Teksti suurus:

Tallinna linna 2017. aasta esimene lisaeelarve

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.06.2017
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2017, 21

Tallinna linna 2017. aasta esimene lisaeelarve

Vastu võetud 15.06.2017 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 26 lg-te 1 ja 3 ning § 27 lg 1 alusel.

§ 1.  Tallinna linna 2017. aasta eelarve lisade muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 2016 määrusega nr 28 kinnitatud Tallinna linna 2017. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:
 1) lisa 1 „Koondeelarve" muudetakse vastavalt lisale 1;
 2) lisa 2 „Tulude eelarve" muudetakse vastavalt lisale 2;
 3) lisa 3 „Kulude eelarve" muudetakse vastavalt lisale 3;
 4) lisa 4 „Investeerimistegevuse eelarve" muudetakse vastavalt lisale 4;
 5) lisa 5 „Finantseerimistegevuse eelarve" muudetakse vastavalt lisale 5;
 6) lisa 6 „Rahakäibe prognoos" asendatakse lisaga 6;
 7) lisa 7 „Eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi" muudetakse vastavalt lisale 7.

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisa 1-7