KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 07.03.2019, 6

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord

Vastu võetud 20.06.2018 nr 27
RT IV, 27.06.2018, 6
jõustumine 30.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.02.2019RT IV, 07.03.2019, 510.03.2019

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse avaliku ürituse (edaspidi üritus) korraldamise ja pidamise kord Põhja-Pärnumaa valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil.

  (2) Ürituse korraldajaks võib olla füüsiline või juriidiline isik.

  (3) Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse hallatav asutus ei pea esitama avaliku ürituse teadet, kuid peab avaliku ürituse läbiviimisel täitma käesolevas korras sätestatud nõudeid.

§ 2.   Avalikust üritusest teatamine

  (1) Ürituse korraldaja esitab vallavalitsusele avaliku ürituse teate (edaspidi teade) koos kõigi nõutud lisadokumentidega. Teate vorm tehakse kättesaadavaks valla veebilehel.

  (2) Teade esitatakse vähemalt 10 kalendripäeva enne ürituse toimumist. Teade esitatakse vähemalt 30 kalendripäeva enne ürituse toimumist juhul, kui üritusega kaasneb liikluse ümberkorraldamine ja ürituse läbiviimiseks on vajalik avaliku ürituse loa väljastamine.

  (3) Teadet ei ole vaja esitada ürituse korraldamiseks vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territooriumil, ehitises või selle osas (sh hoone siseruumides), kui üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski.

  (4) Teates märgitakse ürituse:
  1) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood /registrikood;
  2) kontaktisiku telefoninumber ja e-posti aadress, mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse toimumise aja jooksul;
  3) ürituse nimetus ja vorm (vabaõhukontsert, näitus, laat või muu üritus) ja iseloomustus (võib olla eraldi lehel);
  4) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (olemasolul);
  5) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg, samuti põhjendus, kui üritust soovitakse lõpetada pärast kella 22.00, puhkepäevale eelneval ööl pärast kella 00.00;
  6) osavõtjate eeldatav arv;
  7) liikluskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed;
  8) parkimiskorralduse kirjeldus;
  9) reklaami eksponeerimise vajaduse kirjeldus ja kohad;
  10) korraldamisel kasutatav heli- ja pürotehnika;
  11) korraldamisega kaasnev kaubandustegevus, alkohoolsete jookide müük;
  12) turvalisust tagava turvaettevõtte nimi ja ettevõtte esindaja nimi ja kontaktandmed;
  13) lisainventari paigaldamise vajadus (lisada asendiplaan, turvaskeem, liiklusskeem);
  14) jäätmemahutite ja välikäimlate hulk;
  15) territooriumi omaniku nõusolek;
  16) lõkke tegemine ja kas see on kooskõlastatud Päästeametiga.

  (5) Kui üritust planeeritakse mälestiseks tunnistatud hoones või selle kaitsevööndis, tuleb taotleda tingimused ürituse korraldamiseks Muinsuskaitseametilt. Tingimuste saamiseks esitab taotleja Muinsuskaitseametile kirjaliku taotluse kavandatavate tegevustega vastavalt muinsuskaitseseadusele.

  (6) Ürituse läbiviimisega seotud liikluse ümberkorraldamiseks ja/või ühissõidukite ümbersuunamiseks peab korraldaja lisama taotlusele Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitus vastavas käändes) majandusosakonna poolt eelnevalt kooskõlastatud liikluskorralduse muudatuste skeemi elektrooniliselt, milles on näidatud:
  1) vajalikud liikluskorraldusvahendid (märgid jm);
  2) parkimisvõimalused;
  3) liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.

  (7) Kui üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb teatele lisada esmane turvaplaan. Korraldaja esitab vajadusel lõpliku turvaplaani päästeametile ja politsei- ja piirivalveametile hiljemalt 3 tööpäeva enne ürituse toimumist.

  (8) Kõrgendatud turvariskiga on üritus, millel:
  1) osaleb eeldatavalt vähemalt 500 inimest;
  2) toimub mootorsõidukite võidusõit;
  3) paigaldatakse suuremahulist inventari (nt lava, auditi kohustusega seadmed).

  (9) Teate allkirjastab ürituse korraldaja.

§ 3.   Teate menetlemine

  Teadet menetleb vallavalitsuse vastutav ametnik (edaspidi vastutav ametnik), kes:
  1) kontrollib teates esitatud andmete õigsust;
  2) teeb vajadusel teate esitajale ettepaneku teates esitatud andmeid muuta või parandada ning määrab parandatud teate esitamiseks tähtaja;
  3) määruse paragrahvis 5 sätestatud juhul väljastab avaliku ürituse loa;
  4) esitab teate valla veebilehe toimetajale ürituse kandmiseks veebilehel peetavasse ürituste kalendrisse.
[RT IV, 07.03.2019, 5 - jõust. 10.03.2019]

§ 4.   Ürituse pidamise aja või koha muutmine

  (1) Vastutav ametnik võib teha ettepaneku ürituse korraldajale muuta ürituse pidamise aega või kohta, kui:
  1) eelnevalt on vastu võetud teade või antud luba samas kohas samal ajal teise ürituse pidamise kohta;
  2) on ülekaalukas avalik huvi korraldada samas kohas samal ajal teine üritus ning mitut üritust samal ajal selles kohas pidada ei ole võimalik;
  3) ürituse pidamise koht või aeg ei ole sobiv sihtgrupile, kellele üritus on suunatud.

  (2) Ürituse aja või koha muutmisel korraldaja soovil esitab korraldaja vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgib ürituse aja või koha muutmise põhjuse ning ürituse uue aja või koha.
[RT IV, 07.03.2019, 5 - jõust. 10.03.2019]

§ 5.   Avaliku ürituse luba

  Avaliku ürituse läbiviimiseks on vajalik avaliku ürituse luba (edaspidi luba) juhul, kui:
  1) üritust soovitakse lõpetada pärast kella 22.00, puhkepäevale eelneval ööl pärast kella 00.00;
  2) üritusest osavõtjateks on eelkõige alaealised;
  3) üritusega kaasneb liikluse ümberkorraldamine;
  4) üritusega kaasneb parkimise korraldamine;
  5) üritusel soovitakse korraldada kaubandust, sh alkoholi müüki;
  6) üritusega kaasneb ülemäärase müra ja valgusefektide tekitamine;
  7) üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk.

§ 6.   Loa andmine

  (1) Vastutav ametnik otsustab loa andmise või andmata jätmise 5 tööpäeva jooksul käesoleva määruse §-s 2 sätestatud tingimustele vastava teate registreerimisest valla dokumendihaldussüsteemis. Loa andmata jätmisel selgitatakse teate esitajale põhjus ja viidatakse õigusaktidele, mis on loa välja andmata jätmise aluseks.
[RT IV, 07.03.2019, 5 - jõust. 10.03.2019]

  (2) Vastutav ametnik võib avaliku korra tagamise huvides keelduda üritusel alkohoolse joogi või teatud etanoolisisaldusega muud liiki alkohoolse joogi jaemüügi õiguse andmisest.
[RT IV, 07.03.2019, 5 - jõust. 10.03.2019]

  (3) Luba antakse vastutava ametniku otsusega kirja vormis, milles märgitakse:
[RT IV, 07.03.2019, 5 - jõust. 10.03.2019]
  1) ürituse nimetus;
  2) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood/registrinumber ja telefoninumber;
  3) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
  4) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  5) tingimused ja ettekirjutused ürituse korraldamiseks, sh avaliku teavitamise kohta;
  6) loa taotluse kooskõlastajate esitatud tingimused.

  (4) Vastutav ametnik informeerib loa andmisest politsei- ja piirivalveametit ja päästeametit.
[RT IV, 07.03.2019, 5 - jõust. 10.03.2019]

§ 7.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Vastutav ametnik võib motiveeritud otsusega keelduda loa andmisest, teatades sellest korraldajale kirjalikult hiljemalt kolme tööpäeva jooksul.
[RT IV, 07.03.2019, 5 - jõust. 10.03.2019]

  (2) Vastutav ametnik keeldub loa andmisest, kui:
[RT IV, 07.03.2019, 5 - jõust. 10.03.2019]
  1) teates ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ning puudusi ei kõrvaldatud määratud tähtaja jooksul;
  2) teadet ei esitatud õigeaegselt;
  3) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse läbiviimine;
  4) üritus on teates märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  5) teates nimetatud ürituse läbiviimine ei ole lubatud õigusaktidest tulenevalt;
  6) korraldaja ei täida teate kooskõlastajate kooskõlastamise tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa andmist;
  7) ürituse korraldaja on korduvalt rikkunud ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi või valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 8.   Korraldaja kohustused

  (1) Ürituse korraldaja on ürituse korraldamisel ja pidamisel kohustatud:
  1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt teates märgitud ürituse vormile ja iseloomule ning määratud tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
  3) tagama avaliku korra;
  4) tagama tuleohutuse;
  5) järgima tervisekaitsenõudeid;
  6) tagama sõltuvalt ürituse iseloomust meditsiinilise abi kohaloleku;
  7) täitma politsei- ja piirivalveameti ja päästeameti teenistujate korraldusi;
  8) tagama üritusel heakorra ning valla heakorda ja jäätmehooldust reguleerivatest õigusaktidest kinni pidamise.

  (2) Ürituse korraldaja on kohustatud tagama, et alla 16-aastastele alaealistele mõeldud üritus lõppeks vähemalt tund enne liikumispiirangu algust.

§ 9.   Ürituse pidamisest loobumine

  Ürituse pidamisest loobumise korral informeerib korraldaja sellest vallavalitsust.

§ 10.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Vastutava ametniku otsusega võib loa tunnistada kehtetuks, kui:
[RT IV, 07.03.2019, 5 - jõust. 10.03.2019]
  1) ürituse korraldaja on esitanud teates ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või teate kooskõlastajate tingimusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json