HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse toetamise kord

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2018, 10

Huvihariduse toetamise kord

Vastu võetud 20.06.2018 nr 29
jõustumine 01.09.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega reguleeritakse Eesti rahvastikuregistri andmetel Põhja-Pärnumaa vallas (edaspidi vald) elavate üldhariduskoolides õppivate õpilaste huvihariduse toetamist vallaeelarvest teise kohaliku omavalitsuse munitsipaal- ja erahuvikoolis (edaspidi koos huvikool).

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) huviharidus - omandatakse Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) registreeritud huvikoolis õppekavapõhise õppena vastavalt huvikooli seadusele ja selle alusel kehtestatud huviharidusstandardile;
  2) huvikool - on haridusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob huvihariduse omandamise ja isiksuse mitmekülgse arengu, sealhulgas oma keele ja kultuuri viljelemise võimalused huvihariduse erinevates valdkondades.
  3) erahuvikool - on koolitusluba omav huvikool, kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on huvitegevuse pakkumine ja kelle õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis.
  4) huvikooli õpilaskoht - on ühe õppuri huvihariduse omandamine ühe õppekava ulatuses.

§ 3.   Huvihariduse toetamine

  (1) Toetatakse õpilase ühe õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikku maksumust munitsipaal- või erahuvikoolis (edaspidi huvikool) haridus- ja kultuuriosakonna volitatud ametniku poolt väljastatud garantiikirja alusel. Õppetasu maksab lapsevanem.

  (2) Erahuvikoolidele, kes on registreeritud teise kohaliku omavalitsuse territooriumil, aga tegutsevad vallas ning on taotlenud tegevustoetust Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 20. juuni 2018 määruse nr 31 „Põhja-Pärnumaa valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootegevuse ning külaliikumise toetuste taotlemise ja kasutamise kord“ alusel, ei väljastata garantiikirja ja ei maksta toetust käesoleva määruse kohaselt. Välja arvatud õppuri huvitegevuse omandamisel väljaspool valda.

  (3) Makstava toetuse maksimaalne suurus on:
  1) munitsipaalhuvikooli pidaja kirjalikult teatatud õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus;
  2) erahuvikooli puhul kuni 10 eurot kuus lapse kohta.

  (4) Toetuse maksmise aluseks on huvikooli pidaja kirjalikult teatatud õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ja Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) kantud õpilaste nimekiri.

  (5) Taotluse (Lisa 1) garantiikirja väljastamiseks esitab lapsevanem haridus- ja kultuuriosakonnale.

  (6) Toetus kantakse kooli pidaja pangakontole esitatud arvete alusel.

  (7) Haridus- ja kultuuriosakond kontrollib arvel märgitud andmete vastavust käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud tingimustele.

  (8) Huvikool on kohustatud koheselt tegema muudatused EHISe andmetes huvikoolist lahkunud õpilase kohta.

  (9) Vallaeelarvest ei toetata eelkooliealiste laste ja täiskasvanute huvihariduse omandamist.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Vändra Vallavolikogu 17.11.2015 määrus nr 15 „Huvihariduse toetamise kord“ (RT IV, 25.11.2015, 3);
  2) Halinga Vallavolikogu 26.01.2011 määrus nr 1 „Valla eelarvest huvihariduse ja –tegevuse toetamise kord“ (RT IV, 22.06.2012, 39).

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2018.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

Lisa 1 Taotlus garantiikirja väljastamiseks

/otsingu_soovitused.json