SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuse osutamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2017, 14

Koduteenuse osutamise kord

Vastu võetud 15.06.2017 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse täisealistele isikutele koduteenuse osutamise tingimused ja kord.

§ 2.  Teenuse kirjeldus ja sisu

 (1) Koduteenus on teenus, mida osutatakse kõrvalist abi vajavatele täisealistele isikutele kodustes tingimustes aitamaks neil harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Koduteenus jaguneb koduabiteenuseks ja isikuabiteenuseks.

 (2) Koduabiteenuse eesmärk on isiku abistamine kodu ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, et aidata kaasa elukvaliteedi säilitamisele ja parandamisele harjumuspärases keskkonnas ja väljaspool kodu, v.a füüsilist kontakti vajavates tegevustes.

 (3) Koduabiteenuse tegevused koosnevad koduhooldustöötaja poolt teenuse saaja kodus või väljaspool kodu tehtavatest koduabi toimingutest, eelkõige:
 1) toiduainete, ravimite ja esmatarbekaupade toomine lähimast poest ja apteegist;
 2) abistamine toidu valmistamisel, toidunõude pesemine;
 3) esmase arstiabi korraldamine ja vajadusel saatmine arsti juures;
 4) invaabivahendite ja –toodete muretsemine;
 5) pesupesemise teenuse korraldamine;
 6) kommunaal- ja muude maksete tasumine;
 7) keskkütte puudumisel puudega varustamise korraldamine, kütte eluruumi toomine ja tuha välja viimine eluruumist;
 8) veevärgi puudumisel vee tuppa toomine ja heitvete väljaviimine eluruumist;
 9) asjaajamine erinevates ametiasutustes;
 10) teenuse saaja toa ja köögi esmane koristamine kaks korda kuus;
 11) prügi välja viimine;
 12) voodipesu vahetamine.

 (4) Isikuabiteenuse eesmärk on isiku, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt hooldusvajadus, abistamine igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel tema koduses keskkonnas, mille käigus abistatakse teenuse saajat päevasel ajal tema toimetulekuks vajalikes hooldustoimingutes, mis on seotud isiku abistamisel füüsilise kontakti loomisega.

 (5) Isikuabiteenuse tegevused koosnevad koduhooldustöötaja poolt teenuse saaja kodus või väljaspool kodu tehtavates hooldustoimingutest, eelkõige:
 1) pesemine kodus või Metsa 10 saunas, abistamine riietumisel;
 2) valmistoidu soojendamine ja toitmine;
 3) hügieenitoimingud ja mähkmete vahetamine, potitooli tühjendamine ja pesemine.

§ 3.  Koduteenust saama õigustatud isikud

 (1) Koduteenust on õigus saada rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavatel täisealistel isikutel, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekuks kodustes tingimustes.

 (2) Isikutele, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Pärnu linnas, kuid asuvad selle territooriumil, osutatakse koduteenust vabade ressursside olemasolul kooskõlastatult isiku elukoha järgse valla- või linnavalitsusega.

 (3) Koduteenust ei osutata alkoholiprobleemidega isikutele, psüühilist erihooldust vajavatele isikutele, nakkushaigusi põdevatele isikutele nakkusohtlikus perioodis ja lamajatele haigetele, kes vajavad ööpäevaringselt järelevalvet ja hooldust.

§ 4.  Teenuse osutaja

  Koduteenust osutab Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav hoolekandeasutus Pärnu Sotsiaalkeskus.

§ 5.  Teenuse taotlemine

 (1) Koduteenuse saamiseks esitab isik taotluse linnavalitsuse sotsiaalosakonnale (edaspidi sotsiaalosakond) või teenuse osutajale. Suuliselt esitatud taotluse protokollib taotluse vastuvõtja. Teenuse osutaja edastab talle esitatud taotluse viivitamatult sotsiaalosakonnale.

 (2) Koduteenuse taotlemisel esitab taotleja teenuse vajaduse põhjenduse.

 (3) Abivajavast isikust teada saamisel võib sotsiaalosakond algatada teenuse vajaduse hindamise omal algatusel.

§ 6.  Teenuse osutamise otsustamine

 (1) Sotsiaalosakond hindab teenuse taotleja vajadust koduteenuse järele. Hindamine viiakse läbi teenuse taotleja kodus.

 (2) Sotsiaalosakond võib nõuda teenuse taotlejalt täiendavalt tõendi, et ta ei põe aktiivset ravi vajavas ja/või nakkavas faasis nakkushaigust.

 (3) Sotsiaalosakonnal on õigus küsida täiendavaid andmeid teenuse taotleja suhtes perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustust omavate isikute kohta.

 (4) Arvestades teenuse taotlust ja teenuse vajaduse hindamise tulemust, otsustab taotlejale koduteenuse osutamise või sellest keeldumise sotsiaalosakond. Haldusaktis määratakse muuhulgas kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad koduteenuse toimingud ning koduteenuse osutamise eest tasumise kohustus, kui teenus on tasuline.

 (5) Sotsiaalosakond edastab haldusakti koduteenuse osutamise kohta koos hindamisaktiga teenuse osutajale.

§ 7.  Lepingu sõlmimine

 (1) Teenuse osutamiseks sõlmivad teenuse saaja ja teenuse osutaja lepingu, milles määratakse muuhulgas kindlaks teenuse saajale osutatavate koduteenuse toimingute täpsustatud loetelu ning maht, tasulise teenuse korral teenuse eest tasumise kord. Lepingu pooleks võib olla ka teenuse saaja suhtes perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustust omav isik, kes võtab kohustuse tasuda osutatava teenuse eest.

 (2) Üks kord aastas või teenuse vajaduse muutumisel viib teenuse osutaja läbi korduvhindamise teenuse sisu ja mahu muutmise vajaduse hindamiseks. Korduvhindamise tulemustele tuginedes koostatakse vajadusel lepingu lisa, kus määratakse kindlaks teenuse saajale osutatavad koduteenuse toimingud. Korduvhindamise tulemusel võib teenuse osutaja teha sotsiaalosakonnale ettepaneku teenuse osutamise lõpetamiseks.

§ 8.  Teenuse hind

  Koduteenuse hinna kehtestab linnavalitsus.

§ 9.  Teenuse eest tasumine

 (1) Koduteenust osutatakse soodushinnaga rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavatele isikutele, kellel puuduvad piisavad rahalised vahendid või kelle omandis ei ole kinnis- või vallasvara, mida on võimalik kasutada teenuse eest tasumiseks, ja kellel ei ole perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega lähedasi või kelle perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega lähedastel ei ole mõjuvatel tervislikel, majanduslikel või muudel põhjustel võimalik täita neile perekonnaseadusega pandud ülalpidamiskohustust.

 (2) Piisavateks rahalisteks vahenditeks loetakse sissetulekut, mis on ühes kuus leibkonna liikme kohta suurem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär.

 (3) Sotsiaalosakond võib erandina mõjuvatel põhjustel otsustada isikule koduteenuse osutamise tasuta.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata isikutele ning isikutele, kellele on linnavalitsuse poolt määratud hooldaja, kes saab hooldajatoetust, osutatakse koduteenust täishinnaga.

§ 10.  Teenuse osutamise lõpetamine

 (1) Teenuse saaja ja teenuse osutaja vahel sõlmitud leping lõpetatakse:
 1) teenuse saaja asumisel hoolekandeasutusse;
 2) teenuse saaja elama asumisel teise omavalitsusüksusesse;
 3) kui teenuse saaja ei soovi enam koduteenust.

 (2) Teenuse saaja ja teenuse osutaja vahel sõlmitud leping lõpeb teenuse saaja surma korral.

 (3) Teenuse osutaja teavitab käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud asjaoludest viivitamatult sotsiaalosakonda.

 (4) Sotsiaalosakond võib teha otsuse koduteenuse osutamise lõpetamiseks, kui:
 1) teenuse saaja ei ole kasutanud koduteenust kolme kalendrikuu jooksul;
 2) koduteenus ei kata teenuse saaja tegelikku hooldusvajadust;
 3) teenuse saaja toimetulek on paranenud määral, mis võimaldab isiku toimetuleku ilma koduteenuseta;
 4) teenuse osutamise käigus on ilmsiks tulnud või tekkinud muud koduteenuse osutamist takistavad põhjused, sh alkoholiprobleemid, haigestumine nakkushaigusesse, psüühilise erihoolduse vajaduse ilmnemine jm.

§ 11.  Üleminekusätted

 (1) Isikutele, kellele osutatakse koduteenust käesoleva määruse jõustumisel, jätkatakse teenuse osutamist sõlmitud lepingu alusel kuni 31. detsembrini 2017. Nimetatud teenuse saajate osas viib sotsiaalosakond hiljemalt 30. novembriks 2017 läbi teenuse vajaduse hindamise ning hindamise tulemusel otsustatakse teenuse osutamise jätkamine või teenuse osutamise lõpetamine ning teenuse eest tasumisega seonduvad asjaolud.

 (2) Kuni 31. detsembrini 2017 rakendatakse teenuse eest tasumisel enne käesoleva määruse jõustumist kehtinud määruses toodud põhimõtteid ja hinnakirja.

§ 12.  Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavolikogu 15.03.2012 määrus nr 5 “Koduhooldusteenuse osutamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees