Teksti suurus:

Hiiumaa Vallavolikogu 19.12.2019 määruse nr 90 “Hiiumaa Spordikooli põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Hiiumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2020, 4

Hiiumaa Vallavolikogu 19.12.2019 määruse nr 90 “Hiiumaa Spordikooli põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 18.06.2020 nr 106

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 34 alusel.

§ 1.   Hiiumaa Vallavolikogu 19.12.2019 määruse nr 90 “Hiiumaa Spordikooli põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 3 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Spordikooli struktuur on individuaal- ja meeskonnaalade osakonnad ja õppe-treeninggrupid.“;
  2) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Spordikooli struktuuri kinnitab spordikooli direktor kooskõlastatult koolipidajaga.“;
  3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:
„(6) Struktuuriüksuste ülesanded:
1) järjepidev õppe- ja kasvatustöö;
2) tagada kvaliteetne üldkehaline ja spordiala arvestav erialaline ettevalmistus õppekavade alusel;
3) laste ja noorte spordialaste võimete avastamine ja eesmärgipärane arendamine iga õppuri individuaalsust arvestades.“;
  4) paragrahvi 7 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Õppe korraldamise alus on üldhariduskooli õppeaasta, mis algab üldjuhul 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini. Õppeperioodid huvialade lõikes kehtestab direktor käskkirjaga 1 kalendrikuu enne vastava õppeperioodi algust.“;
  5) paragrahvi 11 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Õppe- ja kasvatustegevusega seotud spordikooli töötajatel ja teistel töötajatel on kõik töösuhteid reguleerivate õigusaktidega sätestatud õigused ja kohustused.“;
  6) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:
„(3) Spordikooli töötajal on õigus:
1) saada direktorilt teavet töö korralduse kohta ja esitada direktorile ettepanekuid töö korraldamise parendamiseks;
2) saada töö korraldamiseks vajalikud vahendid ja turvalised töötingimused.“;
  7) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Spordikooli töötajal on kohustus:
1) hoida spordikooli kasutuses olevat vara;
2) täita tema töökohast tulenevaid ülesandeid;
3) mitte avaldama talle tööalaselt teatavaks saanud informatsiooni, mis võib kahjustada spordikooli ja kolmandate isikute huve.“;
  8) paragrahvi 16 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Spordikooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine võib toimuda pärast õppeperioodi lõppu järgmistel juhtudel:
1) koolitusnõudlus on suurenenud või vähenenud;
2) finantseerimisvõimalused on suurenenud või vähenenud;
3) ümberkorraldused Hiiumaa valla haridusasutuste võrgus;
4) muutused muudes huvikooli pidamiseks olulistes tingimustes;
5) huvikoolide ühinemine või jagunemine;
6) muud õigusaktides ettenähtud juhud."

Aivar Viidik
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json