Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Parkimistasu kehtestamine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2017, 39

Parkimistasu kehtestamine

Vastu võetud 14.06.2012 nr 16
RT IV, 16.06.2012, 1
jõustumine 19.06.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.06.2013RT IV, 05.07.2013, 408.07.2013, osaliselt 01.09.2013
28.06.2013RT IV, 05.07.2013, 401.09.2013
18.12.2014RT IV, 30.12.2014, 1702.01.2015
15.06.2017RT IV, 27.06.2017, 1230.06.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2 ja § 22 lõike 2, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 2, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 punkti 10 ja § 141 ning liiklusseaduse § 92 lõike 4, § 187 ja § 188 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala ja mõisted

 (1) Määrus kehtestab Pärnu linna avalikul parkimisalal tasulise parkimisala, parkimistasu määrad, parkimistasu soodustused ja vabastused ning viivistasu täpsustatud määra.

 (2) Määruses kasutatakse mõisteid liiklusseaduse tähenduses, kui määrusest ei tulene teisiti.

 (3) Parkimistasu on Pärnu Linnavolikogu poolt Pärnu linna avalikul tasulisel parkimisalal parkimise korraldamise eesmärgil kehtestatud kohalik maks.

§ 2.  Tasuline parkimisala

 (1) Avalik tasuline parkimisala Pärnu linna haldusterritooriumil on:
 1) kesklinna piirkond (mobiilsideoperaatori kaudu parkimistasu maksmisel on nimetatud parkimistsooni nimeks „Pärnu“);
 2) ranna piirkond (mobiilsideoperaatori kaudu parkimistasu maksmisel on nimetatud parkimistsooni nimeks „Rand“);
 3) turu piirkond (mobiilsideoperaatori kaudu parkimistasu maksmisel on nimetatud parkimistsooni nimeks „Turg“);
 4) soodusparkla (mobiilsideoperaatori kaudu parkimistasu maksmisel on nimetatud parkimistsooni nimeks „Soodus”).

 (2) Kesklinna piirkond on Pärnu jõe ja järgmiste tänavalõikudega (kaasa arvatud) piiratud maa-ala:
 1) Kalda tänav (Akadeemia tänavast Õhtu tänavani, välja arvatud Kalda tänava parkla);
 2) Õhtu tänav (Kalda tänavast Kuninga tänavani, kaasa arvatud Akadeemia tänav 3 parkla);
 3) Kuninga tänav (Õhtu tänavast Akadeemia tänavani);
 4) Akadeemia tänav (Kuninga tänavast Lõuna tänavani);
 5) Lõuna tänav (Akadeemia tänavast Vee tänavani);
 6) Vee tänav (Lõuna tänavast Ringi tänavani);
 7) Ringi tänav (Vee tänavast Kuninga tänavani);
 8) Kuninga tänav (Ringi tänavast Vanapargi tänavani);
 9) Vanapargi tänav (Kuninga tänavast Vingi tänavani);
 10) Vingi tänav (Vana-Pargi tänavast Pärnu jõeni).

 (3) Ranna piirkond on Pärnu lahe ja järgmiste tänavalõikudega (kaasa arvatud) piiratud maa-ala:
 1) Mere puiestee (kuni Esplanaadi tänavani), kaasa arvatud Mere puiestee äärde jääv parkla;
 2) Suvituse tänav;
 3) Supeluse tänav (Suvituse tänavast Anton Hansen Tammsaare puiesteeni);
 4) Anton Hansen Tammsaare puiestee (välja arvatud);
 5) Kanali tänav (Papli tänavast Anton Hansen Tammsaare puiesteeni);
 6) Papli tänav (Kanali tänavast Side tänavani);
 7) Side tänav (kuni Papli tänavani).

 (4) Turu piirkond on järgmiste tänavalõikudega (kaasa arvatud) piiratud maa-ala
 1) Karja tänav (Hõbe tänavast Aia tänavani);
 2) Suur-Sepa tänav (Aisa tänavast Väike-Kuke tänavani);
 3) Väike-Posti tänav (Aia tänavast Suur-Posti tänavani);
 4) Hõbe tänav.

 (5) Soodusparkla on:
 1) [kehtetu - RT IV, 27.06.2017, 12 - jõust. 30.06.2017]
 2) Ranna pst 4 paiknev parkla.

 (6) Illustreeriv avaliku tasulise parkimisala skeem on kättesaadav Pärnu linna veebilehel.

 (7) Kesklinna piirkonnas on parkimine tasuline esmaspäevast reedeni (v.a riigipühad) kell 08.00 kuni 18.00 aastaringselt.

 (8) Ranna piirkonnas ja soodusparklas on parkimine tasuline iga päev kell 10.00 kuni 18.00 01. juunist kuni 31. augustini (kaasa arvatud).

 (9) Turu piirkonnas on parkimine tasuline esmaspäevast reedeni (v.a riigipühad) kell 08.00 kuni 14.00 aastaringselt.

 (10) Avaliku tasulise parkimisala hulka kuuluvad ka avaliku tasulise parkimisala piiresse jäävad volikogu otsuse alusel avalikuks kasutamiseks määratud erateed.

§ 3.  Maksu objekt

  Parkimistasuga maksustatakse avalikule tasulisele parkimisalale pargitud mootorsõiduk ja selle haagis, välja arvatud mootorratas ja mopeed.

§ 4.  Maksumaksja

  Parkimistasu maksab mootorsõiduki juht mootorsõiduki ja selle haagise parkimisel avalikul tasulisel parkimisalal.

§ 5.  Maksumäär

 (1) Parkimistasu määr kesklinna ja turu piirkonnas on:
 1) 1 tund – 1.00 euro;
 2) 1 päev – 3.20 eurot.

 (2) Parkimistasu määr ranna piirkonnas on:
 1) 1 tund – 3.20 eurot;
 2) 1 päev – 9.60 eurot.

 (3) Parkimistasu määr soodusparklas on 1 päev – 5.00 eurot.

 (4) Parkimistasu määr parkimisel parkimisloa alusel avalikul tasulisel parkimisalal on:
 1) 1 kuu – 48.00 eurot;
 2) 3 kuud – 64.00 eurot;
 3) 6 kuud – 112.00 eurot;
 4) 12 kuud – 192.00 eurot.

 (5) Parkimistasu soodusmäär määruse §-s 6 sätestatud isikule parkimisel parkimisloa alusel on:
 1) § 6 lõike 1 punktis 1 sätestatud isikule 3 kuud – 32.00 eurot;
 2) § 6 lõike 1 punktis 2 sätestatud isikule 12 kuud – 4.00 eurot.
[RT IV, 05.07.2013, 4 - jõust. 08.07.2013]

 (6) Parkimistasu arvestus parkimisel parkimisautomaadi pileti alusel on minutipõhine. Parkimistasu minuti määr saadakse vastava avaliku tasulise parkimisala piirkonna kohta kehtestatud 1 tunni parkimistasu määra jagamisel 60-ga.

 (7) Mobiilsideoperaatori kaudu parkimistasu maksmisel arvestatakse alates kahe tunni täissaamisest parkimistasu määraks 1 päev, kui parkimine toimub katkematult.

 (8) Parkimistasu laekub Pärnu linna eelarvesse.

§ 6.  Maksusoodustused

 (1) Parkimistasu soodustusele on õigus:
 1) mootorsõiduki juhil, mille liiklusregistrijärgse omaniku, vastutava kasutaja või kasutaja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Pärnu linn;
 2) B-kategooria mootorsõiduki juhil, mille liiklusregistrijärgse omaniku, vastutava kasutaja või kasutaja rahvastikuregistrijärgne elukoht asub avaliku tasulise parkimisala piires, parkimiseks vastaval elukoha ja/või sellele lähimal tänava osal.
[RT IV, 30.12.2014, 17 - jõust. 02.01.2015]

 (2) Parkimistasu soodustust tõendab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud mootorsõiduki omanikule, vastutavale kasutajale või kasutajale väljastatud parkimisluba. Lõike 1 punktis 2 nimetatud kasutajana saab isikul olla korraga üks kehtiv parkimisluba.
[RT IV, 05.07.2013, 4 - jõust. 08.07.2013]

§ 7.  Maksuvabastused

 (1) Parkimistasu maksmisest on vabastatud:
 1) liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava mootorsõiduki juht;
 2) Vabariigi Valitsuse 16.06.2011 määruse nr 77 „Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord“ §-s 1 nimetatud alarmsõiduki ja §-s 14 nimetatud jälitussõiduki juht
 3) M1 kategooria sõiduauto juht, mille veoajamit veab ainult ja alaliselt elektrimootor;
 4) mootorsõiduki juht, mille liiklusregistrijärgne omanik, vastutav kasutaja või kasutaja on nelja ja enama kuni 19 aastase lapse lapsevanem ja kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linn.
[RT IV, 05.07.2013, 4 - jõust. 08.07.2013]

 (2) Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) võib otsustada tasuta parkimisloa andmise:
 1) Pärnu linnas asuvate riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja hallatavate asutuste valduses olevate mootorsõidukite parkimiseks vastava asutuse asukohajärgsel või sellele lähima tänava osal.
[RT IV, 30.12.2014, 17 - jõust. 02.01.2015]
 2) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

 (3) Parkimistasu vabastust tõendab:
 1) liiklusseaduse §-s 167 nimetatud “Liikumispuudega ja pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart”. Pärnu linna elanikele väljastab nimetatud parkimiskaardi Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakond sotsiaalministri 23.12.2010 määruses nr 90 „Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused“ sätestatud alustel ja korras;
 2) Vabariigi Valitsuse 16.06.2011 määruses nr 77 „Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord“ sätestatud nõuete kohaselt värvitud või tähistatud alarmsõiduk või mootorsõidukile väljastatud alarmsõiduki või jälitussõiduki kaart;
 3) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 sätestatud mootorsõiduki omanikule, vastutavale kasutajale või kasutajale väljastatud parkimisluba või lõikes 2 nimetatud parkimisluba.
[RT IV, 05.07.2013, 4 - jõust. 08.07.2013]

 (4) Parkimistasu vabastust tõendav paberkandjal parkimisluba ja alarmsõiduki või jälitussõiduki kaart peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt mootorsõidukit oleks võimalik tuvastada dokumendi kehtivust. Liikumispuudega ja pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart peab olema paigaldatud mootorsõiduki esi- või tagaklaasile.

 (5) Linnavalitsusel on õigus ilmastikuoludest, liikluskorralduse muutmise vajadusest ja riigi või kohaliku omavalitsuse korraldatavatest üritustest tulenevalt ajutiselt peatada tasulisel parkimisalal parkimistasu maksmise kohustus.

§ 8.  Maksukohustuse tekkimise aeg

 (1) Mootorsõiduki ja selle haagise juht peab parkimistasu maksma enne või vahetult pärast parkimise alustamist.

 (2) Kui mootorsõiduki ja selle haagise juht on parkimise algusaja kirjalikult või parkimiskella abil teada andnud, siis tekib parkimistasu tasumise kohustus teater “Endla” esisel parkimisplatsil 3 tunni möödumisel, kesklinna ja turu piirkonnas 60 minuti möödumisel ning ranna piirkonnas ja soodusparklas 30 minuti möödumisel parkimise alustamise hetkest.

 (3) Parkimisautomaadi piletil märgitud parkimise lõpuaeg pikeneb käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud minutite võrra.

 (4) Kirjalik teade, parkimiskell ja parkimisautomaadi pilet peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt mootorsõidukit oleks võimalik tuvastada pileti ja teate sisu või parkimiskella näit. Haagise parkimisel peab kirjalik teade, parkimiskell ja parkimisautomaadi pilet olema paigaldatud haagise tiislile, nii et oleks võimalik tuvastada pileti ja teate sisu või parkimiskella näit.

§ 9.  Maksu tasumise tõendamise kord

 (1) Parkimistasu tasumist tõendab:
 1) nõuetekohaselt tähistatud ühekordne parkimispilet;
 2) parkimisautomaadi pilet;
 3) paberkandjal või elektrooniline parkimisluba;
 4) mobiilsideoperaatori kinnitus antud mootorsõiduki parkimistasu maksmise kohta antud tasulises parkimispiirkonnas.

 (2) Ranna piirkonnas parkimistasu maksmist tõendav parkimispilet, parkimisautomaadi pilet ja mobiilsideoperaatori kinnitus antud mootorsõiduki parkimistasu maksmise kohta kehtib tasutud parkimise aja ulatuses ka parkimisel kesklinna ja turu piirkonnas ning soodusparklas. Soodusparklas parkimistasu maksmist tõendav parkimispilet, parkimisautomaadi pilet ja mobiilsideoperaatori kinnitus antud mootorsõiduki parkimistasu maksmise kohta kehtib tasutud parkimise aja ulatuses ka parkimisel kesklinna ja turu piirkonnas. Kesklinna piirkonnas parkimistasu maksmist tõendav parkimispilet, parkimisautomaadi pilet ja mobiilsideoperaatori kinnitus antud mootorsõiduki parkimistasu maksmise kohta kehtib tasutud parkimise aja ulatuses ka parkimisel turu piirkonnas.

 (3) Parkimisluba kehtib tervel avalikul tasulisel parkimisalal, välja arvatud määruse § 6 lõike 1 punktis 2 ja § 7 lõike 2 punktis 1 sätestatud parkimisluba. Määruse § 7 lõike 2 punktis 2 sätestatud parkimisluba kehtib sellel märgitud parkimisalal.

 (4) Nõuetekohaselt tähistatud ühekordne parkimispilet, parkimisautomaadi pilet ja paberkandjal parkimisluba peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljastpoolt mootorsõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust. Haagise parkimisel peab nõuetekohaselt tähistatud ühekordne parkimispilet, parkimisautomaadi pilet ja paberkandjal parkimisluba olema paigaldatud haagise tiislile, nii et oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust.

§ 10.  Parkimisloa väljastamine

 (1) Parkimisloa saamiseks tuleb pöörduda parkimise vahetu korraldaja poole, kes väljastab parkimisloa elektrooniliselt. Paberkandjal väljastatakse määruse § 7 lõike 2 punktis 2 sätestatud parkimisluba, kui parkimisloale ei märgita mootorsõiduki registreerimisnumbrit.
[RT IV, 05.07.2013, 4 - jõust. 08.07.2013]

 (2) Määruse § 7 lõikes 2 sätestatud parkimisloa väljastab parkimise vahetu korraldaja linnavalitsuse korralduse alusel. Parkimisloa väljastamiseks tuleb linnavalitsusele esitada Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonna (edaspidi majandusosakond) kaudu kirjalik taotlus, mille rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab linnavalitsus korraldusega 30 päeva jooksul taotluse saamisest.
[RT IV, 05.07.2013, 4 - jõust. 08.07.2013]

 (3) Parkimisloa väljastamisel elektrooniliselt kantakse parkimislubade ja viivistasuotsuste haldussüsteemi vähemalt järgmised andmed:
 1) mootorsõiduki registreerimisnumber;
 2) parkimisloa väljaandmise aeg;
 3) parkimisloa kehtivuse lõpptähtpäev;
 4) määruse § 6 lõike 1 punktis 2 ning § 7 lõike 2 punktides 1 ja 2 sätestatud parkimislubade puhul parkimisala.
[RT IV, 05.07.2013, 4 - jõust. 08.07.2013]

 (4) Parkimisloa väljastamisel paberkandjal kantakse parkimisloale vähemalt järgmised andmed:
 1) parkimisloa väljaandmise aeg;
 2) parkimisloa kehtivuse lõpptähtpäev;
 3) parkimisala.
[RT IV, 05.07.2013, 4 - jõust. 08.07.2013]

 (5) Parkimisluba väljastatakse ühe mootorsõiduki parkimiseks, ühes eksemplaris ja tähtajaga kuni üks aasta.

 (6) Parkimisloale kantud mootorsõiduki andmete muutuse korral tuleb pöörduda parkimise vahetu korraldaja poole, kes väljastab senise kehtivusega uue parkimisloa selle eest tasu võtmata.

§ 11.  Parkimisloa kehtetuks tunnistamine

 (1) Kui ilmneb, et isik on esitanud valeandmeid või parkimistasu vabastuse või soodustuse andmise alus langeb ära enne parkimisloa kehtivuse lõpptähtpäeva saabumist, tunnistab linnavalitsus parkimisloa kehtetuks.

 (2) Parkimisloa kehtetuks tunnistamisel parkimistasu ei tagastata.

§ 12.  Viivistasu

 (1) Parkimistasu maksmata jätmise või väiksema määra järgi tasumise, tasutud parkimisaja ületamise, tasulise parkimise õigust tõendava dokumendi mittenõuetekohase täitmise või tasulise parkimise õigust tõendava dokumendi mittenõuetekohase paigaldamise korral teeb parkimisjärelevalvet teostav ametiisik viivistasu määramise otsuse vastavalt liiklusseaduse §-le 188.

 (2) Viivistasu määr on 30.00 eurot ööpäevas. Esmakordse viivistasu määramise korral viimase 36 kuu jooksul on viivistasu määr 0 eurot ööpäevas.
[RT IV, 30.12.2014, 17 - jõust. 02.01.2015]

 (3) Kui mootorsõidukit või selle haagist ei ole tasulise parkimise kohast eemaldatud, on parkimisjärelevalvet teostaval ametiisikul õigus vähemalt 24 tunni möödudes teha uus viivistasu otsus.

 (4) Viivistasu maksab mootorsõiduki või selle haagise omanik. Kui liiklusregistrisse on kantud mootorsõiduki või selle haagise vastutav kasutaja, maksab viivistasu vastutav kasutaja.

 (5) Viivistasu maksmise tähtaeg on 14 päeva mootorsõiduki või selle haagise omanikule või kasutajale viivistasu otsuse kättetoimetamisest arvates.

 (6) Viivistasu loetakse õigeaegselt makstuks, kui see on maksmise tähtpäevaks laekunud viivistasu otsuses märgitud pangakontole.

 (7) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud isik leiab, et viivistasu otsusega on rikutud tema õigusi, võib ta pöörduda vaidega linnavalitsusse või esitada kaebuse halduskohtule.

 (8) Viivistasu laekub Pärnu linna eelarvesse.

 (9) Viivistasu otsuste üle peetakse elektroonilist arvestust parkimislubade ja viivistasu otsuste haldussüsteemis.
[RT IV, 30.12.2014, 17 - jõust. 02.01.2015]

§ 13.  Parkimise korraldamine

 (1) Parkimist avalikul tasulisel parkimisalal korraldab linnavalitsus majandusosakonna kaudu. Parkimise vahetuks korraldajaks on isikud, kellega linnavalitsus on avaliku konkursi alusel sõlminud parkimise korraldamise teenuse osutamise lepingu.

 (2) Liiklusseaduse § 92 lõikes 2 ja § 190 lõikes 3 nimetatud valvega hoiukoha asukohad kehtestab linnavalitsus.

§ 14.  Parkimisjärelevalve teostamine

 (1) Parkimisjärelevalvet teostab linnavalitsus Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonna kaudu.

 (2) Maksuhalduri toiminguid teostab Pärnu Linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistus.

 (3) Parkimisjärelevalve teostamise, maksu tasumise kontrollimise, viivistasu määramise, viivistasu otsuse kolmanda eksemplari edastamise ja viivistasu otsuse sundtäitmiseks esitamise võib linnavalitsus halduslepingu alusel üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule.

§ 15.  Rakendussätted

  Enne määruse jõustumist välja antud parkimisload kehtivad parkimisloal toodud tingimustel parkimisloale märgitud tähtpäevani.

§ 16.  Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 17.  Määruse jõustumine

 (1) Määrus jõustub 18. juunil 2012.

 (2) Määruse § 2 lõike 5 punkt 2 jõustub Ranna pst 4 kinnisasjale Kuuse tn 6 kinnisasja kasuks seatud reaalservituudi kinnistusraamatusse kandmisest.

Lisa
[Kehtetu - RT IV, 27.06.2017, 12 - jõust. 30.06.2017]