Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kilingi-Nõmme Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2020, 9

Kilingi-Nõmme Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 17.06.2020 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 35 lõike 2, rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 ja Saarde Vallavolikogu 21. märtsi 2018. a määruse nr 10 “Saarde valla põhimäärus” § 84 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Põhimäärus sätestab Kilingi-Nõmme Raamatukogu ülesanded, struktuuri, teeninduse ja juhtimise korralduse, direktori õigused ja kohustused, raamatukogu nõukogu moodustamise korra, pädevuse ja töökorra, raamatukogu finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli põhimõtted.

§ 2.   Raamatukogu nimi

  Raamatukogu ametlik nimetus on eesti keeles Kilingi-Nõmme Raamatukogu (edaspidi raamatukogu).

§ 3.   Raamatukogu õiguslik seisund ja tegevuse üldised alused

  (1) Raamatukogu on Saarde Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu.

  (3) Raamatukogu kogud on oma koostiselt universaalsed.

  (4) Raamatukogu juhindub oma tegevuses UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, rahvaraamatukogu seadusest ja teistest riiklikest õigusaktidest, Saarde vallavolikogu (edaspidi volikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Asukoht

  Raamatukogu asub aadressil Sambla 20, Kilingi-Nõmme, Pärnu maakond, 86304.

§ 5.   Struktuur

  Kilingi-Nõmme Raamatukogu struktuuri kuuluvad struktuuriüksustena haruraamatukogud:
  1) Tihemetsa Raamatukogu, aadressiga Valga mnt 21, Tihemetsa alevik, Pärnu maakond, 86201;
  2) Tali Raamatukogu, aadressiga Pärna tee 5, Tali küla, Pärnu maakond, 86101.

§ 6.   Sümboolika

  (1) Raamatukogul ja selle struktuuri kuuluvatel haruraamatukogudel võib olla oma sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab raamatukogu direktor käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

  (2) Raamatukogul ja selle struktuuri kuuluvatel haruraamatukogudel on oma nimega pitsat, mida kasutatakse teavikute märgistamiseks.

§ 7.   Teeninduspiirkond

  (1) Raamatukogu teeninduspiirkond on Saarde valla haldusterritoorium.

  (2) Haruraamatukogude tegevuse korraldamisel arvestatakse nende teenuseid kasutatavate elanike vajaduste ja soovidega.

2. peatükk EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 8.   Eesmärk ja ülesanded

  (1) Raamatukogu tegevuse eesmärgiks on tagada elanikele raamatute ja muude teavikute kaudu vaba ja piiramatu ligipääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ja kultuurile ning luua võimalused elukestvaks õppimiseks ja enesetäiendamiseks.

  (2) Raamatukogu ülesanded:
  1) osutab tasuta põhiteenuseid – raamatute ja muude teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine - teeninduspiirkonna elanikele ja teistele soovijatele (edaspidi kasutajad) vastavalt Saarde valla raamatukogude kasutamise eeskirjale ja teistele õigusaktidele;
  2) osutab tasulisi eriteenuseid (sh paljundustööd, väljatrükid) vastavalt raamatukogu direktori poolt koostatud ja vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale;
  3) registreerib lugejad, peab nende ja laenutatavate teavikute üle arvestust ning korraldab lugejauuringuid rahva-raamatukogu seaduses sätestatud korras;
  4) komplekteerib, töötleb, säilitab ja teeb oma raamatute ja muude teavikute kogud ning avalikud elektroonilised andmebaasid kasutajatele kättesaadavaks;
  5) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogu kogudes puuduvad teavikud teistest raamatukogudest;
  6) tagab teatme- ja teabeteeninduse ning võimaldab kasutajatele arvuti ja interneti kasutamise;
  7) peab arvestust kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuse ja selles tehtud muudatuste kohta;
  8) korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;
  9) koostab, parandab ja täiendab kogude andmebaasi;
  10) teeb teatme-bibliograafilist tööd;
  11) korraldab raamatuvarade, kirjanduse ja kirjanike tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
  12) abistab isikuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks;
  13) elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatu-kogu nende soovil tasuta koduteeninduse;
  14) teeb koostööd teiste raamatukogude, organisatsioonide, vallaasutuste ja kodanikuühendustega;
  15) korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab nõutavaid statistilisi ja sisulisi aruandeid;
  16) täidab teisi õigusaktidega rahvaraamatukogudele pandud ülesandeid, sh vajadusel valla keskraamatukogu funktsiooni.

3. peatükk JUHTIMINE JA TÖÖKORRALDUS 

§ 9.   Raamatukogu juhtimine

  (1) Raamatukogu juhib direktor.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (3) Direktoril peab olema kõrgharidus raamatukogunduse ja infoteaduste alal või kõrgharidus ja raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni vähemalt neljas aste.

  (4) Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse töölepingu seadusega. Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem. Direktori töötasu määrab vallavanem volikogu poolt vastu võetud eelarve alusel.

  (5) Raamatukogu teiste töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud direktor.

  (6) Direktori õigused ja kohustused:
  1) juhib raamatukogu ja haruraamatukogude tegevust kooskõlas seaduste ja muude õigusaktide, käesoleva põhimääruse ning oma ametijuhendis ning töölepingus määratletud tööülesannetega;
  2) tagab raamatukogule pandud eesmärkide ja ülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu varalise seisundi, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  3) korraldab raamatukogu vara haldamist, kasutamist ja käsutamist vastavuses valla õigusaktidega;
  4) korraldab raamatukogu hallatavate avalike internetipunktide tööd;
  5) koostab raamatukogu eelarve eelnõu;
  6) peab läbirääkimisi ja sõlmib kokkuleppeid oma pädevuse piires;
  7) koostab raamatukogu tegevuse korraldamiseks vajalikud dokumendid;
  8) annab raamatukogu sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  9) tegutseb raamatukogu nimel ja volitab vajadusel teisi isikuid raamatukogu esindama;
  10) teeb vallavolikogule ja -valitsusele ettepanekuid raamatukogu sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks;
  11) koordineerib haruraamatukogude tegevust teavikute tellimisel ja kindlustab teabevahetuse kõigi raamatukogu töötajate vahel;
  12) osaleb valla arengukava ja vajadusel valdkondlike arengukavade väljatöötamisel;
  13) koostab võimalusel raamatukogu arendamiseks projektitaotlusi;
  14) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 10.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks ja ettepanekute tegemiseks moodustatakse Saarde Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavate raamatukogude ühine kuni 7-liikmeline raamatukogu nõukogu (edaspidi: nõukogu) volituste kestusega 3 aastat.

  (2) Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (3) Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (4) Nõukogu pädevuses on:
  1) raamatukogu tegevuse korralduse ja arengu kohta ettepanekute tegemine vallavalitsusele;
  2) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate projektide väljatöötamiseks;
  3) raamatukogu tegevuse ja arengu analüüsimine ja hindamine;
  4) Saarde valla arengukavadesse ettepanekute tegemine raamatukogu tegevuse kohta;
  5) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine.

  (5) Nõukogu töövormiks on koosolekud, mille kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kaks korda aastas. Nõukogu koosolek protokollitakse.

  (6) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku liikmetest, sh esimees või aseesimees.

§ 11.   Töökorraldus

  (1) Raamatukogu juhindub oma töö korraldamisel rahvaraamatukogu töökorralduse juhendist, mille kinnitab kultuuriminister määrusega.

  (2) Raamatukogu teeninduse üldine korraldus, kasutajate õigused, kohustused, vastutus ja avaliku internetipunkti kasutamine on sätestatud volikogu poolt kinnitatud Saarde valla raamatukogude kasutamise eeskirjas.

  (3) Raamatukogu, sealhulgas haruraamatukogude lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul.

  (4) Raamatukogu (koos haruraamatukogudega) töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekut ning asutuse eelarve võimalusi arvestades.

  (5) Oluliste raamatukogu töökorralduslike küsimuste osas võib direktorit nõustada raamatukogu nõukogu.

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS, JÄRELEVALVE 

§ 12.   Vara

  (1) Raamatukogu valduses oleva vara haldamine, kasutamine ja käsutamine toimub volikogu kehtestatud korras.

  (2) Raamatukogu vara kasutab raamatukogu sihtotstarbeliselt oma eesmärkide ja ülesannete täitmiseks.

  (3) Raamatukogu võib talle mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada lähtudes Saarde vallavara valitsemise korrast ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

§ 13.   Finantseerimine

  (1) Raamatukogul on vallaeelarve koosseisus oma alaeelarve (edaspidi eelarve), milles on arvestatud kõigi struktuuriüksuste põhiliste tegevuskuludega.

  (2) Raamatukogu eelarve tulude aluseks on eraldised riigieelarvest, eraldised vallaeelarvest, sealhulgas laekumised projektitaotluste põhjal, juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtannetused ja laekumised tasulistelt teenustelt.

  (3) Raamatukogu eelarve kinnitab volikogu.

  (4) Raamatukogu majandamine (sh küte, elekter, vesi, remont, teenuslepingud) ning vajalike seadmete ja inventari soetamine toimub vastavalt eelarvele.

  (5) Raamatukogu raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

  (6) Raamatukogu rahaliste vahendite arveldamine toimub vallavalitsuse arvelduskontode kaudu, raamatukogu ei oma iseseisvat arveldusarvet.

§ 14.   Järelevalve ja aruandlus

  (1) Eelarve täitmist ja vara sihipärast kasutamist kontrollivad vallavalitsus ja volikogu revisjonikomisjon.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta aruanded õigusaktides ettenähtud korras.

  (4) Raamatukogu esitab Pärnu Keskraamatukogule eelneva aasta statistilise ja sisulise töö aruande.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 15.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub volikogu otsusel seadustes sätestatud korras.

6. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE, KINNITAMINE, KEHTETUKS TUNNISTAMINE 

§ 16.   Põhimääruse muutmine, kinnitamine, kehtetuks tunnistamine

  (1) Raamatukogu põhimääruse või selle muutmise eelnõu töötab välja raamatukogu direktor ja esitab selle vallavalitsusele.

  (2) Raamatukogu põhimääruse ja selle muudatused kinnitab volikogu.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 17.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Saarde Vallavolikogu 07. juuni 2017. a määruse nr 4 „Kilingi-Nõmme Raamatukogu põhimääruse kinnitamine” (RT IV, 16.06.2017, 3).

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json