SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Isikliku abistaja teenuse osutamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2017, 15

Isikliku abistaja teenuse osutamise kord

Vastu võetud 15.06.2017 nr 14
jõustumine 01.08.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja § 27 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev määrus sätestab raske ja sügava puudega täisealistele isikutele isikliku abistaja teenuse osutamise tingimused ja korra.

 (2) Teenuse osutamist korraldab Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakond (edaspidi sotsiaalosakond).

§ 2.  Teenuse saajad

 (1) Isikliku abistaja teenust on õigus saada raske või sügava puudega täisealisel isikul, kes oma puude tõttu vajab tegevustes füüsilist kõrvalabi ning kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Pärnu linn.

 (2) Teenuse saaja peab olema võimeline vastu võtma oma elukorraldust puudutavaid otsuseid ning selgelt ja arusaadavalt oma vajadustest lähtuvalt isiklikku abistajat juhendama, välja õpetama ja andma tööjuhiseid.

 (3) Esmajärjekorras on õigustatud teenuse saajateks koolis ja tööl käivad puudega inimesed ning võimalusel kõik teised isikud, kellel on käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt õigusteenusele.

 (4) Isikutele, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Pärnu linnas, kuid asuvad linna territooriumil, osutatakse isikliku abistaja teenust kooskõlastatult abivajaja rahvastikuregistrisse kantud elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksusega vastava lepingu alusel.

 (5) Teenust ei osutata tugevate sõltuvusprobleemidega isikutele, nakkushaigusi põdevatele isikutele, lamajatele haigetele ega isikutele, kes viibivad ööpäevaringsel hooldusteenusel või kellele on määratud hooldaja.

§ 3.  Teenuse eesmärk ja sisu

 (1) Isikliku abistaja teenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on suurendada puudega täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

 (2) Isikliku abistaja teenuse sisuks on eelkõige täisealise puudega inimese abistamine nendes igapäevaelu tegevustes, milles inimene vajab tulenevalt oma puudest füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab kõrvalabi.

 (3) Isikliku abistaja konkreetsed tööülesanded, teenuse sisu ja teenuse osutamise aja määrab teenuse saaja koostöös teenuse osutajaga ning need fikseeritakse isikliku abistaja, teenuse saaja ja teenuse osutaja vahelises lepingus. Isikliku abistaja väljaõppe eest vastutab teenuse saaja.

 (4) Teenuse sisu täpsel sõnastamisel ja teenuse mahu määramisel lähtutakse teenuse vajaduse hindamise tulemustest ja iga teenuse saaja erivajadusest.

 (5) Teenuse saaja leiab omale ise teenust vahetult osutava isiku, vajadusel abistab sotsiaalosakond teenust vahetult osutava isiku leidmisel.

 (6) Isikliku abistaja teenust ei tohi vahetult osutada isik:
 1) kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara;
 2) kes on teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane;
 3) kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

§ 4.  Teenuse osutamise koht

 (1) Teenust osutatakse üldjuhul Pärnu linna territooriumil nii teenuse saaja igapäevases elukeskkonnas kui ka väljaspool teenuse saaja tavapärast elukeskkonda.

 (2) Väljaspool Pärnu linna on teenuse osutamisel prioriteediks tegevused, mis on seotud eelkõige töö või õppetegevusega.

§ 5.  Teenuse osutaja

  Teenuse osutajaks on linnavalitsuse hallatav hoolekandeasutus Pärnu Sotsiaalkeskus (edaspidi keskus) isikliku abistaja kaudu.

§ 6.  Teenuse taotlemine

 (1) Teenuse taotlemiseks esitab teenuse saajana õigustatud isik kirjaliku taotluse sotsiaalosakonnale.

 (2) Taotluses märgitakse taotleja isikuandmed, puude liik ja raskusaste ning kirjeldus teenuse vajaduse ja mahu kohta.

 (3) Taotlusega koos esitab taotleja perearsti poolt väljastatud tõendi nakkushaiguste mittepõdemise kohta.

 (4) Teenuse saaja esitab omapoolse ettepaneku abistajaks sobiliku isiku kohta.

 (5) Sotsiaalosakonnal on vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

§ 7.  Teenuse vajaduse hindamine

 (1) Teenuse esmakordsel taotlemisel viib sotsiaalosakond läbi teenuse vajaduse hindamise, kaasates vajadusel teenuse taotleja olukorra selgitamiseks teisi spetsialiste.

 (2) Hindamine viiakse läbi teenuse saaja tavapärases elukeskkonnas.

 (3) Hindamisel võib lisaks tugineda ka teiste spetsialistide ning rehabilitatsiooniplaani järgseid teenuseid osutava meeskonna soovitustele.

 (4) Korduvhindamine toimub teenuse osutaja poolt vastavalt vajadusele või teenuse taotlemise asjaolude muutumisel või lepingu pikendamisel.

§ 8.  Teenusele suunamise otsus

 (1) Teenusele suunamise otsuse teeb sotsiaalosakond teenuse taotluse ja teenuse vajaduse esmase hindamise tulemusena. Sotsiaalosakond edastab teenusele suunamise otsuse teenuse saajale ja keskusele.

 (2) Otsusega koos edastab sotsiaalosakond keskusele teenusevajaduse hindamisakti koopia.

 (3) Teenuse osutamise taotlust ei rahuldata, kui hindamise tulemusena selgub, et teenust taotlenud isik teenust ei vaja või ei ole õigustatud seda saama. Võimalusel soovitab sotsiaalosakond teisi meetmeid, sealhulgas teisi Pärnu linnas osutatavaid sotsiaalteenuseid.

§ 9.  Lepingu sõlmimine

 (1) Teenuse osutamise aluseks on kolmepoolne leping, mis sõlmitakse keskuse ja teenuse saaja ning isikliku abistaja vahel. Lepingusse märgitakse teenuse saajale osutatava teenuse periood, maht, sisu ja tegevuste loetelu ning teenuse osutamise koht.

 (2) Isikliku abistajaga sõlmib keskus üheks aastaks käsunduslepingu, kus on määratud osutatava teenuse käigustehtavate tegevuste eest saadava tasu määr

 (3) Teenus määratakse ja selle osutamise leping sõlmitakse maksimaalselt 3 aastaks.

 (4) Kui teenuse osutamise käigus ilmneb, et teenuse vajadus on muutunud, viib teenuse osutaja läbi teenuse vajaduse korduvhindamise.

 (5) Korduvhindamise tulemustest teavitab keskus sotsiaalosakonda, kes teeb põhjendatud juhul otsuse teenuse osutamise muutmise või lõpetamise kohta.

§ 10.  Teenuse eest tasumine

 (1) Teenuse eest tasumisel rakendatakse kliendi omaosalust, mille määra kehtestab Pärnu linnavalitsus.

 (2) Põhjendatud juhtudel võib teenuse saaja taotleda teenuse eest tasumisest vabastamist või selle vähendamist. Tasu maksmisest vabastamise otsustab Pärnu Linnavalitsuse hoolekandekomisjon, võttes eelkõige arvesse perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega isikute olemasolu ja taotleja majanduslikku toimetulekut.

§ 11.  Lepingu lõppemine ja ennetähtaegne lõpetamine

 (1) Leping lõpeb lepingus märgitud tähtaja saabumisega.

 (2) Leping lõpetatakse ennetähtaegselt teenuse saaja soovil, teenuse vajaduse lõppemisel, teenuse saaja elama asumisel hoolekandeasutusse või teise omavalitsusüksuse territooriumile. Lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest teavitab keskus sotsiaalosakonda.

 (3) Lepingu ennetähtaegse lõpetamise avalduse koos põhjendusega esitab teenuse saaja keskusele.

§ 12.  Teenuse osutamisega seonduvate andmete kasutamine, dokumentatsioon ja aruandlus

 (1) Teenuse saajat ja tema pereliikmeid puudutavaid andmeid ning muud teenuse osutamisega seotud informatsiooni kasutatakse ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides.

 (2) Keskus esitab klienditöö tundide aruande sotsiaalosakonnale vastavalt sotsiaalosakonna esindaja pöördumisele ja/või koondaruande kord aastas.

§ 13.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavolikogu 20.12.2007 määrus nr 35 „Pärnu linnas isikliku abistaja teenuse osutamise kord“.

§ 14.  Jõustumine

 (1) Määrus jõustub 1. augustil 2017.

 (2) Käesoleva määruse § 10 rakendatakse alates 1. jaanuarist 2018.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees