Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Liikluspiirangu alade kehtestamine

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2015, 16

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Liikluspiirangu alade kehtestamine

Vastu võetud 05.12.2012 nr 24
RT IV, 12.12.2012, 20
jõustumine 26.12.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.06.2015RT IV, 27.06.2015, 701.07.2015

Määrus kehtestatakse "Liiklusseadus" § 12 lg 1 ja Võru Linnavolikogu 12. juuni 2015 määruse nr 8 "Liiklusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine" § 1 lg 2 p 1 alusel.
[RT IV, 27.06.2015, 7 - jõust. 01.07.2015]

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse liikluspiirangu alad (edaspidi piirangu alad) üle 12-tonnise registrimassiga liiklevatele sõidukitele Võru linna avalikult kasutatavatel teedel, piirangu alasse sissesõidu loa taotlemise, menetlemise ja väljastamise kord (edaspidi kord).

  (2) Määruse eesmärk on Võru linna teede ja teerajatiste kahjustamise vältimine.

  (3) Käesoleva korraga kehtestatud liikluspiirang ei kehti bussidele ja eritalituste sõidukitele.

§ 2.   Terminid

  Määruses kasutatakse termineid liiklusseaduse tähenduses.
[RT IV, 27.06.2015, 7 - jõust. 01.07.2015]

§ 3.   Piirangu sisu ja piirangu ala

  (1) Määruse lisas märgitud piirangu aladel on keelatud liigelda ilma Võru Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) vormikohase loata üle 12-tonnise registrimassiga sõidukitel.

  (2) Üle 12-tonnise registrimassiga sõidukite, mille veose vedu osade kaupa on keerukas või ülikulukas, võib loa väljastaja kõrvale kalduda käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirangust.

  (3) Piirangu alad tähistatakse liiklusmärgiga 313a "Veoauto sõidu keeld", millele on kantud tonnide arv 12 lisatahvliga 891b tekstiga "Välja arvatud linnavalitsuse loal".

§ 4.   Loa taotlemine ja menetlemine

  (1) Piirangu alasse sissesõidu loa taotlemisel esitab sõiduki omanik või vastutav kasutaja (edaspidi taotleja) linnavalitsusele vormikohase taotluse.

  (2) Taotlust menetleval ametnikul on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente ja selgitusi, mis võimaldavad hinnata piirangu alasse sissesõidu vajalikkust ja sissesõidu vajalikkust taotluses nimetatud sõidukiga.

  (3) Kui taotlus või selles esitatud või lisatud dokumendid ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele, teavitab ametnik taotlejat kolme tööpäeva jooksul taotluse esitamisest ning annab täiendavate dokumentide esitamiseks või selgituste andmiseks või puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni kolm tööpäeva.
[RT IV, 27.06.2015, 7 - jõust. 01.07.2015]

§ 5.   Loa väljastamine

  (1) Piirangu alasse sissesõidu loa väljastab linnavalitsuse poolt määratud ametnik kolme tööpäeva jooksul arvates loa taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.
[RT IV, 27.06.2015, 7 - jõust. 01.07.2015]

  (2) Luba väljastatakse taotleja soovil kas paberkandjal või elektrooniliselt.

§ 6.   Loa kehtivus

  Loa kehtivusaeg on kuni üks aasta.

§ 7.   Loa väljastamisest keeldumine

  (1) Ametnik keeldub loa väljastamisest kui:
  1) loa taotlus, selles esitatud andmed või lisatud dokumendid ei vasta kehtestatud nõuetele;
  2) taotluse on esitanud isik, keda ei ole nimetatud käesoleva korra paragrahvi 4 lõikes 1;
  3) taotleja ei ole ametniku nõudel esitanud ametniku poolt määratud tähtaja jooksul täiendavaid dokumente, selgitusi või kõrvaldanud taotluses puudusi;
  4) taotleja on esitanud andmeid, mis ei vasta tegelikkusele;
  5) veose vedu on võimalik teostada piirangu alale lubatud registrimassiga sõidukiga.

  (2) Ametnik võib loa väljastamisest keelduda taotlejale, kellele varasemalt väljastatud piirangu alasse sissesõidu luba on käesoleva korra paragrahvi 8 alusel kehtetuks tunnistatud.

  (3) Loa väljastamisest keeldumisest teavitatakse taotlejat kirjalikult kolme tööpäeva jooksul arvates loa taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.
[RT IV, 27.06.2015, 7 - jõust. 01.07.2015]

§ 8.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Võru Linnavalitsus tunnistab loa kehtetuks kui:
  1) rikutud on korras sätestatud nõudeid;
  2) rikutud on loal märgitud tingimusi;
  3) veos on paigutatud, kinnitatud või kaetud selliselt, et see ohustab inimesi, rikub keskkonda, põhjustab varalist kahju või takistab liiklust;
  4) veose vedu ei toimu autoveoseaduses sätestatud korras.

§ 9.   Taotluse ja loa vorm

  Piirangu alasse sissesõidu taotluse ja loa vormi kinnitab Võru Linnavalitsus korraldusega.

§ 10.   Üleminekusäte

  Võru Linnavolikogu 10. oktoobri 2007. a määruse nr 59 "Veokite Võru linna sissesõidu kord" alusel väljastatud sissesõiduluba kehtib sellel märgitud kehtivuse tähtaja lõpuni või kehtetuks tunnistamiseni.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 26. detsembril 2012.

Lisa Piirangualad

/otsingu_soovitused.json