarvele. Tööealise hooldajatoetuse saaja eest, kes ei tööta, maksab sotsiaalmaksu vallavalitsus.

 (7) Puudega inimese hooldaja ja sotsiaalosakonna vahel sõlmitakse hooldusleping.

 (8) Toetuse maksmisest keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult viie päeva jooksul otsuse tegemisest, tuues välja keeldumise põhjused, mis tulenevad hooldusvajaduse hindamistulemustest.

 (9) Hooldajatoetuse maksmine peatatakse juhul, kui hooldaja või puudega inimene viibib järjest üle ühe kuu haiglaravil, toetuse maksmine lõpetatakse hooldaja või puudega inimese surma ja vallast lahkumise korral.

 (10) Toetuse vajadus hinnatakse ringi või katkeb, kui muutub inimesele määratud puude raskusaste.

§ 16.  Puudega inimese täiendav toetus

 (1) Puudega inimese täiendavat toetust makstakse raske või sügava puudega inimesele puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks, välja arvatud ravikindlustuse ja riigieelarve muudest vahenditest finantseeritavateks tegevusteks.

 (2) Täiendavat toetust makstakse juhul, kui lisakulutused on suuremad kui riiklik sotsiaaltoetus ja puudega isiku pension on väiksem kui kolmekordne toimetulekupiir ja hooldusvajadusega isiku iseseisvat toimetulekut ja sotsiaalset osalemist ei ole võimalik toetada sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

 (3) Täiendava toetuse taotlemiseks esitab isik või tema seaduslik esindaja sotsiaalosakonnale kirjaliku taotluse koos vajalike põhi- ja täiendavate dokumentidega.

 (4) Toetuse määramise otsustab vallavalitsus sotsiaaltoetuste ja -teenuste komisjoni ettepanekul.

4. peatükk ERAKORRALISED TOETUSED 

§ 17.  Erakorralised toetused seoses õnnetusjuhtumitega

 (1) Erakorralisi toetusi makstakse, kui tegemist on ootamatute kulutustega nagu perekonnaliikme surm, invaliidistumine, pikaajaline haigus, loodusõnnetus, tulekahju jms.

 (2) Erakorralise toetuse otsustab komisjon tulenevalt kulutuste või kahjude suurusest. Komisjoni otsuse kinnitab vallavalitsus.

§ 18.  Vältimatu sotsiaalabi

 (1) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu.

 (2) Vältimatu sotsiaalabi on: isikule tasuta toidu võimaldamine; tema majutamine varjupaigas või linna turvakodus; riiete ja muude vajalike elatusvahendite eraldamine; toetuse andmine isikut tõendavate dokumentide taotlemiseks.

 (3) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse komisjoni otsuse alusel isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

§ 19.  Lõppsätted

 (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Kaarma Vallavolikogu 19. detsembri 2012.a määrus nr 17 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Kaarma vallas“, Kärla Vallavolikogu 31. oktoobri 2014. a määrus nr 17 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ ja Lümanda Vallavolikogu 29. oktoobri 2014. a määrus nr 19 „Sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise kord Lümanda vallas“.

 (2) Käesolev määrus jõustub 1. juuli 2015.

Urmas Lehtsalu
Vallavolikogu esimees