SotsiaalhoolekanneTeenused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sõidusoodustuse tõendamise täpsustatud nõuded

Väljaandja:Pärnu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.09.2017, 11

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Sõidusoodustuse tõendamise täpsustatud nõuded

Vastu võetud 19.06.2017 nr 7
RT IV, 27.06.2017, 20
jõustumine 01.07.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.08.2017RT IV, 01.09.2017, 504.09.2017

Määrus kehtestatakse Pärnu Linnavolikogu 18. mai 2017. a määruse nr 10 „Linnaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine“ § 7 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse täpsustatud nõuded ja dokumendid, mille alusel saab isik tõendada osalise tasu või tasuta sõidu õiguse olemasolu avaliku teenindamise lepingu alusel teenindatavatel Pärnu linna bussiliinidel.

§ 2.   Osalise tasu eest sõidu õiguse tõendamine

  (1) Osalise tasu eest sõidu õigust tõendab valideeritud isikustatud bussikaart koos isikut tõendava dokumendiga. Isikut tõendavat dokumenti ei ole vaja, kui isikustatud bussikaardina kasutatakse andmekandjat, millele on kantud isiku nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto (nt e-õpilaspilet). Isikut tõendavat dokumenti ei ole vaja ka ilmselgelt alla 14-aastasel lapsel.

  (2) Bussikaardi isikustamisel saab õpilane, üliõpilane ja pensionär, välja arvatud töövõimetuspensionär õiguse kasutada sõidusoodustust automaatselt registrite (Eesti Hariduse Infosüsteem, Sotsiaalkindlustusameti Infosüsteem) põhiselt juhul, kui sõitja andmed on olemas vastavas registris.

  (3) Töövõimetuspensionäri, keskmise või raske puudega 18-aastase ja vanema isiku ning puuduva töövõimega isiku puhul fikseeritakse sõidusoodustuse kasutamise õigus elektroonilises piletisüsteemis MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus kassas. Sõidusoodustuse õiguse fikseerimiseks peab isik esitama MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus kassas soodustuse saamist tõendavad dokumendid. Sõidusoodustus fikseeritakse vastava õiguse kehtivuse ajaks.

  (31) Sõidusoodustust tõendavateks dokumentideks on:
[RT IV, 01.09.2017, 5 - jõust. 04.09.2017]
  1) töövõimetuspensionäril pensionitunnistus;
  2) keskmise või raske puudega 18-aastasel ja vanemal isikul Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puudega isiku kaart või pensionitunnistus, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
  3) puuduva töövõimega isikul töövõime kaart.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud korda kohaldatakse ka õpilaste, üliõpilaste ja pensionäride puhul, kelle andmeid Eesti Hariduse Infosüsteemis või Sotsiaalkindlustusameti Infosüsteemis ei ole, näiteks välismaal õppivad üliõpilased.

§ 3.   Tasuta sõidu õiguse tõendamine

  (1) Tasuta sõidu õigust tõendatakse järgmiselt:
  1) 4- ja enamalapselise pere liikmed, kes on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanikud – valideeritud isikustatud bussikaart koos isikut tõendava dokumendiga tingimusel, et Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale (edaspidi sotsiaalosakond) esitatud taotluse alusel on isikul tasuta sõidu õigus elektroonilises piletisüsteemis fikseeritud;
  2) eestkoste all olev isik, kes on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik - valideeritud isikustatud bussikaart koos isikut tõendava dokumendiga tingimusel, et sotsiaalosakonnale esitatud taotluse alusel on isikul tasuta sõidu õigus elektroonilises piletisüsteemis fikseeritud;
  3) puudega kuni 18-aastane laps ja puudega lapse saatja – Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta;
  4) sügava puudega isiku saatja – puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta
  5) 65-aastane ja vanem isik – valideeritud isikustatud bussikaart koos isikut tõendava dokumendiga. 65-aastastel ja vanematel isikutel, kellel ei ole Eesti isikukoodi, fikseeritakse tasuta sõidu õigus elektroonilises piletisüsteemis MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus kassas isikut tõendava dokumendi alusel;
  6) kaitseväe ajateenija – isikut tõendav dokument koos väeosa tõendiga ajateenistuses viibimise kohta;
  7) õppeperioodil (alates 1. septembrist kuni 31. maini) kahe- ja enamalapselise pere lapsed alates teisest üldhariduskoolis ja/või kutseõppeasutuses õppivast õpilasest, kes ei ole vanemad kui 19 aastat ja kes on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanikud – valideeritud isikustatud bussikaart koos isikut tõendava dokumendiga tingimusel, et sotsiaalosakonnale esitatud taotluse alusel on isikul tasuta sõidu õigus elektroonilises piletisüsteemis fikseeritud;
  8) Pärnu Lastekülas asenduskoduteenusel viibiv laps – valideeritud isikustatud bussikaart koos isikut tõendava dokumendiga tingimusel, et sotsiaalosakonnale esitatud taotluse alusel on isikul tasuta sõidu õigus elektroonilises piletisüsteemis fikseeritud;
  9) Pärnu Linnavalitsuse hallatavate hoolekandeasutuste töötajad ning Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna ja haridus- ja kultuuriosakonna ametnikud ja töötajad, kellele Pärnu Linnavalitsus on andnud tasuta sõidu õiguse - valideeritud isikustatud või isikustamata bussikaart koos isikut tõendava dokumendiga.

  (2) Kui Pärnu Linnavalitsus otsustab oma korraldusega anda lühiajalise tasuta sõidu õiguse avalikest huvidest lähtuvalt, määrab Pärnu Linnavalitsus kindlaks ka tasuta sõidu õiguse tõendamise tingimused. Pärnu Linnavalitsus edastab korralduse MTÜ-le Pärnumaa Ühistranspordikeskus vähemalt 5 tööpäeva enne tasuta sõidu õiguse algust.

§ 4.   Tasuta sõidu õiguse taotlemine sotsiaalosakonna kaudu

  (1) Tasuta sõidu õiguse taotlemiseks esitab õigustatud isik või tema seaduslik esindaja sotsiaalosakonnale taotluse koos tasuta sõidu õigust tõendavate dokumentidega.

  (2) Pärnu Lastekülas asenduskoduteenusel viibivatele lastele tasuta sõidu õiguse saamiseks esitab taotluse Pärnu Lasteküla juhataja.

  (3) Sotsiaalosakond kontrollib esitatud taotlust ning edastab taotlejal tasuta sõidu õiguse olemasolul vastavad andmed MTÜ-le Pärnumaa Ühistranspordikeskus. MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus fikseerib elektroonilises piletisüsteemis isikul tasuta sõidu õiguse tasuta sõidu õiguse kehtivuse ajaks. Kui taotluse esitajal puudub tasuta sõidu õigus, teavitab sotsiaalosakond sellest taotlejat, näidates ära keeldumise põhjuse.

§ 5.   Tasuta sõidu õiguse taotlemine hoolekandeasutuste töötajatele ja linnavalitsuse ametnikele ja töötajatele

  (1) Pärnu Linnavalitsuse hallatavate hoolekandeasutuste töötajatele ning Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna ja haridus- ja kultuuriosakonna ametnikele ja töötajatele tasuta sõidu õiguse taotlemiseks esitab põhjendatud taotluse vastava asutuse või struktuuriüksuse juht.

  (2) Pärnu Linnavalitsuse korralduse alusel, millega otsustatakse tasuta sõidu õiguse andmine, fikseerib MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus tasuta sõidu õiguse saaja andmed elektroonilises piletisüsteemis.

§ 6.   Rakendussätted

  Pärnu Linnavalitsuse poolt Pärnu Linnavolikogu 15.10.2015 määruse nr 29 „Linnaliinide sõidupileti hindade ja sõidusoodustuste kehtestamine“ alusel väljastatud ja kehtiv tasuta sõidu õigust tõendav tõend vahetatakse MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus kassas bussikaardi vastu, fikseerides samal ajal elektroonilises piletisüsteemis isikul tasuta sõidu õiguse tõendi kehtivuse ajaks.

§ 7.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast teksti välja jäetud].

§ 8.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2017.

/otsingu_soovitused.json