HaridusKool

Teksti suurus:

Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2018, 3

Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord

Vastu võetud 19.06.2018 nr 13
jõustumine 01.09.2018

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ja koolieelsete lasteasutuste seaduse § 24 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste (edaspidi haridusasutus) hoolekogude moodustamine, töökord, ülesanded ning pädevus.

  (2) Haridusasutuste hoolekogud (edaspidi hoolekogu) juhinduvad oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, huvikooli seadusest, haridusasutuste põhimäärustest, Viimsi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) õigusaktidest, käesolevast määrusest ning teistest haridusasutuse hoolekogu tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Haridusasutused käesoleva määruse kohaselt on:
  1) koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteasutus);
  2) põhikool;
  3) punktides 1 ja 2 nimetatud ühtse asutusena koos tegutsevad haridusasutused.

  (4) Käesoleva määruse sätteid kohaldatakse lõikes 3 nimetatud haridusasutustele ühiselt, kui ei ole sätestatud teisiti.

§ 2.   Hoolekogu mõiste

  (1) Hoolekogu on haridusasutuse juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on haridusasutuse õpilaste, pedagoogide, haridusasutuse pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel.

  (2) Lasteasutuse hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

§ 3.   Hoolekogu ülesanded

  Hoolekogu õigused ja kohustused tulenevad põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ja koolieelsete lasteasutuste seadusest.

2. peatükk HOOLEKOGU KOOSSEIS 

§ 4.   Põhikooli hoolekogu

  (1) Põhikooli hoolekogusse kuuluvad:
  1) kaks kooli pidaja esindajat;
  2) õppenõukogu esindaja;
  3) lapsevanemate esindajad, arvestusega igast klassiastmest üks esindaja;
  4) vilistlaste esindaja;
  5) haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja.

  (2) Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

  (3) Põhikooli hoolekogusse kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetava organisatsiooni esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

  (4) Põhikooli hoolekogu koosseisu kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

  (5) Prangli Põhikooli hoolekogusse kuuluvad:
  1) kaks kooli pidaja esindajat;
  2) õppenõukogu esindaja;
  3) kaks lapsevanemate esindajat;
  4) vilistlaste esindaja;
  5) haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja.

  (6) Randvere kooli hoolekogusse kuuluvad:
  1) kaks kooli pidaja esindajat;
  2) õppenõukogu esindaja;
  3) iga klassiastme lapsevanemate esindaja ja lisaks kaks hariduslike erivajadustega laste vanemate esindajat;
  4) vilistlaste esindaja;
  5) haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja.

§ 5.   Ühe asutusena tegutsev põhikool ja lasteasutus

  (1) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad:
  1) kaks kooli pidaja esindajat;
  2) kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid;
  3) üksteist lapsevanemate esindajat, kellest üheksa esindab põhikooli ja kaks lasteasutuse lapsevanemaid, arvestusega, et esindatud oleksid kõik klassiastmed ja lasteaiarühmad;
  4) vilistlaste esindaja;
  5) haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja.

  (2) Kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse nimetatud esindaja.

  (3) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja lasteasutuse hoolekogusse kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide esindajad moodustavad enamuse hoolekogu koosseisust.

  (4) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja lasteasutuse hoolekogu koosseisu kuuluvate lapsevanemate, vilistlaste ja haridusasutust toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka.

§ 6.   Lasteasutus

  (1) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad:
  1) kaks lasteasutuse pidaja esindajat;
  2) õpetajate esindaja;
  3) iga maja hoolekogu esindaja.

  (2) Maja hoolekogu koosneb iga nimetatud majas tegutseva rühma valitud lapsevanemate esindajast ja vastava maja õpetajate esindajast.

  (3) Maja hoolekogu esindajaks valitakse lapsevanemate esindaja.

  (4) Maja hoolekogu ja lasteasutuse hoolekogu koosseisu kuuluvad lapsevanemad ei tohi kuuluda lasteasutuse töötajate hulka.

§ 7.   Asendusliikmete nimetamine

  (1) Lapsevanemate, õpetajate, õpilaste, vilistlaste, haridusasutust toetavate organisatsioonide ja haridusasutuse pidaja esindajatel on õigus nimetada hoolekogu koosseisu asendusliikmeid põhimõttel, et hoolekogu liikme kohta võib olla nimetatud üks asendusliige.

  (2) Konkreetse hoolekogu liikme asendusliikmel on hoolekogu koosolekul osalemise õigus koos hääleõigusega hoolekogu põhiliikme asendamisel.

3. peatükk HOOLEKOGU MOODUSTAMISE KORD 

§ 8.   Lapsevanemate esindaja valimine

  Lapsevanemate esindajate valimine hoolekogusse toimub haridusasutuse põhimääruses kehtestatud korras.

§ 9.   Haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja valimine

  (1) Haridusasutust toetavate organisatsioonide esindaja nimetamiseks hoolekogusse esitab organisatsiooni esindaja haridusasutuse juhile vastavasisulise taotluse hiljemalt õppeaastale eelneva aasta 31. augustiks.

  (2) Toetavate organisatsioonide esindaja kinnitatakse haridusasutuse hoolekogusse haridusasutuse juhi ettepanekul.

§ 10.   Vilistlaste esindaja valimine

  (1) Haridusasutuse vilistlased, kes tegutsevad ühinguna, seltsinguna või muul viisil organiseeritult, valivad hoolekogusse oma esindaja.

  (2) Vilistlaste esindaja nimetamiseks hoolekogusse esitab vilistlaste ühingu, seltsingu või organisatsiooni esindaja haridusasutuse juhile vastavasisulise taotluse hiljemalt õppeaastale eelneva aasta 31. augustiks.

  (3) Vilistlaste esindaja kinnitatakse haridusasutuse hoolekogusse haridusasutuse direktori ettepanekul.

§ 11.   Õpetajate esindajate valimine

  (1) Õpetajate esindajad valitakse õppenõukogu/pedagoogilise nõukogu koosolekul, mille kutsub kokku haridusasutuse direktor.

  (2) Õpetajate esindajate hoolekogu liikme kandidaat peab kandideerimiseks andma oma eelneva kirjaliku nõusoleku.

  (3) Õpetajate esindajatest hoolekogu liikmed valitakse poolthäälteenamusega.

§ 12.   Haridusasutuse pidaja esindaja

  Haridusasutuse hoolekogusse kuulub kaks kooli pidaja esindajat, kellest ühe nimetab vallavolikogu ning teise vallavalitsus.

4. peatükk HOOLEKOGU KOOSSEISU KINNITAMINE 

§ 13.   Hoolekogu koosseisu kinnitamine ja liikmete volitused

  (1) Lapsevanemate, õpetajate, vilistlaste, haridusasutust toetavate organisatsioonide ja õpilaste esindaja ning asendusliikmete nimekirja esitab vallavalitsusele kinnitamiseks haridusasutuse direktor.

  (2) Hoolekogu koosseis kinnitatakse üheks aastaks.

  (3) Hoolekogu volitused kehtivad haridusasutuse hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (4) Vallavalitsus kinnitab oma korraldusega haridusasutuse uue hoolekogu koosseisu hiljemalt jooksva õppeaasta 30. novembriks.

  (5) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) esindajaks valitud lapsevanema lapse väljaarvamisel haridusasutuse õpilaste nimekirjast;
  2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) esindajaks valitud pedagoogi töösuhte lõppemisel;
  4) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel haridusasutuse õpilaste nimekirjast;
  5) liikme surma korral;
  6) hoolekogu liikme kirjaliku avalduse alusel.

§ 14.   Hoolekogu koosseisu muutmine

  (1) Hoolekogu liikme volituse ennetähtaegsest lõppemisest, kuni uue liikme kinnitamiseni täidab hoolekogu liikme ülesandeid asendusliige.

  (2) Taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks, koos uute esindajate andmetega, esitab vallavalitsusele kinnitamiseks haridusasutuse direktor (välja arvatud volikogu ja vallavalitsuse esindajad).

  (3) Uue hoolekogu liikme volitused hoolekogu koosseisus kehtivad hoolekogu liikme kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

5. peatükk HOOLEKOGU TEGUTSEMISE KORD 

§ 15.   Hoolekogu töö juhtimine

  (1) Oma töö korraldamiseks valib haridusasutuse hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (2) Hoolekogu esimehe ja aseesimehe valimine toimub avaliku hääletamise teel, kui hoolekogu enamus ei otsusta korraldada salajast hääletamist. Kandidaadid esitatakse haridusasutuse hoolekogu liikmete hulgast, kes on andnud selleks oma nõusoleku. Kandidaat valitakse hoolekogu koosolekul osalejate poolthäälteenamusega.

  (3) Hoolekogu esimehe äraolekul asendab teda aseesimees.

§ 16.   Koosolekute läbiviimine

  (1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

  (2) Uue hoolekogu esimese koosoleku kutsub kokku haridusasutuse direktor.

  (3) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (4) Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees.

  (5) Hoolekogu koosoleku alguses valitakse hoolekogu liikmete hulgast protokollija.

  (6) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees vähemalt kolme hoolekogu liikme, haridusasutuse direktori või haridusasutuse pidaja esindaja ettepanekul.

  (7) Koosolekul arutamisele tulevate küsimuste ettevalmistamist ning asjakohaste materjalide eelnevat tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees.

  (8) Koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord (sh koosoleku materjalid) teatatakse hoolekogu liikmetele e-postiga (selle puudumisel kirjalikult) vähemalt seitse päeva enne koosoleku toimumist, erakorralistest koosolekutest võib hoolekogu liikmeid teavitada telefoni või e-posti teel kolm päeva enne koosoleku toimumist.

  (9) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuste suhtes ettepanekuid.

  (10) Hoolekogu koosolekutest võivad osa võtta haridusasutuse direktor, õpilasesinduse esindajad, vallavalitsuse haridusküsimustega tegelevad ametiisikud ning teised isikud hoolekogu esimehe kutsel.

  (11) Hoolekogu koosolekutest on õigus osa võtta haridusasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostaval ametiisikul.

  (12) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osalevad vähemalt pooled hoolekogu liikmed, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees.

  (13) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ning protokollija nimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete nimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute nimed ning nende ametinimetused;
  6) kinnitatud koosoleku päevakord;
  7) päevakorrapunkti sisu ja arutelu lühikene kokkuvõte;
  8) vastuvõetud otsused ja eriarvamused;
  9) koosoleku juhataja ja protokollija allkirjad.

  (14) Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse haridusasutuses ühtsetel alustel muude haridusasutuse dokumentidega. Hoolekogu koosoleku protokollidega tutvumise põhimõtted fikseeritakse hoolekogu ja hariduseasutuse direktori kokkuleppel.

  (15) Hoolekogu protokollid avalikustatakse haridusasutuse kodulehel. Ei avalikustata isikuandmeid.

§ 17.   Hoolekogu otsused ja nende täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel, hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane. Hoolekogu otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab haridusasutuse direktor koostöös haridusasutuse pidajaga.

  (3) Hoolekogu vastuvõetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus saada hoolekogult sellega seotud teavet või nendega haridusasutuses tutvuda, kui sellega ei kahjustata isikuandmete kaitse töötlemise üldpõhimõtteid ja hoolekogu või haridusasutus ei ole konkreetsel juhul otsustanud teisiti.

§ 18.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletavad üle poole hoolekogu liikmetest, hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taas esitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hääletustulemused protokollib ja protokollile kirjutab alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (5) Side või infotehnoloogilise vahendi kaudu toimunud koosoleku protokolli vormistamisel juhindutakse käesoleva määruse § 16 punkt 13 sätestatust (välja arvatud lõikes 1 ja 2 nimetatu).

§ 19.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on haridusasutuse direktoril, õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse või vallavalitsuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

§ 20.   Aruandlus

  Hoolekogu esimees esitab hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande iga õppeaasta esimesel üldkoosolekul ja haridusasutuse pidajale teadmiseks.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 21.   Määruse jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 16.10.2012 määrus nr 18 „Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude töökord“.

  (2) Määrus jõustub alates 1. septembrist 2018.

Taavi Kotka
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json