HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kõrgharidusega noorele õpetajale ja tugispetsialistile toetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2018, 11

Kõrgharidusega noorele õpetajale ja tugispetsialistile toetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord

Vastu võetud 20.06.2018 nr 28

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Põhja-Pärnumaa valla eelarvest makstava üldhariduskoolis ja koolieelses lasteasutuses (edaspidi lasteaed vastavas käändes) töötavale õpetajale ja tugispetsialistile ning munitsipaalhuvikoolis töötavale õpetajale toetuse taotlemise, maksmise ja maksmise peatumise ning tagasinõudmise kord.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) tugispetsialist - logopeed, eripedagoog, koolipsühholoog ja sotsiaalpedagoog põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja koolieelse lasteasutuse seaduse mõistes;
  2) töökoht - töölepingu alusel töötamine 1,0 ametikohal.

§ 3.   Toetuse maksmise tingimused

  (1) Toetust makstakse kuni 28aastasele (kaasa arvatud) isikule, kes vastab järgmistele tingimustele:
  1) isiku elukoht toetuse taotlemise ja toetuse maksmise ajal on rahvastikuregistri andmetel Põhja-Pärnumaa vallas;
  2) isik vastab ametikohale kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele;
  3) isikul on töökoht Põhja-Pärnumaa valla üldhariduskoolis, lasteaias ja/või munitsipaalhuvikoolis (edaspidi huvikool).

  (2) Isikul on õigustoetust saada (taotleda) ühel korral.

  (3) Kui isik töötab vähem kui 1,0 ametikohaga, muudetakse toetuse suurust proportsionaalselt isiku täidetavale ametikohale. Suurema koormusega töötamise korral makstakse § 4 lõikes 1 toodud toetust.

§ 4.   Toetuse suurus ja toetuse maksmise periood

  (1) Toetuse suurus on 300 eurot kuus.

  (2) Toetust makstakse 24 kuu jooksul.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab isik Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale (edaspidi haridus- ja kultuuriosakond) kirjalikus või elektroonilises vormis taotluse koos kooli direktori kaasallkirjaga. Mitmes üldhariduskoolis, lasteaias või huvikoolis töötamise korral esitab isik taotluse kõigi direktorite kaasallkirjadega.

  (2) Esitatud taotluses märgitakse:
  1) ametikoht;
  2) õpetajana või tugispetsialistina töötamise koormus;
  3) pangakonto number.

  (3) Taotlus tuleb esitada kahe kuu jooksul toetuse saamise õiguse tekkimisest.

§ 6.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Haridus- ja kultuuriosakonna haridusspetsialist kontrollib isiku vastavust toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele ning esitatud andmete ja dokumentide õigsust.

  (2) Otsuse toetuse saamiseks või sellest keeldumiseks teeb haridus- ja kultuuriosakonna juhataja ühe kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

  (3) Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja keeldub toetuse andmisest, kui:
  1) isik on esitanud tahtlikult valeandmeid;
  2) isik ei vasta toetuse saamiseks kehtestatud nõuetele.

  (4) Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja teavitab isikut toetuse andmise või sellest keeldumise otsusest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (5) Isikuga sõlmib haridus- ja kultuuriosakonna juhataja lepingu ühe kuu jooksul otsuse tegemisest arvates. Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse saamise otstarve ja ülekandmise tähtaeg;
  2) toetuse saaja kohustus töötada Põhja-Pärnumaa valla üldhariduskoolis, lasteaias ja/või huvikoolis vähemalt kolm aastat lepingu sõlmimisest alates;
  3) toetuse saaja kohustus tagastada saadud toetus täies mahus lepingu ennetähtaegsel lõpetamisel.

  (6) Toetus makstakse isiku taotluses märgitud pangakontole koos jooksva kuu töötasuga.

§ 7.   Toetuse maksmise peatamine

  (1) Rasedus- ja sünnituspuhkuse ja lapsehoolduspuhkuse ajal toetust ei maksta. Toetuse väljamaksmist jätkatakse pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse ja lapsehoolduspuhkuse lõppemist, arvestades tööle asumise aastal kehtinud toetuse suurust.

  (2) Aja- või asendusteenistusekohustuse täitmisele kutsutule toetust ei maksta. Toetuse väljamaksmist jätkatakse pärast aja- ja asendusteenistusekohustuse täitmise lõppemist, arvestades tööle asumise aastal kehtinud toetuse suurust.

  (3) Isik teavitab haridus- ja kultuuriosakonda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kaks kuud enne rasedus- ja sünnituspuhkusele, lapsehoolduspuhkusele, aja- või asendusteenistuskohustuse täitmisele mineku kohta.

  (4) Lapsehoolduspuhkuse katkestamisest või aja- või asendusteenistusest vabastamisest enne aja- või asendusteenistuse tähtaja lõppemist teavitab isik vallavalitsust kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (5) Toetuse maksmise jätkamisel kantakse toetus isiku pangakontole hiljemalt ühe kuu jooksul pärast isiku poolt vallavalitsuse teavitamist.

§ 8.   Toetuse maksmise lõpetamine

  Toetuse maksmine lõpetatakse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja otsusega, kui toetuse saaja ei vasta käesoleva määruse § 3 toodud tingimustele.

§ 9.   Toetuse tagasinõudmine

  (1) Toetust saanud isik on kohustatud talle väljamakstud toetuse, kui tema pidev töötamine õpetajana või tugispetsialistina lõpeb enne kolme aasta möödumist alates esimese toetuse saamisest. Töötamine loetakse pidevaks toetuse saanud isiku püsiva töövõimetuse ajal.

  (2) Haridus- ja kultuuriosakond esitab toetuse tagasimaksmiseks kohustatud isikule toetuse tagasimaksmise teatise ühe kuu jooksul toetust saanud isiku töölepingu lõppemisest teadasaamisest.

  (3) Toetus tuleb maksta tagasi toetuse tagasimaksmise teatise esitamisest alates kuue kuu jooksul.

  (4) Toetust saanud isik ei ole kohustatud tagastama talle väljamakstud toetust juhul, kui ta on tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu töölepingu erakorraliselt üles öelnud või kui tööandja on töölepingu erakorraliselt üles öelnud, kuna töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul (koondamine).

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Halinga Vallavolikogu 23. mai 2007 määrus nr 15 „Kõrgharidusega noorele pedagoogile toetuse maksmise kord“ (RT IV, 19.03.2016, 22) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. septembril 2018.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json