SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Täisealistele erivajadustega inimestele päevahoiuteenuse osutamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2017, 17

Täisealistele erivajadustega inimestele päevahoiuteenuse osutamise kord

Vastu võetud 15.06.2017 nr 15
jõustumine 01.09.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev määrus sätestab raske ja sügava puudega erivajadustega täisealistele isikutele päevahoiuteenuse osutamise tingimused ja korra.

 (2) Teenuse osutamist korraldab Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakond (edaspidi sotsiaalosakond).

§ 2.  Teenuse saaja

 (1) Päevahoiuteenust on õigus saada erivajadusega täisealisel isikul, kes elab koos pere ja/või lähedastega ning kellel on tuvastatud puuduv töövõime ja raske või sügav vaimu- või liitpuue ning kelle rahvastikuregistri järgseks elukohaks on Pärnu linn.

 (2) Isikutele, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Pärnu linnas, kuid asuvad linna territooriumil, osutatakse teenust kooskõlastatult teenuse taotleja rahvastikuregistrijärgse omavalitsusega vastava lepingu olemasolul.

 (3) Isikutele, kes rahvastikuregistri andmetel ei ela Pärnu linnas ning kelle tegelik elukoht on mõnes teises omavalitsuses, osutatakse teenust vabade kohtade olemasolul ja kooskõlastatult teenuse taotleja rahvastikuregistrijärgse omavalitsusega vastava lepingu olemasolul.

 (4) Teenust ei osutata statsionaarset ravi vajava psüühikahäirega või somaatilisest haigusest tuleneva põetusvajadusega isikutele; sõltuvusprobleemidega isikutele; nakkushaigusi põdevatele isikutele nakkusohtlikus perioodis ja isikutele, kelle agressiivne käitumine on ohtlik teistele teenuse saajatele ja teenuse osutajale.

§ 3.  Teenuse eesmärk ja sisu

 (1) Päevahoiuteenuse eesmärk on turvalise keskkonna, võimetekohase loova tegevuse ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist ja tegevusvõimest tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes iseseisvalt toime tulla, samuti teenuse saaja lähedastele (vanemale/hooldajale/eeskostjale) võimaluse andmine tööturul püsimiseks või ajutiseks puhkuseks.

 (2) Teenus sisaldab:
 1) juhendamist ja abistamist igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel ning vajalike hooldusprotseduuride teostamisel;
 2) abistamist söömisel;
 3) aktiviseerivatesse tegevustesse kaasamist;
 4) ohutuse ja järelevalve kindlustamist kliendile enesele ja teistele.

 (3) Teenust osutatakse tööpäevadel kuni 8 tundi päevas teenuse osutaja ruumides.

§ 4.  Teenuse osutaja

 (1) Teenuse osutajaks on linnavalitsuse hallatav hoolekandeasutus Pärnu Sotsiaalkeskus (edaspidi keskus).

 (2) Keskus lähtub teenuse osutamisel teenuse saaja hinnatud hooldusvajaduse ja muude dokumentide põhjal koostatud individuaalsest hooldusplaanist.

§ 5.  Teenuse taotlemine

 (1) Teenuse taotlemiseks esitab teenuse saajana õigustatud isik või tema seaduslik esindaja kirjaliku taotluse sotsiaalosakonnale.

 (2) Taotluses märgitakse taotleja ja/või tema seadusliku esindaja isikuandmed, puude liik ja raskusaste ning kirjeldus teenuse vajaduse ja mahu kohta.

 (3) Taotlusega koos esitab taotleja puude raskusastme otsuse, perearsti poolt väljastatud tõendi nakkushaiguste mittepõdemise kohta ning olemasolul kohtumääruse eestkostjaks määramise kohta ja kehtiva rehabilitatsiooniplaani.

 (4) Sotsiaalosakonnal on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

§ 6.  Teenuse vajaduse hindamine

 (1) Teenuse esmakordsel taotlemisel viib sotsiaalosakond läbi teenuse vajaduse hindamise, kaasates vajadusel teenuse taotleja olukorra selgitamiseks teisi spetsialiste.

 (2) Hindamine viiakse läbi teenuse saaja tavapärases elukeskkonnas.

 (3) Hindamisel võib lisaks tugineda ka teiste spetsialistide ning rehabilitatsiooniplaani järgseid teenuseid osutava meeskonna soovitustele.

 (4) Korduvhindamine toimub teenuse osutaja poolt vastavalt vajadusele või teenuse taotlemise asjaolude muutumisel või lepingu pikendamisel.

§ 7.  Teenuse osutamise otsus

 (1) Teenusele suunamise otsustab sotsiaalosakond teenuse taotluse ja teenuse vajaduse hindamise tulemusena. Sotsiaalosakond edastab teenusele suunamise otsuse teenuse saajale ja teenuse osutajale.

 (2) Otsusega koos edastab sotsiaalosakond keskusele teenusevajaduse hindamisakti koopia.

 (3) Teenuse osutamise taotlust ei rahuldata, kui hindamise tulemusena selgub, et teenust taotlenud isik teenust ei vaja või ei ole õigustatud seda saama. Võimalusel soovitab sotsiaalosakond teisi meetmeid, sealhulgas teisi Pärnu linnas osutatavaid sotsiaalteenuseid.

§ 8.  Lepingu sõlmimine

 (1) Teenuse osutamise aluseks on keskuse ja teenuse saaja vahel sõlmitav leping.

 (2) Lepingusse märgitakse teenuse saajale osutatava teenuse periood, maht ja teenuse sisu. Sõlmitava lepingu lisaks on teenuse saaja individuaalne hooldusplaan.

§ 9.  Teenuse eest tasumine

 (1) Teenuse eest tasumisel rakendatakse kliendi omaosalust, mille määra kehtestab Pärnu linnavalitsus.

 (2) Teenuse hind ei sisalda toitlustamise ning individuaalsete hooldus- ja abivahendite maksumust.

 (3) Põhjendatud juhtudel võib teenuse saaja taotleda teenuse eest tasumisest vabastamist või selle vähendamist. Tasu maksmisest vabastamise otsustab Pärnu Linnavalitsuse hoolekandekomisjon, võttes eelkõige arvesse perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega isikute olemasolu ja taotleja majanduslikku toimetulekut.

§ 10.  Lepingu lõpetamine

 (1) Leping lõpeb lepingus märgitud tähtaja saabumisega.

 (2) Leping lõpetatakse ennetähtaegselt teenuse saaja soovil, teenuse vajaduse lõppemisel, teenuse saaja elama asumisel hoolekandeasutusse või teise omavalitsusüksuse territooriumile. Lepingu ennetähtaegsest lõpetamisest teavitab keskus sotsiaalosakonda.

 (3) Lepingu ennetähtaegse lõpetamise avalduse koos põhjendusega esitab teenuse saaja keskusele.

§ 11.  Teenuse osutamisega seonduvate andmete kasutamine, dokumentatsioon ja aruandlus

 (1) Teenuse saajat ja tema pereliikmeid puudutavaid andmeid ning muud teenuse osutamisega seotud informatsiooni kasutatakse ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides.

 (2) Keskus esitab klienditöö tundide aruande sotsiaalosakonnale vastavalt sotsiaalosakonna esindaja pöördumisele ja/või koondaruande kord aastas.

§ 12.  Jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2017.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees