Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportKultuuriseltsid

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuse ning külaliikumise toetuste taotlemise ja kasutamise kord

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.12.2018, 156

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Põhja-Pärnumaa valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuse ning külaliikumise toetuste taotlemise ja kasutamise kord

Vastu võetud 20.06.2018 nr 31
RT IV, 27.06.2018, 9
jõustumine 30.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.12.2018RT IV, 29.12.2018, 4501.01.2019

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, spordiseaduse § 3 punkti 2 ja noorsootöö seaduse § 8 punkti 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Põhja-Pärnumaa valla eelarvest eelarveaastaks kultuuri-, spordi- ja noorsootöö ning külaliikumise, seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks toetuse (edaspidi toetus) taotlemist, taotluste menetlemist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

§ 2.  Toetuse eesmärk ja liigid

 (1) Toetuse andmise eesmärk on laiendada Põhja-Pärnumaa vallas kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuse võimalusi, arendada kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada valla elanike koostööd.

 (2) Toetust antakse:
 1) tegevustoetusena mittetulundusühingutele taotleja igapäevase tegevuse korraldamiseks, kohaliku kogukonna tegevuseks vajaliku Põhja-Pärnumaa vallas asuva hoone haldamisega seotud kulude eest tasumise toetamiseks, tegevuse tutvustamiseks ja mittetulundusühingu jätkusuutlikkuse tagamiseks;
 2) ühekordse toetusena mittetulundusühingutele, seltsingutele ja füüsilistele isikutele kohalikule elanikkonnale suunatud või kohalike elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste läbi viimiseks;
 3) projektitoetusena mittetulundusühingutele erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks.

§ 3.  Nõuded taotlejale

 (1) Toetust võivad taotleda mittetulundusühingud, seltsingud ja füüsilised isikud, kes
 1) tegutsevad Põhja-Pärnumaa valla haldusterritooriumil ning kes tegelevad Põhja-Pärnumaa valla elanikele ühistegevuse, kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuste võimaluste pakkumisega;
 2) tegutsevad põhiliselt väljaspool Põhja-Pärnumaa valda, kuid kelle tegevusest saavad kasu Põhja-Pärnumaa valla elanikud. Välja arvatud erahuvikoolid, kellele on väljastatud valla garantiikiri huvihariduse toetamiseks vastavalt Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 20. juuni 2018 määrusele nr 29 „Huvihariduse taotlemise kord“.

 (2) Toetust ei anta taotlejatele, kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustele või taotlejatele, kes on eelnevalt toetust saanud, kuid ei ole esitanud toetuse kasutamise kohta aruannet või ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta.

 (3) Toetust ei maksta mittetulundusühingule, kellel on maksuvõlgnevus ja seltsingule, kelle juhtima õigustatud seltsinglasel on maksuvõlgnevus.

§ 4.  Taotluse esitamine

 (1) Taotlus esitatakse Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale (edaspidi haridus- ja kultuuriosakond) järgmistel tähtaegadel:
 1) järgmiseks eelarveaastaks tegevustoetuse ja projektitoetuse saamiseks jooksva eelarveaasta 1. oktoobriks;
 2) planeeritavate ühisürituste korraldamise toetamiseks üldjuhul 1. oktoobriks;
 3) projektitoetuse saamiseks erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavatele projektide kaasfinantseeringuks võib erandkorras taotluse esitada ka 1. aprilliks ja 1. septembriks;

 (2) Kui eelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib vallavalitsus eelarve vastuvõtmiseni määrata toetust ürituste korraldamiseks ja projekti kaasfinantseerimiseks vastavalt esitatud taotlusele, kuid mitte rohkem kui eelarve projektis arvestatud.

 (3) Seltsingul tuleb taotlusele lisada koopia seltsingulepingust.

 (4) Spordiklubide tegevustoetuse taotlemisel peab spordiklubi esitama osalejate nimekirja 1. oktoobri seisuga koos lapsevanema kinnitusega, et laps käib spordiklubi treeningutel, treeningplaanid, treenerite arv ja nende kvalifikatsioonid.

 (5) Haridus- ja kultuuriosakonnal on õigus nõuda taotlejatelt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.
[RT IV, 29.12.2018, 45 - jõust. 01.01.2019]

§ 5.  Toetatavad ja mittetoetatavad tegevused

 (1) Abikõlblikud on need tegevused ja kulu, mis on otseselt vajalikud määruse § 2 lõikes 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

 (2) Projektitoetuse taotlemisel elukeskkonna arendamiseks peab olema täidetud tingimus, et toetatav tegevus või objekt on piirkonna (küla, alev, kant jne) või valla arenguks oluline ning tegevus või objekti arendamine peaks soovitatavalt sisalduma valla arengukavas.

 (3) Hoone haldamisega seotud kulude eest tasumise toetamisel antakse toetust otseselt kogukondlike tegevustega seotud kulude katmiseks. Kui hoone või hooneosa kasutamisega teenitakse tulu (antakse ruume üürile jm) on haridus- ja kultuuriosakonnal õigus teha ettepanek toetuse vähendamiseks.
[RT IV, 29.12.2018, 45 - jõust. 01.01.2019]

 (4) Käesoleva määruse alusel ei toetata:
 1) kinnisvara soetamist;
 2) valla ametiasutuse hallatava asutuse tegevust;
 3) tegevust, millel pole seotust Põhja-Pärnumaa valla elanike huviga;
 4) tegevuste elluviimise seisukohast põhjendamata muu kulu.

§ 6.  Taotluste hindamine ja määrad

 (1) Tähtajaks esitatud taotlusi hindab vallavalitsuse poolt moodustatud vastav komisjon (edaspidi komisjon) käesoleva määrus § 4 lõikes 1 märgitud tähtaja möödumisest arvates kahe kuu jooksul.
[RT IV, 29.12.2018, 45 - jõust. 01.01.2019]

 (2) Otsustamise juurest peab ennast taandama komisjoni liige, kui otsus tehakse tema enda või temaga seotud taotleja kohta, vastav märge tehakse ka protokolli.

 (3) Hindamisel lähtub komisjon taotluse vastavusest toetuse andmise eesmärgile, avalikust huvist, kodanikkonna hõlmatusest, tegevusvaldkonna mitmekesisusest, valla eelarvesse planeeritud summast. Arvesse võetakse ka muude toetajate, sh vallaväliste programmide toetuse osatähtsus.

 (4) Sporditegevuse tegevustoetus koosneb:
 1) fikseeritud baasrahast;
 2) pearahast, mis sõltub spordiklubis osalevate rahvastikuregistri andmetel Põhja-Pärnumaa vallas elavate 7-19aastaste noorte arvust;
 3) treenerite tasustamise toetusest;
 4) spordibaaside kompensatsioonist;
 5) spordiehitise või –rajatise majandamistoetusest.

 (5) Spordiklubide tegevustoetuse määrad lepib komisjon kokku peale järgmise aasta eelarve 1. lugemist, arvestades proportsioone, et pool toetusfondist jagatakse spordiklubis osalevate noorte pearahaks ja teine pool jaotatakse baasraha, treenerite toetuse ja baaside kasutamise kompensatsiooniks. Kui spordiklubi 7-19 aastaste liikmete arv on alla 10, siis on komisjonil õigus fikseeritud baasraha vähendada.

 (6) Komisjon koostab taotluste rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks või mitterahuldamiseks põhjendatud ettepaneku Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele kui täitevorganile (edaspidi vallavalitsus). Ettepanek vormistatakse komisjoni koosoleku protokollina, mis avalikustatakse valla veebilehel. Ettepanekus fikseeritakse ka jaotamata jäetavate osade suurus.

 (7) Protokoll esitatakse vallavalitsusele hiljemalt viiendal tööpäeval pärast komisjoni koosoleku toimumist.

§ 7.  Toetuse eraldamine

 (1) Valitsus kinnitab 10 tööpäeva jooksul pärast eelarve vastuvõtmist volikogus komisjoni protokolli alusel valla spordi- ja kultuuriürituste ning tegevustoetuste rahastamise plaani, mis avalikustatakse valla veebilehel.

 (2) Valitsuse korralduses märgitakse:
 1) toetuse saaja nimi;
 2) toetuse liik (tegevustoetus, toetus ürituse korraldamiseks ja ühistegevuse teostamiseks või projektitoetus);
 3) toetuse suurus;
 4) ürituse korraldamiseks ja ühistegevuseks raha eraldamisel näidatakse, millist üritust või ühistegevust toetatakse.

 (3) Vastavalt käesoleva määruse § 4 lõike 1 punktis 3 toodud tähtaegadeks esitatud taotlusi menetleb ja annab vajadusel garantiikirjad hariduse- ja kultuuriosakond ning määrab vallavalitsus.

§ 8.  Lepingu sõlmimine

 (1) Toetuse saajaga sõlmitakse leping.

 (2) Lepingus sätestatakse
 1) toetuse summa ja kasutamise eesmärk ning taotletav tulemus;
 2) toetuse kasutamise aeg;
 3) poolte õigused ja kohustused;
 4) toetuse kasutamise aruande esitamise aeg.

 (3) Leping sõlmitakse seitsme päeva jooksul korralduse andmise päevast.

 (4) Kui toetuse saaja ei allkirjasta lepingut 15 kalendripäeva jooksul kaotab toetuse taotleja lepingu sõlmimise õiguse ja toetust välja ei maksta.

 (5) Kui toetuse saaja ei ole mõjuvatel põhjustel toetust täies ulatuses kasutanud lepingus ettenähtud aja jooksul, on tal kohustus esitada lepingu pikendamise põhjendatud taotlus haridus- ja kultuuriosakonnale hiljemalt kuu aega enne eelarveaasta lõppu.

§ 9.  Toetuse maksmine

 (1) Toetus kantakse toetuse saaja pangakontole viie tööpäeva jooksul pärast lepingu allkirjastamist mõlema lepingu poole poolt või vallavalitsuse rahandusosakond (edaspidi rahandusosakond) tasub konkreetsed arved toetuseks eraldatud summa ulatuses.

 (2) Spordiklubide tegevustoetuse fikseeritud pearaha, spordibaaside kompensatsioon,
spordiehitise või –rajatise majandamistoetus ja pool pearahast makstakse välja peale lepingu allkirjastamist. Teine pool pearahast makstakse välja hiljemalt 10. juuliks, kui spordiklubi on esitanud osalejate nimekirja 1. mai seisuga koos lapsevanema kinnitusega, et laps käib spordiklubi treeningutel.

§ 10.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Toetuse saaja on kohustatud lepingus märgitud tähtajaks esitama toetuse kasutamise kohta aruande. Aruanne esitatakse järgnevalt:
 1) kui toetus kanti taotleja arvelduskontole, tuleb esitada tegevusaruanne koos kuludokumentide ja maksmist tõendavate dokumentidega;
 2) kui taotleja arved on tasunud rahandusosakond toetuse eelarve vastavalt kulukontolt, tuleb esitada tegevusaruanne.

 (2) Toetuse saajale toetuse maksmist ning perioodilist kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab haridus- ja kultuuriosakond.

 (3) Haridus- ja kultuuriosakonnal on õigus küsida vajadusel täiendavaid andmeid, tutvuda kuludokumentidega ning nõuda toetus tagasi, kui:
 1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
 2) toetuse taotlemisel või aruandes on esitatud valeandmeid;
 3) aruanne jäetakse esitamata.

§ 11.  Määruse rakendamine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (2) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud lepingute alusel eraldatud toetuste aruanded tuleb esitada vastavalt toetuslepingus märgitud tingimustele.

 (3) Toetuse taotluse, lepingu ja aruande vormid kehtestab vallavalitsus.

 (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.